سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام و آدرس استقرار کانکس شماره پلاک منطقه سازه صنف وضعیت قرارداد نام و نام خانوادگی بهره بردار حق بهره بردارای(ماهانه)
1 سرداران 2 ثابت مرکز عرضه مستقیم آبزیان و مواد پروئتینی فعال محمد سلیمانی 0
2 ابتدای خیابان شهداء 3 کانکس محصولات هزاوه فعال تعاون روستایی هزاوه 3,091,666
3 ابتدای خیابان شهداء 3 کانکس محصولات هزاوه فعال تعاون روستایی هزاوه 3,091,666
4 ابتدای خیابان شهداء 3 کانکس محصولات هزاوه فعال تعاون روستایی هزاوه 3,091,666
5 ابتدای خیابان شهداء 3 کانکس محصولات هزاوه فعال تعاون روستایی هزاوه 3,091,666
6 ابتدای خیابان شهداء 3 کانکس محصولات هزاوه فعال تعاون روستایی هزاوه 3,091,666
7 ابتدای خیابان شهداء 3 کانکس محصولات هزاوه فعال تعاونی روستایی هزاوه 3,091,666
8 بازارچه فراهان 4 ثابت میوه و تره بار فعال مهدی شریفی 9,666,666
9 بازارچه فراهان 4 ثابت کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال مهدی شریفی 9,666,666
10 بازارچه فراهان 4 ثابت کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال مهدی شریفی 29,000,000
11 علم الهدی-خیابان پرستار 2 کانکس میوه و تره بار فعال احمد سپهری 20,000,000
12 علم الهدی-خیابان پرستار 2 کانکس مواد غذایی فعال محمد موسی خانی 33,500,000
13 کوی الهیه-ارکیده 1 کانکس میوه فروشی فعال علیرضا یوسفی 3,200,000
14 کوی الهیه-ارکیده 1 کانکس مواد غذایی فعال رضا توکلی 6,550,000
15 کوی الهیه-میدان مسکن 1 کانکس میوه و تره بار فعال میلاد حیدری 12,000,000
16 کوی الهیه-میدان مسکن 1 کانکس میوه فروشی فعال امیر بادرستانی 8,000,000
17 شهرصنعتی-مدرسه عترت 1 کانکس مواد غذایی فعال حمید زینلی 5,600,000
18 شهرصنعتی-مدرسه عترت 1 کانکس میوه فروشی فعال مصطفی مرادی 5,000,000
19 شهرصنعتی-پارک باران 1 کانکس میوه فروشی فعال مریم السادات محمدی 20,000,000
20 شهرصنعتی-پارک باران 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال رضا گلریز 23,333,333
21 شهرصنعتی-منازل هپکو 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال زهره مداحی زاده 20,100,000
22 شهرصنعتی-منازل هپکو 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال زهره مداحی زاده 5,100,000
23 شهرصنعتی-کوی سپاه 1 کانکس میوه فروشی فعال فتح اله صباغ 4,800,000
24 شریعتی-دانشگاه 2 ثابت کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال امید کریمی 42,010,000
25 شریعتی-دانشگاه 2 ثابت میوه فروشی فعال عباس عبدلی 16,000,000
26 گلستان 2 ثابت محصولات ارگانیک فعال سید مجتبی حسینی 4,700,000
27 گلستان 2 ثابت میوه فروشی فعال سید جعفر مشهدی 201,500,000
28 شریعتی - ابتدای کوچه فجر 2 کانکس مواد غذایی فعال زینت کریمی داینی 22,500,000
29 شریعتی - ابتدای کوچه فجر 2 کانکس مواد غذایی فعال محسن فراهانی 8,000,000
30 کوی رضوی 2 کانکس مواد غذایی فعال احمد فرجی 6,800,000
31 کوی رضوی 2 کانکس میوه فروشی فعال غلامعلی دربندی 6,800,000
32 امین 1 کانکس میوه فروشی فعال سیدرضا قدرت 7,110,000
33 امین 1 کانکس قنادی فعال مریم امیدی 6,500,000
34 امین 1 کانکس پوشاک فعال نسرین خسروی منفرد 6,000,000
35 امین 1 کانکس خرازی فعال آتنا شهرجردی 4,200,000
36 امین 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال رضا جعفری 7,100,000
37 امین 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال حسین شمس 7,200,000
38 امین 1 کانکس میوه فروشی فعال زینب عبدالهی 4,200,000
39 امین 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال علی کاظمی 6,200,000
40 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی فعال مسعود مرادیان مهرجو 6,740,000
41 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس میوه فروشی فعال رقیه السادات سجادی 3,000,000
42 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس لبنیات فعال پرویز شفیعی 16,350,000
43 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس تاسیسات فعال حمیدرضا جعفری 8,000,000
44 ابتدای کوی الهیه 1 کانکس متفرقه فعال ایمان پناهیان 5,000,000
45 میدان فاطمیه 1 کانکس میوه فروشی فعال حسین رنجبر 3,850,000
46 میدان فاطمیه 1 کانکس لوازم ساختمانی فعال مجتبی شریفیان 3,850,000
47 میدان فاطمیه 1 کانکس مواد غذایی فعال یوسف نعیمی 3,850,000
48 میدان فاطمیه 1 کانکس ظروف یکبار مصرف فعال علیرضا هاشمی تبار 4,000,000
49 میدان فاطمیه 1 کانکس آرایشی بهداشتی فعال محمد عباسی 3,850,000
تعداد بازارچه و کانکس: 49
کانکس و بازارچه 1
نام و آدرس استقرار کانکس سرداران
شماره پلاک
منطقه 2
سازه ثابت
صنف مرکز عرضه مستقیم آبزیان و مواد پروئتینی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار محمد سلیمانی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 0
کانکس و بازارچه 2
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای خیابان شهداء
شماره پلاک
منطقه 3
سازه کانکس
صنف محصولات هزاوه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار تعاون روستایی هزاوه
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,091,666
کانکس و بازارچه 3
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای خیابان شهداء
شماره پلاک
منطقه 3
سازه کانکس
صنف محصولات هزاوه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار تعاون روستایی هزاوه
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,091,666
کانکس و بازارچه 4
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای خیابان شهداء
شماره پلاک
منطقه 3
سازه کانکس
صنف محصولات هزاوه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار تعاون روستایی هزاوه
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,091,666
کانکس و بازارچه 5
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای خیابان شهداء
شماره پلاک
منطقه 3
سازه کانکس
صنف محصولات هزاوه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار تعاون روستایی هزاوه
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,091,666
کانکس و بازارچه 6
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای خیابان شهداء
شماره پلاک
منطقه 3
سازه کانکس
صنف محصولات هزاوه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار تعاون روستایی هزاوه
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,091,666
کانکس و بازارچه 7
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای خیابان شهداء
شماره پلاک
منطقه 3
سازه کانکس
صنف محصولات هزاوه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار تعاونی روستایی هزاوه
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,091,666
کانکس و بازارچه 8
نام و آدرس استقرار کانکس بازارچه فراهان
شماره پلاک
منطقه 4
سازه ثابت
صنف میوه و تره بار
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مهدی شریفی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 9,666,666
کانکس و بازارچه 9
نام و آدرس استقرار کانکس بازارچه فراهان
شماره پلاک
منطقه 4
سازه ثابت
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مهدی شریفی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 9,666,666
کانکس و بازارچه 10
نام و آدرس استقرار کانکس بازارچه فراهان
شماره پلاک
منطقه 4
سازه ثابت
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مهدی شریفی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 29,000,000
کانکس و بازارچه 11
نام و آدرس استقرار کانکس علم الهدی-خیابان پرستار
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف میوه و تره بار
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار احمد سپهری
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 20,000,000
کانکس و بازارچه 12
نام و آدرس استقرار کانکس علم الهدی-خیابان پرستار
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار محمد موسی خانی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 33,500,000
کانکس و بازارچه 13
نام و آدرس استقرار کانکس کوی الهیه-ارکیده
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار علیرضا یوسفی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,200,000
کانکس و بازارچه 14
نام و آدرس استقرار کانکس کوی الهیه-ارکیده
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار رضا توکلی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,550,000
کانکس و بازارچه 15
نام و آدرس استقرار کانکس کوی الهیه-میدان مسکن
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه و تره بار
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار میلاد حیدری
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 12,000,000
کانکس و بازارچه 16
نام و آدرس استقرار کانکس کوی الهیه-میدان مسکن
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار امیر بادرستانی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 8,000,000
کانکس و بازارچه 17
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-مدرسه عترت
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حمید زینلی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 5,600,000
کانکس و بازارچه 18
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-مدرسه عترت
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مصطفی مرادی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 5,000,000
کانکس و بازارچه 19
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-پارک باران
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مریم السادات محمدی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 20,000,000
کانکس و بازارچه 20
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-پارک باران
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار رضا گلریز
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 23,333,333
کانکس و بازارچه 21
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-منازل هپکو
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار زهره مداحی زاده
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 20,100,000
کانکس و بازارچه 22
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-منازل هپکو
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار زهره مداحی زاده
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 5,100,000
کانکس و بازارچه 23
نام و آدرس استقرار کانکس شهرصنعتی-کوی سپاه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار فتح اله صباغ
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,800,000
کانکس و بازارچه 24
نام و آدرس استقرار کانکس شریعتی-دانشگاه
شماره پلاک
منطقه 2
سازه ثابت
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار امید کریمی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 42,010,000
کانکس و بازارچه 25
نام و آدرس استقرار کانکس شریعتی-دانشگاه
شماره پلاک
منطقه 2
سازه ثابت
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار عباس عبدلی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 16,000,000
کانکس و بازارچه 26
نام و آدرس استقرار کانکس گلستان
شماره پلاک
منطقه 2
سازه ثابت
صنف محصولات ارگانیک
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار سید مجتبی حسینی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,700,000
کانکس و بازارچه 27
نام و آدرس استقرار کانکس گلستان
شماره پلاک
منطقه 2
سازه ثابت
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار سید جعفر مشهدی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 201,500,000
کانکس و بازارچه 28
نام و آدرس استقرار کانکس شریعتی - ابتدای کوچه فجر
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار زینت کریمی داینی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 22,500,000
کانکس و بازارچه 29
نام و آدرس استقرار کانکس شریعتی - ابتدای کوچه فجر
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار محسن فراهانی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 8,000,000
کانکس و بازارچه 30
نام و آدرس استقرار کانکس کوی رضوی
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار احمد فرجی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,800,000
کانکس و بازارچه 31
نام و آدرس استقرار کانکس کوی رضوی
شماره پلاک
منطقه 2
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار غلامعلی دربندی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,800,000
کانکس و بازارچه 32
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار سیدرضا قدرت
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 7,110,000
کانکس و بازارچه 33
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف قنادی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مریم امیدی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,500,000
کانکس و بازارچه 34
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف پوشاک
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار نسرین خسروی منفرد
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,000,000
کانکس و بازارچه 35
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف خرازی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار آتنا شهرجردی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,200,000
کانکس و بازارچه 36
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار رضا جعفری
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 7,100,000
کانکس و بازارچه 37
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حسین شمس
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 7,200,000
کانکس و بازارچه 38
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار زینب عبدالهی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,200,000
کانکس و بازارچه 39
نام و آدرس استقرار کانکس امین
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار علی کاظمی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,200,000
کانکس و بازارچه 40
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف کلیه محصولات کشاورزی دامی و مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مسعود مرادیان مهرجو
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 6,740,000
کانکس و بازارچه 41
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار رقیه السادات سجادی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,000,000
کانکس و بازارچه 42
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف لبنیات
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار پرویز شفیعی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 16,350,000
کانکس و بازارچه 43
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف تاسیسات
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حمیدرضا جعفری
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 8,000,000
کانکس و بازارچه 44
نام و آدرس استقرار کانکس ابتدای کوی الهیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف متفرقه
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار ایمان پناهیان
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 5,000,000
کانکس و بازارچه 45
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف میوه فروشی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار حسین رنجبر
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
کانکس و بازارچه 46
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف لوازم ساختمانی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار مجتبی شریفیان
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
کانکس و بازارچه 47
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف مواد غذایی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار یوسف نعیمی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
کانکس و بازارچه 48
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف ظروف یکبار مصرف
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار علیرضا هاشمی تبار
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 4,000,000
کانکس و بازارچه 49
نام و آدرس استقرار کانکس میدان فاطمیه
شماره پلاک
منطقه 1
سازه کانکس
صنف آرایشی بهداشتی
وضعیت قرارداد فعال
نام و نام خانوادگی بهره بردار محمد عباسی
حق بهره بردارای(ماهانه)(ریال) 3,850,000
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1399/03/19