سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر محل خدمت نوع قرارداد تاریخ استخدام
1 رضا آباقری ناصر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
2 حامد آباقری ابوالقاسم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/11/01
3 مهرعلی آباقری مرزیجرانی محمد شفیع شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
4 مژگان آباقری مرزیجرانی غلامعلی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
5 حمید آباقری مرزیجرانی محمد شفیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
6 مهدیه آبائی هزاوهء جعفر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
7 مجید آدینه غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/02
8 مجتبی آدینه ضامنجانی مسیب شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/24
9 مهدی آرمان اسدالله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
10 حامد آرین فر قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
11 حامد آزاد علی اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1384/02/01
12 میلاد آزاد مرزآبادی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/01/01
13 زهرا آزادبخت محمد سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
14 حسین آشناور اروجعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/12
15 علی اصغر آقا محمدی براتعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1389/01/01
16 محمد آقا محمدی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/03/13
17 میثم آقاجانی هزاوه قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
18 مهدی آقازیارتی روح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
19 مسعود آقازیارتی فراهانی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
20 محمد آقازیارتی فراهانی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/05/06
21 یوسف آقامحمدی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
22 سیدمیثم آقایی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
23 سید اسماعیل آقائی سید داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
24 یاسر آقائی راد حجت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
25 علیرضا آگلی مرزیجرانی حیدرعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
26 ولی اله آگه محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
27 امید آهنگرانی فراهانی علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/01/01
28 سعید آیتی مرادعلی منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
29 علی اباذری غلامحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
30 داود ابراهیم آبادی رضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
31 امین فتاح ابراهیمی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
32 مجتبی ابراهیمی محمدتقی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
33 ایرج ابراهیمی جعفراقا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/02/28
34 رامین ابراهیمی محمد رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
35 امیر محمد ابراهیمی قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
36 رحمن ابراهیمی رحیم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/06/01
37 محمد جواد ابراهیمی علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/05/01
38 مهدی ابراهیمی بانی قنبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
39 حسن ابراهیمی نسب کرمرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
40 سیدحمید ابطحی زاده سیدیداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
41 سعیده ابوالمعالی دامغانی محمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
42 علیرضا اتابکی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
43 سیدسیف الدین اجاقی سیدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
44 علیمردان اجدرلوی تقی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/12/28
45 احمد احدی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/03/07
46 محسن احدی توکل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
47 آمنه احسان بخش محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
48 مجتبی احمدلو اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
49 ولی اله احمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
50 اسد اله احمدی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
51 علی رحم احمدی خداداد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
52 کرم احمدی اروجعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
53 علی محمد احمدی صفدر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/03/27
54 مهدی احمدی غلامعباس سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
55 غلامرضا احمدی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
56 احسان احمدی ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
57 محمد رضا احمدی سعید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
58 مسلم احمدی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
59 فاطمه احمدی ابراهیم سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/15
60 محمد احمدی علی اکبر سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
61 احسان احمدی محمدطاهر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
62 علی احمدی علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
63 داریوش احمدی علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/01/01
64 نائب علی احمدی قنبر علی منطقه پنج کارگر رسمی 1368/12/27
65 رسول احمدی مرتضی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1381/04/10
66 محمدحسن احمدی حسنعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/02/20
67 فاطمه احمدی غلامحسین منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
68 میثم احمدی جلیل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
69 محمود احمدی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
70 ایوب احمدی جمال آبادی مسیب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
71 حمید احمری حصار غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
72 مجید اخوان فرد حسین سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
73 نادر اخوان ملایری محمد اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/03/03
74 اعظم ادیبان محمد باقر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
75 سعید اسدی احمد آقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
76 داود اسدی حجت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/11/15
77 سعید اسدی عباس شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/03/14
78 ابوالفضل اسدی تقی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
79 میثم اسفلایی جلال سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
80 منصور اسفندانی اصغر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
81 احمد اسفندی علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
82 حسین اسفندیاری علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
83 محمد اسفینی فراهانی حمزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
84 مجید اسکندری ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/28
85 محمود اسکندری محمداقا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1371/02/20
86 احسان اسلامی سیف اله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
87 فرید اسماعیلی قنبرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
88 اصغر اسماعیلی توکل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
89 فرهاد اسماعیلی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
90 علی اسمعیلی محسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
91 حشمت اله اسمعیلی شکراله منطقه پنج کارگر رسمی 1372/05/11
92 پرویز اسمعیلی اله مراد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1381/08/01
93 امیر حمزه اسنجرانی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
94 جواد اشتری توکل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/01/15
95 محمد اشقلی فراهانی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/06/18
96 ابوطالب اصغری جمال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
97 عرفان اصفهانی عبدالرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
98 غلامعلی اعتمادی پویا علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1368/07/11
99 محمود افتخاری فرد علیرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
100 سعید افراسیاب نیا محمد رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/23
101 مرتضی افروز نوراله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
102 مجید افشار منصور سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
103 شکراله اقازیارتی خیراله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/12/13
104 عزت اله اقبالی حبیب اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/29
105 محمد حسن اکبری اسماعیل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
106 محمد اکبری صحبت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
107 سعید اکبری عزیزاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
108 داود اکبری اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
109 میثم اکبری رجب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1391/06/01
110 امین اکبری محمدحسن بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1391/04/10
111 توفیق اکبری داود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
112 مهدی اکبری محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
113 رضا اکبری اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
114 مسعود اله دادی غلامعلی منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/04/10
115 محسن اله دادی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
116 حامد اله دادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
117 مراد الهیدوست علینقی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1365/02/01
118 علی امام جمعه حمید منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
119 محمد رضا امری علی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/08/25
120 علی امیدوار نصرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
121 رضا امیدی علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/06
122 تقی امیدی غلامعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/03/01
123 اکرم امیدی غلامعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/07/20
124 مجتبی امیدی محمد حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1379/05/01
125 زهرا امیدی عزت علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
126 محمدتقی امیدی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
127 غلامعلی امیری غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
128 محمد امیری احمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
129 سعید امیری نصرت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/01/17
130 محمدقربان امیری رضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/03/14
131 بهزاد امیری علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
132 آتبین امیری جعفر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
133 علی امیریان نوراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
134 سیدجمال امینی سیدحسن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1370/10/07
135 فایزه امینی غلامرضا منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/07/21
136 حمیدرضا امینی غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
137 سید ذبیح اله امینی سید اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
138 ابوالفضل امینی راد ناصر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
139 عبدالکریم انجفی مرزیجرانی محمد ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/04/01
140 محمدحسین انصاری مهدی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
141 محمدمهدی انصاری صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/10/21
142 بهرام انعامی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
143 وحید ایرجی احمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/02/01
144 علی ایزدیار نعمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
145 ابوالفضل ایمان دوست اصف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
146 حمید بابائی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
147 محمدجعفر بابائی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/14
148 حسین بابک محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
149 رضا باجلان احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
150 مهرداد باجلانی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/02/07
151 امیرحسین بادکوبه اسماعیل شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/08/16
152 مهتاب بادکوبه هزاوه محمدابراهیم منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/10/15
153 حمیدرضا بادکوبهءهزاوهء ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
154 سیدبهنام باقری سیدعزت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
155 مهدی باقری آیت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1389/04/01
156 سیدعلی باقری سیدمحمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/07/01
157 زهرا باقری منفرد احمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/07/20
158 مجید بانوئی محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1373/01/14
159 مصطفی بختیاری آله محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
160 داود بختیاری عبداله منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/11/01
161 جواد بختیاری علی صفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
162 ابوالحسن بخشی علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
163 میلاد بخشی هانی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
164 محرم بداغی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
165 مهدی بدخشان محمد منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
166 احمد براتی باقر منطقه سه کارگر رسمی 1377/02/28
167 محمد براتی اسماعیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/09/01
168 محمود براتی عزت اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
169 مهدی براتی ارجمند محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
170 حسن برزآبادی فراهانی عباس سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1370/01/10
171 نوید برزآبادی فراهانی اسد اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
172 میثم برزگر علی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
173 جواد برزگر غلام عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
174 بابک برغانی فراهانی شکراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1382/06/10
175 علی بشیری محمدحسین منطقه پنج کارگر رسمی 1372/08/26
176 سید احمد بطحائی سید محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
177 محمد بغدادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1395/08/01
178 ابوالفضل بغدادی فتح اله منطقه پنج کارگر رسمی 1372/05/11
179 شیما بنائی محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
180 اسماعیل بنیادی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
181 مهدی بنیادی غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/11/01
182 فاطمه بنیادی اسدآقا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/03/30
183 عبدالعلی بوالحسنی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
184 آتنا بوالحسنی احمد سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1391/01/01
185 ابراهیم بورقانی فراهانی کل حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/01
186 بهرام بهرامی سالار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/11/01
187 حسن بهرامی نیا امیرقلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1388/01/01
188 شیوا بهزادی منش محمد ناصر سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
189 محمدرضا بهشتی فرد منصور سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/12
190 محمد بیات حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
191 رسول بیات عباس شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
192 وحید رضا بیات حبیب اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
193 نهال بیات فرهنگ سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
194 عبدالرضا بیات مسعود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
195 ابراهیم بیات جعفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/10/22
196 محسن بیاتی غلامعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
197 رضا بیاتی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1384/01/18
198 مرتضی بیاتی سربندی ولی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/04/01
199 علیرضا بیاتیان اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/12
200 وحید بیاتیان محمدرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
201 ناصر بیدی آیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
202 داود بیگی سبزعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/05/25
203 علی پارسا محمدنبی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/27
204 مجید پارسا احمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1383/11/14
205 کاوه پارساپور غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
206 غلامحسن پارسائی غلامحسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
207 فتح اله پارسائی رحمت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
208 مهدی پارسائی صفی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
209 حسین پاکزاد علیرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1390/09/19
210 بهروز پدرام امیر حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
211 مسلم پزشکی هوشنگ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
212 مرادعلی پشتیبان ابوطالب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
213 حمید رضا پناهنده حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
214 داود پوراحسانی فتح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
215 محسن پورمتین فیروز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
216 عباس پورمومنی قربانعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/01/21
217 سعید تاج آبادی فراهانی مرادعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/03/24
218 سیدمجتبی تاج آبادی فراهانی سیدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
219 مسعود تاج آبادی فراهانی صفرعلی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
220 داود تاج اباد قربانعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/19
221 میثم تاراسی مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
222 محمد تبرته فراهانی ابوالفضل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
223 محسن تبرته فراهانی حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
224 علی ترکی ابوالقاسم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
225 حسین تقوایی علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
226 علی تقوایی علی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
227 ابوالفضل تکلوبیغش قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
228 عباس توانا قدرت اله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
229 مجید توانا ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
230 محسن توکلی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
231 علی توکلی محمود منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1391/02/21
232 محمدجواد توکلی محمود شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
233 محمد تیموری جمعه شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/20
234 محمدعلی ثامنی محمدرضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1384/11/01
235 محمد ثامنی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/05/01
236 علی جابری رحمن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
237 مرتضی جانباز نیستانی حجت اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
238 محمد جانمحمدی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
239 محمد جعفرپور جعفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1380/09/13
240 علی جعفری عبدالحسین منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/01/01
241 نسرین جعفری عطاله منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
242 محسن جعفری نصرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/01/01
243 محمد ابراهیم جعفری محمود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
244 محمد جعفری ذبیح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
245 علی حسین جعفری هادی منطقه پنج کارگر رسمی 1372/07/01
246 محمد باقر جعفری صادق شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/02/02
247 شیوا جعفری طاهر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
248 محمد جعفری رمضان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
249 مجتبی جعفری محسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
250 علی جعفری حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/08/15
251 حسین جعفری رمضانعلی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
252 مجید جعفری محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
253 مجید جعفری مهرآبادی احد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
254 رضا جلالوندی وجیه اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
255 ابوالفضل جلالوندی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1376/08/20
256 مجتبی جلالوندی مصطفی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
257 حامد جمالی راد غلامرضا منطقه یک کارگر رسمی 1381/03/06
258 مهدی جمشیدی پرویز سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
259 بهروز جمشیدی نظامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
260 سلطانعلی جمشیدیان تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
261 امیر جنابی فضل اله سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1393/12/01
262 محمد جنیدی احمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
263 بنیامین جنیدی کاظم منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
264 محمدرضا جنیدی صادق منطقه چهار کارگر رسمی 1375/04/01
265 الهه جودکی محمود منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/01
266 حجت جودکی قدرت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/01
267 سعید جودکی حسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
268 مریم جوکار حسین منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/04
269 داود جهانگیری غلامرضا منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/05/22
270 محمد جیریایی شراهی مصطفی منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/01/01
271 جواد جیریائی محمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
272 احمد جیریائی شراهی علیرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
273 حسن جیریائی شراهی عیسی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
274 محمود چاپاری قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
275 حسین چالاک حیدر علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
276 جهانگیر چراغی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
277 محسن چراغی نوراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
278 محمود چراغی میزا آقا سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
279 علی چراغی حجت اله منطقه پنج کارگر رسمی 1380/02/20
280 حمید رضا چرخ انداز رستم منطقه پنج کارمند رسمی کشوری 1376/05/10
281 علی چقایی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
282 امیر چقائی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
283 میثم چگنی شهاب سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
284 اسکندر چگینی مرتضی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
285 عباس حاتمی مصلح آبادی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
286 محمود حاجی آبادی حاجی طوقان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1376/03/24
287 احسان حاجی حسینی احمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
288 یعقوب حاجی حسینی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
289 حسین علی حاجی علی بیگی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
290 فرید حاجیان محمدعلی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/09/07
291 امید حامدی نیا محمدتقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
292 مهدی حبیب پور قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
293 علیرضا حبیبی محمدباقر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
294 علی حبیبی واحد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
295 جمال حسن زاده حاجیان محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
296 مصطفی حسنی معراجعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
297 حسن حسنی محمود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
298 سعید حسنی غریب رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
299 صدراله حسنی علی حیدر منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/15
300 محسن حسنی علی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/09/01
301 حمید رضا حسنی صمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
302 روح اله حسنی فرد ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
303 محمدرضا حسین آبادی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/01/22
304 حسین حسین آبادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
305 فرزاد حسین زاده نجات شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/11/01
306 عباس حسینخانی علی منطقه پنج کارگر رسمی 1370/07/27
307 فریبا حسینی نصراله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/07/06
308 محمد حسینی عزت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1369/09/20
309 سید مهدی حسینی سید رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
310 طاهره حسینی مسلم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
311 سید رضا حسینی سیدحسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
312 سید صدرا حسینی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
313 سید عباس حسینی سید محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
314 سید مهدی حسینی سید عطااله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
315 سید حسن حسینی سید ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
316 محمد حسینی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
317 سید رحمان حسینی سید احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
318 سیدبابک حسینی خاقان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
319 محمدرضا حسینی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
320 ابوالقاسم حسینی رحمان احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
321 فرامرز حسینی کیا حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
322 سیدحبیب حسینیان سید محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
323 اسمعیل حق شناس فتح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
324 مسعود حکیمی پور حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
325 علیرضا حلوایی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/04/01
326 علیرضا حلوائی غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
327 وهاب حمزه لو محمد حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
328 رضا حمزه لو محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
329 عاطفه حمیدی عزت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
330 مجید حمیدی مسلم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
331 علی آقا حمیدی بیگ علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1380/06/01
332 عباس حمیدی ایرج سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
333 داود حمیدی فرد نایب علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
334 هادی حیدرزاده علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
335 حسن حیدری محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
336 تقی حیدری احمد سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
337 محمد حیدری حسین سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
338 علی قربان حیدری علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
339 اکبر حیدری امین اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
340 حمید رضا حیدری عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
341 محمدرضا حیدری علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
342 ابراهیم حیدری محمدتقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
343 سعید حیدری منوچهر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
344 غلامرضا حیدری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
345 علی حیدری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
346 علی حیدری آیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/12/01
347 رجبعلی حیدری کاظم شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1376/08/12
348 علی حیدری حشمت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/05/23
349 طیبه حیدری حاجیعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/11/01
350 اسماعیل حیدری رضا حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/11/01
351 داود حیدری تبار علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
352 جواد حیدری داینی ذوالفقار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/03/01
353 ابوذر خادمی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
354 نصراله خالگر قدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
355 سعید خانبلوکی عزیزاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/08/01
356 راما خانبلوکی قا سم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
357 حمیدرضا خانمحمدی عین اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
358 فاطمه خانمحمدی هزاوه علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/07/01
359 حمیدرضا خانمحمدی هزاوهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
360 مصطفی خانی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
361 محمد رضا خانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
362 محمد رضا خدادادی صحبت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
363 محمد علی خدادادی صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/01
364 علیرضا خدادادی امیرحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
365 میلاد خدادادی نایب حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
366 عباس خدادادی شمس آبادی محمد باقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
367 محمدحسن خدرائی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/02/06
368 رضا خدیمی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
369 مجتبی خراجی محمد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/10/09
370 ابوالفضل خراسانی صفرعلی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/05/01
371 احمد خرمی محمد جواد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
372 جمشید خرمی ابراهیم شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/01/01
373 علیرضا خرمی عراقی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
374 حشمت اله خزاعی غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1371/04/01
375 امین خسروپور محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/02/01
376 فرج اله خسروی ابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
377 ابوالفضل خسروی فرج اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
378 محمد خسروی شکرخدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
379 حمید خسروی محمود منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
380 رامین خسروی محمود منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/07/01
381 غلامعباس خسروی عزیز علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
382 وحید خسروی محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/03/01
383 محمدرضا خسروی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1378/04/22
384 مریم خسروی اردشیر منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
385 سعید خلجی حمید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
386 مهدی خلجی حسین منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
387 سعید خلیلی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
388 اسماعیل خلیلی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
389 نرگس خلیلی روح اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
390 محمد خلیلی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
391 علی خلیلی غلامعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
392 مهرداد خواجه مهدی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/14
393 ولی خورشیدی قاسم منطقه دو کارگر رسمی 1372/06/27
394 داود خوشدونی فراهانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
395 سمیرا خیری اسداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
396 میثم خیری سیف اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/06/01
397 مجید خیری کریم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
398 سمیرا دانیال پیغمبر عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
399 سعید داود آبادی غلامحسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
400 غلام داود آبادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
401 حمید رضا داود آبادی عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
402 بهرام داودآبادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
403 محسن داودی شمسعلی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
404 مرتضی داوری پور شعبان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/01
405 امیرآسا دائمی ابوالفضل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/05/01
406 محمد درخشان داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
407 فرهاد درگاهی نژاد محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1389/04/18
408 شیوا درویشی مرتضی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
409 عباس دستوری حجت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
410 محمد رضا دلی علیرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
411 پرهام دلیانی حبیب اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
412 مجتبی دوخائی مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
413 علی دوستی نژاد غلامحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
414 ابوالفضل دولت آبادی فراهانی حسین سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/01
415 حسین دولت آبادی فراهانی محمد حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
416 روح اله دولت ابادی غلامعباس شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/05
417 وحیده ده نمکی محمد تقی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
418 اسماعیل دهقانی مراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
419 عرفان دینوری علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
420 علی ذاتعلی قدرت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
421 مجید ذوالفقاری رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
422 محمد ذوالفقاری جعفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
423 مصطفی راجعی محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
424 امیر رادفر سیاوش سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
425 وحید رادمنش مرادعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
426 حمید راستگردانی خلیل اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
427 حمید راهزانی مجید سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
428 مجید راهزانی محمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
429 قنبرعلی راهزانی محمد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/08/01
430 محسن راهزانی مسلم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
431 احسان ربیعی هاشم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
432 مسعود رجبی محمد مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
433 ابوالفضل رجبی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
434 محسن رجبی هزاوهء محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
435 مسعود رحمانی نیا سیف اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1392/06/01
436 محمد رحمتعلی محمود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
437 محمد رحمتی یوسف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
438 افشین رحمتی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/08/01
439 داود رحمتی علی یار سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
440 مریم رحیم ناصر منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
441 مجتبی رحیم ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/08/30
442 محبوبه رحیم کاسه گر احمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/07/01
443 الهام رحیمی صادق سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/06/01
444 محسن رحیمی احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/10/21
445 مهدی رحیمی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
446 محمد رحیمی سالور علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
447 مرتضی رستگار مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
448 رحیم رستگاری مبین رحمنعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
449 سارا رستم پور ابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
450 وهاب رستمی محمد علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
451 عزیز اله رسولی حیدر علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
452 وحید رسولی سنجانی حبیب اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
453 اسداله رضایی فرج اله منطقه دو کارگر رسمی 1377/12/01
454 محمد رضایی علی اکبر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
455 مهدی رضایی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
456 سید محسن رضایی آقاحسین سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
457 مهدی رضایی غلامرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
458 علی رضائی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
459 منصور رضائی عطاءاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
460 علی اصغر رضائی حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
461 محمد رضائی علی قربان منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1397/10/01
462 مهدی رضائی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
463 نور اله رضائی شکر اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
464 محمد رضائی فرج اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
465 اسماعیل رضائی محمد طاهر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/06/01
466 فاطمه رضائی واحد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/06/01
467 سیدسینا رضائی سید محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
468 مهدی رضائی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
469 اکبر رضائی ایرج شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1383/09/10
470 فرشاد رضائی عزت الله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
471 اسماعیل رضائی اصل ابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
472 سیدمحمود رضی سیدیداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/08/05
473 سید یزدان رضی سید یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
474 کریم رضی رحمن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/12/22
475 خسرو رفیعی صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
476 پرویز رفیعی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
477 لحیا رفیعی محمد جعفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
478 سید مهدی رفیعی سید محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
479 حمید رفیعی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
480 علی اصغر رمضانی اسداله منطقه یک کارگر رسمی 1370/01/01
481 میثم رمضی علی حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/11/13
482 ایرج رنجبر ابوالحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
483 پرویز رودبارانی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
484 حسین رومیانی علیشا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1397/11/01
485 افسانه رئوفی منش رضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/12/01
486 جواد رئیسی حسن منطقه یک کارگر رسمی 1372/08/26
487 میثم زارع فیروزبخت منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
488 داود زارع حشمت اله منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/30
489 سعید زارعی نبی منطقه چهار کارگر رسمی 1369/07/18
490 محمدسعید زارعی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/09/01
491 عباس زارعی علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
492 حامد زارعی شمس اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
493 فرهاد زارعی محمد اسماعیل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
494 حسینعلی زارعی کودزری حجت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1374/02/04
495 مرتضی زاهدی قاسم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
496 غلامرضا زمانی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/04/01
497 مهدی زند علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
498 محمد زندیه جواد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
499 حسین زندیه وکیلی مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
500 وحید زهره طلب غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
501 میثم زهره وند منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
502 مهدی زهره وند فغانعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1390/01/01
503 ابراهیم زهره وند سلطانمراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1395/08/01
504 مینا زهره وند فغانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
505 همایون زیرکی محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/10/26
506 علیرضا زینلی رحمان شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
507 عبدالرضا سابقی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
508 علیرضا سابقی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
509 سیدمهدی سادات سیدباقر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
510 سید فرهاد ساداتی سید محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
511 حسن ساده وند نصراله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
512 سعید ساده وند نوراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1378/08/15
513 محمد حسین ساده وند رجبعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/10/25
514 کرشمه سبحانی خسرو سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
515 علیرضا سبزآبادی بزچلوئی تقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
516 ابوالفضل سبزی علی منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
517 حسین ستوده علی بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/05/02
518 محمد ستوده نیا اسداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/02/20
519 مهدی ستوده نیا اسد اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
520 سعیده السادات سجادی ناصر بافت تاریخی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
521 سیدمهدی سجادی سیدجعفر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/01/01
522 زهیر سجادی قائم مقامی محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
523 علیرضا سحر خیز محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
524 علیرضا سرقلی اصل بلال شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/18
525 عارف سرلک فرهاد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
526 حسین سروش محمد ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
527 محمد سعادتمند قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
528 کریم سعیدی فیجانی داود منطقه سه کارگر رسمی 1379/05/06
529 حمیدرضا سعیدی منش فیروز منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/07/15
530 داود سعیدی مهر عبداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
531 مهدی سلیم آبادی داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1388/06/19
532 رضا سلیم آبادی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
533 امیر سلیم ابادی حسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/02/20
534 اکبر سلیمانی طوقان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/07/08
535 اسماعیل سلیمانی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/04/15
536 حمیدرضا سلیمانی عباسعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/03/30
537 مجتبی سلیمانی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
538 مجید سلیمانی حسین رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
539 علی سلیمانی محمد قربان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/03/23
540 علی سلیمانی محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
541 محسن سلیمانی چقا سیاهی حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
542 علی سلیمی رحمانعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/04/10
543 محمد سلیمی رحمانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1379/01/20
544 محسن سلیمی احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
545 مجید سلیمی مظفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
546 محمد سلیمی ولی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
547 علی سلیمی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
548 عباس سلیمی جیریایی یوسف شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
549 عباس سمیعی ذبیح اله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/06/30
550 رضا سوسن آبادی فراهانی محمد حسین منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
551 محسن سهرابی ولی اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
552 حسن سهل آبادی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
553 مهدی سهل آبادی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/08/01
554 داود شاداله محمد منطقه یک کارگر رسمی 1380/03/24
555 فرشته شاطری محمد جواد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/07/14
556 علی شالی بگ عباسعلی منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
557 ابوالفضل شالی بگ عباس علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1375/02/11
558 عباس شامحمدی محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
559 داود شاملو نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/01/01
560 مجید شانقی حسنعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/04/20
561 نگین شاه کرمی عباس بافت تاریخی کارگر رسمی 1381/07/01
562 علیرضا شاه محمدی عباسعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
563 حسین شاه محمدی محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
564 میلاد شاه نظری محمد بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
565 مهرداد شاهپوری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
566 احمدرضا شاهی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
567 محسن شایان فرد محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
568 صادق شایسته عبدالرحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
569 محمود شریعت صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/15
570 شهاب شریفی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
571 امید شریفی محمد ابراهیم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/12/01
572 حمیدرضا شریفی پور حسن منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/11/01
573 هدایت شریفی مهر نجات اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
574 مهدی شریفی مهر شبانعلی سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
575 محمد شریفی مهر مجید شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
576 همایون شعبانی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/11/08
577 علیرضا شعبانی غلامعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
578 احمد شعبانی فر محمدشفیع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/22
579 سحر شفیعی عزت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
580 محمد کریم شفیعی اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1380/01/01
581 داود شقاقی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
582 مهدی شکروی محمد ابراهیم منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
583 ابوالفضل شکری غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
584 ابراهیم شکوری نظامعلی سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
585 وحید شمس سیف اله سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
586 غلام رضا شمسی ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
587 رضا شمسی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
588 حسن شمسی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
589 محمد شمشیری امان اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/07/24
590 غلامرضا شمشیریان خلیل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارمند رسمی کشوری 1376/05/10
591 حسین شمشیریان غلامرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
592 فریدون شورچهء علیداد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
593 حسن شه پناه رمضانعلی منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
594 اصغر شهبازی جعفر منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
595 ابوالفضل شهبازی عباس منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/02/28
596 حمیدرضا شهرجردی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/01
597 محمد شیخی اسد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1386/09/01
598 حامد شیخی حیدر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
599 علیرضا شیخی نژاد غلامرضا شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
600 جواد شیرازی غلامرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
601 حیدر شیرازی مرادعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/01/26
602 شیوا شیرازی جواد منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
603 محمد شیرزادهما عنایت سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
604 مهدی شیری حیدر شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/10/19
605 رضا شیری نژاد صفر علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
606 مصطفی شیرین آبادی محمدحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/18
607 علی حسن صابری حجت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
608 حمیدرضا صادقی جمشید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/06/01
609 علی صادقی محمدهاشم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
610 حشمت اله صادقی رحمت اله بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/14
611 مریم صادقی علی اکبر منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
612 محمدعلی صادقی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/01
613 سیدنادر صادقی راد امیر هوشنگ شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
614 رامین صارمی غلامرضا بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
615 محمد حسین صالحی مجتبی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
616 فرید صالحی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/11/09
617 پروین صالحی نوراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
618 مهدی صالحی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
619 احسان صالحی علی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
620 حمید صالحی ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
621 علیرضا صالحی غلامرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
622 سعید صالحی نصراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
623 صدیف صالحی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
624 ابوالفضل صالحی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
625 پوریا صالحی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/08/15
626 احمد صالحی حمیدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
627 علی صالحی دهقی احمد سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
628 سعید صالحی مرزیجرانی غلامحسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1376/09/01
629 مصطفی صالحی مرزیجرانی علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
630 مهدی صالحی نظام آبادی حسن شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
631 علیرضا صانعی محمداسماعیل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/02/01
632 مهدی صانعی مرتضی سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/01
633 رضا صحرانورد اسماعیل شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/02/01
634 سعید صحرایی خیراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
635 سعید صدری رحیم منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
636 مهدی صدری علی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
637 مجید صدری محمود بافت تاریخی کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
638 مجید صدیقی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
639 بهروز صفائی بهرامعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1384/06/06
640 غلامعلی صفائی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
641 زینب صفدری حسن شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
642 پوریا صفدری علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
643 محمد صفرآبادی فراهانی نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/12/10
644 علی اکبر صفرپور حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
645 فرشاد صفرزاده علی پناه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
646 حامد صفری احمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
647 بهروز صفری صفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
648 علی صفری شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/08/01
649 بهرام صفری محمد حسین منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1348/03/24
650 سعید صمدی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
651 علی صوفی ضامنجانی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
652 رضا صیاد حق شمار نوروزعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/02/22
653 مریم صیادی رمی رمضانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
654 فردین صیدی محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/12/01
655 محسن طالبی فرد حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
656 محمد طاهرمیرزایی صحبت اله منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/12/01
657 حسن طاهری علی اکبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
658 حسین طاهری حشمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/06/05
659 محمود طاهری قدیر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/02/26
660 رضا طاهری مطلق نصراله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/08/02
661 علی طلایی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
662 علی طهماسبی غلامرضا منطقه سه کارگر رسمی 1381/06/07
663 حسن طهماسبی زاده میر عباس منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
664 زهرا ظهیری کریم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/12/01
665 حسین عابدی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1375/02/11
666 محمد عابدی قدرت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
667 بهنام عابدی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
668 مجتبی عابدی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی کشوری 1376/01/01
669 علی عارف هادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/19
670 علی عاصمی محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/02/01
671 سید سعید عالمی سید مجتبی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1377/05/10
672 محمد عالی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/15
673 محمود عالیخانی محمد حسن شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/01
674 روح اله عبادی غلامعلی منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
675 عباس عبادی علی جان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
676 بهرام عباسی ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
677 سعید عباسی ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
678 حامد عباسی شمسعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
679 ابوالفضل عباسی روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
680 مسعود عباسی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
681 حسن عباسی شفیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
682 محسن عباسی نعمت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
683 میلاد عباسی اسماعیل منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
684 مهرداد عباسی ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
685 علی عباسی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/15
686 رضا علی عباسی محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
687 صفرعلی عباسی علیجان شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/04/24
688 علیرضا عباسی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
689 حمیدرضا عباسی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
690 ناصر عباسیان زیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
691 امید عبدالحسینی فیجانی صادق شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
692 غلامرضا عبدالوند محمدرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1398/03/01
693 جمشید عبدالهی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
694 حسین عبدلی صحبت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/06/27
695 معصومه عبدلی ابوالفضل منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1385/08/01
696 داوود عبدلی حصیب اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
697 محمدرضا عبدلی علی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
698 کریم عبدی غلامعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
699 مهدی عبدی فدا محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
700 عباس عبدی مرتضی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
701 محسن عبدی فضل اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
702 محمد رضا عزیز محمدی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
703 محمود عزیزآبادی فراهانی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1396/06/01
704 محمد عزیزمحمدی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
705 مرتضی عزیزی غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
706 میثم عزیزی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
707 مهدی عزیزی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
708 محمد عزیزی عباسعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/09
709 محمود عزیزی حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
710 محسن عزیزی پور جعفر منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
711 میثم عزیزی مهرآبادی ایرج سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
712 رضا عسکری شعبانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
713 محمود عسکری هزاوه علی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/06
714 فریدون عسگری حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
715 وحید عسگری محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
716 آرش عسگری محمد حسن سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
717 محمد عسگری علی صفدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
718 ابوالفضل عسگری محمود شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
719 قدیر عسگری رحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
720 حمیدرضا عسگری روشنعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
721 حمیدرضا عسگری محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
722 الهام عسگری علی منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1395/03/23
723 ناصر عسگری نبی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/10/09
724 حسین عسگری محمد منطقه دو کارگر رسمی 1368/07/17
725 محمد عسگری حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/01/01
726 فاطمه عسگری روشنعلی منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/08
727 عباسعلی عسگری پور رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
728 محمد مهدی عسگری هزاوه احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
729 سالار عشق الهی علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
730 محسن عطایی مرید علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
731 سیدمحمد عطیفه سیدشمس اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
732 سید عباس عطیفه کمال آبادی سیدشمس اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
733 عباس عظیم پور محمدتقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
734 حجت اله عظیم خواه رحمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
735 الهه عظیمی محمد منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
736 محمد عقیلی مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
737 مسعود علائی عطااله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
738 فهیمه علی اکبرپور محمد ابراهیم منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
739 محمد رضا علی پور شمس اله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/09/18
740 امین اله علی خانی نادعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/14
741 وحید علی دوست علی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/04/01
742 اصغر علی عسکری حسین منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
743 عزت اله علی محمد نژاد علی حمزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
744 علیرضا علی محمدی محمد هاشم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
745 ایمان علی محمدی مجید بافت تاریخی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
746 سعید علی مردان نجف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
747 محسن علی نژاد محمدابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
748 محمود علی یاری قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
749 ارسلان علیپور کاکامراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
750 مهدی علیخانی عبداله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
751 محمود علیخانی ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
752 محسن علیدادی محمد رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
753 فرشید علیرضائی علی منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
754 عباس علیشاهی ابوالفضل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
755 رضا علینقی پور احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
756 مجید عمرآبادی تراب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
757 محمدرضا عیدی ناصر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
758 ابوالفضل عیدی مهرابادی قنبر علی بافت تاریخی کارگر رسمی 1370/07/01
759 سعید عینی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
760 شیما عیوضی شمس اله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
761 علیرضا عیوضی حسن آبادی محمدحسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
762 محمدرضا غریبی حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
763 هنگامه غریبی روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
764 موسی غریبی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
765 احسان غفاری محسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
766 عبداله غفاری رضی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
767 سعید غفاری محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
768 غلامحسین غفاری رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
769 فائزه غفاری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
770 علی حیدر غلامحسینی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
771 امیر غلامعلیان عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/09/01
772 رسول غلامی عزیز اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
773 خسرو غلامی علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
774 فرشاد غلامی عبدالرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
775 حجت اله غلامی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
776 محمدعلی غلامی محمد حسین سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
777 حسینعلی غلامی محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/10/21
778 محمد غلامی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
779 مهدی غلامی محمد حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
780 بهاره غلامی محمد جعفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
781 ابوالفضل غلامی صادق سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
782 محمود غلامی حجت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
783 محمد غلامی رحمان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
784 علی غلامی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
785 محسن غنی حسین آقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
786 محمدرضا غنی پورخندابی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
787 سعید غیاث آبادی احمد منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/15
788 میرزا غیاث آبادی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/04/11
789 حسن غیاث آبادی فراهانی محمد تقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/04/18
790 محمدحسن غیاث آبادی فراهانی حسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/02/20
791 میثم غیاثی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
792 اکرم غیاثی محسن سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
793 حسین فتاحی کوچک علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
794 غلامرضا فتحی نوراله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/07
795 یاور فتحی کارمزدی کامران منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
796 مهدی فدوی محمدباقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
797 مژده فرازمندی محمود رضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
798 حمد اله فرامرزی عزت اله منطقه یک کارگر رسمی 1369/10/02
799 غلامحسین فرامرزی ابوالقاسم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1375/12/16
800 حجت اله فرامرزی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
801 سعید فراهانی غلامحسین منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
802 محمد فراهانی محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
803 محمدرضا فراهانی حبیب اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
804 محمد فراهانی موسی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1382/02/15
805 محمد فراهانی سیف اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
806 مهدی فراهانی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
807 فضل اله فراهانی جمشید شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/10/29
808 حسن فراهانی غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
809 علیرضا فراهانی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
810 ابوالفضل فرجی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1376/08/14
811 داود فرجی مراد علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
812 پوریا فرجی یداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
813 محمدرضا فرجی پور ولی اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/11/12
814 سعید فرح بخشی وجیه اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
815 سجاد فردوسی زاده عبدالامیر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
816 سید مجتبی فرقانی سید حبیب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
817 حسین فرکی یوسف رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
818 احمد فرمهینی فراهانی محمدرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/15
819 محمد فرمهینی فراهانی یوسف سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
820 عاطفه فریدنژاد محسن شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
821 اعظم فریدون کریم منطقه پنج کارگر رسمی 1377/02/05
822 عباس فضلعلی محمد اسمعیل منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
823 محسن فضلی ولی اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
824 نادر فعال عراقی نژاد غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
825 سید پیمان فقیر میرنظامی سید رضی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
826 مریم فلاح حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/09/01
827 جواد فلاح تبارک شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
828 ابراهیم فلاح احمد منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1369/12/06
829 محمود فلاح یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
830 مجتبی فیروزی مسعود منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
831 علیرضا فیروزی حجت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
832 محمد رضا قاسم خانی خلیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
833 احمد قاسمخانی کریم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/10/28
834 سینا قاسمی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
835 مجید قاسمی عزیزاله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/12
836 علیرضا قاسمی یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
837 محسن قاسمی هیبت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
838 علی قاسمی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
839 مصطفی قاسمی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/05/25
840 مجتبی قاسمی غلامحسین منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1381/02/01
841 رضا قاسمی عیسی منطقه سه کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
842 سیاوش قاسمی دره نائی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1382/12/01
843 علی قاسمی ضامنجانی ابوالقاسم سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
844 احسان قاسمی نورعینی ابوالفضل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
845 بیژن قاضی نظامی علی اکبر شهرداری مرکز کارگری قرادادی دائم 1376/02/20
846 سید ایمان قائم مقامی سید رحیم شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
847 سید ابراهیم قائم مقامی فرد سید محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
848 سیداسمعیل قائم مقامی فرد سیدمحمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
849 سیمین قبادپور علی منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/05/26
850 محمدرضا قدبیگی علی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
851 حمیدرضا قدمی صفرعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
852 بهرامعلی قدیمی بهمن شیر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
853 تبسم قدیمیان محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1379/06/01
854 داود قربانی احمد سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1385/05/01
855 رحیم قربانی کریم اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
856 محمد قربانی عیسی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
857 حمید قربانی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
858 نجفعلی قربانی درویش علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
859 عباس قربانی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
860 محرم قربانی محمدحسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/05/01
861 محبوبه قربانی محمد حسین سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
862 محمد قربانی نادر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/06/04
863 حجت اله قربانی جمال آبادی تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
864 سید رضا قریشی سید روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
865 سید عباس قریشی سید روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
866 حسین قزاقی قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
867 محمد قشقائی محمد صادق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/11
868 روح اله قلعه ء قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
869 معصومه قلعه ای حبیب سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/04/01
870 مهدی قلعه نوئی نبی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
871 احسان قلعه نوئی محسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/06/01
872 احمد قلی ابوالفضل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
873 علیرضا قلی پور نجفی حصاری غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
874 میلاد قمی علی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
875 پژمان قنات عباس منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
876 حمیدرضا قناتی محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
877 سلمان قنبری حشمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
878 شهرزاد قنبری قلعه گیر محمود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداد مستخدمین موقت 1383/04/01
879 عباس قهیه ئی ولی محمد منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1398/11/01
880 فائزه قیصری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/21
881 علی قیصری علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
882 صادق قیصری فرد نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/12/24
883 جواد کارچانی امراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
884 عماد کارچانی محمدابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
885 احسان کارچانی پرویز سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
886 حسین کارخانه ابراهیم منطقه سه کارگر رسمی 1370/01/24
887 سعیده کارخانه کتایعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1396/01/01
888 وحید کارخانهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
889 سعید کارخانهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/01/01
890 محمد کاشفی شایان بیازعلی سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
891 مرتضی کاشی حیدر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
892 زهرا کاظمی میرزا منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
893 محمدرضا کاظمی میرزاولی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/07/01
894 کیومرث کاظمی علی منطقه یک کارگر رسمی 1368/12/15
895 محمد حسین کاظمی سلطانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
896 رضا کاظمی راد رمضانعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/07
897 محمدکاظم کاظمی کرهرودی محمدصادق سازمان مدیریت پسماند کارگر رسمی 1376/01/01
898 مسعود کاظمی مهر آبادی مصطفی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
899 محمد کاظمی مهرآبادی احمدعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
900 محمدرضا کاوه سنجانی اسداله منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
901 میثم کائیدی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1385/10/01
902 محمد رضا کحالی عیاض شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/01/01
903 احمد کربلائی حسنی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1379/02/26
904 حمید کربلائی حسنی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
905 محمد کربلائی حسنی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
906 محمود کربلائی حسنی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1385/01/01
907 سعید کرمی علی حسین منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1396/02/11
908 مهدی کرمی عقیل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
909 محمد مهدی کریم زاده عطااله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
910 حسن کریمی غلامحسین منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
911 حجت اله کریمی جعفر منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
912 پرشنگ کریمی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/10/01
913 مجتبی کریمی حاتم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/04/14
914 رسول کریمی اسماعیل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/01
915 مهدی کریمی علی رحم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
916 قاسم کریمی سلطانعلی منطقه دو کارگر رسمی 1369/06/25
917 محمد مهدی کریمی علی اصغر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/02/01
918 امیر کریمی محمدولی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
919 عباس کریمی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/08
920 اکبر کریمی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1380/02/12
921 علی کریمی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
922 علیرضا کریمی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
923 ابراهیم کریمی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
924 مسعود کریمی قاسم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
925 عزیزاله کریمی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
926 میثم کریمی محمدحسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
927 محمد موسی کریمی گل تپه ئی عبداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
928 عیسی کزازی حجته اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/09
929 محمدرضا کشاورزیان باقر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/03/01
930 محمد کشمشه رحم خدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
931 حمید کلانتری هاشم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/26
932 حامد کلبری آیت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
933 خلیل کلوانی سبزعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/07/01
934 محمد کمال آبادی علی منطقه دو کارگر رسمی 1369/07/22
935 مسعود کمال آبادی علی منطقه پنج کارگر رسمی 1391/11/01
936 حجت اله کمال آبادی فراهانی فرج اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
937 علی اصغر کمال آبادی فراهانی علی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
938 محمد حسن کمالی خو محمد رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
939 حمیدرضا کمانی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
940 اکبر کمانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
941 مسعود کمانی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
942 عباس کمیجانی ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1373/04/01
943 یاسر کندی داینی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
944 ابوالفضل کندی داینی حسن آقا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
945 حسین کندی داینی قربانعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/01
946 مسعود کوشانیا مسلم بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1395/01/01
947 مجتبی کوشکی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
948 محسن کی احمدی محمدرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
949 بهرام کیان مهر چراغعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
950 افسانه کیانزاد ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/01
951 وحید کیشانی رحمت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
952 علی کیشانی فراهانی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1387/12/01
953 علی اصغر کیشانی فراهانی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
954 مریم کیشانی فراهانی رحمت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
955 میلاد گلشنی شکرخدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
956 رضا گنجی اسحق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
957 حسین گنجی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/02/13
958 بهنام گواری احمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
959 مصطفی گودرزی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
960 دانیال گودرزی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/12/01
961 مجید گودرزی ذبیح اله منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
962 مهدی گودرزی عصمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/01
963 حسن گودرزی راد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
964 مهدی گودرزی منش غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
965 جواد لشنی محمدعلی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
966 رضا لطف عراقی محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
967 مهدی لطفی یوانی مصطفی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
968 حسن لطیفی هدایت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
969 غلامعلی لطیفی محمدجواد شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1371/08/01
970 حسن لطیفی ضامنجانی محمد قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
971 علی لکی محمدآقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/11
972 علیرضا متولی غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/12/01
973 فرهاد مجدآبادی فراهانی شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1396/02/20
974 سمیه مجدآبادی فراهانی غلامعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
975 سید محمدرضا مجیدی سید مجتبی بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
976 میلاد مجیدی یعقوبعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
977 نسرین مجیدیان محمد رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
978 ماندانا محبیان محمد کاظم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
979 احمدرضا محمدطاهری ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/19
980 حسن محمدکریم غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/10/21
981 نسیم محمدی داود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/15
982 ابراهیم محمدی حسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/08/01
983 سید علی محمدی علی داد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
984 محمد رضا محمدی محمد حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
985 رضا محمدی حسن منطقه پنج کارگر رسمی 1370/06/26
986 ابوالحسن محمدی ابراهیم منطقه چهار کارگر رسمی 1379/08/14
987 زهرا محمدی حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/11/13
988 سپیده محمدی حمیدرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
989 روح اله محمدی علی اصغر منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
990 شعبان محمدی علی اصغر شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
991 سعید محمدی محمدباقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
992 حمیدرضا محمدی محمدرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
993 سیدمرتضی محمدی سیدحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
994 حمیدرضا محمدی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
995 ملیسا محمدی اصغر سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/11/13
996 محسن محمدی بهرام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/08/01
997 علی اصغر محمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/05/01
998 علی محمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
999 حسنعلی محمدی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1000 مهدی محمدی عباس میرزا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1001 اسمعیل محمدی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1002 محمد محمدی عباس شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/07/25
1003 علی اکبر محمدی زندیه 130998علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1004 علی محمودی کیومرث سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1005 محمد محمودی محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1373/03/07
1006 ابوالفضل محمودی قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1368/01/01
1007 محمود محمودی باقر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/01/20
1008 محمد محمودی رحیم منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/08/26
1009 محمد محمودی جونوشی ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1010 غلامعلی مختاری منش ابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1011 امید مداح ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1012 فرشته مددی حشمت اله منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1013 علی مددی محمود بافت تاریخی کارمند رسمی کشوری 1373/06/01
1014 سعید مددی محمدعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1382/01/01
1015 عباس مددی محمود منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/03/26
1016 حمید رضا مراد آبادی حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1017 عباس مرادآبادی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1378/10/16
1018 محمد رضا مرادخان محمد جعفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1019 ایمان مرادی جعفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1020 حجت اله مرادی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/06/29
1021 محمد مرادی مصطفی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1022 معصومه مرادی محمود شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1023 قاسم مرادی کریم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1024 داود مرادی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1025 عباس مرادی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1026 محمد مرادی همت علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/12
1027 حامد مرادی نحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/01
1028 محمد حسین مرادی باستانی علی منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/11/01
1029 توکل مرادیان محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1030 علیرضا مرادیان ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1031 احمد مرادیان کرهرودی علی منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1032 سیدعباس مرتضایی سیدمصطفی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/01/01
1033 محمدحسن مسافرمحمدآبادی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1034 علی مستعلی مجد آباد کهنه شاپور منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
1035 حمید رضا مسلمی ایرج سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1036 علی مسن آبادی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1037 خلیل مسیبی عزیز اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1038 مجتبی مشایخی نظام آبادی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1039 محمد صادق مشتاقی غلامرضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/10/24
1040 سعید مشکانی محمد رضا شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/17
1041 عباس مشهدی علی اکبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/06
1042 سیدمحمود مشهدی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1374/02/05
1043 سیدمحمود مشهدی میقانی آقا سیدعبداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/26
1044 مهدی مشهدی میقانی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/11/15
1045 محمد مشهدی میقانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1046 مجید مشهدی میقانی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
1047 محمد صادق مشیدی محمد باقر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1048 میثم مصدق غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1049 محمدعلی مطلبی مقدم اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1050 فخرالدین مظاهری علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1051 جمال الدین مظاهری علی اصغر سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
1052 بهمن مظفری هادی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
1053 حمید مظفری حسینعلی منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1054 حامد مظفری خسرو سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/16
1055 علی اکبر مظفری یعقوبعلی منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1373/06/02
1056 حسن مظفری محمد منطقه سه کارگر رسمی 1383/11/08
1057 سجاد مظفری اسماعیل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1058 علیرضا معصومی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1059 مهدی معصومی نسب محمدولی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/04/14
1060 محمدرضا معماری عباس منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1061 مهدی مفتخری سنجانی عبداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/05/01
1062 فرزاد مقدمی فر علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1063 جواد مقصودی امین اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1064 مهدی ملک ابراهیم منطقه سه کارگر رسمی 1375/03/31
1065 محمدامین ملک حسینی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/02/15
1066 ابوالفضل ملک حسینی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی کشوری 1381/04/05
1067 مسلم ملک مقدم علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر قراردادی موقت 1390/01/01
1068 بهمن ملکی فرج اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1069 حمید ملکی علی قربان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/04/10
1070 محمد رضا ملکی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1071 سمانه ملکی محمد منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/02/01
1072 محسن ملکی فرج اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/07/01
1073 حسین ملکی موسی رضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/11/10
1074 حسین منشوری نبی الله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1075 حمید منصوری ولی اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1076 علی منصوری ناصر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1077 محسن منصوری زاده صفرعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/03/01
1078 حسین منصوری زاده صفرعلی منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1381/01/01
1079 علیرضا منصوریان منصور شهرداری مرکز کارگر رسمی 1382/08/17
1080 محمدجواد موچانی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1376/07/07
1081 سید محمود موسوی سید حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1082 احسان موسوی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1083 سید جعفر موسوی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
1084 سیدمهدی موسوی سیدمحمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1085 سیده زهرا موسوی پویا سیدرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1086 سید فرزین موسوی تبارکانی سید قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/04/01
1087 احد مومن پور شیر محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/04/01
1088 رسول مومن زاده رحمت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1089 مصطفی مومن زاده محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1090 آذر مومنی غلامعباس منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
1091 مسعود مومنی احمد علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1384/01/14
1092 سمانه مومنی اصفهانی قاسم منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1093 سید اسمعیل مهاجرانی سید اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر قراردادی موقت 1390/01/01
1094 سیدفرامرز مهاجرانی سید فریبرز سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1387/11/12
1095 غلامرضا مهدوی خواه عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1096 محمدرضا مهدوی خواه عزت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1097 فاطمه مهدی نسب محمدعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/03/17
1098 سید مسعود مهدیانی سید رحمان منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/02/05
1099 شجاع مهرابی بهمن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1100 رضا مهرابی شعبان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1101 میثم مهرافشان علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1102 مهدی مهربانی عید محمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1103 سید مهرداد مهرنوش سیدکیانوش سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/03/13
1104 حسینعلی مهری محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1105 سیدداود میجانی سیداحمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1106 سید شهاب میر سمیعی سید نصراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/09/01
1107 معصومه میر شفیعی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/01/14
1108 سید جلال میر محمدی اسماعیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1109 سیدروح اله میر یحیی آقاشجاع شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/04/04
1110 سیدحامد میرآقاجانی سیدناصر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1111 سمیه میرجعفری احمد سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/12/21
1112 سید مهدی میرداودی سید حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1113 هادی میرداودی کمال شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1114 مرتضی میرزاجانی غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/03/08
1115 حمیدرضا میرزاجانی میقانی کریم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1116 بهاره میرزاخانی حبیب اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1391/03/02
1117 علی رضا میرزایی محمد حسن سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1118 منصور میرزایی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1375/03/13
1119 غلامرضا میرزائی غلامعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1386/04/19
1120 احمد میرزائی غلامعباس منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/02/12
1121 محمدرضا میرزائی غلامرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1122 علیرضا میرزائی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/05/03
1123 رضا میرزائی علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1124 خلیل اله میرزائی غلامعباس منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1125 سعید میرزائی شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1126 جواد میرزائی رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1127 سیدجمال میرصادقی سیدمصطفی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1128 علی میرطالبی مهرآبادی جواد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1129 سیدمحمد میرعبدالحق هزاوهء سیدابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1130 سیدمهدی میرعلی اکبری سید مرتضی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1131 سیداحمد میرمحمدی اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/10/01
1132 جواد میرمحمدی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/02/01
1133 سیدرسول میرمحمدی سید عطا الدین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/07/01
1134 محمدرضا میلادی مهدی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/03/02
1135 متین میلادی داوود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1136 محمد نادری اسمعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/03/01
1137 فاطمه نادری ابوالفضل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1138 اسداله نادری نورعینی درویشعلی منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1139 حمید نادی محمدرحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1140 مجید نادی محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1141 حامد ناگهی سرچقائی ابوالقاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1142 وحید ناگهی سرچقائی ابوالقاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1143 فرزاد نایبی دهقی حمید رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1144 فائزه نبیونی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1396/03/01
1145 علی نجاری محمود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1146 محسن نجف آبادی فراهانی رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1147 مهدی نجفی کاظمعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1148 عباس نجفی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1149 محمد نجفی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1150 مجتبی نجفی اسماعیل منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1151 محمد نجفی محمدحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/04/01
1152 محسن نجفی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1153 حمید رضا نجفی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1154 محمد نجفی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1155 علی نجفی حسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1156 جواد نجفی چراغعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1157 محمد نجفی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1158 سعید نجفی فیجانی قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1159 امیرحسین نجمی علیرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
1160 علیرضا نخلی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
1161 مهشاد نراقی عراقی علی اصغر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1162 محمد نریمان محمدحسین منطقه پنج کارگر رسمی 1369/05/01
1163 زهره نژادی آشتیانی صفرعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1164 داود نصراللهی حبیب اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1382/07/15
1165 وحید نصرالهی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1166 محمود نصیری محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1167 مهدی نصیری محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1168 لیلا نصیری غلامرضا منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1381/01/10
1169 سید مرتضی نظام آبادی سیدعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1380/02/12
1170 زهرا نظری مرتضی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1171 محمد میرزا نظری حشمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1172 داود نظری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/04
1173 نیره نظم آبادی ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1174 معین نظم آبادی محمد رضا سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1175 مهدی نعمتی صفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
1176 حجت اله نعمتی یداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/21
1177 حدیثه نعمتی محمود رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1178 جواد نعیمی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1179 علی نعیمی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/02/01
1180 جواد نکوئی علیمراد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/05/28
1181 زهرا نگهداری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1182 نیره نوابی جواد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1183 سید مرتضی نوابی سید حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/01/01
1184 یلدا نوروزی پرویز شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/05/04
1185 مریم نوروزی مجتبی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1186 حمید نوروزی کرم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1187 علیرضا نوری ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1188 سید احمد نوری سید ربیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1189 غلامرضا نوری ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/01
1190 سیدعلی اصغر نوری کرهرودی سیدمرتضی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1191 زهرا نوری کرهرودی نصرت اله منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1192 حمیدرضا نوشاد رحیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/04/05
1193 امیر نیکخواه نائینی عطاءاله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1194 سید مهدی واحدی سیدرحیم منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/03/15
1195 مقداد والائی افخم محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1196 مهدی ورمزیاری هیبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1197 علی وروانی فراهانی خیراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/01/01
1198 عبد الرضا وروانی فراهانی نبی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1199 علی وفایی راد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/14
1200 علی ونک محمدحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1201 صفر ویسمهء محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/25
1202 غلامعباس ویسی عیسی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/01
1203 نادر هاتفی فر علی داد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/01/20
1204 محمد هاشمی حبیب اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1205 سلمان هاشمی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1206 سیده مریم هاشمی سید صادق شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1207 مصطفی هاشمی محمدهادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1208 محمد هاشمی حجت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/15
1209 سید احمد هاشمی پور سید محمد آقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1210 سید سعید هاشمی نسب سید داود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1211 زینب همتی عباس سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
1212 محمد رضا همتی نژاد رضی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1213 مهدی همتی هزاوه حسین منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
1214 رضوان همزلو حشمت اله منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1215 فرناز یاراحمدی الله رحم سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/08/17
1216 سجاد یارمحمدی محسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1217 فرهاد یاری رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/01/19
1218 ابوالفضل یاری علی حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1219 علی یاسبلاغی شراهی ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1220 محسن یدالهی عزیزاله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/05/01
1221 عبداله یساولی شراهی علی عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1222 محمد یساولی شراهی غلامعباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1223 غلامحسن یساولی شراهی علی حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1224 کامران یعقوب زاده حاجی اقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1370/03/18
1225 جواد یعقوبی فرد عباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1226 اصغر یگانه فر صفرعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1377/01/01
1227 علی اکبر یوسفی علیرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1228 وجیه اله یوسفی شکر خدا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1229 صالح یوسفی صفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
تعداد کل کارمندان و پرسنل : 1229
شماره 1
نام رضا
نام خانوادگی آباقری
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 2
نام حامد
نام خانوادگی آباقری
نام پدر ابوالقاسم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/11/01
شماره 3
نام مهرعلی
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر محمد شفیع
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 4
نام مژگان
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 5
نام حمید
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر محمد شفیع
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 6
نام مهدیه
نام خانوادگی آبائی هزاوهء
نام پدر جعفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 7
نام مجید
نام خانوادگی آدینه
نام پدر غلامرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1385/05/02
شماره 8
نام مجتبی
نام خانوادگی آدینه ضامنجانی
نام پدر مسیب
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/06/24
شماره 9
نام مهدی
نام خانوادگی آرمان
نام پدر اسدالله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 10
نام حامد
نام خانوادگی آرین فر
نام پدر قدرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 11
نام حامد
نام خانوادگی آزاد
نام پدر علی اکبر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1384/02/01
شماره 12
نام میلاد
نام خانوادگی آزاد مرزآبادی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/01/01
شماره 13
نام زهرا
نام خانوادگی آزادبخت
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 14
نام حسین
نام خانوادگی آشناور
نام پدر اروجعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/12
شماره 15
نام علی اصغر
نام خانوادگی آقا محمدی
نام پدر براتعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1389/01/01
شماره 16
نام محمد
نام خانوادگی آقا محمدی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1386/03/13
شماره 17
نام میثم
نام خانوادگی آقاجانی هزاوه
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 18
نام مهدی
نام خانوادگی آقازیارتی
نام پدر روح اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 19
نام مسعود
نام خانوادگی آقازیارتی فراهانی
نام پدر اصغر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 20
نام محمد
نام خانوادگی آقازیارتی فراهانی
نام پدر علیرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/05/06
شماره 21
نام یوسف
نام خانوادگی آقامحمدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 22
نام سیدمیثم
نام خانوادگی آقایی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 23
نام سید اسماعیل
نام خانوادگی آقائی
نام پدر سید داود
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 24
نام یاسر
نام خانوادگی آقائی راد
نام پدر حجت اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 25
نام علیرضا
نام خانوادگی آگلی مرزیجرانی
نام پدر حیدرعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 26
نام ولی اله
نام خانوادگی آگه
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 27
نام امید
نام خانوادگی آهنگرانی فراهانی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/01/01
شماره 28
نام سعید
نام خانوادگی آیتی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 29
نام علی
نام خانوادگی اباذری
نام پدر غلامحسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 30
نام داود
نام خانوادگی ابراهیم آبادی
نام پدر رضا
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 31
نام امین فتاح
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 32
نام مجتبی
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمدتقی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 33
نام ایرج
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر جعفراقا
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگری قرادادی دائم
تاریخ استخدام 1376/02/28
شماره 34
نام رامین
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمد رضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 35
نام امیر محمد
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 36
نام رحمن
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر رحیم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1387/06/01
شماره 37
نام محمد جواد
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/05/01
شماره 38
نام مهدی
نام خانوادگی ابراهیمی بانی
نام پدر قنبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 39
نام حسن
نام خانوادگی ابراهیمی نسب
نام پدر کرمرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 40
نام سیدحمید
نام خانوادگی ابطحی زاده
نام پدر سیدیداله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 41
نام سعیده
نام خانوادگی ابوالمعالی دامغانی
نام پدر محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 42
نام علیرضا
نام خانوادگی اتابکی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 43
نام سیدسیف الدین
نام خانوادگی اجاقی
نام پدر سیدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 44
نام علیمردان
نام خانوادگی اجدرلوی
نام پدر تقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/12/28
شماره 45
نام احمد
نام خانوادگی احدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1386/03/07
شماره 46
نام محسن
نام خانوادگی احدی
نام پدر توکل
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 47
نام آمنه
نام خانوادگی احسان بخش
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 48
نام مجتبی
نام خانوادگی احمدلو
نام پدر اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 49
نام ولی اله
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 50
نام اسد اله
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 51
نام علی رحم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر خداداد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 52
نام کرم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر اروجعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 53
نام علی محمد
نام خانوادگی احمدی
نام پدر صفدر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/03/27
شماره 54
نام مهدی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعباس
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 55
نام غلامرضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 56
نام احسان
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 57
نام محمد رضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر سعید
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 58
نام مسلم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 59
نام فاطمه
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1389/11/15
شماره 60
نام محمد
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 61
نام احسان
نام خانوادگی احمدی
نام پدر محمدطاهر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 62
نام علی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 63
نام داریوش
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/01/01
شماره 64
نام نائب علی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر قنبر علی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/12/27
شماره 65
نام رسول
نام خانوادگی احمدی
نام پدر مرتضی علی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/04/10
شماره 66
نام محمدحسن
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسنعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/02/20
شماره 67
نام فاطمه
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 68
نام میثم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر جلیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 69
نام محمود
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 70
نام ایوب
نام خانوادگی احمدی جمال آبادی
نام پدر مسیب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 71
نام حمید
نام خانوادگی احمری حصار
نام پدر غلامعباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 72
نام مجید
نام خانوادگی اخوان فرد
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 73
نام نادر
نام خانوادگی اخوان ملایری
نام پدر محمد اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1374/03/03
شماره 74
نام اعظم
نام خانوادگی ادیبان
نام پدر محمد باقر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 75
نام سعید
نام خانوادگی اسدی
نام پدر احمد آقا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 76
نام داود
نام خانوادگی اسدی
نام پدر حجت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/11/15
شماره 77
نام سعید
نام خانوادگی اسدی
نام پدر عباس
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/03/14
شماره 78
نام ابوالفضل
نام خانوادگی اسدی
نام پدر تقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 79
نام میثم
نام خانوادگی اسفلایی
نام پدر جلال
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 80
نام منصور
نام خانوادگی اسفندانی
نام پدر اصغر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 81
نام احمد
نام خانوادگی اسفندی
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 82
نام حسین
نام خانوادگی اسفندیاری
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 83
نام محمد
نام خانوادگی اسفینی فراهانی
نام پدر حمزه
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 84
نام مجید
نام خانوادگی اسکندری
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/28
شماره 85
نام محمود
نام خانوادگی اسکندری
نام پدر محمداقا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1371/02/20
شماره 86
نام احسان
نام خانوادگی اسلامی
نام پدر سیف اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 87
نام فرید
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر قنبرعلی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 88
نام اصغر
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر توکل
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 89
نام فرهاد
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 90
نام علی
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر محسن
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 91
نام حشمت اله
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر شکراله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/11
شماره 92
نام پرویز
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر اله مراد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/08/01
شماره 93
نام امیر حمزه
نام خانوادگی اسنجرانی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 94
نام جواد
نام خانوادگی اشتری
نام پدر توکل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/01/15
شماره 95
نام محمد
نام خانوادگی اشقلی فراهانی
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1377/06/18
شماره 96
نام ابوطالب
نام خانوادگی اصغری
نام پدر جمال
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 97
نام عرفان
نام خانوادگی اصفهانی
نام پدر عبدالرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 98
نام غلامعلی
نام خانوادگی اعتمادی پویا
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/07/11
شماره 99
نام محمود
نام خانوادگی افتخاری فرد
نام پدر علیرضا
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 100
نام سعید
نام خانوادگی افراسیاب نیا
نام پدر محمد رضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/23
شماره 101
نام مرتضی
نام خانوادگی افروز
نام پدر نوراله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 102
نام مجید
نام خانوادگی افشار
نام پدر منصور
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 103
نام شکراله
نام خانوادگی اقازیارتی
نام پدر خیراله
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1368/12/13
شماره 104
نام عزت اله
نام خانوادگی اقبالی
نام پدر حبیب اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/07/29
شماره 105
نام محمد حسن
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اسماعیل
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 106
نام محمد
نام خانوادگی اکبری
نام پدر صحبت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 107
نام سعید
نام خانوادگی اکبری
نام پدر عزیزاله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 108
نام داود
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اسداله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 109
نام میثم
نام خانوادگی اکبری
نام پدر رجب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1391/06/01
شماره 110
نام امین
نام خانوادگی اکبری
نام پدر محمدحسن
محل خدمت بافت تاریخی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/04/10
شماره 111
نام توفیق
نام خانوادگی اکبری
نام پدر داود
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 112
نام مهدی
نام خانوادگی اکبری
نام پدر محمدعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/10/01
شماره 113
نام رضا
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اکبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 114
نام مسعود
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/04/10
شماره 115
نام محسن
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 116
نام حامد
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 117
نام مراد
نام خانوادگی الهیدوست
نام پدر علینقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1365/02/01
شماره 118
نام علی
نام خانوادگی امام جمعه
نام پدر حمید
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 119
نام محمد رضا
نام خانوادگی امری
نام پدر علی محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/08/25
شماره 120
نام علی
نام خانوادگی امیدوار
نام پدر نصرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 121
نام رضا
نام خانوادگی امیدی
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/12/06
شماره 122
نام تقی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/03/01
شماره 123
نام اکرم
نام خانوادگی امیدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1370/07/20
شماره 124
نام مجتبی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر محمد حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1379/05/01
شماره 125
نام زهرا
نام خانوادگی امیدی
نام پدر عزت علی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 126
نام محمدتقی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 127
نام غلامعلی
نام خانوادگی امیری
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 128
نام محمد
نام خانوادگی امیری
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 129
نام سعید
نام خانوادگی امیری
نام پدر نصرت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1372/01/17
شماره 130
نام محمدقربان
نام خانوادگی امیری
نام پدر رضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/03/14
شماره 131
نام بهزاد
نام خانوادگی امیری
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 132
نام آتبین
نام خانوادگی امیری
نام پدر جعفر
محل خدمت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 133
نام علی
نام خانوادگی امیریان
نام پدر نوراله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 134
نام سیدجمال
نام خانوادگی امینی
نام پدر سیدحسن
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/10/07
شماره 135
نام فایزه
نام خانوادگی امینی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1378/07/21
شماره 136
نام حمیدرضا
نام خانوادگی امینی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 137
نام سید ذبیح اله
نام خانوادگی امینی
نام پدر سید اسداله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 138
نام ابوالفضل
نام خانوادگی امینی راد
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 139
نام عبدالکریم
نام خانوادگی انجفی مرزیجرانی
نام پدر محمد ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/04/01
شماره 140
نام محمدحسین
نام خانوادگی انصاری
نام پدر مهدی
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 141
نام محمدمهدی
نام خانوادگی انصاری
نام پدر صفر
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/10/21
شماره 142
نام بهرام
نام خانوادگی انعامی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 143
نام وحید
نام خانوادگی ایرجی
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/02/01
شماره 144
نام علی
نام خانوادگی ایزدیار
نام پدر نعمت اله
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 145
نام ابوالفضل
نام خانوادگی ایمان دوست
نام پدر اصف
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/05/04
شماره 146
نام حمید
نام خانوادگی بابائی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1382/01/01
شماره 147
نام محمدجعفر
نام خانوادگی بابائی
نام پدر محمدحسن
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/05/14
شماره 148
نام حسین
نام خانوادگی بابک
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 149
نام رضا
نام خانوادگی باجلان
نام پدر احمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 150
نام مهرداد
نام خانوادگی باجلانی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/02/07
شماره 151
نام امیرحسین
نام خانوادگی بادکوبه
نام پدر اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/08/16
شماره 152
نام مهتاب
نام خانوادگی بادکوبه هزاوه
نام پدر محمدابراهیم
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/10/15
شماره 153
نام حمیدرضا
نام خانوادگی بادکوبهءهزاوهء
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 154
نام سیدبهنام
نام خانوادگی باقری
نام پدر سیدعزت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 155
نام مهدی
نام خانوادگی باقری
نام پدر آیت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1389/04/01
شماره 156
نام سیدعلی
نام خانوادگی باقری
نام پدر سیدمحمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/07/01
شماره 157
نام زهرا
نام خانوادگی باقری منفرد
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1378/07/20
شماره 158
نام مجید
نام خانوادگی بانوئی
نام پدر محمدحسین
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1373/01/14
شماره 159
نام مصطفی
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر آله محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 160
نام داود
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر عبداله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/11/01
شماره 161
نام جواد
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر علی صفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 162
نام ابوالحسن
نام خانوادگی بخشی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 163
نام میلاد
نام خانوادگی بخشی
نام پدر هانی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 164
نام محرم
نام خانوادگی بداغی
نام پدر قدرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 165
نام مهدی
نام خانوادگی بدخشان
نام پدر محمد
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 166
نام احمد
نام خانوادگی براتی
نام پدر باقر
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1377/02/28
شماره 167
نام محمد
نام خانوادگی براتی
نام پدر اسماعیل
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/09/01
شماره 168
نام محمود
نام خانوادگی براتی
نام پدر عزت اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 169
نام مهدی
نام خانوادگی براتی ارجمند
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 170
نام حسن
نام خانوادگی برزآبادی فراهانی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/01/10
شماره 171
نام نوید
نام خانوادگی برزآبادی فراهانی
نام پدر اسد اله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 172
نام میثم
نام خانوادگی برزگر
نام پدر علی حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 173
نام جواد
نام خانوادگی برزگر
نام پدر غلام عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 174
نام بابک
نام خانوادگی برغانی فراهانی
نام پدر شکراله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1382/06/10
شماره 175
نام علی
نام خانوادگی بشیری
نام پدر محمدحسین
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/08/26
شماره 176
نام سید احمد
نام خانوادگی بطحائی
نام پدر سید محمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 177
نام محمد
نام خانوادگی بغدادی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 178
نام ابوالفضل
نام خانوادگی بغدادی
نام پدر فتح اله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/11
شماره 179
نام شیما
نام خانوادگی بنائی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1388/06/01
شماره 180
نام اسماعیل
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 181
نام مهدی
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/11/01
شماره 182
نام فاطمه
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر اسدآقا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/03/30
شماره 183
نام عبدالعلی
نام خانوادگی بوالحسنی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 184
نام آتنا
نام خانوادگی بوالحسنی
نام پدر احمد
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/01/01
شماره 185
نام ابراهیم
نام خانوادگی بورقانی فراهانی
نام پدر کل حسین
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگری قرادادی دائم
تاریخ استخدام 1378/01/01
شماره 186
نام بهرام
نام خانوادگی بهرامی
نام پدر سالار
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/11/01
شماره 187
نام حسن
نام خانوادگی بهرامی نیا
نام پدر امیرقلی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1388/01/01
شماره 188
نام شیوا
نام خانوادگی بهزادی منش
نام پدر محمد ناصر
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 189
نام محمدرضا
نام خانوادگی بهشتی فرد
نام پدر منصور
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/12
شماره 190
نام محمد
نام خانوادگی بیات
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 191
نام رسول
نام خانوادگی بیات
نام پدر عباس
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 192
نام وحید رضا
نام خانوادگی بیات
نام پدر حبیب اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 193
نام نهال
نام خانوادگی بیات
نام پدر فرهنگ
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 194
نام عبدالرضا
نام خانوادگی بیات
نام پدر مسعود
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 195
نام ابراهیم
نام خانوادگی بیات
نام پدر جعفر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1378/10/22
شماره 196
نام محسن
نام خانوادگی بیاتی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 197
نام رضا
نام خانوادگی بیاتی
نام پدر اصغر
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1384/01/18
شماره 198
نام مرتضی
نام خانوادگی بیاتی سربندی
نام پدر ولی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/04/01
شماره 199
نام علیرضا
نام خانوادگی بیاتیان
نام پدر اکبر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/07/12
شماره 200
نام وحید
نام خانوادگی بیاتیان
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/10/01
شماره 201
نام ناصر
نام خانوادگی بیدی
نام پدر آیت اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 202
نام داود
نام خانوادگی بیگی
نام پدر سبزعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/25
شماره 203
نام علی
نام خانوادگی پارسا
نام پدر محمدنبی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/06/27
شماره 204
نام مجید
نام خانوادگی پارسا
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/11/14
شماره 205
نام کاوه
نام خانوادگی پارساپور
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/01/01
شماره 206
نام غلامحسن
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 207
نام فتح اله
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر رحمت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 208
نام مهدی
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر صفی اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 209
نام حسین
نام خانوادگی پاکزاد
نام پدر علیرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1390/09/19
شماره 210
نام بهروز
نام خانوادگی پدرام
نام پدر امیر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 211
نام مسلم
نام خانوادگی پزشکی
نام پدر هوشنگ
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 212
نام مرادعلی
نام خانوادگی پشتیبان
نام پدر ابوطالب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 213
نام حمید رضا
نام خانوادگی پناهنده
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 214
نام داود
نام خانوادگی پوراحسانی
نام پدر فتح اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 215
نام محسن
نام خانوادگی پورمتین
نام پدر فیروز
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 216
نام عباس
نام خانوادگی پورمومنی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/01/21
شماره 217
نام سعید
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/03/24
شماره 218
نام سیدمجتبی
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر سیدعلی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 219
نام مسعود
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر صفرعلی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 220
نام داود
نام خانوادگی تاج اباد
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگری قرادادی دائم
تاریخ استخدام 1378/01/19
شماره 221
نام میثم
نام خانوادگی تاراسی
نام پدر مجتبی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/05/04
شماره 222
نام محمد
نام خانوادگی تبرته فراهانی
نام پدر ابوالفضل
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 223
نام محسن
نام خانوادگی تبرته فراهانی
نام پدر حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 224
نام علی
نام خانوادگی ترکی
نام پدر ابوالقاسم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 225
نام حسین
نام خانوادگی تقوایی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 226
نام علی
نام خانوادگی تقوایی
نام پدر علی رضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 227
نام ابوالفضل
نام خانوادگی تکلوبیغش
نام پدر قدرت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 228
نام عباس
نام خانوادگی توانا
نام پدر قدرت اله
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 229
نام مجید
نام خانوادگی توانا
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 230
نام محسن
نام خانوادگی توکلی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 231
نام علی
نام خانوادگی توکلی
نام پدر محمود
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/02/21
شماره 232
نام محمدجواد
نام خانوادگی توکلی
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 233
نام محمد
نام خانوادگی تیموری
نام پدر جمعه
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/05/20
شماره 234
نام محمدعلی
نام خانوادگی ثامنی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1384/11/01
شماره 235
نام محمد
نام خانوادگی ثامنی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 236
نام علی
نام خانوادگی جابری
نام پدر رحمن
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 237
نام مرتضی
نام خانوادگی جانباز نیستانی
نام پدر حجت اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 238
نام محمد
نام خانوادگی جانمحمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 239
نام محمد
نام خانوادگی جعفرپور
نام پدر جعفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/09/13
شماره 240
نام علی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر عبدالحسین
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 241
نام نسرین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر عطاله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 242
نام محسن
نام خانوادگی جعفری
نام پدر نصرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/01/01
شماره 243
نام محمد ابراهیم
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/02/08
شماره 244
نام محمد
نام خانوادگی جعفری
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 245
نام علی حسین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر هادی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/07/01
شماره 246
نام محمد باقر
نام خانوادگی جعفری
نام پدر صادق
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1374/02/02
شماره 247
نام شیوا
نام خانوادگی جعفری
نام پدر طاهر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 248
نام محمد
نام خانوادگی جعفری
نام پدر رمضان
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 249
نام مجتبی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 250
نام علی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر حسن