سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام و آدرس استقرار کانکس شماره پلاک منطقه سازه صنف وضعیت قرارداد نام و نام خانوادگی بهره بردار حق بهره بردارای(ماهانه)
1 شریعتی - ابتدای کوچه فجر 2 کانکس مواد غذایی فعال زینت کریمی داینی 22,500,000
2 شریعتی - ابتدای کوچه فجر 2 کانکس مواد غذایی فعال محسن فراهانی 8,000,000
3 کوی رضوی 2 کانکس مواد غذایی فعال احمد فرجی 6,800,000
4 کوی رضوی 2 کانکس میوه فروشی فعال غلامعلی دربندی 6,800,000
5 امین 1 کانکس میوه فروشی فعال سیدرضا قدرت 7,110,000
6 امین 1 کانکس قنادی فعال مریم امیدی 6,500,000
7 امین 1 کانکس پوشاک فعال نسرین خسروی منفرد 6,000,000
8 امین 1 کانکس خرازی فعال آتنا شهرجردی 4,200,000
9 امین 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال رضا جعفری 7,100,000
10 امین 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال حسین شمس 7,200,000
11 امین 1 کانکس میوه فروشی فعال زینب عبدالهی 4,200,000
12 امین 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال علی کاظمی 6,200,000
13 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال مسعود مرادیان مهرجو 6,740,000
14 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس میوه فروشی فعال رقیه السادات سجادی 3,000,000
15 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس لبنیات فعال پرویز شفیعی 16,350,000
16 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس تاسیسات فعال حمیدرضا جعفری 8,000,000
17 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس متفرقه فعال ایمان پناهیان 5,000,000
18 میدان فاطمیه 1 کانکس میوه فروشی فعال حسین رنجبر 3,850,000
19 میدان فاطمیه 1 کانکس لوازم ساختمانی فعال مجتبی شریفیان 3,850,000
20 میدان فاطمیه 1 کانکس مواد غذایی فعال یوسف نعیمی 3,850,000
21 میدان فاطمیه 1 کانکس ظروف یکبار مصرف فعال علیرضا هاشمی تبار 4,000,000
22 میدان فاطمیه 1 کانکس آرایشی بهداشتی فعال محمد عباسی 3,850,000
تعداد بازارچه و کانکس: 22
کانکس و بازارچه 1
نام و آدرس استقرار کانکس شریعتی - ابتدای کوچه فجر
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار زینت کریمی داینی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 22,500,000
کانکس و بازارچه 2
نام و آدرس استقرار کانکس شریعتی - ابتدای کوچه فجر
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار محسن فراهانی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 8,000,000
کانکس و بازارچه 3
نام و آدرس استقرار کانکس کوی رضوی
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار احمد فرجی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,800,000
کانکس و بازارچه 4
نام و آدرس استقرار کانکس کوی رضوی
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار غلامعلی دربندی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,800,000
کانکس و بازارچه 5
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار سیدرضا قدرت
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 7,110,000
کانکس و بازارچه 6
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف قنادی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مریم امیدی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,500,000
کانکس و بازارچه 7
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف پوشاک
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار نسرین خسروی منفرد
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,000,000
کانکس و بازارچه 8
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف خرازی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار آتنا شهرجردی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,200,000
کانکس و بازارچه 9
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار رضا جعفری
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 7,100,000
کانکس و بازارچه 10
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حسین شمس
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 7,200,000
کانکس و بازارچه 11
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار زینب عبدالهی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,200,000
کانکس و بازارچه 12
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار علی کاظمی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,200,000
کانکس و بازارچه 13
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مسعود مرادیان مهرجو
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,740,000
کانکس و بازارچه 14
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار رقیه السادات سجادی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,000,000
کانکس و بازارچه 15
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف لبنیات
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار پرویز شفیعی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 16,350,000
کانکس و بازارچه 16
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف تاسیسات
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حمیدرضا جعفری
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 8,000,000
کانکس و بازارچه 17
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف متفرقه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار ایمان پناهیان
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 5,000,000
کانکس و بازارچه 18
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حسین رنجبر
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
کانکس و بازارچه 19
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف لوازم ساختمانی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مجتبی شریفیان
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
کانکس و بازارچه 20
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار یوسف نعیمی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
کانکس و بازارچه 21
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف ظروف یکبار مصرف
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار علیرضا هاشمی تبار
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,000,000
کانکس و بازارچه 22
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف آرایشی بهداشتی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار محمد عباسی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1398/11/15