سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر محل خدمت نوع قرارداد تاریخ استخدام
1 رضا آباقری ناصر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
2 حامد آباقری ابوالقاسم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/11/01
3 مهرعلی آباقری مرزیجرانی محمد شفیع شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
4 مژگان آباقری مرزیجرانی غلامعلی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
5 حمید آباقری مرزیجرانی محمد شفیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
6 مهدیه آبائی هزاوهء جعفر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
7 مجید آدینه غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/02
8 مجتبی آدینه ضامنجانی مسیب شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/24
9 مهدی آرمان اسدالله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
10 حامد آرین فر قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
11 حامد آزاد علی اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1384/02/01
12 میلاد آزاد مرزآبادی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/01/01
13 زهرا آزادبخت محمد سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
14 حسین آشناور اروجعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/12
15 محمد آقا محمدی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/03/13
16 علی اصغر آقا محمدی براتعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1389/01/01
17 میثم آقاجانی هزاوه قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
18 مهدی آقازیارتی روح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
19 مسعود آقازیارتی فراهانی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
20 محمد آقازیارتی فراهانی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/05/06
21 یوسف آقامحمدی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
22 سیدمیثم آقایی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
23 سید اسماعیل آقائی سید داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
24 یاسر آقائی راد حجت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
25 علیرضا آگلی مرزیجرانی حیدرعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
26 ولی اله آگه محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
27 امید آهنگرانی فراهانی علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/01/01
28 سعید آیتی مرادعلی منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
29 علی اباذری غلامحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
30 داود ابراهیم آبادی رضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
31 امین فتاح ابراهیمی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
32 مجتبی ابراهیمی محمدتقی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
33 ایرج ابراهیمی جعفراقا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/02/28
34 رامین ابراهیمی محمد رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
35 امیر محمد ابراهیمی قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
36 رحمن ابراهیمی رحیم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/06/01
37 محمد جواد ابراهیمی علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/05/01
38 مهدی ابراهیمی بانی قنبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
39 حسن ابراهیمی نسب کرمرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
40 سیدحمید ابطحی زاده سیدیداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
41 سعیده ابوالمعالی دامغانی محمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
42 علیرضا اتابکی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
43 سیدسیف الدین اجاقی سیدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
44 علیمردان اجدرلوی تقی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/12/28
45 احمد احدی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/03/07
46 محسن احدی توکل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
47 آمنه احسان بخش محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
48 مجتبی احمدلو اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
49 ولی اله احمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
50 اسد اله احمدی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
51 علی رحم احمدی خداداد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
52 کرم احمدی اروجعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
53 علی محمد احمدی صفدر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/03/27
54 غلامرضا احمدی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
55 مهدی احمدی غلامعباس سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
56 احسان احمدی ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
57 محمد رضا احمدی سعید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
58 مسلم احمدی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
59 محمد احمدی علی اکبر سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
60 احسان احمدی محمدطاهر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
61 علی احمدی علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
62 فاطمه احمدی ابراهیم سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/15
63 داریوش احمدی علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/01/01
64 نائب علی احمدی قنبر علی منطقه پنج کارگر رسمی 1368/12/27
65 رسول احمدی مرتضی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1381/04/10
66 محمدحسن احمدی حسنعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/02/20
67 فاطمه احمدی غلامحسین منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
68 میثم احمدی جلیل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
69 محمود احمدی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
70 علیرضا احمدی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/07/10
71 ایوب احمدی جمال آبادی مسیب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
72 حمید احمری حصار غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
73 مجید اخوان فرد حسین سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
74 نادر اخوان ملایری محمد اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/03/03
75 اعظم ادیبان محمد باقر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
76 سعید اسدی احمد آقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
77 داود اسدی حجت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/11/15
78 سعید اسدی عباس شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/03/14
79 ابوالفضل اسدی تقی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
80 میثم اسفلایی جلال سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
81 منصور اسفندانی اصغر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/02/01
82 احمد اسفندی علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
83 حسین اسفندیاری علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
84 محمد اسفینی فراهانی حمزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
85 مجید اسکندری ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/28
86 محمود اسکندری محمداقا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1371/02/20
87 احسان اسلامی سیف اله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
88 فرید اسماعیلی قنبرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
89 اصغر اسماعیلی توکل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
90 علی اسمعیلی محسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
91 پرویز اسمعیلی اله مراد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1381/08/01
92 حشمت اله اسمعیلی شکراله منطقه پنج کارگر رسمی 1372/05/11
93 امیر حمزه اسنجرانی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
94 جواد اشتری توکل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/01/15
95 محمد اشقلی فراهانی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/06/18
96 ابوطالب اصغری جمال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
97 عرفان اصفهانی عبدالرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
98 غلامعلی اعتمادی پویا علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1368/07/11
99 محمود افتخاری فرد علیرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
100 سعید افراسیاب نیا محمد رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/23
101 مرتضی افروز نوراله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
102 مجید افشار منصور سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
103 شکراله اقازیارتی خیراله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/12/13
104 عزت اله اقبالی حبیب اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/29
105 محمد حسن اکبری اسماعیل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
106 محمد اکبری صحبت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
107 سعید اکبری عزیزاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
108 داود اکبری اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
109 میثم اکبری رجب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1391/06/01
110 امین اکبری محمدحسن بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1391/04/10
111 توفیق اکبری داود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
112 مهدی اکبری محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
113 رضا اکبری اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
114 مسعود اله دادی غلامعلی منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/04/10
115 محسن اله دادی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
116 حامد اله دادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
117 مراد الهیدوست علینقی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1365/02/01
118 علی امام جمعه حمید منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
119 محمد رضا امری علی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/08/25
120 علی امیدوار نصرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
121 رضا امیدی علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/06
122 تقی امیدی غلامعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/03/01
123 اکرم امیدی غلامعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/07/20
124 مجتبی امیدی محمد حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1379/05/01
125 زهرا امیدی عزت علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
126 محمدتقی امیدی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
127 مجید امیدی ناصر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/07/10
128 غلامعلی امیری غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/05/01
129 محمد امیری احمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
130 سعید امیری نصرت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/01/17
131 محمدقربان امیری رضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/03/14
132 بهزاد امیری علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
133 آتبین امیری جعفر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
134 علی امیریان نوراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
135 حسن امین زاده درزی یحیی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/01/01
136 سیدجمال امینی سیدحسن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1370/10/07
137 فایزه امینی غلامرضا منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/07/21
138 حمیدرضا امینی غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
139 ابوالفضل امینی راد ناصر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
140 عبدالکریم انجفی مرزیجرانی محمد ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/04/01
141 محمدحسین انصاری مهدی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
142 محمدمهدی انصاری صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/10/21
143 بهرام انعامی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
144 وحید ایرجی احمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/02/01
145 علی ایزدیار نعمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
146 ابوالفضل ایمان دوست اصف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
147 حمید بابائی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
148 محمدجعفر بابائی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/14
149 حسین بابک محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
150 رضا باجلان احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
151 مهرداد باجلانی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/02/07
152 امیرحسین بادکوبه اسماعیل شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/08/16
153 مهتاب بادکوبه هزاوه محمدابراهیم منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/10/15
154 حمیدرضا بادکوبهءهزاوهء ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
155 سیدبهنام باقری سیدعزت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
156 مهدی باقری آیت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1389/04/01
157 سیدعلی باقری سیدمحمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/07/01
158 زهرا باقری منفرد احمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/07/20
159 مجید بانوئی محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1373/01/14
160 مصطفی بختیاری آله محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
161 داود بختیاری عبداله منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/11/01
162 جواد بختیاری علی صفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
163 ابوالحسن بخشی علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
164 میلاد بخشی هانی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
165 محرم بداغی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
166 مهدی بدخشان محمد منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
167 احمد براتی باقر منطقه سه کارگر رسمی 1377/02/28
168 محمد براتی اسماعیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/09/01
169 محمود براتی عزت اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
170 مهدی براتی ارجمند محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
171 نوید برزآبادی فراهانی اسد اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
172 میثم برزگر علی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
173 جواد برزگر غلام عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
174 بابک برغانی فراهانی شکراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1382/06/10
175 علی بشیری محمدحسین منطقه پنج کارگر رسمی 1372/08/26
176 سید احمد بطحائی سید محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
177 محمد بغدادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1395/08/01
178 ابوالفضل بغدادی فتح اله منطقه پنج کارگر رسمی 1372/05/11
179 شیما بنائی محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
180 اسماعیل بنیادی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
181 فاطمه بنیادی اسدآقا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/03/30
182 مهدی بنیادی غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/11/01
183 عبدالعلی بوالحسنی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
184 آتنا بوالحسنی احمد سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1391/01/01
185 بهرام بهرامی سالار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/11/01
186 حسن بهرامی نیا امیرقلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1388/01/01
187 محمدرضا بهشتی فرد منصور سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/12
188 محمد بیات حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
189 رسول بیات عباس شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
190 وحید رضا بیات حبیب اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
191 نهال بیات فرهنگ سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
192 عبدالرضا بیات مسعود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
193 ابراهیم بیات جعفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/10/22
194 محسن بیاتی غلامعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
195 رضا بیاتی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1384/01/18
196 علیرضا بیاتیان اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/12
197 وحید بیاتیان محمدرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
198 ناصر بیدی آیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
199 داود بیگی سبزعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/05/25
200 علی پارسا محمدنبی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/27
201 مجید پارسا احمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1383/11/14
202 کاوه پارساپور غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
203 غلامحسن پارسائی غلامحسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
204 فتح اله پارسائی رحمت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/11/01
205 مهدی پارسائی صفی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
206 حسین پاکزاد علیرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1390/09/19
207 بهروز پدرام امیر حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
208 مسلم پزشکی هوشنگ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
209 مرادعلی پشتیبان ابوطالب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
210 حمید رضا پناهنده حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
211 داود پوراحسانی فتح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
212 محسن پورمتین فیروز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
213 عباس پورمومنی قربانعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/01/21
214 سعید تاج آبادی فراهانی مرادعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/03/24
215 سیدمجتبی تاج آبادی فراهانی سیدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
216 مسعود تاج آبادی فراهانی صفرعلی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
217 داود تاج اباد قربانعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/19
218 میثم تاراسی مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
219 محمد تبرته فراهانی ابوالفضل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
220 محسن تبرته فراهانی حسین شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
221 علی ترکی ابوالقاسم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
222 حسین تقوایی علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
223 علی تقوایی علی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
224 ابوالفضل تکلوبیغش قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
225 عباس توانا قدرت اله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
226 مجید توانا ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
227 محسن توکلی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
228 علی توکلی محمود منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1391/02/21
229 محمدجواد توکلی محمود شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
230 محمد تیموری جمعه شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/20
231 محمدعلی ثامنی محمدرضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1384/11/01
232 محمد ثامنی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/05/01
233 علی جابری رحمن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
234 مرتضی جانباز نیستانی حجت اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
235 محمد جانمحمدی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
236 جواد جباری فضلعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1399/01/01
237 محمد جعفرپور جعفر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/09/13
238 نسرین جعفری عطاله منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
239 علی جعفری عبدالحسین منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/01/01
240 محسن جعفری نصرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/01/01
241 محمد ابراهیم جعفری محمود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
242 محمد جعفری ذبیح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
243 محمد باقر جعفری صادق شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/02/02
244 علی حسین جعفری هادی منطقه پنج کارگر رسمی 1372/07/01
245 حسین جعفری رمضانعلی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
246 شیوا جعفری طاهر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
247 محمد جعفری رمضان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
248 مجتبی جعفری محسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
249 علی جعفری حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/08/15
250 مجید جعفری محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
251 مجید جعفری مهرآبادی احد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
252 رضا جلالوندی وجیه اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
253 ابوالفضل جلالوندی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1376/08/20
254 مجتبی جلالوندی مصطفی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
255 حامد جمالی راد غلامرضا منطقه یک کارگر رسمی 1381/03/06
256 مهدی جمشیدی پرویز سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
257 بهروز جمشیدی نظامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
258 سلطانعلی جمشیدیان تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
259 امیر جنابی فضل اله سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1393/12/01
260 محمد جنیدی احمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
261 بنیامین جنیدی کاظم منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
262 محمدرضا جنیدی صادق منطقه چهار کارگر رسمی 1375/04/01
263 الهه جودکی محمود منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/01
264 حجت جودکی قدرت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/01
265 سعید جودکی حسن شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
266 مریم جوکار حسین منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/04
267 داود جهانگیری غلامرضا منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/05/22
268 محمد جیریایی شراهی مصطفی منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/01/01
269 جواد جیریائی محمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
270 احمد جیریائی شراهی علیرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
271 حسن جیریائی شراهی عیسی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
272 محمود چاپاری قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
273 حسین چالاک حیدر علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
274 جهانگیر چراغی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
275 محسن چراغی نوراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
276 محمود چراغی میزا آقا سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
277 علی چراغی حجت اله منطقه پنج کارگر رسمی 1380/02/20
278 حمید رضا چرخ انداز رستم منطقه پنج کارمند رسمی کشوری 1376/05/10
279 علی چقایی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
280 امیر چقائی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
281 میثم چگنی شهاب سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
282 اسکندر چگینی مرتضی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
283 عباس حاتمی مصلح آبادی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
284 محمود حاجی آبادی حاجی طوقان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/01
285 احسان حاجی حسینی احمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
286 یعقوب حاجی حسینی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
287 حسین علی حاجی علی بیگی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
288 فرید حاجیان محمدعلی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/09/07
289 امید حامدی نیا محمدتقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
290 مهدی حبیب پور قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
291 علیرضا حبیبی محمدباقر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
292 علی حبیبی واحد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
293 جمال حسن زاده حاجیان محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
294 مصطفی حسنی معراجعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
295 حسن حسنی محمود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
296 سعید حسنی غریب رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/02/01
297 صدراله حسنی علی حیدر منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/15
298 محسن حسنی علی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/09/01
299 حمید رضا حسنی صمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
300 روح اله حسنی فرد ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
301 محمدرضا حسین آبادی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/01/22
302 حسین حسین آبادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
303 فرزاد حسین زاده نجات شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/11/01
304 عباس حسینخانی علی منطقه پنج کارگر رسمی 1370/07/27
305 فریبا حسینی نصراله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/07/06
306 محمد حسینی عزت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1369/09/20
307 سید مهدی حسینی سید رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
308 طاهره حسینی مسلم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
309 سید رضا حسینی سیدحسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
310 سید صدرا حسینی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
311 سید عباس حسینی سید محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
312 سید مهدی حسینی سید عطااله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
313 سید حسن حسینی سید ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
314 محمد حسینی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
315 سید رحمان حسینی سید احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
316 سیدبابک حسینی خاقان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
317 محمدرضا حسینی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
318 ابوالقاسم حسینی رحمان احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
319 فرامرز حسینی کیا حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
320 سیدحبیب حسینیان سید محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
321 اسمعیل حق شناس فتح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
322 مسعود حکیمی پور حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
323 علیرضا حلوایی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/04/01
324 علیرضا حلوائی غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
325 وهاب حمزه لو محمد حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
326 رضا حمزه لو محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
327 عاطفه حمیدی عزت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
328 مجید حمیدی مسلم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
329 علی آقا حمیدی بیگ علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1380/06/01
330 عباس حمیدی ایرج سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
331 داود حمیدی فرد نایب علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
332 هادی حیدرزاده علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
333 حسن حیدری محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
334 تقی حیدری احمد سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
335 حمید حیدری محمدتقی منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1375/01/01
336 محمد حیدری حسین سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
337 علی قربان حیدری علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
338 اکبر حیدری امین اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
339 حمید رضا حیدری عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
340 محمدرضا حیدری علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
341 ابراهیم حیدری محمدتقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
342 سعید حیدری منوچهر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
343 غلامرضا حیدری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
344 علی حیدری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
345 علی حیدری آیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/12/01
346 رجبعلی حیدری کاظم شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1376/08/12
347 علی حیدری حشمت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/05/23
348 طیبه حیدری حاجیعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/11/01
349 اسماعیل حیدری رضا حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/11/01
350 داود حیدری تبار علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
351 جواد حیدری داینی ذوالفقار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/03/01
352 ابوذر خادمی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
353 نصراله خالگر قدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
354 سعید خانبلوکی عزیزاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/08/01
355 حمیدرضا خانمحمدی عین اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
356 فاطمه خانمحمدی هزاوه علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/07/01
357 حمیدرضا خانمحمدی هزاوهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
358 مصطفی خانی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/05/01
359 محمد رضا خانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
360 محمد رضا خدادادی صحبت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
361 محمد علی خدادادی صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/01
362 علیرضا خدادادی امیرحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
363 میلاد خدادادی نایب حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
364 عباس خدادادی شمس آبادی محمد باقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
365 محمدحسن خدرائی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/02/06
366 رضا خدیمی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
367 مجتبی خراجی محمد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/10/09
368 ابوالفضل خراسانی صفرعلی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/05/01
369 جمشید خرمی ابراهیم شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/01/01
370 احمد خرمی محمد جواد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
371 علیرضا خرمی عراقی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
372 حشمت اله خزاعی غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1371/04/01
373 امین خسروپور محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/02/01
374 فرج اله خسروی ابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
375 ابوالفضل خسروی فرج اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
376 محمد خسروی شکرخدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
377 حمید خسروی محمود منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
378 رامین خسروی محمود منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/07/01
379 غلامعباس خسروی عزیز علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
380 وحید خسروی محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/03/01
381 محمدرضا خسروی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1378/04/22
382 سعید خلجی حمید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
383 مهدی خلجی حسین منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
384 اسماعیل خلیلی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
385 سعید خلیلی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
386 نرگس خلیلی روح اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
387 محمد خلیلی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
388 علی خلیلی غلامعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
389 مهرداد خواجه مهدی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/14
390 ولی خورشیدی قاسم منطقه دو کارگر رسمی 1372/06/27
391 داود خوشدونی فراهانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
392 سمیرا خیری اسداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
393 میثم خیری سیف اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/06/01
394 مجید خیری کریم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
395 سمیرا دانیال پیغمبر عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
396 سعید داود آبادی غلامحسین شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
397 غلام داود آبادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
398 حمید رضا داود آبادی عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
399 بهرام داودآبادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
400 محسن داودی شمسعلی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
401 مرتضی داوری پور شعبان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/01
402 امیرآسا دائمی ابوالفضل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/05/01
403 محمد درخشان داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
404 فرهاد درگاهی نژاد محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1389/04/18
405 شیوا درویشی مرتضی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
406 عباس دستوری حجت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
407 محمد رضا دلی علیرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
408 پرهام دلیانی حبیب اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
409 مجتبی دوخائی مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
410 علی دوستی نژاد غلامحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
411 ابوالفضل دولت آبادی فراهانی حسین سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/01
412 حسین دولت آبادی فراهانی محمد حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
413 روح اله دولت ابادی غلامعباس شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/05
414 وحیده ده نمکی محمد تقی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
415 اسماعیل دهقانی مراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
416 عرفان دینوری علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
417 علی ذاتعلی قدرت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
418 مجید ذوالفقاری رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
419 محمد ذوالفقاری جعفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
420 مصطفی راجعی محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
421 امیر رادفر سیاوش سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
422 وحید رادمنش مرادعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
423 حمید راستگردانی خلیل اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
424 حمید راهزانی مجید سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
425 مجید راهزانی محمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
426 قنبرعلی راهزانی محمد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/08/01
427 محسن راهزانی مسلم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
428 احسان ربیعی هاشم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
429 مسعود رجبی محمد مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
430 ابوالفضل رجبی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
431 محسن رجبی هزاوهء محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
432 مسعود رحمانی نیا سیف اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1392/06/01
433 محمد رحمتعلی محمود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
434 محمد رحمتی یوسف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
435 افشین رحمتی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/08/01
436 داود رحمتی علی یار سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
437 مریم رحیم ناصر منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
438 مجتبی رحیم ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/08/30
439 محبوبه رحیم کاسه گر احمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/07/01
440 الهام رحیمی صادق سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/06/01
441 محسن رحیمی احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/10/21
442 مهدی رحیمی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
443 محمد رحیمی سالور علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
444 مرتضی رستگار مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
445 رحیم رستگاری مبین رحمنعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
446 سارا رستم پور ابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
447 وهاب رستمی محمد علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
448 وحید رسولی سنجانی حبیب اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
449 اسداله رضایی فرج اله منطقه دو کارگر رسمی 1377/12/01
450 محمد رضایی علی اکبر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
451 مهدی رضایی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
452 سید محسن رضایی آقاحسین سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
453 مهدی رضایی غلامرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
454 علی رضائی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
455 منصور رضائی عطاءاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
456 علی اصغر رضائی حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
457 محمد رضائی علی قربان منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1397/10/01
458 مهدی رضائی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
459 نور اله رضائی شکر اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
460 اسماعیل رضائی محمد طاهر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/06/01
461 محمد رضائی فرج اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
462 فاطمه رضائی واحد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/06/01
463 سیدسینا رضائی سید محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
464 مهدی رضائی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
465 اکبر رضائی ایرج شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1383/09/10
466 فرشاد رضائی عزت الله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
467 اسماعیل رضائی اصل ابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
468 سیدمحمود رضی سیدیداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/08/05
469 سید یزدان رضی سید یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
470 کریم رضی رحمن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/12/22
471 خسرو رفیعی صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
472 پرویز رفیعی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
473 لحیا رفیعی محمد جعفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
474 سید مهدی رفیعی سید محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
475 حمید رفیعی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
476 علی اصغر رمضانی اسداله منطقه یک کارگر رسمی 1370/01/01
477 میثم رمضی علی حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/11/13
478 ایرج رنجبر ابوالحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
479 پرویز رودبارانی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
480 حسین رومیانی علیشا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1397/11/01
481 افسانه رئوفی منش رضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/12/01
482 جواد رئیسی حسن منطقه یک کارگر رسمی 1372/08/26
483 میثم زارع فیروزبخت منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
484 داود زارع حشمت اله منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/30
485 سعید زارعی نبی منطقه چهار کارگر رسمی 1369/07/18
486 محمدسعید زارعی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/09/01
487 عباس زارعی علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
488 حامد زارعی شمس اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
489 فرهاد زارعی محمد اسماعیل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
490 حسینعلی زارعی کودزری حجت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1374/02/04
491 مرتضی زاهدی قاسم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
492 غلامرضا زمانی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/04/01
493 مهدی زند علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
494 محمد زندیه جواد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
495 حسین زندیه وکیلی مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
496 وحید زهره طلب غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
497 میثم زهره وند منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
498 مهدی زهره وند فغانعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1390/01/01
499 ابراهیم زهره وند سلطانمراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1395/08/01
500 مینا زهره وند فغانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
501 همایون زیرکی محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/10/26
502 علیرضا زینلی رحمان شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
503 عبدالرضا سابقی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
504 علیرضا سابقی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
505 سیدمهدی سادات سیدباقر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
506 سید فرهاد ساداتی سید محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
507 حسن ساده وند نصراله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
508 سعید ساده وند نوراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1378/08/15
509 محمد حسین ساده وند رجبعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/10/25
510 کرشمه سبحانی خسرو سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
511 حسین ستوده علی بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/05/02
512 محمد ستوده نیا اسداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/02/20
513 مهدی ستوده نیا اسد اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
514 سعیده السادات سجادی ناصر بافت تاریخی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
515 سیدمهدی سجادی سیدجعفر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/01/01
516 زهیر سجادی قائم مقامی محمد شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
517 علیرضا سحر خیز محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
518 علیرضا سرقلی اصل بلال شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/18
519 عارف سرلک فرهاد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
520 حسین سروش محمد ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
521 علیرضا سعادت مقدم محمدعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/02/01
522 محمد سعادتمند قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
523 کریم سعیدی فیجانی داود منطقه سه کارگر رسمی 1379/05/06
524 حمیدرضا سعیدی منش فیروز منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/07/15
525 داود سعیدی مهر عبداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
526 مهدی سلیم آبادی داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1388/06/19
527 رضا سلیم آبادی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
528 امیر سلیم ابادی حسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/02/20
529 اکبر سلیمانی طوقان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/07/08
530 اسماعیل سلیمانی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/04/15
531 حمیدرضا سلیمانی عباسعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/03/30
532 مجتبی سلیمانی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
533 مجید سلیمانی حسین رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
534 علی سلیمانی محمد قربان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/03/23
535 علی سلیمانی محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
536 محسن سلیمانی چقا سیاهی حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
537 علی سلیمی رحمانعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/04/10
538 محمد سلیمی رحمانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1379/01/20
539 محسن سلیمی احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
540 مجید سلیمی مظفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
541 محمد سلیمی ولی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
542 علی سلیمی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
543 عباس سلیمی جیریایی یوسف شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
544 عباس سمیعی ذبیح اله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/06/30
545 رضا سوسن آبادی فراهانی محمد حسین منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
546 محسن سهرابی ولی اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
547 حسن سهل آبادی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
548 مهدی سهل آبادی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/08/01
549 داود شاداله محمد منطقه یک کارگر رسمی 1380/03/24
550 فرشته شاطری محمد جواد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/07/14
551 علی شالی بگ عباسعلی منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
552 ابوالفضل شالی بگ عباس علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1375/02/11
553 عباس شامحمدی محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
554 داود شاملو نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/01/01
555 مجید شانقی حسنعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/04/20
556 نگین شاه کرمی عباس بافت تاریخی کارگر رسمی 1381/07/01
557 علیرضا شاه محمدی عباسعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
558 حسین شاه محمدی محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
559 میلاد شاه نظری محمد بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
560 مهرداد شاهپوری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
561 احمدرضا شاهی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
562 محسن شایان فرد محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
563 صادق شایسته عبدالرحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
564 محمود شریعت صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/15
565 شهاب شریفی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
566 امید شریفی محمد ابراهیم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/12/01
567 حمیدرضا شریفی پور حسن منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/11/01
568 هدایت شریفی مهر نجات اله شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
569 مهدی شریفی مهر شبانعلی سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
570 محمد شریفی مهر مجید شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
571 همایون شعبانی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/11/08
572 علیرضا شعبانی غلامعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
573 احمد شعبانی فر محمدشفیع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/22
574 سحر شفیعی عزت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
575 محمد کریم شفیعی اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1380/01/01
576 داود شقاقی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
577 مهدی شکروی محمد ابراهیم منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
578 ابوالفضل شکری غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
579 ابراهیم شکوری نظامعلی سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
580 وحید شمس سیف اله سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
581 غلام رضا شمسی ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
582 رضا شمسی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
583 حسن شمسی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
584 محمد شمشیری امان اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/07/24
585 غلامرضا شمشیریان خلیل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارمند رسمی کشوری 1376/05/10
586 حسین شمشیریان غلامرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
587 فریدون شورچهء علیداد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
588 حسن شه پناه رمضانعلی منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
589 اصغر شهبازی جعفر منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
590 ابوالفضل شهبازی عباس منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/02/28
591 حمیدرضا شهرجردی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/01
592 محمد شیخی اسد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1386/09/01
593 حامد شیخی حیدر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
594 علیرضا شیخی نژاد غلامرضا شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
595 جواد شیرازی غلامرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
596 حیدر شیرازی مرادعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/01/26
597 شیوا شیرازی جواد منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
598 محمد شیرزادهما عنایت سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
599 مهدی شیری حیدر شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/10/19
600 رضا شیری نژاد صفر علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
601 مصطفی شیرین آبادی محمدحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/18
602 علی حسن صابری حجت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
603 حمیدرضا صادقی جمشید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/06/01
604 علی صادقی محمدهاشم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
605 حشمت اله صادقی رحمت اله بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/14
606 مریم صادقی علی اکبر منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
607 محمدعلی صادقی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/01
608 سیدنادر صادقی راد امیر هوشنگ شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
609 رامین صارمی غلامرضا بافت تاریخی کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
610 محمد حسین صالحی مجتبی شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
611 فرید صالحی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/11/09
612 پروین صالحی نوراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
613 احسان صالحی علی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
614 مهدی صالحی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/02/01
615 حمید صالحی ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
616 علیرضا صالحی غلامرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
617 سعید صالحی نصراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
618 صدیف صالحی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
619 ابوالفضل صالحی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
620 احمد صالحی حمیدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
621 پوریا صالحی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/08/15
622 علی صالحی دهقی احمد سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
623 سعید صالحی مرزیجرانی غلامحسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1376/09/01
624 مصطفی صالحی مرزیجرانی علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
625 مهدی صالحی نظام آبادی حسن شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
626 علیرضا صانعی محمداسماعیل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/02/01
627 مهدی صانعی مرتضی سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/01
628 رضا صحرانورد اسماعیل شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/02/01
629 سعید صحرایی خیراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
630 سعید صدری رحیم منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
631 مهدی صدری علی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
632 مجید صدری محمود بافت تاریخی کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
633 مجید صدیقی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
634 بهروز صفائی بهرامعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1384/06/06
635 غلامعلی صفائی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
636 زینب صفدری حسن شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
637 پوریا صفدری علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
638 محمد صفرآبادی فراهانی نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/12/10
639 علی اکبر صفرپور حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
640 فرشاد صفرزاده علی پناه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
641 حامد صفری احمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
642 بهروز صفری صفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
643 علی صفری شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/08/01
644 سعید صمدی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
645 علی صوفی ضامنجانی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
646 رضا صیاد حق شمار نوروزعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/02/22
647 مریم صیادی رمی رمضانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
648 فردین صیدی محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/12/01
649 محسن طالبی فرد حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
650 محمد طاهرمیرزایی صحبت اله منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/12/01
651 حسن طاهری علی اکبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
652 محمود طاهری قدیر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/02/26
653 حسین طاهری حشمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/06/05
654 رضا طاهری مطلق نصراله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/08/02
655 علی طلایی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
656 علی طهماسبی غلامرضا منطقه سه کارگر رسمی 1381/06/07
657 حسن طهماسبی زاده میر عباس منطقه پنج کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
658 زهرا ظهیری کریم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/12/01
659 حسین عابدی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1375/02/11
660 محمد عابدی قدرت اله شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
661 بهنام عابدی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
662 مجتبی عابدی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی کشوری 1376/01/01
663 علی عارف هادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/19
664 علی عاصمی محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/02/01
665 سید سعید عالمی سید مجتبی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1377/05/10
666 علیرضا عالمیان تقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
667 محمد عالی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/15
668 محمود عالیخانی محمد حسن شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/01
669 روح اله عبادی غلامعلی منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
670 عباس عبادی علی جان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
671 بهرام عباسی ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
672 سعید عباسی ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
673 حامد عباسی شمسعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
674 ابوالفضل عباسی روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
675 مسعود عباسی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
676 حسن عباسی شفیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
677 محسن عباسی نعمت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
678 مهرداد عباسی ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
679 میلاد عباسی اسماعیل منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
680 رضا علی عباسی محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
681 علی عباسی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/15
682 علیرضا عباسی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
683 حمیدرضا عباسی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
684 ناصر عباسیان زیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
685 امید عبدالحسینی فیجانی صادق شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
686 غلامرضا عبدالوند محمدرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1398/03/01
687 جمشید عبدالهی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
688 حسین عبدلی صحبت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/06/27
689 معصومه عبدلی ابوالفضل منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1385/08/01
690 محمدرضا عبدلی علی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
691 داوود عبدلی حصیب اله شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
692 مهدی عبدی فدا محمد شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
693 کریم عبدی غلامعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/11
694 عباس عبدی مرتضی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
695 محسن عبدی فضل اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
696 محمد رضا عزیز محمدی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
697 محمود عزیزآبادی فراهانی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1396/06/01
698 محمد عزیزمحمدی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
699 مرتضی عزیزی غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
700 میثم عزیزی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
701 مهدی عزیزی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
702 محمد عزیزی عباسعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/09
703 محمود عزیزی حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
704 محسن عزیزی پور جعفر منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
705 میثم عزیزی مهرآبادی ایرج سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
706 رضا عسکری شعبانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
707 محمود عسکری هزاوه علی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/06
708 فریدون عسگری حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
709 وحید عسگری محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
710 آرش عسگری محمد حسن سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
711 محمد عسگری علی صفدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
712 قدیر عسگری رحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
713 ابوالفضل عسگری محمود شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
714 حمیدرضا عسگری روشنعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
715 حمیدرضا عسگری محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
716 الهام عسگری علی منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1395/03/23
717 ناصر عسگری نبی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/10/09
718 محمد عسگری حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/01/01
719 حسین عسگری محمد منطقه دو کارگر رسمی 1368/07/17
720 فاطمه عسگری روشنعلی منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/08
721 عباسعلی عسگری پور رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
722 محمد مهدی عسگری هزاوه احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
723 سالار عشق الهی علی شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
724 محسن عطایی مرید علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
725 سیدمحمد عطیفه سیدشمس اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
726 سید عباس عطیفه کمال آبادی سیدشمس اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
727 عباس عظیم پور محمدتقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
728 حجت اله عظیم خواه رحمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
729 الهه عظیمی محمد منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
730 محمد عقیلی مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
731 مسعود علائی عطااله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
732 فهیمه علی اکبرپور محمد ابراهیم منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
733 محمد رضا علی پور شمس اله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/09/18
734 امین اله علی خانی نادعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/14
735 وحید علی دوست علی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/04/01
736 اصغر علی عسکری حسین منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
737 عزت اله علی محمد نژاد علی حمزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
738 علیرضا علی محمدی محمد هاشم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
739 ایمان علی محمدی مجید بافت تاریخی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
740 سعید علی مردان نجف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
741 محسن علی نژاد محمدابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
742 محمود علی یاری قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
743 ارسلان علیپور کاکامراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
744 مهدی علیخانی عبداله شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
745 محمود علیخانی ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
746 محسن علیدادی محمد رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
747 فرشید علیرضائی علی منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
748 عباس علیشاهی ابوالفضل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
749 رضا علینقی پور احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/02/01
750 مجید عمرآبادی تراب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
751 محمدرضا عیدی ناصر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
752 ابوالفضل عیدی مهرابادی قنبر علی بافت تاریخی کارگر رسمی 1370/07/01
753 سعید عینی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
754 شیما عیوضی شمس اله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
755 علیرضا عیوضی حسن آبادی محمدحسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
756 محمدرضا غریبی حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
757 هنگامه غریبی روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
758 موسی غریبی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
759 احسان غفاری محسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
760 عبداله غفاری رضی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
761 سعید غفاری محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
762 غلامحسین غفاری رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/11/01
763 فائزه غفاری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
764 بهنام غفاری جواد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/07/10
765 علی حیدر غلامحسینی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1394/03/01
766 امیر غلامعلیان عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/09/01
767 رسول غلامی عزیز اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
768 خسرو غلامی علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
769 فرشاد غلامی عبدالرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
770 حجت اله غلامی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
771 محمدعلی غلامی محمد حسین سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
772 حسینعلی غلامی محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/10/21
773 محمد غلامی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
774 مهدی غلامی محمد حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
775 ابوالفضل غلامی صادق سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
776 محمود غلامی حجت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
777 بهاره غلامی محمد جعفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
778 محمد غلامی رحمان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
779 علی غلامی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
780 محسن غنی حسین آقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
781 محمدرضا غنی پورخندابی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
782 سعید غیاث آبادی احمد منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/15
783 میرزا غیاث آبادی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/04/11
784 حسن غیاث آبادی فراهانی محمد تقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/04/18
785 محمدحسن غیاث آبادی فراهانی حسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/02/20
786 میثم غیاثی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
787 اکرم غیاثی محسن سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
788 حسین فتاحی کوچک علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
789 غلامرضا فتحی نوراله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/07
790 یاور فتحی کارمزدی کامران منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
791 مهدی فدوی محمدباقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/06/01
792 مژده فرازمندی محمود رضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
793 حمد اله فرامرزی عزت اله منطقه یک کارگر رسمی 1369/10/02
794 غلامحسین فرامرزی ابوالقاسم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1375/12/16
795 حجت اله فرامرزی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
796 سعید فراهانی غلامحسین منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
797 محمد فراهانی محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
798 محمدرضا فراهانی حبیب اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
799 محمد فراهانی موسی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1382/02/15
800 محمد فراهانی سیف اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
801 مهدی فراهانی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
802 فضل اله فراهانی جمشید شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/10/29
803 حسن فراهانی غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
804 علیرضا فراهانی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
805 ابوالفضل فرجی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1376/08/14
806 داود فرجی مراد علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
807 پوریا فرجی یداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
808 سعید فرح بخشی وجیه اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
809 سجاد فردوسی زاده عبدالامیر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
810 سید مجتبی فرقانی سید حبیب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
811 حسین فرکی یوسف رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
812 احمد فرمهینی فراهانی محمدرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/15
813 محمد فرمهینی فراهانی یوسف سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
814 عاطفه فریدنژاد محسن شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
815 اعظم فریدون کریم منطقه پنج کارگر رسمی 1377/02/05
816 عباس فضلعلی محمد اسمعیل منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
817 محسن فضلی ولی اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
818 نادر فعال عراقی نژاد غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
819 سید پیمان فقیر میرنظامی سید رضی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
820 مریم فلاح حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/09/01
821 جواد فلاح تبارک شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
822 ابراهیم فلاح احمد منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1369/12/06
823 محمود فلاح یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
824 مجتبی فیروزی مسعود منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
825 علیرضا فیروزی حجت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
826 محمد رضا قاسم خانی خلیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
827 احمد قاسمخانی کریم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/10/28
828 سینا قاسمی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
829 علیرضا قاسمی یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
830 مجید قاسمی عزیزاله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/12
831 محسن قاسمی هیبت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
832 علی قاسمی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
833 مجتبی قاسمی غلامحسین منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1381/02/01
834 رضا قاسمی عیسی منطقه سه کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
835 سیاوش قاسمی دره نائی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1382/12/01
836 علی قاسمی ضامنجانی ابوالقاسم سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
837 احسان قاسمی نورعینی ابوالفضل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
838 بیژن قاضی نظامی علی اکبر شهرداری مرکز کارگری قرادادی دائم 1376/02/20
839 سید ایمان قائم مقامی سید رحیم شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
840 سید ابراهیم قائم مقامی فرد سید محمد شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
841 سیداسمعیل قائم مقامی فرد سیدمحمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
842 سیمین قبادپور علی منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/05/26
843 محمدرضا قدبیگی علی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
844 حمیدرضا قدمی صفرعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
845 بهرامعلی قدیمی بهمن شیر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
846 تبسم قدیمیان محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1379/06/01
847 داود قربانی احمد سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1385/05/01
848 رحیم قربانی کریم اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
849 محمد قربانی عیسی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
850 حمید قربانی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
851 نجفعلی قربانی درویش علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
852 عباس قربانی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
853 محرم قربانی محمدحسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/05/01
854 محمد قربانی نادر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/06/04
855 محبوبه قربانی محمد حسین سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
856 حجت اله قربانی جمال آبادی تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
857 سید رضا قریشی سید روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
858 سید عباس قریشی سید روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
859 حسین قزاقی قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
860 محمد قشقائی محمد صادق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/11
861 روح اله قلعه ء قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
862 معصومه قلعه ای حبیب سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/04/01
863 مهدی قلعه نوئی نبی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
864 احسان قلعه نوئی محسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/06/01
865 احمد قلی ابوالفضل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/12/01
866 علیرضا قلی پور نجفی حصاری غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
867 پژمان قنات عباس منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
868 حمیدرضا قناتی محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
869 سلمان قنبری حشمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
870 شهرزاد قنبری قلعه گیر محمود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداد مستخدمین موقت 1383/04/01
871 ابراهیم قهیه ء قاسم شهرداری مرکز کارگر رسمی 1399/07/01
872 عباس قهیه ئی ولی محمد منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1376/02/13
873 فائزه قیصری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/21
874 علی قیصری علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
875 صادق قیصری فرد نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/12/24
876 جواد کارچانی امراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
877 عماد کارچانی محمدابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
878 احسان کارچانی پرویز سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
879 حسین کارخانه ابراهیم منطقه سه کارگر رسمی 1370/01/24
880 سعیده کارخانه کتایعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1396/01/01
881 وحید کارخانهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
882 سعید کارخانهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/01/01
883 محمد کاشفی شایان بیازعلی سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
884 مرتضی کاشی حیدر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
885 زهرا کاظمی میرزا منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
886 محمدرضا کاظمی میرزاولی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/07/01
887 کیومرث کاظمی علی منطقه یک کارگر رسمی 1368/12/15
888 محمد حسین کاظمی سلطانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
889 رضا کاظمی راد رمضانعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/07
890 محمدکاظم کاظمی کرهرودی محمدصادق سازمان مدیریت پسماند کارگر رسمی 1376/01/01
891 مسعود کاظمی مهر آبادی مصطفی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
892 محمد کاظمی مهرآبادی احمدعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
893 محمدرضا کاوه سنجانی اسداله منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
894 میثم کائیدی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1385/10/01
895 احمد کربلائی حسنی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1379/02/26
896 حمید کربلائی حسنی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
897 محمد کربلائی حسنی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
898 محمود کربلائی حسنی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1385/01/01
899 سعید کرمی علی حسین منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1396/02/11
900 مهدی کرمی عقیل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
901 محمد مهدی کریم زاده عطااله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
902 حسن کریمی غلامحسین منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
903 پرشنگ کریمی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/10/01
904 حجت اله کریمی جعفر منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
905 رسول کریمی اسماعیل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/01
906 مهدی کریمی علی رحم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
907 مجتبی کریمی حاتم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/04/14
908 قاسم کریمی سلطانعلی منطقه دو کارگر رسمی 1369/06/25
909 محمد مهدی کریمی علی اصغر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/02/01
910 امیر کریمی محمدولی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
911 عباس کریمی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/08
912 اکبر کریمی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1380/02/12
913 علی کریمی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
914 میثم کریمی محمدحسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
915 علیرضا کریمی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
916 ابراهیم کریمی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
917 عزیزاله کریمی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
918 مسعود کریمی قاسم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
919 رضا کریمی علیمحمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/07/10
920 محمد موسی کریمی گل تپه ئی عبداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/02/01
921 عیسی کزازی حجته اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/09
922 محمدرضا کشاورزیان باقر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/03/01
923 محمد کشمشه رحم خدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
924 حمید کلانتری هاشم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/26
925 حامد کلبری آیت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
926 خلیل کلوانی سبزعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/07/01
927 مسعود کمال آبادی علی منطقه پنج کارگر رسمی 1391/11/01
928 محمد کمال آبادی علی منطقه دو کارگر رسمی 1369/07/22
929 حجت اله کمال آبادی فراهانی فرج اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
930 علی اصغر کمال آبادی فراهانی علی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
931 محمد حسن کمالی خو محمد رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
932 حمیدرضا کمانی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
933 اکبر کمانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
934 مسعود کمانی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
935 عباس کمیجانی ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1373/04/01
936 ابوالفضل کندی داینی حسن آقا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
937 یاسر کندی داینی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
938 حسین کندی داینی قربانعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/01
939 مسعود کوشانیا مسلم بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1395/01/01
940 مجتبی کوشکی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
941 محسن کی احمدی محمدرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
942 بهرام کیان مهر علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
943 افسانه کیانزاد ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/01
944 وحید کیشانی رحمت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
945 علی کیشانی فراهانی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1387/12/01
946 علی اصغر کیشانی فراهانی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
947 میلاد گلشنی شکرخدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
948 رضا گنجی اسحق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
949 حسین گنجی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/02/13
950 بهنام گواری احمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
951 مصطفی گودرزی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
952 دانیال گودرزی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/12/01
953 مجید گودرزی ذبیح اله منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
954 مهدی گودرزی عصمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/01
955 حسن گودرزی راد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
956 مهدی گودرزی منش غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
957 جواد لشنی محمدعلی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
958 رضا لطف عراقی محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
959 مهدی لطفی یوانی مصطفی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
960 حسن لطیفی هدایت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
961 غلامعلی لطیفی محمدجواد شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1371/08/01
962 حسن لطیفی ضامنجانی محمد قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
963 علی لکی محمدآقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/11
964 علیرضا متولی غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/12/01
965 فرهاد مجدآبادی فراهانی شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1396/02/20
966 سمیه مجدآبادی فراهانی غلامعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
967 سید محمدرضا مجیدی سید مجتبی بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
968 میلاد مجیدی یعقوبعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
969 نسرین مجیدیان محمد رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
970 ماندانا محبیان محمد کاظم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
971 احمدرضا محمدطاهری ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/19
972 حسن محمدکریم غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/10/21
973 نسیم محمدی داود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/15
974 ابراهیم محمدی حسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/08/01
975 سید علی محمدی علی داد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
976 محمد رضا محمدی محمد حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
977 ابوالحسن محمدی ابراهیم منطقه چهار کارگر رسمی 1379/08/14
978 زهرا محمدی حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/11/13
979 سپیده محمدی حمیدرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
980 روح اله محمدی علی اصغر منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
981 شعبان محمدی علی اصغر شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
982 سیدمرتضی محمدی سیدحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
983 سعید محمدی محمدباقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
984 حمیدرضا محمدی محمدرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
985 حمیدرضا محمدی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
986 ملیسا محمدی اصغر سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/11/13
987 محسن محمدی بهرام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/08/01
988 علی اصغر محمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/05/01
989 علی محمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
990 حسنعلی محمدی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
991 مهدی محمدی عباس میرزا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
992 محمد محمدی عباس شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/07/25
993 اسمعیل محمدی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
994 علی اکبر محمدی زندیه 130998علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
995 علی محمودی کیومرث سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
996 ابوالفضل محمودی نبی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/11/15
997 محمد محمودی محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1373/03/07
998 ابوالفضل محمودی قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1368/01/01
999 محمد محمودی رحیم منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/08/26
1000 محمود محمودی باقر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/01/20
1001 محمد محمودی جونوشی ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1002 غلامعلی مختاری منش ابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1003 امید مداح ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1004 فرشته مددی حشمت اله منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1005 سعید مددی محمدعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1382/01/01
1006 علی مددی محمود بافت تاریخی کارمند رسمی کشوری 1373/06/01
1007 عباس مددی محمود منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/03/26
1008 حمید رضا مراد آبادی حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1009 محمد رضا مرادخان محمد جعفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1010 ایمان مرادی جعفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1011 حجت اله مرادی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/06/29
1012 محمد مرادی مصطفی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1013 معصومه مرادی محمود شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1014 قاسم مرادی کریم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1015 داود مرادی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1016 عباس مرادی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1017 محمد مرادی همت علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/12
1018 حامد مرادی نحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/01
1019 محمد حسین مرادی باستانی علی منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/11/01
1020 توکل مرادیان محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1021 علیرضا مرادیان ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1022 احمد مرادیان کرهرودی علی منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1023 سیدعباس مرتضایی سیدمصطفی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/01/01
1024 محمدحسن مسافرمحمدآبادی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1025 علی مستعلی مجد آباد کهنه شاپور منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
1026 حمید رضا مسلمی ایرج سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/08/01
1027 علی مسن آبادی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1028 خلیل مسیبی عزیز اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1029 مجتبی مشایخی نظام آبادی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1030 محمد صادق مشتاقی غلامرضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/10/24
1031 داوود مشکان رضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1399/01/07
1032 سعید مشکانی محمد رضا شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/17
1033 عباس مشهدی علی اکبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/06
1034 سیدمحمود مشهدی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1374/02/05
1035 سیدمحمود مشهدی میقانی آقا سیدعبداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/26
1036 مهدی مشهدی میقانی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/11/15
1037 محمد مشهدی میقانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1038 مجید مشهدی میقانی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
1039 محمد صادق مشیدی محمد باقر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1040 میثم مصدق غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1041 محمدعلی مطلبی مقدم اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1042 فخرالدین مظاهری علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1043 جمال الدین مظاهری علی اصغر سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
1044 بهمن مظفری هادی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
1045 حمید مظفری حسینعلی منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1046 حامد مظفری خسرو سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/16
1047 علی اکبر مظفری یعقوبعلی منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1373/06/02
1048 حسن مظفری محمد منطقه سه کارگر رسمی 1383/11/08
1049 سجاد مظفری اسماعیل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1050 علیرضا معصومی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1051 مهدی معصومی نسب محمدولی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/04/14
1052 محمدرضا معماری عباس منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1053 مهدی مفتخری سنجانی عبداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/05/01
1054 فرزاد مقدمی فر علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1055 جواد مقصودی امین اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1056 مهدی ملک ابراهیم منطقه سه کارگر رسمی 1375/03/31
1057 محمدامین ملک حسینی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/02/15
1058 ابوالفضل ملک حسینی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی کشوری 1381/04/05
1059 مسلم ملک مقدم علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر قراردادی موقت 1390/01/01
1060 بهمن ملکی فرج اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1061 محمد رضا ملکی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1062 سمانه ملکی محمد منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/02/01
1063 محسن ملکی فرج اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/07/01
1064 حسین ملکی موسی رضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/11/10
1065 حسین منشوری نبی الله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1066 حمید منصوری ولی اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
1067 علی منصوری ناصر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1068 محسن منصوری زاده صفرعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/03/01
1069 حسین منصوری زاده صفرعلی منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1381/01/01
1070 علیرضا منصوریان منصور شهرداری مرکز کارگر رسمی 1382/08/17
1071 محمدجواد موچانی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1376/07/07
1072 سید محمود موسوی سید حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1073 احسان موسوی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1074 سید جعفر موسوی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
1075 سیدمهدی موسوی سیدمحمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1076 سیده زهرا موسوی پویا سیدرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1077 سید فرزین موسوی تبارکانی سید قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/12/15
1078 احد مومن پور شیر محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/04/01
1079 رسول مومن زاده رحمت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1080 مصطفی مومن زاده محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1081 آذر مومنی غلامعباس منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
1082 مسعود مومنی احمد علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1384/01/14
1083 سمانه مومنی اصفهانی قاسم منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1084 سید اسمعیل مهاجرانی سید اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر قراردادی موقت 1390/01/01
1085 سیدفرامرز مهاجرانی سید فریبرز سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1387/11/12
1086 غلامرضا مهدوی خواه عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1087 محمدرضا مهدوی خواه عزت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/10/01
1088 فاطمه مهدی نسب محمدعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/03/17
1089 سید مسعود مهدیانی سید رحمان منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/02/05
1090 شجاع مهرابی بهمن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1091 رضا مهرابی شعبان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1092 میثم مهرافشان علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1093 مهدی مهربانی عید محمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1094 سید مهرداد مهرنوش سیدکیانوش سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/03/13
1095 حسینعلی مهری محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1096 سیدداود میجانی سیداحمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1097 سید شهاب میر سمیعی سید نصراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/09/01
1098 معصومه میر شفیعی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/01/14
1099 سید جلال میر محمدی اسماعیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1100 سیدروح اله میر یحیی آقاشجاع شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/04/04
1101 سیدحامد میرآقاجانی سیدناصر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
1102 سمیه میرجعفری احمد سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/12/21
1103 سید مهدی میرداودی سید حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1104 هادی میرداودی کمال شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1105 مرتضی میرزاجانی غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/03/08
1106 حمیدرضا میرزاجانی میقانی کریم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1107 بهاره میرزاخانی حبیب اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1391/03/02
1108 علی رضا میرزایی محمد حسن سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1109 منصور میرزایی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1375/03/13
1110 غلامرضا میرزائی غلامعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1386/04/19
1111 احمد میرزائی غلامعباس منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/02/12
1112 محمدرضا میرزائی غلامرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1113 علیرضا میرزائی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/05/03
1114 رضا میرزائی علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1115 خلیل اله میرزائی غلامعباس منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1116 سعید میرزائی شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1117 جواد میرزائی رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1118 سیدجمال میرصادقی سیدمصطفی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1119 علی میرطالبی مهرآبادی جواد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1120 سیدمحمد میرعبدالحق هزاوهء سیدابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1121 سیدمهدی میرعلی اکبری سید مرتضی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1122 سیداحمد میرمحمدی اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/10/01
1123 جواد میرمحمدی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/02/01
1124 سیدرسول میرمحمدی سید عطا الدین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/07/01
1125 محمدرضا میلادی مهدی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/03/02
1126 متین میلادی داوود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1127 محمد نادری اسمعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/03/01
1128 فاطمه نادری ابوالفضل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1129 اسداله نادری نورعینی درویشعلی منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1130 حمید نادی محمدرحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1131 مجید نادی محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1393/12/01
1132 حامد ناگهی سرچقائی ابوالقاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1133 وحید ناگهی سرچقائی ابوالقاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1134 فرزاد نایبی دهقی حمید رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1135 فائزه نبیونی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1396/03/01
1136 علی نجاری محمود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1137 محسن نجف آبادی فراهانی رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1138 مهدی نجفی کاظمعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1139 عباس نجفی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1140 محمد نجفی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1141 مجتبی نجفی اسماعیل منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1142 محمد نجفی محمدحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/04/01
1143 محسن نجفی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1394/06/01
1144 حمید رضا نجفی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1145 محمد نجفی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1146 علی نجفی حسن شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1389/03/11
1147 جواد نجفی چراغعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1148 محمد نجفی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1149 سعید نجفی فیجانی قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
1150 امیرحسین نجمی علیرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
1151 مهشاد نراقی عراقی علی اصغر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1152 محمد نریمان محمدحسین منطقه پنج کارگر رسمی 1369/05/01
1153 زهره نژادی آشتیانی صفرعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
1154 داود نصراللهی حبیب اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1382/07/15
1155 وحید نصرالهی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1156 محمود نصیری محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1157 مهدی نصیری محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1158 لیلا نصیری غلامرضا منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1381/01/10
1159 سید مرتضی نظام آبادی سیدعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1380/02/12
1160 زهرا نظری مرتضی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1161 محمد میرزا نظری حشمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1162 داود نظری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/04
1163 نیره نظم آبادی ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1164 معین نظم آبادی محمد رضا سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1165 مهدی نعمتی صفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
1166 حجت اله نعمتی یداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/21
1167 حدیثه نعمتی محمود رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1168 علیرضا نعمتی راد مصطفی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/07/10
1169 جواد نعیمی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1170 علی نعیمی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/02/01
1171 جواد نکوئی علیمراد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/05/28
1172 زهرا نگهداری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1173 نیره نوابی جواد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1174 سید مرتضی نوابی سید حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/01/01
1175 یلدا نوروزی پرویز شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/05/04
1176 مریم نوروزی مجتبی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1177 حمید نوروزی کرم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1178 علیرضا نوری ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1179 سید احمد نوری سید ربیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1180 غلامرضا نوری ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/01
1181 سیدعلی اصغر نوری کرهرودی سیدمرتضی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1182 زهرا نوری کرهرودی نصرت اله منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1183 امیر نیکخواه نائینی عطاءاله شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
1184 سید مهدی واحدی سیدرحیم منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/03/15
1185 مقداد والائی افخم محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
1186 مهدی ورمزیاری هیبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1187 علی وروانی فراهانی خیراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/01/01
1188 عبد الرضا وروانی فراهانی نبی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1189 علی وفایی راد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/14
1190 علی ونک محمدحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1191 صفر ویسمهء محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/25
1192 غلامعباس ویسی عیسی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1378/01/01
1193 نادر هاتفی فر علی داد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/01/20
1194 محمد هاشمی حبیب اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1195 سلمان هاشمی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1196 سیده مریم هاشمی سید صادق شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1197 مصطفی هاشمی محمدهادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
1198 محمد هاشمی حجت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/15
1199 سید احمد هاشمی پور سید محمد آقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1200 سید سعید هاشمی نسب سید داود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1201 سیدایمان هزارخوانی سیدضیاء سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/07/01
1202 زینب همتی عباس سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
1203 محمد رضا همتی نژاد رضی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1204 مهدی همتی هزاوه حسین منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
1205 رضوان همزلو حشمت اله منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1206 فرناز یاراحمدی الله رحم سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/08/17
1207 سجاد یارمحمدی محسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1208 فرهاد یاری رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/01/19
1209 ابوالفضل یاری علی حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1210 علی یاسبلاغی شراهی ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
1211 محسن یدالهی عزیزاله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/05/01
1212 عبداله یساولی شراهی علی عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1213 محمد یساولی شراهی غلامعباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
1214 غلامحسن یساولی شراهی علی حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1215 کامران یعقوب زاده حاجی اقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1370/03/18
1216 جواد یعقوبی فرد عباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1217 اصغر یگانه فر صفرعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1377/01/01
1218 علی اکبر یوسفی علیرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1219 وجیه اله یوسفی شکر خدا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1220 صالح یوسفی صفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1399/04/21
تعداد کل کارمندان و پرسنل : 1220
شماره 1
نام رضا
نام خانوادگی آباقری
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 2
نام حامد
نام خانوادگی آباقری
نام پدر ابوالقاسم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/11/01
شماره 3
نام مهرعلی
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر محمد شفیع
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 4
نام مژگان
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 5
نام حمید
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر محمد شفیع
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 6
نام مهدیه
نام خانوادگی آبائی هزاوهء
نام پدر جعفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 7
نام مجید
نام خانوادگی آدینه
نام پدر غلامرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1385/05/02
شماره 8
نام مجتبی
نام خانوادگی آدینه ضامنجانی
نام پدر مسیب
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/06/24
شماره 9
نام مهدی
نام خانوادگی آرمان
نام پدر اسدالله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 10
نام حامد
نام خانوادگی آرین فر
نام پدر قدرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 11
نام حامد
نام خانوادگی آزاد
نام پدر علی اکبر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1384/02/01
شماره 12
نام میلاد
نام خانوادگی آزاد مرزآبادی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/01/01
شماره 13
نام زهرا
نام خانوادگی آزادبخت
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 14
نام حسین
نام خانوادگی آشناور
نام پدر اروجعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/12
شماره 15
نام محمد
نام خانوادگی آقا محمدی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1386/03/13
شماره 16
نام علی اصغر
نام خانوادگی آقا محمدی
نام پدر براتعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1389/01/01
شماره 17
نام میثم
نام خانوادگی آقاجانی هزاوه
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 18
نام مهدی
نام خانوادگی آقازیارتی
نام پدر روح اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 19
نام مسعود
نام خانوادگی آقازیارتی فراهانی
نام پدر اصغر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 20
نام محمد
نام خانوادگی آقازیارتی فراهانی
نام پدر علیرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/05/06
شماره 21
نام یوسف
نام خانوادگی آقامحمدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 22
نام سیدمیثم
نام خانوادگی آقایی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 23
نام سید اسماعیل
نام خانوادگی آقائی
نام پدر سید داود
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 24
نام یاسر
نام خانوادگی آقائی راد
نام پدر حجت اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 25
نام علیرضا
نام خانوادگی آگلی مرزیجرانی
نام پدر حیدرعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 26
نام ولی اله
نام خانوادگی آگه
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 27
نام امید
نام خانوادگی آهنگرانی فراهانی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/01/01
شماره 28
نام سعید
نام خانوادگی آیتی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 29
نام علی
نام خانوادگی اباذری
نام پدر غلامحسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 30
نام داود
نام خانوادگی ابراهیم آبادی
نام پدر رضا
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 31
نام امین فتاح
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 32
نام مجتبی
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمدتقی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 33
نام ایرج
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر جعفراقا
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگری قرادادی دائم
تاریخ استخدام 1376/02/28
شماره 34
نام رامین
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمد رضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 35
نام امیر محمد
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 36
نام رحمن
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر رحیم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1387/06/01
شماره 37
نام محمد جواد
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/05/01
شماره 38
نام مهدی
نام خانوادگی ابراهیمی بانی
نام پدر قنبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 39
نام حسن
نام خانوادگی ابراهیمی نسب
نام پدر کرمرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 40
نام سیدحمید
نام خانوادگی ابطحی زاده
نام پدر سیدیداله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 41
نام سعیده
نام خانوادگی ابوالمعالی دامغانی
نام پدر محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 42
نام علیرضا
نام خانوادگی اتابکی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 43
نام سیدسیف الدین
نام خانوادگی اجاقی
نام پدر سیدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 44
نام علیمردان
نام خانوادگی اجدرلوی
نام پدر تقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/12/28
شماره 45
نام احمد
نام خانوادگی احدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1386/03/07
شماره 46
نام محسن
نام خانوادگی احدی
نام پدر توکل
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 47
نام آمنه
نام خانوادگی احسان بخش
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 48
نام مجتبی
نام خانوادگی احمدلو
نام پدر اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 49
نام ولی اله
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 50
نام اسد اله
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 51
نام علی رحم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر خداداد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 52
نام کرم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر اروجعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 53
نام علی محمد
نام خانوادگی احمدی
نام پدر صفدر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/03/27
شماره 54
نام غلامرضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 55
نام مهدی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعباس
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 56
نام احسان
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 57
نام محمد رضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر سعید
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 58
نام مسلم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 59
نام محمد
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 60
نام احسان
نام خانوادگی احمدی
نام پدر محمدطاهر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 61
نام علی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 62
نام فاطمه
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1389/11/15
شماره 63
نام داریوش
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/01/01
شماره 64
نام نائب علی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر قنبر علی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/12/27
شماره 65
نام رسول
نام خانوادگی احمدی
نام پدر مرتضی علی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/04/10
شماره 66
نام محمدحسن
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسنعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/02/20
شماره 67
نام فاطمه
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 68
نام میثم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر جلیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 69
نام محمود
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 70
نام علیرضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر احمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/07/10
شماره 71
نام ایوب
نام خانوادگی احمدی جمال آبادی
نام پدر مسیب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 72
نام حمید
نام خانوادگی احمری حصار
نام پدر غلامعباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 73
نام مجید
نام خانوادگی اخوان فرد
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 74
نام نادر
نام خانوادگی اخوان ملایری
نام پدر محمد اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1374/03/03
شماره 75
نام اعظم
نام خانوادگی ادیبان
نام پدر محمد باقر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 76
نام سعید
نام خانوادگی اسدی
نام پدر احمد آقا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 77
نام داود
نام خانوادگی اسدی
نام پدر حجت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/11/15
شماره 78
نام سعید
نام خانوادگی اسدی
نام پدر عباس
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/03/14
شماره 79
نام ابوالفضل
نام خانوادگی اسدی
نام پدر تقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 80
نام میثم
نام خانوادگی اسفلایی
نام پدر جلال
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 81
نام منصور
نام خانوادگی اسفندانی
نام پدر اصغر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/02/01
شماره 82
نام احمد
نام خانوادگی اسفندی
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 83
نام حسین
نام خانوادگی اسفندیاری
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 84
نام محمد
نام خانوادگی اسفینی فراهانی
نام پدر حمزه
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 85
نام مجید
نام خانوادگی اسکندری
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/28
شماره 86
نام محمود
نام خانوادگی اسکندری
نام پدر محمداقا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1371/02/20
شماره 87
نام احسان
نام خانوادگی اسلامی
نام پدر سیف اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 88
نام فرید
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر قنبرعلی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 89
نام اصغر
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر توکل
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 90
نام علی
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر محسن
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 91
نام پرویز
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر اله مراد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/08/01
شماره 92
نام حشمت اله
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر شکراله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/11
شماره 93
نام امیر حمزه
نام خانوادگی اسنجرانی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 94
نام جواد
نام خانوادگی اشتری
نام پدر توکل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/01/15
شماره 95
نام محمد
نام خانوادگی اشقلی فراهانی
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1377/06/18
شماره 96
نام ابوطالب
نام خانوادگی اصغری
نام پدر جمال
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 97
نام عرفان
نام خانوادگی اصفهانی
نام پدر عبدالرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 98
نام غلامعلی
نام خانوادگی اعتمادی پویا
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/07/11
شماره 99
نام محمود
نام خانوادگی افتخاری فرد
نام پدر علیرضا
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 100
نام سعید
نام خانوادگی افراسیاب نیا
نام پدر محمد رضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/23
شماره 101
نام مرتضی
نام خانوادگی افروز
نام پدر نوراله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 102
نام مجید
نام خانوادگی افشار
نام پدر منصور
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 103
نام شکراله
نام خانوادگی اقازیارتی
نام پدر خیراله
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1368/12/13
شماره 104
نام عزت اله
نام خانوادگی اقبالی
نام پدر حبیب اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/07/29
شماره 105
نام محمد حسن
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اسماعیل
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 106
نام محمد
نام خانوادگی اکبری
نام پدر صحبت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 107
نام سعید
نام خانوادگی اکبری
نام پدر عزیزاله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 108
نام داود
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اسداله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 109
نام میثم
نام خانوادگی اکبری
نام پدر رجب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1391/06/01
شماره 110
نام امین
نام خانوادگی اکبری
نام پدر محمدحسن
محل خدمت بافت تاریخی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/04/10
شماره 111
نام توفیق
نام خانوادگی اکبری
نام پدر داود
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 112
نام مهدی
نام خانوادگی اکبری
نام پدر محمدعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/10/01
شماره 113
نام رضا
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اکبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 114
نام مسعود
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/04/10
شماره 115
نام محسن
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 116
نام حامد
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 117
نام مراد
نام خانوادگی الهیدوست
نام پدر علینقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1365/02/01
شماره 118
نام علی
نام خانوادگی امام جمعه
نام پدر حمید
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 119
نام محمد رضا
نام خانوادگی امری
نام پدر علی محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/08/25
شماره 120
نام علی
نام خانوادگی امیدوار
نام پدر نصرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 121
نام رضا
نام خانوادگی امیدی
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/12/06
شماره 122
نام تقی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/03/01
شماره 123
نام اکرم
نام خانوادگی امیدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1370/07/20
شماره 124
نام مجتبی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر محمد حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1379/05/01
شماره 125
نام زهرا
نام خانوادگی امیدی
نام پدر عزت علی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 126
نام محمدتقی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 127
نام مجید
نام خانوادگی امیدی
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/07/10
شماره 128
نام غلامعلی
نام خانوادگی امیری
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 129
نام محمد
نام خانوادگی امیری
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 130
نام سعید
نام خانوادگی امیری
نام پدر نصرت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1372/01/17
شماره 131
نام محمدقربان
نام خانوادگی امیری
نام پدر رضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/03/14
شماره 132
نام بهزاد
نام خانوادگی امیری
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 133
نام آتبین
نام خانوادگی امیری
نام پدر جعفر
محل خدمت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 134
نام علی
نام خانوادگی امیریان
نام پدر نوراله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 135
نام حسن
نام خانوادگی امین زاده درزی
نام پدر یحیی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1375/01/01
شماره 136
نام سیدجمال
نام خانوادگی امینی
نام پدر سیدحسن
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/10/07
شماره 137
نام فایزه
نام خانوادگی امینی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1378/07/21
شماره 138
نام حمیدرضا
نام خانوادگی امینی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 139
نام ابوالفضل
نام خانوادگی امینی راد
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 140
نام عبدالکریم
نام خانوادگی انجفی مرزیجرانی
نام پدر محمد ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/04/01
شماره 141
نام محمدحسین
نام خانوادگی انصاری
نام پدر مهدی
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 142
نام محمدمهدی
نام خانوادگی انصاری
نام پدر صفر
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/10/21
شماره 143
نام بهرام
نام خانوادگی انعامی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 144
نام وحید
نام خانوادگی ایرجی
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/02/01
شماره 145
نام علی
نام خانوادگی ایزدیار
نام پدر نعمت اله
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 146
نام ابوالفضل
نام خانوادگی ایمان دوست
نام پدر اصف
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/05/04
شماره 147
نام حمید
نام خانوادگی بابائی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1382/01/01
شماره 148
نام محمدجعفر
نام خانوادگی بابائی
نام پدر محمدحسن
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/05/14
شماره 149
نام حسین
نام خانوادگی بابک
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 150
نام رضا
نام خانوادگی باجلان
نام پدر احمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 151
نام مهرداد
نام خانوادگی باجلانی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/02/07
شماره 152
نام امیرحسین
نام خانوادگی بادکوبه
نام پدر اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/08/16
شماره 153
نام مهتاب
نام خانوادگی بادکوبه هزاوه
نام پدر محمدابراهیم
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/10/15
شماره 154
نام حمیدرضا
نام خانوادگی بادکوبهءهزاوهء
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/01/01
شماره 155
نام سیدبهنام
نام خانوادگی باقری
نام پدر سیدعزت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 156
نام مهدی
نام خانوادگی باقری
نام پدر آیت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1389/04/01
شماره 157
نام سیدعلی
نام خانوادگی باقری
نام پدر سیدمحمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/07/01
شماره 158
نام زهرا
نام خانوادگی باقری منفرد
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1378/07/20
شماره 159
نام مجید
نام خانوادگی بانوئی
نام پدر محمدحسین
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1373/01/14
شماره 160
نام مصطفی
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر آله محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 161
نام داود
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر عبداله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/11/01
شماره 162
نام جواد
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر علی صفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 163
نام ابوالحسن
نام خانوادگی بخشی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 164
نام میلاد
نام خانوادگی بخشی
نام پدر هانی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 165
نام محرم
نام خانوادگی بداغی
نام پدر قدرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 166
نام مهدی
نام خانوادگی بدخشان
نام پدر محمد
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 167
نام احمد
نام خانوادگی براتی
نام پدر باقر
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1377/02/28
شماره 168
نام محمد
نام خانوادگی براتی
نام پدر اسماعیل
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/09/01
شماره 169
نام محمود
نام خانوادگی براتی
نام پدر عزت اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 170
نام مهدی
نام خانوادگی براتی ارجمند
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 171
نام نوید
نام خانوادگی برزآبادی فراهانی
نام پدر اسد اله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 172
نام میثم
نام خانوادگی برزگر
نام پدر علی حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 173
نام جواد
نام خانوادگی برزگر
نام پدر غلام عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 174
نام بابک
نام خانوادگی برغانی فراهانی
نام پدر شکراله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1382/06/10
شماره 175
نام علی
نام خانوادگی بشیری
نام پدر محمدحسین
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/08/26
شماره 176
نام سید احمد
نام خانوادگی بطحائی
نام پدر سید محمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 177
نام محمد
نام خانوادگی بغدادی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 178
نام ابوالفضل
نام خانوادگی بغدادی
نام پدر فتح اله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/11
شماره 179
نام شیما
نام خانوادگی بنائی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1388/06/01
شماره 180
نام اسماعیل
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 181
نام فاطمه
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر اسدآقا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/03/30
شماره 182
نام مهدی
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/11/01
شماره 183
نام عبدالعلی
نام خانوادگی بوالحسنی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 184
نام آتنا
نام خانوادگی بوالحسنی
نام پدر احمد
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/01/01
شماره 185
نام بهرام
نام خانوادگی بهرامی
نام پدر سالار
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/11/01
شماره 186
نام حسن
نام خانوادگی بهرامی نیا
نام پدر امیرقلی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1388/01/01
شماره 187
نام محمدرضا
نام خانوادگی بهشتی فرد
نام پدر منصور
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/12
شماره 188
نام محمد
نام خانوادگی بیات
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 189
نام رسول
نام خانوادگی بیات
نام پدر عباس
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 190
نام وحید رضا
نام خانوادگی بیات
نام پدر حبیب اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 191
نام نهال
نام خانوادگی بیات
نام پدر فرهنگ
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 192
نام عبدالرضا
نام خانوادگی بیات
نام پدر مسعود
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 193
نام ابراهیم
نام خانوادگی بیات
نام پدر جعفر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1378/10/22
شماره 194
نام محسن
نام خانوادگی بیاتی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 195
نام رضا
نام خانوادگی بیاتی
نام پدر اصغر
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1384/01/18
شماره 196
نام علیرضا
نام خانوادگی بیاتیان
نام پدر اکبر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/07/12
شماره 197
نام وحید
نام خانوادگی بیاتیان
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/10/01
شماره 198
نام ناصر
نام خانوادگی بیدی
نام پدر آیت اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 199
نام داود
نام خانوادگی بیگی
نام پدر سبزعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/25
شماره 200
نام علی
نام خانوادگی پارسا
نام پدر محمدنبی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/06/27
شماره 201
نام مجید
نام خانوادگی پارسا
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/11/14
شماره 202
نام کاوه
نام خانوادگی پارساپور
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/01/01
شماره 203
نام غلامحسن
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 204
نام فتح اله
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر رحمت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/11/01
شماره 205
نام مهدی
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر صفی اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 206
نام حسین
نام خانوادگی پاکزاد
نام پدر علیرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1390/09/19
شماره 207
نام بهروز
نام خانوادگی پدرام
نام پدر امیر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 208
نام مسلم
نام خانوادگی پزشکی
نام پدر هوشنگ
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 209
نام مرادعلی
نام خانوادگی پشتیبان
نام پدر ابوطالب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 210
نام حمید رضا
نام خانوادگی پناهنده
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 211
نام داود
نام خانوادگی پوراحسانی
نام پدر فتح اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 212
نام محسن
نام خانوادگی پورمتین
نام پدر فیروز
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 213
نام عباس
نام خانوادگی پورمومنی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/01/21
شماره 214
نام سعید
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/03/24
شماره 215
نام سیدمجتبی
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر سیدعلی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 216
نام مسعود
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر صفرعلی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 217
نام داود
نام خانوادگی تاج اباد
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگری قرادادی دائم
تاریخ استخدام 1378/01/19
شماره 218
نام میثم
نام خانوادگی تاراسی
نام پدر مجتبی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/05/04
شماره 219
نام محمد
نام خانوادگی تبرته فراهانی
نام پدر ابوالفضل
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 220
نام محسن
نام خانوادگی تبرته فراهانی
نام پدر حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 221
نام علی
نام خانوادگی ترکی
نام پدر ابوالقاسم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 222
نام حسین
نام خانوادگی تقوایی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 223
نام علی
نام خانوادگی تقوایی
نام پدر علی رضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 224
نام ابوالفضل
نام خانوادگی تکلوبیغش
نام پدر قدرت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 225
نام عباس
نام خانوادگی توانا
نام پدر قدرت اله
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 226
نام مجید
نام خانوادگی توانا
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 227
نام محسن
نام خانوادگی توکلی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 228
نام علی
نام خانوادگی توکلی
نام پدر محمود
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/02/21
شماره 229
نام محمدجواد
نام خانوادگی توکلی
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 230
نام محمد
نام خانوادگی تیموری
نام پدر جمعه
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/05/20
شماره 231
نام محمدعلی
نام خانوادگی ثامنی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1384/11/01
شماره 232
نام محمد
نام خانوادگی ثامنی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 233
نام علی
نام خانوادگی جابری
نام پدر رحمن
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/05/01
شماره 234
نام مرتضی
نام خانوادگی جانباز نیستانی
نام پدر حجت اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 235
نام محمد
نام خانوادگی جانمحمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 236
نام جواد
نام خانوادگی جباری
نام پدر فضلعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/01/01
شماره 237
نام محمد
نام خانوادگی جعفرپور
نام پدر جعفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/09/13
شماره 238
نام نسرین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر عطاله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 239
نام علی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر عبدالحسین
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 240
نام محسن
نام خانوادگی جعفری
نام پدر نصرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/01/01
شماره 241
نام محمد ابراهیم
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/02/08
شماره 242
نام محمد
نام خانوادگی جعفری
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 243
نام محمد باقر
نام خانوادگی جعفری
نام پدر صادق
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1374/02/02
شماره 244
نام علی حسین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر هادی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/07/01
شماره 245
نام حسین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر رمضانعلی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 246
نام شیوا
نام خانوادگی جعفری
نام پدر طاهر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 247
نام محمد
نام خانوادگی جعفری
نام پدر رمضان
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 248
نام مجتبی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 249
نام علی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/08/15
شماره 250
نام مجید
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محمد علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1399/04/21
شماره 251
نام مجید
نام خانوادگی جعفری مهرآبادی
نام پدر احد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 252
نام رضا
نام خانوادگی جلالوندی
نام پدر وجیه اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 253
نام ابوالفضل
نام خانوادگی جلالوندی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1376/08/20
شماره 254
نام مجتبی
نام خانوادگی جلالوندی
نام پدر مصطفی
محل خدمت شهرداری مرکز