نقشه کل مناطق کلان شهر اراک


شهروند گرامی نقشه های منطقه بندی به شرح ذیل می باشد ضمنا می توانید از قسمت ضوابط ملک شما کوچه خود را جستجو کنید و منطقه شهرداری مرتبط را بیابید.


نقشه منطقه یک شهرداری اراک


سرپرست شهرداری: آقای مهندس داود نصرالهی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه یک شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه دو شهرداری اراک


مدیر منطقه: آقای مهندس حسین زند وکیلی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه دو شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه سه شهرداری اراک


سرپرست شهرداری: آقای مهندس علی اکبر مظفری
برای اطلاعات بیشتر از منطقه سه شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه چهار شهرداری اراک


مدیر منطقه: آقای مهندس مجتبی قاسمی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه چهار شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه پنج شهرداری اراک


مدیر منطقه: آقای مهندس ابوالفضل شالی بیگ
برای اطلاعات بیشتر از منطقه شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه بافت تاریخی


سرپرست شهرداری: خانم مهندس شاه کرمی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه بافت تایخی شهردای اینجا را کلیک کنید.