سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف شماره جلسه مکان جلسه تاریخ جلسه نوع جلسه مصوبات
1 صحن علنی 142 سالن جلسات شورا 1398/09/18 عادی مشاهده مصوبات
2 صحن علنی 141 سالن جلسات شورا 1398/09/11 عادی مشاهده مصوبات
3 صحن علنی 138 سالن جلسات شورا 1398/08/20 عادی مشاهده مصوبات
4 صحن علنی 115 سالن جلسات شورا 1398/03/25 عادی مشاهده مصوبات
5 صحن علنی 122 سالن جلسات شورا 1398/05/05 عادی مشاهده مصوبات
تعداد کل جلسات شورا: 5
صحن علنی 1
شماره جلسه 142
مکان جلسه سالن جلسات شورا
تاریخ جلسه 1398/09/18
نوع جلسه عادی
مصوبات جلسه مشاهده مصوبات
صحن علنی 2
شماره جلسه 141
مکان جلسه سالن جلسات شورا
تاریخ جلسه 1398/09/11
نوع جلسه عادی
مصوبات جلسه مشاهده مصوبات
صحن علنی 3
شماره جلسه 138
مکان جلسه سالن جلسات شورا
تاریخ جلسه 1398/08/20
نوع جلسه عادی
مصوبات جلسه مشاهده مصوبات
صحن علنی 4
شماره جلسه 115
مکان جلسه سالن جلسات شورا
تاریخ جلسه 1398/03/25
نوع جلسه عادی
مصوبات جلسه مشاهده مصوبات
صحن علنی 5
شماره جلسه 122
مکان جلسه سالن جلسات شورا
تاریخ جلسه 1398/05/05
نوع جلسه عادی
مصوبات جلسه مشاهده مصوبات
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1398/10/10