سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ شروع مسئولیت تاریخ پایان مسئولیت
1 علیرضا مرادی 1396/06/01 1400/05/31
2 سعید نادری 1396/06/01 1400/05/31
3 علی جعفر محصولی 1396/06/01 1400/05/31
4 حامد آجرلو 1396/06/01 1400/05/31
5 پیمان رشیدی 1396/06/01 1400/05/31
6 فرزانه رحمتی 1396/06/01 1400/05/31
7 کاوه فلک افلاکی 1396/06/01 1400/05/31
8 ایرج رضایی 1396/06/01 1400/05/31
9 طوفان محمدی 1396/06/01 1400/05/31
10 مرتضی سورانه 1396/06/01 1400/05/31
11 محمد حسین فدایی 1396/06/01 1400/05/31
اعضای کل شورا : 11
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی علیرضا مرادی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی سعید نادری
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی علی جعفر محصولی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی حامد آجرلو
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی پیمان رشیدی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی فرزانه رحمتی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی کاوه فلک افلاکی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی ایرج رضایی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی طوفان محمدی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی مرتضی سورانه
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
اعضای شورا
نام و نام خانوادگی محمد حسین فدایی
تاریخ شروع مسئولیت 1396/06/01
تاریخ پایان مسئولیت 1400/05/31
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1398/09/12