نقشه کل مناطق کلان شهر اراک


شهروند گرامی نقشه های منطقه بندی به شرح ذیل می باشد ضمنا می توانید از قسمت ضوابط ملک شما کوچه خود را جستجو کنید و منطقه شهرداری مرتبط را بیابید.


نقشه منطقه یک شهرداری اراک


شهرداری منطقه 1 : حسین زندیه وکیلی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه یک شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه دو شهرداری اراک


شهرداری منطقه 2 : ابوالفضل شالی بگ
برای اطلاعات بیشتر از منطقه دو شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه سه شهرداری اراک


سرپرست شهرداری: علی اکبر مظفری
برای اطلاعات بیشتر از منطقه سه شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه چهار شهرداری اراک


مدیر منطقه: مجتبی قاسمی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه چهار شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه پنج شهرداری اراک


شهرداری منطقه 5 : عباس فضلعلی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه بافت تاریخی


سرپرست شهرداری: خانم شاه کرمی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه بافت تایخی شهردای اینجا را کلیک کنید.