شنبه 16 آذر 1398
ردیف عنوان مزایده نوع تضمین شرکت در مزایده محل انجام کار محل توزیع اسناد مزایده زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات زمان تحویل سند تاریخ اعلام وابلاغ برنده محل تحویل سند زمان بازگشایی پاکات محل بازگشایی پاکات حداقل صلاحیت شرکت کنندگان برنده اول برنده دوم توضیحات
1
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره یک به قیمت پایه کارشناسی2.580.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 129.000.000ریال.(شماره 2-02-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره دو به قیمت پایه کارشناسی 3،048،000،000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 152،400،000ریال(شماره 3-02-98 - س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/03/09 مهلت تمام شد 1398/03/19
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
1398/03/12
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
8 شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
2
مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی گلستان با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه برابر000/000/ 72ریال و مبلغ تضمین :44/000/000 ریال (1- 02- 98 ع م ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور حقوقی و قرارداد های سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
1398/02/14 مهلت تمام شد 1398/02/22
دبیرخانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
1398/02/15
دفترمدیر عامل سازمان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
3
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم با قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه 450/000/000ریال (1-03-98م ز)270/000/000 ریال
ضمانت نامه -
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/03/29 مهلت تمام شد 1398/05/06
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/04/30
در دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلا مانع می باشد.(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
-
-
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
4
بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی ارگ شهراراک و مغازه های مربوطه صرفا جهت امورفرهنگی شامل: کافه عکس ، کافه تئاتر ، نمایشگاه آثار هنری ،کتاب فروشی و دفتر خدمات فنی ومهندسی با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه به مبلغ 32/000/000 ریال ( سی و دو میلیون ریال ) (شماره مزایده :1/2-03-98 ف م ز) 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره یک ساله برابر 19/200/000ریال
ضمانت نامه سطح شهر اراک
امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
1398/04/05 مهلت تمام شد 1398/03/28
دبیرخانه سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
1398/03/21
راس ساعت 12در دفتر مدیریت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ( حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلامانع می باشد )
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
آقای شاهنشین
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود -به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه و فیش واریزی خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
5
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره سه به قیمت پایه کارشناسی3،352،800،000ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167،640،000ریال(شماره 03-08-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره چهاربه قیمت پایه کارشناسی 2.785.200.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 139.260.000 ریال(شماره 04-08-98 - س.م.ز) 3- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 3.352.800.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167.640.000رریال(شماره 05-08-98 - س.م.ز) 4- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 5.379.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 268.950.000 ریال(شماره 06-08-98 - س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/08/12 مهلت تمام شد 1398/08/20
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
1398/08/13
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
6
واگذاری حق بهره برداری 7 باب مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
ضمانت نامه شهر اراک
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/08/14 مهلت تمام شد 1398/08/26
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/08/19
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد . سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود . به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود
7
مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری 11 باب از مغازه¬های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان-های شهرداری
ضمانت نامه شهر اراک
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
1398/08/12 مهلت تمام شد 1398/08/26
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
1398/08/19
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک برگزار میگردد .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین¬نامه مالی می¬باشد.سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین¬نامه معاملات مختار خواهد بود.به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانتنامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی¬شود
8
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 289.400.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 14.470.000 ریال(شماره 2/5-08-98 - س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 471.650.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 23.582.500 ریال(شماره 2/6-08-98 - س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/09/04 مهلت تمام شد 1398/09/23
ساعت 12 روز پنجشنبه 14/09/98 - دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
1398/09/16
شنبه مورخ16/09/98 ساعت 14 - سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
9
واگذاری تعداد 20 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا که قیمت پایه هر اتوبوس برابر با6,400,000,000 ریال می باشدو واگذاری به میزان 20 درصد از قیمت ( ارزش ) هر اتوبوس با رقم 1,280,000,000 ریال که به شرح ذیل از متقاضیان ( برنده مزایده ) دریافت می شود و متقاضی می بایست رقم پیشنهادی خود را باتوجه به رقم 1,280,000,000 ریال ارائه نماید که به تبع آن واگذاری به صورت واریزپنجاه درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی به اضافه تمام مالیات برارزش افزوده رقم پیشنهادی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط 50 ماهه اخذ می گردد. ضمناً سایر شرائط تکمیلی در اسناد مزایده مندرج می باشد .
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/09/09 1398/09/19 1398/09/27
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/09/20
ساعت 12 و در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک– حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرایطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد
10
مزایده عمومی واگذاری حق بهر برداری 11 باب از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری (2/1-09-98.آ.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/09/11 1398/09/24 1398/10/03
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/09/26
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد. سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود .
تعداد مزایده ها: 10
مزایده شماره 1
عنوان مزایده
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره یک به قیمت پایه کارشناسی2.580.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 129.000.000ریال.(شماره 2-02-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره دو به قیمت پایه کارشناسی 3،048،000،000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 152،400،000ریال(شماره 3-02-98 - س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/03/09
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/03/19
ساعت اعلام وابلاغ برنده 12:00:00
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
8 شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مزایده شماره 2
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی گلستان با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه برابر000/000/ 72ریال و مبلغ تضمین :44/000/000 ریال (1- 02- 98 ع م ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور حقوقی و قرارداد های سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/02/14
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/02/22
ساعت اعلام وابلاغ برنده 10:00:00
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
محل بازگشایی پاکات
دفترمدیر عامل سازمان
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 3
عنوان مزایده
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم با قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه 450/000/000ریال (1-03-98م ز)270/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار -
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/03/29
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/05/06
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
محل بازگشایی پاکات
در دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلا مانع می باشد.(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
-
برنده دوم
-
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 4
عنوان مزایده
بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی ارگ شهراراک و مغازه های مربوطه صرفا جهت امورفرهنگی شامل: کافه عکس ، کافه تئاتر ، نمایشگاه آثار هنری ،کتاب فروشی و دفتر خدمات فنی ومهندسی با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه به مبلغ 32/000/000 ریال ( سی و دو میلیون ریال ) (شماره مزایده :1/2-03-98 ف م ز) 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره یک ساله برابر 19/200/000ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار سطح شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/04/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/03/28
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت 12در دفتر مدیریت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ( حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلامانع می باشد )
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
آقای شاهنشین
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود -به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه و فیش واریزی خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 5
عنوان مزایده
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره سه به قیمت پایه کارشناسی3،352،800،000ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167،640،000ریال(شماره 03-08-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره چهاربه قیمت پایه کارشناسی 2.785.200.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 139.260.000 ریال(شماره 04-08-98 - س.م.ز) 3- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 3.352.800.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167.640.000رریال(شماره 05-08-98 - س.م.ز) 4- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 5.379.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 268.950.000 ریال(شماره 06-08-98 - س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/08/12
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/08/20
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مزایده شماره 6
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری 7 باب مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/08/14
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/08/26
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد . سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود . به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود
مزایده شماره 7
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری 11 باب از مغازه¬های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان-های شهرداری
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/08/12
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/08/26
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک برگزار میگردد .
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین¬نامه مالی می¬باشد.سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین¬نامه معاملات مختار خواهد بود.به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانتنامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی¬شود
مزایده شماره 8
عنوان مزایده
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 289.400.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 14.470.000 ریال(شماره 2/5-08-98 - س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 471.650.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 23.582.500 ریال(شماره 2/6-08-98 - س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/04
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/09/23
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
ساعت 12 روز پنجشنبه 14/09/98 - دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
شنبه مورخ16/09/98 ساعت 14 - سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مزایده شماره 9
عنوان مزایده
واگذاری تعداد 20 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا که قیمت پایه هر اتوبوس برابر با6,400,000,000 ریال می باشدو واگذاری به میزان 20 درصد از قیمت ( ارزش ) هر اتوبوس با رقم 1,280,000,000 ریال که به شرح ذیل از متقاضیان ( برنده مزایده ) دریافت می شود و متقاضی می بایست رقم پیشنهادی خود را باتوجه به رقم 1,280,000,000 ریال ارائه نماید که به تبع آن واگذاری به صورت واریزپنجاه درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی به اضافه تمام مالیات برارزش افزوده رقم پیشنهادی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط 50 ماهه اخذ می گردد. ضمناً سایر شرائط تکمیلی در اسناد مزایده مندرج می باشد .
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/09
زمان تحویل سند 1398/09/19
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/09/27
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
محل بازگشایی پاکات
ساعت 12 و در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک– حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرایطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد
مزایده شماره 10
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری حق بهر برداری 11 باب از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری (2/1-09-98.آ.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/11
زمان تحویل سند 1398/09/24
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/10/03
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد .
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد. سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود .
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1398/09/10 ساعت 09:45:09