سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر محل خدمت نوع قرارداد تاریخ استخدام
1 رضا آباقری ناصر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
2 حامد آباقری ابوالقاسم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/11/01
3 مهرعلی آباقری مرزیجرانی محمد شفیع شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
4 مژگان آباقری مرزیجرانی غلامعلی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
5 حمید آباقری مرزیجرانی محمد شفیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
6 مهدیه آبائی هزاوهء جعفر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
7 فریبا آتشکار مقدم حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
8 مجید آدینه غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1385/05/02
9 مجتبی آدینه ضامنجانی مسیب شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/24
10 شیماء آذری علی اکبر منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
11 علی بخش آرزو علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
12 حامد آرین فر قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
13 حامد آزاد علی اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1384/02/01
14 میلاد آزاد مرزآبادی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/01/01
15 زهرا آزادبخت محمد سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
16 علیرضا آستانه محمود منطقه یک کارگر رسمی 1369/04/07
17 احمدرضا آستانه محمود منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/01/15
18 محمد آقا محمدی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/03/13
19 علی اصغر آقا محمدی براتعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1389/01/01
20 میثم آقاجانی هزاوه قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
21 مهدی آقازیارتی روح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
22 مسعود آقازیارتی فراهانی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
23 محمد آقازیارتی فراهانی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/05/06
24 سید اسماعیل آقائی سید داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
25 یاسر آقائی راد حجت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
26 علیرضا آگلی مرزیجرانی حیدرعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
27 ولی اله آگه محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
28 امید آهنگرانی فراهانی علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/01/01
29 سعید آیتی مرادعلی منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
30 علی اباذری غلامحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
31 داود ابراهیم آبادی رضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
32 امین فتاح ابراهیمی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
33 مجتبی ابراهیمی محمدتقی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
34 ایرج ابراهیمی جعفراقا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/02/28
35 رامین ابراهیمی محمد رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
36 امیر محمد ابراهیمی قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
37 رحمن ابراهیمی رحیم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/06/01
38 محمد جواد ابراهیمی علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/05/01
39 مهدی ابراهیمی بانی قنبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
40 سیدحمید ابطحی زاده سیدیداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
41 سعیده ابوالمعالی دامغانی محمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
42 کبری ابوالمعصومی مرتضی بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
43 علیرضا اتابکی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
44 سیدسیف الدین اجاقی سیدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
45 علیمردان اجدرلوی تقی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/12/28
46 احمد احدی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/03/07
47 محسن احدی توکل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
48 آمنه احسان بخش محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
49 سعید احمد آبادی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
50 داود احمدآبادی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1376/03/24
51 مجتبی احمدلو اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
52 ولی اله احمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
53 اسد اله احمدی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
54 علی رحم احمدی خداداد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
55 کرم احمدی اروجعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
56 علی محمد احمدی صفدر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/03/27
57 محمد رضا احمدی سعید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
58 احسان احمدی ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
59 مسلم احمدی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
60 مهدی احمدی غلامعباس سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
61 غلامرضا احمدی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
62 فاطمه احمدی ابراهیم سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/15
63 محمد احمدی علی اکبر سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
64 احسان احمدی محمدطاهر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
65 علی احمدی علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
66 داریوش احمدی علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/01/01
67 نائب علی احمدی قنبر علی منطقه پنج کارگر رسمی 1368/12/27
68 گودرز احمدی ابراهیم منطقه دو کارگر رسمی 1369/11/17
69 رسول احمدی مرتضی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1381/04/10
70 محمدحسن احمدی حسنعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1395/02/20
71 فاطمه احمدی غلامحسین منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
72 میثم احمدی جلیل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
73 ایوب احمدی جمال آبادی مسیب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
74 حمید احمری حصار غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
75 مجید اخوان فرد حسین سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
76 نادر اخوان ملایری محمد اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/03/03
77 محمد رضا ادشتی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1368/11/01
78 اعظم ادیبان محمد باقر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
79 سعید اسدی احمد آقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
80 داود اسدی حجت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/11/15
81 ابوالفضل اسدی تقی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
82 سعید اسدی عباس شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/03/14
83 میثم اسفلایی جلال سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
84 منصور اسفندانی اصغر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
85 احمد اسفندی علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
86 حسین اسفندیاری علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
87 محمد اسفینی فراهانی حمزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
88 مجید اسکندری ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/28
89 محمود اسکندری محمداقا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1371/02/20
90 احسان اسلامی سیف اله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
91 فرید اسماعیلی قنبرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
92 اصغر اسماعیلی توکل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
93 فرهاد اسماعیلی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
94 علی اسمعیلی محسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
95 پرویز اسمعیلی اله مراد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1381/08/01
96 حشمت اله اسمعیلی شکراله منطقه پنج کارگر رسمی 1372/05/11
97 امیر حمزه اسنجرانی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
98 جواد اشتری توکل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/01/15
99 محمد اشقلی فراهانی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/06/18
100 ابوطالب اصغری جمال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
101 غلامعلی اعتمادی پویا علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1368/07/11
102 محمدحسین افتخار محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/02/08
103 محمود افتخاری فرد علیرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
104 سعید افراسیاب نیا محمد رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/23
105 مرتضی افروز نوراله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
106 مجید افشار منصور سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
107 شکراله اقازیارتی خیراله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/12/13
108 عزت اله اقبالی حبیب اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/29
109 محمد حسن اکبری اسماعیل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
110 محمد اکبری صحبت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
111 داود اکبری اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
112 میثم اکبری رجب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1391/06/01
113 سعید اکبری عزیزاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
114 توفیق اکبری داود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
115 امین اکبری محمدحسن بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1391/04/10
116 مهدی اکبری محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
117 مسعود اله دادی غلامعلی منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/04/10
118 محسن اله دادی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
119 حامد اله دادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
120 مراد الهیدوست علینقی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1365/02/01
121 علی امام جمعه حمید منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
122 محمد رضا امری علی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/08/25
123 علی امیدوار نصرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
124 رضا امیدی علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/06
125 مجتبی امیدی محمد حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1379/05/01
126 تقی امیدی غلامعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/03/01
127 اکرم امیدی غلامعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/07/20
128 محمدتقی امیدی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
129 زهرا امیدی عزت علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
130 سید پدرام امیرمکی رجااله بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
131 سعید امیری نصرت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/01/17
132 محمدقربان امیری رضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/03/14
133 محمد امیری احمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
134 بهزاد امیری علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
135 آتبین امیری جعفر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
136 غلامعلی امیری غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
137 علی امیریان نوراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
138 حمیدرضا امینی غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
139 سید ذبیح اله امینی سید اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
140 فایزه امینی غلامرضا منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/07/21
141 سیدجمال امینی سیدحسن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1370/10/07
142 ابوالفضل امینی راد ناصر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
143 عبدالکریم انجفی مرزیجرانی محمد ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/04/01
144 محمدحسین انصاری مهدی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
145 محمدمهدی انصاری صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/10/21
146 بهرام انعامی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
147 وحید ایرجی احمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/02/01
148 علی ایزدیار نعمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
149 ابوالفضل ایمان دوست اصف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
150 حمید بابائی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
151 محمدجعفر بابائی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/14
152 حسین بابک محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
153 مهرداد باجلانی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/02/07
154 امیرحسین بادکوبه اسماعیل شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/08/16
155 مهتاب بادکوبه هزاوه محمدابراهیم منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/10/15
156 حمیدرضا بادکوبهءهزاوهء ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
157 سیدبهنام باقری سیدعزت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
158 محمود باقری علی مرتضی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/03/07
159 حمزه باقری محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/22
160 سیدعلی باقری سیدمحمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/07/01
161 مهدی باقری آیت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1389/04/01
162 زهرا باقری منفرد احمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/07/20
163 مجید بانوئی محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1373/01/14
164 جواد بختیاری علی صفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
165 مصطفی بختیاری آله محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
166 داود بختیاری عبداله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1380/11/01
167 میلاد بخشی هانی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
168 ابوالحسن بخشی علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
169 محرم بداغی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
170 مهدی بدخشان محمد منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
171 احمد براتی باقر منطقه سه کارگر رسمی 1377/02/28
172 محمد براتی اسماعیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/09/01
173 محمود براتی عزت اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
174 مهدی براتی ارجمند محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
175 حسن برزآبادی فراهانی عباس سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1370/01/10
176 نوید برزآبادی فراهانی اسد اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
177 میثم برزگر علی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
178 جواد برزگر غلام عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
179 بابک برغانی فراهانی شکراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/06/10
180 علی بشیری محمدحسین منطقه پنج کارگر رسمی 1372/08/26
181 سید احمد بطحائی سید محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
182 محمد بغدادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
183 ابوالفضل بغدادی فتح اله منطقه پنج کارگر رسمی 1372/05/11
184 شیما بنائی محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
185 اسماعیل بنیادی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
186 فاطمه بنیادی اسدآقا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/03/30
187 مهدی بنیادی غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/11/01
188 عبدالعلی بوالحسنی قربانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
189 آتنا بوالحسنی احمد سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1391/01/01
190 ابراهیم بورقانی فراهانی کل حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1378/01/01
191 بهرام بهرامی سالار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/11/01
192 حسن بهرامی نیا امیرقلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1388/01/01
193 محمدرضا بهشتی فرد منصور سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/12
194 مریم بیات منوچهر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
195 محمد بیات حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
196 وحید رضا بیات حبیب اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
197 رسول بیات عباس شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
198 نهال بیات فرهنگ سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
199 عبدالرضا بیات مسعود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
200 ابراهیم بیات جعفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/10/22
201 محسن بیاتی غلامعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
202 رضا بیاتی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1384/01/18
203 مرتضی بیاتی سربندی ولی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/04/01
204 علیرضا بیاتیان اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/12
205 وحید بیاتیان محمدرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
206 محمد بیانی مرادعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/01/14
207 ناصر بیدی آیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
208 علیرضا بیک محمدی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/10/23
209 داود بیگی سبزعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/05/25
210 علی پارسا محمدنبی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/27
211 مجید پارسا احمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1383/11/14
212 کاوه پارساپور غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
213 غلامحسن پارسائی غلامحسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
214 مهدی پارسائی صفی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
215 فتح اله پارسائی رحمت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
216 حسین پاکزاد علیرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1390/09/19
217 بهروز پدرام امیر حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
218 مسلم پزشکی هوشنگ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
219 مرادعلی پشتیبان ابوطالب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
220 حمید رضا پناهنده حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
221 داود پوراحسانی فتح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
222 محسن پورمتین فیروز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
223 عباس پورمومنی قربانعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/01/21
224 رضا پولادوند اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/05/22
225 سعید تاج آبادی فراهانی مرادعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1380/03/24
226 سیدمجتبی تاج آبادی فراهانی سیدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
227 مسعود تاج آبادی فراهانی صفرعلی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
228 داود تاج اباد قربانعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1378/01/19
229 میثم تاراسی مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
230 محمد تبرته فراهانی ابوالفضل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
231 محسن تبرته فراهانی حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
232 علی ترکی ابوالقاسم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
233 حسین تقوایی علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
234 علی تقوایی علی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
235 ابوالفضل تکلوبیغش قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
236 مجید توانا ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
237 عباس توانا قدرت اله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
238 محمدجواد توکلی محمود شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
239 محسن توکلی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
240 علی توکلی محمود منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1391/02/21
241 محمد تیموری جمعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1370/05/20
242 محمد ثامنی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/05/01
243 محمدعلی ثامنی محمدرضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1384/11/01
244 علی جابری رحمن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
245 مرتضی جانباز نیستانی حجت اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
246 محمد جانمحمدی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
247 محمد جعفرپور جعفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1380/09/13
248 نسرین جعفری عطاله منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
249 علی جعفری عبدالحسین منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/01/01
250 محسن جعفری نصرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/01/01
251 محمد جعفری ذبیح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
252 محمد ابراهیم جعفری محمود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
253 علی حسین جعفری هادی منطقه پنج کارگر رسمی 1372/07/01
254 محمد باقر جعفری صادق شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/02/02
255 شعبانعلی جعفری ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/04/01
256 شیوا جعفری طاهر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
257 محمد جعفری رمضان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
258 مجتبی جعفری محسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
259 علی جعفری حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/08/15
260 حسین جعفری رمضانعلی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
261 مجید جعفری مهرآبادی احد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
262 رضا جلالوندی وجیه اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
263 ابوالفضل جلالوندی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1376/08/20
264 مجتبی جلالوندی مصطفی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
265 مصطفی جمالی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1370/12/12
266 حامد جمالی راد غلامرضا منطقه یک کارگر رسمی 1381/03/06
267 بهروز جمشیدی نظامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
268 مهدی جمشیدی پرویز سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
269 سلطانعلی جمشیدیان تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
270 امیر جنابی فضل اله سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1393/12/01
271 بنیامین جنیدی کاظم منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
272 محمد جنیدی احمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
273 محمدرضا جنیدی صادق منطقه چهار کارگر رسمی 1375/04/01
274 پروین جوادی ولی منطقه دو کارگر رسمی 1369/05/04
275 الهه جودکی محمود منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/01
276 سعید جودکی حسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
277 حجت جودکی قدرت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/01
278 مریم جوکار حسین منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1385/05/04
279 داود جهانگیری غلامرضا منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/05/22
280 محمد جیریایی شراهی مصطفی منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/01/01
281 جواد جیریائی محمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
282 احمد جیریائی شراهی علیرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
283 حسن جیریائی شراهی عیسی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
284 محمود چاپاری قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
285 حسین چالاک حیدر علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
286 جهانگیر چراغی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
287 محسن چراغی نوراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
288 محمود چراغی میزا آقا سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
289 علی چراغی حجت اله منطقه پنج کارگر رسمی 1380/02/20
290 حمید رضا چرخ انداز رستم منطقه پنج کارمند رسمی کشوری 1376/05/10
291 محمد رضا چقایی رضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/05/11
292 علی چقایی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
293 امیر چقائی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
294 میثم چگنی شهاب سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
295 اسکندر چگینی مرتضی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
296 عباس حاتمی مصلح آبادی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
297 سعید حاجی آباد محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/11
298 محمود حاجی آبادی حاجی طوقان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1376/03/24
299 احسان حاجی حسینی احمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
300 یعقوب حاجی حسینی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
301 محمد جواد حاجی علی بیگی محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/10/09
302 حسین علی حاجی علی بیگی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
303 فرید حاجیان محمدعلی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/09/07
304 مهدی حبیب پور قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
305 محمدعلی حبیبی صادق منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/06/22
306 علی حبیبی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
307 علیرضا حبیبی محمدباقر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
308 علی حبیبی واحد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
309 جمال حسن زاده حاجیان محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
310 مصطفی حسنی معراجعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
311 حسن حسنی محمود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
312 حمید رضا حسنی صمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
313 محسن حسنی علی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/09/01
314 صدراله حسنی علی حیدر منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/15
315 سعید حسنی غریب رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
316 روح اله حسنی فرد ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
317 محمدرضا حسین آبادی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/01/22
318 حسین حسین آبادی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
319 فرزاد حسین زاده نجات شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/11/01
320 عباس حسینخانی علی منطقه پنج کارگر رسمی 1370/07/27
321 فریبا حسینی نصراله منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1385/07/06
322 محمد حسینی عزت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1369/09/20
323 سید مهدی حسینی سید رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
324 طاهره حسینی مسلم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
325 سید رضا حسینی سیدحسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
326 سید صدرا حسینی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
327 سید عباس حسینی سید محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
328 سید مهدی حسینی سید عطااله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
329 سید حسن حسینی سید ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
330 محمد حسینی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
331 سید رحمان حسینی سید احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
332 سیدبابک حسینی خاقان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
333 ابوالقاسم حسینی رحمان احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
334 فرامرز حسینی کیا حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
335 سیدحبیب حسینیان سید محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
336 اسمعیل حق شناس فتح اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
337 مسعود حکیمی پور حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
338 علیرضا حلوایی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/04/01
339 علیرضا حلوائی غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
340 وهاب حمزه لو محمد حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
341 عاطفه حمیدی عزت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
342 مجید حمیدی مسلم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
343 علی آقا حمیدی بیگ علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1380/06/01
344 محمد حمیدی رحم خدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
345 عباس حمیدی ایرج سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
346 داود حمیدی فرد نایب علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
347 هادی حیدرزاده علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
348 حسن حیدری محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
349 تقی حیدری احمد سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
350 محمد حیدری حسین سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
351 اکبر حیدری امین اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
352 حمید رضا حیدری عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
353 علی قربان حیدری علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
354 ابراهیم حیدری محمدتقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
355 محمدرضا حیدری علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
356 علی حیدری آیت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/12/01
357 سعید حیدری منوچهر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
358 غلامرضا حیدری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
359 علی حیدری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
360 علی حیدری حشمت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1396/05/23
361 طیبه حیدری حاجیعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/11/01
362 محمد حیدری امین اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/07/28
363 رجبعلی حیدری کاظم شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1376/08/12
364 اسماعیل حیدری رضا حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/11/01
365 داود حیدری تبار علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
366 جواد حیدری داینی ذوالفقار سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
367 ابوذر خادمی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
368 نصراله خالگر قدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
369 سعید خانبلوکی عزیزاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/08/01
370 راما خانبلوکی قا سم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
371 حمیدرضا خانمحمدی عین اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
372 فاطمه خانمحمدی هزاوه علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/07/01
373 حمیدرضا خانمحمدی هزاوهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
374 محمد رضا خانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
375 مصطفی خانی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
376 محمد رضا خدادادی صحبت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
377 محمد علی خدادادی صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/01
378 علیرضا خدادادی امیرحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
379 عباس خدادادی شمس آبادی محمد باقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
380 محمدحسن خدرائی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/02/06
381 رضا خدیمی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
382 مجتبی خراجی محمد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/10/09
383 ابوالفضل خراسانی صفرعلی منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/05/01
384 عبدالرضا خراطی رحیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
385 احمد خرمی محمد جواد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
386 جمشید خرمی ابراهیم شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/01/01
387 علیرضا خرمی عراقی غلامحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
388 حشمت اله خزاعی غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1371/04/01
389 امین خسروپور محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/02/01
390 فرج اله خسروی ابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
391 ابوالفضل خسروی فرج اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
392 محمد خسروی شکرخدا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
393 رامین خسروی محمود منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/07/01
394 غلامعباس خسروی عزیز علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
395 وحید خسروی محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/03/01
396 محمدرضا خسروی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1378/04/22
397 مریم خسروی اردشیر منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
398 حمید خسروی محمود منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
399 سعید خلجی حمید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
400 مهدی خلجی حسین منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
401 عباس خلجیان حصار احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
402 نرگس خلیلی روح اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
403 محمد خلیلی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1390/03/01
404 سعید خلیلی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
405 اسماعیل خلیلی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
406 سعید خلیلی عبدالعظیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/09
407 علی خلیلی غلامعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
408 مهرداد خواجه مهدی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/05/14
409 ولی خورشیدی قاسم منطقه دو کارگر رسمی 1372/06/27
410 داود خوشدونی فراهانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
411 سمیرا خیری اسداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
412 مجید خیری کریم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
413 میثم خیری سیف اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/06/01
414 سمیرا دانیال پیغمبر عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
415 غلام داود آبادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
416 حمید رضا داود آبادی عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
417 سعید داود آبادی غلامحسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
418 بهرام داودآبادی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
419 داود داودآبادی غلامعباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/02/20
420 رضا داودآبادی فراهانی یوسف آقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
421 محسن داودی شمسعلی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
422 مرتضی داوری پور شعبان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/01
423 فرهاد درگاهی نژاد محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1389/04/18
424 شیوا درویشی مرتضی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
425 عباس دستوری حجت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
426 محمد رضا دلی علیرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
427 پرهام دلیانی حبیب اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
428 مجتبی دوخائی مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
429 علی دوستی نژاد غلامحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
430 ابوالفضل دولت آبادی فراهانی حسین سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/01
431 حسین دولت آبادی فراهانی محمد حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
432 روح اله دولت ابادی غلامعباس شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/05
433 فریده ده حقی علی حسن منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
434 وحیده ده نمکی محمد تقی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
435 اسماعیل دهقانی مراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
436 علی ذاتعلی قدرت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
437 مجید ذوالفقاری رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
438 کوچکعلی ذوالفقاری علی مراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
439 محمد ذوالفقاری جعفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
440 امیر رادفر سیاوش سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
441 وحید رادمنش مرادعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
442 حمید راستگردانی خلیل اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
443 مجید راهزانی محمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
444 قنبرعلی راهزانی محمد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/08/01
445 محسن راهزانی مسلم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/15
446 حمید راهزانی مجید سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
447 ابوالفضل رجبی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
448 مسعود رجبی محمد مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
449 محسن رجبی هزاوهء محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
450 مسعود رحمانی نیا سیف اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1392/06/01
451 محمد رحمتعلی محمود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
452 محمد رحمتی یوسف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
453 افشین رحمتی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/08/01
454 داود رحمتی علی یار سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
455 مریم رحیم ناصر منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
456 مجتبی رحیم ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/08/30
457 محبوبه رحیم کاسه گر احمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/07/01
458 مهدی رحیمی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
459 الهام رحیمی صادق سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/06/01
460 محسن رحیمی احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/10/21
461 سارا رستم پور ابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
462 وهاب رستمی محمد علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
463 عزیز اله رسولی حیدر علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
464 وحید رسولی سنجانی حبیب اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
465 اسداله رضایی فرج اله منطقه دو کارگر رسمی 1377/12/01
466 محمد رضایی علی اکبر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
467 مهدی رضایی صفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
468 سید محسن رضایی آقاحسین سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
469 مهدی رضایی غلامرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
470 علی رضائی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
471 منصور رضائی عطاءاله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
472 علی اصغر رضائی حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
473 محمد رضائی علی قربان منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1397/10/01
474 مهدی رضائی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
475 نور اله رضائی شکر اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
476 اسماعیل رضائی محمد طاهر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/06/01
477 محمد رضائی فرج اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
478 فاطمه رضائی واحد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/06/01
479 سیدسینا رضائی سید محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
480 آمنه رضائی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
481 مهدی رضائی صفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
482 اکبر رضائی ایرج شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1383/09/10
483 اسماعیل رضائی اصل ابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
484 سیدمحمود رضی سیدیداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/08/05
485 سید یزدان رضی سید یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
486 کریم رضی رحمن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/12/22
487 سیداعلی رضی سیدیداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/09/27
488 لحیا رفیعی محمد جعفر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
489 خسرو رفیعی صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
490 پرویز رفیعی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
491 سید مهدی رفیعی سید محمود سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
492 حمید رفیعی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
493 علی اصغر رمضانی اسداله منطقه یک کارگر رسمی 1370/01/01
494 میثم رمضی علی حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/11/13
495 ایرج رنجبر ابوالحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
496 پرویز رودبارانی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
497 حسین رومیانی علیشا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1397/11/01
498 افسانه رئوفی منش رضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/12/01
499 جواد رئیسی حسن منطقه یک کارگر رسمی 1372/08/26
500 میثم زارع فیروزبخت منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
501 داود زارع حشمت اله منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/30
502 محمدسعید زارعی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/09/01
503 سعید زارعی نبی منطقه چهار کارگر رسمی 1369/07/18
504 عباس زارعی علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
505 حامد زارعی شمس اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
506 فرهاد زارعی محمد اسماعیل سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
507 حسینعلی زارعی کودزری حجت اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1374/02/04
508 مرتضی زاهدی قاسم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
509 غلامرضا زمانی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/04/01
510 مهدی زند علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
511 محمد زندیه جواد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
512 حسین زندیه وکیلی مجتبی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
513 وحید زهره طلب غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
514 میثم زهره وند منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
515 مهدی زهره وند فغانعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1390/01/01
516 ابراهیم زهره وند سلطانمراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1395/08/01
517 مینا زهره وند فغانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
518 همایون زیرکی محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/10/26
519 علیرضا زینلی رحمان شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
520 عبدالرضا سابقی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
521 علیرضا سابقی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
522 سیدمهدی سادات سیدباقر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
523 سید فرهاد ساداتی سید محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
524 محمد حسین ساده وند رجبعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/10/25
525 سعید ساده وند نوراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1378/08/15
526 حسن ساده وند نصراله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
527 کرشمه سبحانی خسرو سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
528 علیرضا سبزآبادی بزچلوئی تقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
529 ابوالفضل سبزی علی منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
530 حسین ستوده علی بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/05/02
531 محمد ستوده نیا اسداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/02/20
532 مهدی ستوده نیا اسد اله منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
533 سعیده السادات سجادی ناصر بافت تاریخی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
534 زهیر سجادی قائم مقامی محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
535 علیرضا سحر خیز محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
536 علیرضا سرقلی اصل بلال شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/18
537 حسین سروش محمد ابراهیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
538 محمد سعادتمند قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
539 کریم سعیدی فیجانی داود منطقه سه کارگر رسمی 1379/05/06
540 حمیدرضا سعیدی منش فیروز منطقه سه کارمند رسمی تامین اجتماعی 1394/07/15
541 داود سعیدی مهر عبداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1384/02/20
542 مهدی سلیم آبادی داود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1388/06/19
543 رضا سلیم آبادی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
544 امیر سلیم ابادی حسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/02/20
545 اکبر سلیمانی طوقان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1368/07/08
546 اسماعیل سلیمانی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/04/15
547 مجتبی سلیمانی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
548 مجید سلیمانی حسین رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
549 علی سلیمانی محمد قربان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/03/23
550 علی سلیمانی اسمعیل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1378/08/04
551 علی سلیمانی محمود سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
552 حمیدرضا سلیمانی عباسعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/03/30
553 محسن سلیمانی چقا سیاهی حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
554 علی سلیمی رحمانعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/04/10
555 محمد سلیمی رحمانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1379/01/20
556 مجید سلیمی مظفر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
557 محمد سلیمی ولی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
558 محسن سلیمی احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
559 عباس سلیمی جیریایی یوسف شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
560 عباس سمیعی ذبیح اله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/06/30
561 رضا سوسن آبادی فراهانی محمد حسین منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
562 حسن سهل آبادی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
563 مهدی سهل آبادی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/08/01
564 داود شاداله محمد منطقه یک کارگر رسمی 1380/03/24
565 فرشته شاطری محمد جواد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/07/14
566 علی شالی بگ عباسعلی منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/01
567 ابوالفضل شالی بگ عباس علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1375/02/11
568 عباس شامحمدی محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
569 داود شاملو نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/01/01
570 مجید شانقی حسنعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1386/04/20
571 نگین شاه کرمی عباس بافت تاریخی کارگر رسمی 1381/07/01
572 علیرضا شاه محمدی عباسعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
573 حسین شاه محمدی محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
574 میلاد شاه نظری محمد بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
575 مهرداد شاهپوری حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
576 احمدرضا شاهی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
577 محسن شایان فرد محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
578 محمود شریعت صحبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/15
579 شهاب شریفی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
580 امید شریفی محمد ابراهیم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/12/01
581 حمیدرضا شریفی پور حسن منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1380/11/01
582 هدایت شریفی مهر نجات اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
583 مهدی شریفی مهر شبانعلی سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
584 محمد شریفی مهر مجید شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
585 همایون شعبانی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/11/08
586 علیرضا شعبانی غلامعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
587 احمد شعبانی فر محمدشفیع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/22
588 سحر شفیعی عزت اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
589 محمد کریم شفیعی اسماعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1380/01/01
590 داود شقاقی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
591 مهدی شکروی محمد ابراهیم منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
592 ابوالفضل شکری غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
593 ابراهیم شکوری نظامعلی سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
594 وحید شمس سیف اله سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
595 غلام رضا شمسی ابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
596 رضا شمسی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
597 محمد شمشیری امان اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/07/24
598 علیرضا شمشیری محمدحنیف شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/06/22
599 غلامرضا شمشیریان خلیل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کارمند رسمی کشوری 1376/05/10
600 حسین شمشیریان غلامرضا منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
601 فریدون شورچهء علیداد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
602 حسن شه پناه رمضانعلی منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
603 اصغر شهبازی جعفر منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
604 ابوالفضل شهبازی عباس منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/02/28
605 حمیدرضا شهرجردی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1378/01/01
606 محمد شیخی اسد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1386/09/01
607 حامد شیخی حیدر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
608 مرتضی شیخی اقامراد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1364/03/07
609 علیرضا شیخی نژاد غلامرضا شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
610 حیدر شیرازی مرادعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/01/26
611 شیوا شیرازی جواد منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
612 جواد شیرازی غلامرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
613 محمد شیرزادهما عنایت سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
614 مهدی شیری حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1372/10/19
615 رضا شیری نژاد صفر علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
616 مصطفی شیرین آبادی محمدحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/18
617 علی حسن صابری حجت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
618 حمیدرضا صادقی جمشید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/06/01
619 علی صادقی محمدهاشم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
620 حشمت اله صادقی رحمت اله بافت تاریخی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/14
621 مریم صادقی علی اکبر منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
622 علی اکبر صادقی قاسم شهرداری مرکز کارگر رسمی 1378/12/18
623 محمدعلی صادقی اسداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/01
624 سیدنادر صادقی راد امیر هوشنگ شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
625 رامین صارمی غلامرضا بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
626 محمد حسین صالحی مجتبی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
627 مهدی صالحی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
628 فرید صالحی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/11/09
629 پروین صالحی نوراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
630 سعید صالحی نصراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
631 علیرضا صالحی غلامرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
632 صدیف صالحی محمد تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
633 ابوالفضل صالحی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
634 احسان صالحی علی اصغر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
635 حمید صالحی ذبیح اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
636 پوریا صالحی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/08/15
637 علی صالحی دهقی احمد سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
638 سعید صالحی مرزیجرانی غلامحسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1376/09/01
639 مهدی صالحی نظام آبادی حسن شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
640 علیرضا صانعی محمداسماعیل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/02/01
641 مهدی صانعی مرتضی سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/11/01
642 رضا صحرانورد اسماعیل شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/02/01
643 سعید صحرایی خیراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
644 سعید صدری رحیم منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
645 مهدی صدری علی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
646 مجید صدری محمود بافت تاریخی کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
647 مجید صدیقی منصور سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
648 بهروز صفائی بهرامعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1384/06/06
649 غلامعلی صفائی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
650 زینب صفدری حسن شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
651 پوریا صفدری علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
652 محمد صفرآبادی فراهانی نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/12/10
653 علی اکبر صفرپور حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
654 بهروز صفری صفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
655 علی صفری شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/08/01
656 بهرام صفری محمد حسین منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1348/03/24
657 علی صوفی ضامنجانی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
658 رضا صیاد حق شمار نوروزعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/02/22
659 مریم صیادی رمی رمضانعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
660 فردین صیدی محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/12/01
661 حشمت اله طاعتی نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/02/07
662 محسن طالبی فرد حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
663 محمد طاهرمیرزایی صحبت اله منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/12/01
664 حسن طاهری علی اکبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
665 محمود طاهری قدیر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/02/26
666 حسین طاهری حشمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/06/05
667 رضا طاهری مطلق نصراله منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/08/02
668 سیدعلی اکبر طباطبائی پور سیدعبداله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1378/01/01
669 علی طلایی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
670 علی طهماسبی غلامرضا منطقه سه کارگر رسمی 1381/06/07
671 حسن طهماسبی زاده میر عباس منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
672 زهرا ظهیری کریم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1387/12/01
673 محمد عابدی قدرت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
674 حسین عابدی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1375/02/11
675 بهنام عابدی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
676 مجتبی عابدی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی کشوری 1376/01/01
677 علی عارف هادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/19
678 غلامرضا عارفی پور علی اکبر شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1370/08/16
679 علی عاصمی محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/02/01
680 سید سعید عالمی سید مجتبی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر رسمی 1377/05/10
681 محمد عالی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/15
682 محمود عالیخانی محمد حسن شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/01
683 روح اله عبادی غلامعلی منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
684 عباس عبادی علی جان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
685 بهرام عباسی ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
686 سعید عباسی ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
687 حامد عباسی شمسعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
688 ابوالفضل عباسی روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
689 محسن عباسی نعمت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
690 میلاد عباسی اسماعیل منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
691 مهرداد عباسی ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
692 علی عباسی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/15
693 صفرعلی عباسی علیجان شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/04/24
694 مسعود عباسی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
695 حسن عباسی شفیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
696 رضا علی عباسی محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
697 امید عبدالحسینی فیجانی صادق شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
698 غلامرضا عبدالوند محمدرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1398/03/01
699 جمشید عبدالهی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
700 داوود عبدلی حصیب اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
701 معصومه عبدلی ابوالفضل منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1385/08/01
702 محمدرضا عبدلی علی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
703 حسین عبدلی صحبت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/06/27
704 محسن عبدی فضل اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
705 کریم عبدی غلامعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
706 مهدی عبدی فدا محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
707 عباس عبدی مرتضی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
708 حسن عراقیه فراهانی محمدعلی منطقه یک کارگر رسمی 1370/03/26
709 محمد رضا عزیز محمدی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
710 محمود عزیزآبادی فراهانی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1396/06/01
711 میثم عزیزی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
712 مرتضی عزیزی غلامرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
713 مهدی عزیزی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
714 محمد عزیزی عباسعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/09
715 محمود عزیزی حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
716 محسن عزیزی پور جعفر منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
717 میثم عزیزی مهرآبادی ایرج سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
718 رضا عسکری شعبانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
719 محمود عسکری هزاوه علی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/12/06
720 فریدون عسگری حسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
721 وحید عسگری محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
722 آرش عسگری محمد حسن سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
723 ابوالفضل عسگری محمود شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
724 محمد عسگری علی صفدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
725 قدیر عسگری رحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
726 الهام عسگری علی منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1395/03/23
727 ناصر عسگری نبی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/10/09
728 محمد عسگری حسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1397/01/01
729 حسین عسگری محمد منطقه دو کارگر رسمی 1368/07/17
730 فاطمه عسگری روشنعلی منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/08
731 حمیدرضا عسگری روشنعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
732 حمیدرضا عسگری محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
733 عباسعلی عسگری پور رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
734 محمد مهدی عسگری هزاوه احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
735 سالار عشق الهی علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
736 محسن عطایی مرید علی شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
737 سیدمحمد عطیفه سیدشمس اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
738 عباس عظیم پور محمدتقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
739 حجت اله عظیم خواه رحمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
740 الهه عظیمی محمد منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
741 محمد عقیلی مهدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
742 مسعود علائی عطااله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
743 فهیمه علی اکبرپور محمد ابراهیم منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
744 محمد رضا علی پور شمس اله منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/09/18
745 امین اله علی خانی نادعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/14
746 وحید علی دوست علی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/04/01
747 اصغر علی عسکری حسین منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
748 عزت اله علی محمد نژاد علی حمزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
749 ایمان علی محمدی مجید بافت تاریخی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
750 علیرضا علی محمدی محمد هاشم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
751 سعید علی مردان نجف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/03/26
752 محسن علی نژاد محمدابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
753 محمود علی یاری قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
754 ارسلان علیپور کاکامراد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
755 مهدی علیخانی عبداله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
756 محمود علیخانی ذبیح اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
757 محسن علیدادی محمد رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
758 فرشید علیرضائی علی منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
759 رضا علینقی پور احمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
760 مجید عمرآبادی تراب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
761 ابوالفضل عیدی مهرابادی قنبر علی بافت تاریخی کارگر رسمی 1370/07/01
762 سعید عینی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
763 شیما عیوضی شمس اله منطقه یک کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
764 محمدرضا غریبی حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
765 هنگامه غریبی روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
766 موسی غریبی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
767 احسان غفاری محسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
768 عبداله غفاری رضی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1396/01/01
769 غلامحسین غفاری رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
770 سعید غفاری محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
771 فائزه غفاری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
772 علی حیدر غلامحسینی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
773 امیر غلامعلیان عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/09/01
774 رسول غلامی عزیز اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
775 خسرو غلامی علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
776 فرشاد غلامی عبدالرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
777 حجت اله غلامی عزت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
778 محمدعلی غلامی محمد حسین سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
779 حسینعلی غلامی محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1377/10/21
780 محمد غلامی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
781 مهدی غلامی محمد حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
782 بهاره غلامی محمد جعفر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
783 ابوالفضل غلامی صادق سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
784 محمود غلامی حجت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
785 محمدرضا غنی پورخندابی عباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
786 سعید غیاث آبادی احمد منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/11/15
787 میرزا غیاث آبادی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/04/11
788 حسن غیاث آبادی فراهانی محمد تقی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/04/18
789 محمدحسن غیاث آبادی فراهانی حسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1380/02/20
790 اکرم غیاثی محسن سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
791 میثم غیاثی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
792 حسین فتاحی کوچک علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
793 غلامرضا فتحی نوراله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/07
794 یاور فتحی کارمزدی کامران منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
795 مهدی فدوی محمدباقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
796 مژده فرازمندی محمود رضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
797 غلامحسین فرامرزی ابوالقاسم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1375/12/16
798 حمد اله فرامرزی عزت اله منطقه یک کارگر رسمی 1369/10/02
799 حجت اله فرامرزی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
800 سعید فراهانی غلامحسین منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1395/05/01
801 محمد فراهانی محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
802 محمد فراهانی موسی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1382/02/15
803 محمدرضا فراهانی حبیب اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
804 مهدی فراهانی صفرعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
805 محمد فراهانی سیف اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
806 حسن فراهانی غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
807 فضل اله فراهانی جمشید شهرداری مرکز کارگر رسمی 1377/10/29
808 ابوالفضل فرجی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1376/08/14
809 داود فرجی مراد علی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
810 پوریا فرجی یداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
811 محمدرضا فرجی پور ولی اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/11/12
812 سعید فرح بخشی وجیه اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
813 سجاد فردوسی زاده عبدالامیر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
814 سید مجتبی فرقانی سید حبیب سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
815 حسین فرکی یوسف رضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
816 احمد فرمهینی فراهانی محمدرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1380/08/15
817 محمد فرمهینی فراهانی یوسف سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
818 عاطفه فریدنژاد محسن شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
819 اعظم فریدون کریم منطقه پنج کارگر رسمی 1377/02/05
820 عباس فضلعلی محمد اسمعیل منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
821 محسن فضلی ولی اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
822 نادر فعال عراقی نژاد غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
823 سید پیمان فقیر میرنظامی سید رضی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
824 مریم فلاح حسین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/09/01
825 ابراهیم فلاح احمد منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1369/12/06
826 جواد فلاح تبارک شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
827 محمود فلاح یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
828 مجتبی فیروزی مسعود منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
829 علیرضا فیروزی حجت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
830 محمد رضا قاسم خانی خلیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
831 احمد قاسمخانی کریم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/10/28
832 سینا قاسمی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
833 مجید قاسمی عزیزاله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/12
834 علیرضا قاسمی یداله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
835 محسن قاسمی هیبت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
836 علی قاسمی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
837 مجتبی قاسمی غلامحسین منطقه چهار کارمند رسمی تامین اجتماعی 1381/02/01
838 رضا قاسمی عیسی منطقه سه کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
839 مصطفی قاسمی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/05/25
840 سیاوش قاسمی دره نائی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/12/01
841 علی قاسمی ضامنجانی ابوالقاسم سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
842 احسان قاسمی نورعینی ابوالفضل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
843 بیژن قاضی نظامی علی اکبر شهرداری مرکز کارگری قرادادی دائم 1376/02/20
844 سید ایمان قائم مقامی سید رحیم شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
845 سید ابراهیم قائم مقامی فرد سید محمد شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
846 سیداسمعیل قائم مقامی فرد سیدمحمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
847 سیمین قبادپور علی منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1376/05/26
848 محمدرضا قدبیگی علی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
849 حمیدرضا قدمی صفرعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
850 سهیل قدیری قدیر شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
851 بهرامعلی قدیمی بهمن شیر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
852 تبسم قدیمیان محمدحسین سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1379/06/01
853 داود قربانی احمد سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1385/05/01
854 رحیم قربانی کریم اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
855 حمید قربانی محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
856 محمد قربانی عیسی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
857 نجفعلی قربانی درویش علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
858 عباس قربانی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
859 محرم قربانی محمدحسین شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1395/05/01
860 محبوبه قربانی محمد حسین سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/01/01
861 محمد قربانی نادر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/06/04
862 حجت اله قربانی جمال آبادی تقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
863 سید رضا قریشی سید روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
864 سید عباس قریشی سید روح اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
865 حسین قزاقی قاسم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
866 محمد قشقائی محمد صادق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/11
867 روح اله قلعه ء قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
868 معصومه قلعه ای حبیب سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/04/01
869 مهدی قلعه نوئی نبی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
870 احسان قلعه نوئی محسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1396/06/01
871 احمد قلی ابوالفضل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
872 علیرضا قلی پور نجفی حصاری غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
873 پژمان قنات عباس منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
874 حمیدرضا قناتی محمدرضا سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
875 اذر قناتی کریم منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
876 سلمان قنبری حشمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
877 شهرزاد قنبری قلعه گیر محمود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارداد مستخدمین موقت 1383/04/01
878 عباس قهیه ئی ولی محمد منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1398/11/01
879 فائزه قیصری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/21
880 صادق قیصری فرد نصرت اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/12/24
881 جواد کارچانی امراله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
882 عماد کارچانی محمدابراهیم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
883 حسین کارخانه ابراهیم منطقه سه کارگر رسمی 1370/01/24
884 سعیده کارخانه کتایعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1396/01/01
885 وحید کارخانهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
886 سعید کارخانهء محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/01/01
887 محمد کاشفی شایان بیازعلی سازمان مدیریت پسماند کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
888 مرتضی کاشی حیدر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
889 زهرا کاظمی میرزا منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
890 کیومرث کاظمی علی منطقه یک کارگر رسمی 1368/12/15
891 محمدرضا کاظمی میرزاولی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/07/01
892 حمیدرضا کاظمی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1378/01/01
893 محمد حسین کاظمی سلطانعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
894 رضا کاظمی راد رمضانعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/07/07
895 محمدکاظم کاظمی کرهرودی محمدصادق سازمان مدیریت پسماند کارگر رسمی 1376/01/01
896 مسعود کاظمی مهر آبادی مصطفی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
897 محمد کاظمی مهرآبادی احمدعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
898 محمدرضا کاوه سنجانی اسداله منطقه سه کارمند رسمی کشوری 1375/07/01
899 میثم کائیدی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1385/10/01
900 محمد رضا کحالی عیاض شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/01/01
901 احمد کربلائی حسنی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1379/02/26
902 حمید کربلائی حسنی حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
903 محمد کربلائی حسنی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
904 محمود کربلائی حسنی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1385/01/01
905 سعید کرمی علی حسین منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1396/02/11
906 مهدی کرمی عقیل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
907 محمد مهدی کریم زاده عطااله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
908 حجت اله کریمی جعفر منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
909 حسن کریمی غلامحسین منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
910 پرشنگ کریمی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1392/10/01
911 مهدی کریمی علی رحم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
912 مجتبی کریمی حاتم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/04/14
913 امیر کریمی محمدولی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1382/01/01
914 قاسم کریمی سلطانعلی منطقه دو کارگر رسمی 1369/06/25
915 محمد مهدی کریمی علی اصغر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1371/02/01
916 عباس کریمی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/08
917 اکبر کریمی حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1380/02/12
918 علی کریمی محمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
919 علیرضا کریمی محمدرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
920 مسعود کریمی قاسم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
921 عزیزاله کریمی علی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
922 میثم کریمی محمدحسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
923 ابراهیم کریمی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
924 رسول کریمی اسماعیل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/01
925 محمد موسی کریمی گل تپه ئی عبداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
926 عیسی کزازی حجته اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/07/09
927 محمدرضا کشاورزیان باقر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1376/03/01
928 حمید کلانتری هاشم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/26
929 حامد کلبری آیت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
930 خلیل کلوانی سبزعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/07/01
931 محمد کمال آبادی علی منطقه دو کارگر رسمی 1369/07/22
932 مسعود کمال آبادی علی منطقه پنج کارگر رسمی 1391/11/01
933 نصرت اله کمال آبادی فراهانی فضل اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1370/03/20
934 حجت اله کمال آبادی فراهانی فرج اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
935 علی اصغر کمال آبادی فراهانی علی سازمان مدیریت آرامستانها قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
936 محمد حسن کمالی خو محمد رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
937 محمد کمانی عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
938 اکبر کمانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
939 مسعود کمانی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
940 حمیدرضا کمانی غلامعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
941 عباس کمیجانی ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1373/04/01
942 یاسر کندی داینی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
943 حسین کندی داینی قربانعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/06/01
944 ابوالفضل کندی داینی حسن آقا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
945 مسعود کوشانیا مسلم بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1395/01/01
946 فریبا کهنسال عباس شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
947 محسن کی احمدی محمدرضا سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
948 افسانه کیانزاد ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/01
949 وحید کیشانی رحمت اله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1390/03/01
950 علی کیشانی فراهانی محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1387/12/01
951 علی اصغر کیشانی فراهانی ولی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
952 مریم کیشانی فراهانی رحمت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
953 حسین گنجی علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/02/13
954 بهنام گواری احمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
955 مصطفی گودرزی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
956 دانیال گودرزی عباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/12/01
957 مجید گودرزی ذبیح اله منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
958 مهدی گودرزی عصمت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/01
959 حسن گودرزی راد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
960 مهدی گودرزی منش غلامرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
961 جواد لشنی محمدعلی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
962 رضا لطف عراقی محمد حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
963 مهدی لطفی یوانی مصطفی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
964 حسن لطیفی هدایت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
965 غلامعلی لطیفی محمدجواد شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1371/08/01
966 حسن لطیفی ضامنجانی محمد قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
967 علی لکی محمدآقا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1381/07/11
968 فرهاد مجدآبادی فراهانی شکراله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1396/02/20
969 سمیه مجدآبادی فراهانی غلامعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
970 سید محمدرضا مجیدی سید مجتبی بافت تاریخی قرارداد مستخدمین موقت 1394/01/01
971 میلاد مجیدی یعقوبعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
972 نسرین مجیدیان محمد رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
973 ماندانا محبیان محمد کاظم شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
974 احمدرضا محمدطاهری ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/12/19
975 حسن محمدکریم غلامعباس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1377/10/21
976 نسیم محمدی داود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1377/05/15
977 ابراهیم محمدی حسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/08/01
978 محمد رضا محمدی محمد حسین شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
979 سید علی محمدی علی داد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
980 رضا محمدی حسن منطقه پنج کارگر رسمی 1370/06/26
981 زهرا محمدی حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند رسمی تامین اجتماعی 1387/11/13
982 ابوالحسن محمدی ابراهیم منطقه چهار کارگر رسمی 1379/08/14
983 سپیده محمدی حمیدرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
984 روح اله محمدی علی اصغر منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
985 شعبان محمدی علی اصغر شهرداری مرکز کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
986 سیدمرتضی محمدی سیدحسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
987 حمیدرضا محمدی محمدرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
988 سعید محمدی محمدباقر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
989 حمیدرضا محمدی علیرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
990 ملیسا محمدی اصغر سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/11/13
991 علی اصغر محمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/05/01
992 علی محمدی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
993 حسنعلی محمدی اسداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
994 مهدی محمدی عباس میرزا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
995 محسن محمدی بهرام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/08/01
996 محمد محمدی عباس شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/07/25
997 علی اکبر محمدی زندیه 130998علی اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
998 علی محمودی کیومرث سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
999 ابوالفضل محمودی قدرت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1368/01/01
1000 محمود محمودی باقر شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/01/20
1001 محمد محمودی رحیم منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/08/26
1002 ابوالفضل محمودی نبی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/11/15
1003 محمد محمودی محمدعلی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1373/03/07
1004 غلامعلی مختاری منش ابراهیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1005 امید مداح ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1006 سعید مددی محمدعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1382/01/01
1007 فرشته مددی حشمت اله منطقه پنج کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1008 علی مددی محمود بافت تاریخی کارمند رسمی کشوری 1373/06/01
1009 عباس مددی محمود منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1370/03/26
1010 حمید رضا مراد آبادی حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1011 عباس مرادآبادی محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1378/10/16
1012 محمد رضا مرادخان محمد جعفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1013 ایمان مرادی جعفر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1014 حجت اله مرادی ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/06/29
1015 محمد مرادی مصطفی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1016 معصومه مرادی محمود شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1017 قاسم مرادی کریم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1018 داود مرادی علیرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1019 عباس مرادی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1020 حامد مرادی نحسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/12/01
1021 محمد مرادی همت علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/07/12
1022 محمد حسین مرادی باستانی علی منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1398/11/01
1023 توکل مرادیان محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1024 علیرضا مرادیان ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1025 احمد مرادیان کرهرودی علی منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1378/08/15
1026 محمدحسن مسافرمحمدآبادی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1027 علی مستعلی مجد آباد کهنه شاپور منطقه پنج قرارداد مستخدمین موقت 1390/05/01
1028 حمید رضا مسلمی ایرج سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1029 علی مسن آبادی احمدعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1030 خلیل مسیبی عزیز اله منطقه یک قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1031 مجتبی مشایخی نظام آبادی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1032 محمد صادق مشتاقی غلامرضا شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/10/24
1033 سعید مشکانی محمد رضا شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/17
1034 سیدمحمود مشهدی علی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1374/02/05
1035 عباس مشهدی علی اکبر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1383/12/06
1036 سیدمحمود مشهدی میقانی آقا سیدعبداله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1372/08/26
1037 محمد مشهدی میقانی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1038 مهدی مشهدی میقانی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/11/15
1039 مجید مشهدی میقانی علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1382/01/01
1040 محمد صادق مشیدی محمد باقر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1041 میثم مصدق غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1042 مرتضی مطهری نسب حسین شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/03/02
1043 فخرالدین مظاهری علی اصغر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1044 جمال الدین مظاهری علی اصغر سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1388/06/01
1045 بهمن مظفری هادی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی قرارداد مستخدمین موقت 1397/05/01
1046 حمید مظفری حسینعلی منطقه سه قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1047 حامد مظفری خسرو سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/01/16
1048 علی اکبر مظفری یعقوبعلی منطقه یک کارمند رسمی کشوری 1373/06/02
1049 حسن مظفری محمد منطقه سه کارگر رسمی 1383/11/08
1050 علیرضا معصومی قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1051 مهدی معصومی نسب محمدولی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1390/04/14
1052 محمدرضا معماری عباس منطقه دو کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1053 مهدی مفتخری سنجانی عبداله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/05/01
1054 مهدی ملک ابراهیم منطقه سه کارگر رسمی 1375/03/31
1055 محمدامین ملک حسینی محمدحسن شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/02/15
1056 ابوالفضل ملک حسینی غلامعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی کشوری 1381/04/05
1057 محسن ملک لو امیر شهرداری مرکز کارگر رسمی 1369/02/20
1058 مسلم ملک مقدم علی اکبر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر قراردادی موقت 1390/01/01
1059 بهمن ملکی فرج اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1060 حمید ملکی علی قربان شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/04/10
1061 محسن ملکی فرج اله شهرداری مرکز کارگر رسمی 1372/07/01
1062 محمد رضا ملکی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1063 سمانه ملکی محمد منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/02/01
1064 حسین ملکی موسی رضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1396/11/10
1065 حبیب اله منصورخانی بهرام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1066 علی منصوری ناصر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1067 حمید منصوری ولی اله سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1068 محسن منصوری زاده صفرعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/03/01
1069 حسین منصوری زاده صفرعلی منطقه پنج کارمند رسمی تامین اجتماعی 1381/01/01
1070 علیرضا منصوریان منصور شهرداری مرکز کارگر رسمی 1382/08/17
1071 محمدجواد موچانی محمد شهرداری مرکز کارگر رسمی 1376/07/07
1072 احسان موسوی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1073 سید محمود موسوی سید حسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1074 سید جعفر موسوی حسن سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
1075 سیده زهرا موسوی پویا سیدرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1076 سید فرزین موسوی تبارکانی سید قاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1396/04/01
1077 احد مومن پور شیر محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/04/01
1078 رسول مومن زاده رحمت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1079 آذر مومنی غلامعباس منطقه سه کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/01/01
1080 مسعود مومنی احمد علی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1384/01/14
1081 سمانه مومنی اصفهانی قاسم منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1082 سید اسمعیل مهاجرانی سید اصغر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر قراردادی موقت 1390/01/01
1083 سیدفرامرز مهاجرانی سید فریبرز سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1387/11/12
1084 غلامرضا مهدوی خواه عزت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1085 محمدرضا مهدوی خواه عزت اله سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1086 فاطمه مهدی نسب محمدعلی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/03/17
1087 سید مسعود مهدیانی سید رحمان منطقه یک کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/02/05
1088 شجاع مهرابی بهمن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1089 میثم مهرافشان علی اکبر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1090 مهدی مهربانی عید محمد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1091 سید مهرداد مهرنوش سیدکیانوش سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/03/13
1092 حسینعلی مهری محمد علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1093 سیدداود میجانی سیداحمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1094 سید شهاب میر سمیعی سید نصراله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/09/01
1095 معصومه میر شفیعی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1375/01/14
1096 سید جلال میر محمدی اسماعیل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1097 سیدروح اله میر یحیی آقاشجاع شهرداری مرکز کارگر رسمی 1370/04/04
1098 سیدحامد میرآقاجانی سیدناصر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1099 سمیه میرجعفری احمد سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/12/21
1100 سید مهدی میرداودی سید حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1101 هادی میرداودی کمال شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1102 مرتضی میرزاجانی غلامعباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1391/03/08
1103 حمیدرضا میرزاجانی میقانی کریم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1104 علی رضا میرزایی محمد حسن سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1105 منصور میرزایی محمود شهرداری مرکز کارگر رسمی 1375/03/13
1106 غلامرضا میرزائی غلامعلی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1386/04/19
1107 احمد میرزائی غلامعباس منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1372/02/12
1108 رضا میرزائی علی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1109 خلیل اله میرزائی غلامعباس منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1395/08/01
1110 محمدرضا میرزائی غلامرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1111 محمد باقر میرزائی اسد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/08/01
1112 علیرضا میرزائی غلامرضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1380/05/03
1113 سیدجمال میرصادقی سیدمصطفی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1114 علی میرطالبی مهرآبادی جواد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1115 سیدمحمد میرعبدالحق هزاوهء سیدابراهیم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1116 سیدرسول میرمحمدی سید عطا الدین شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/07/01
1117 جواد میرمحمدی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/02/01
1118 متین میلادی داوود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1119 محمدرضا میلادی مهدی شهرداری مرکز کارگر رسمی 1379/03/02
1120 محمد نادری اسمعیل شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/03/01
1121 فاطمه نادری ابوالفضل شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1122 اسداله نادری نورعینی درویشعلی منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1123 حمید نادی محمدرحیم سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
1124 مجید نادی محمود سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1125 فائزه نبیونی محمدرضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1396/03/01
1126 علی نجاری محمود شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1127 محسن نجف آبادی فراهانی رضا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1128 مهدی نجفی کاظمعلی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
1129 عباس نجفی محمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1130 محمد نجفی رضا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1131 مجتبی نجفی اسماعیل منطقه دو قرارداد مستخدمین موقت 1394/03/01
1132 محمد نجفی محمدحسن سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرارداد مستخدمین موقت 1394/04/01
1133 محسن نجفی علی اکبر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1134 حمید رضا نجفی علی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1135 محمد نجفی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/03/01
1136 جواد نجفی چراغعلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1137 محمد نجفی حسین سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1138 علی نجفی حسن شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1139 سعید نجفی فیجانی قربانعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1140 امیرحسین نجمی علیرضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
1141 علیرضا نخلی محمد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
1142 مهشاد نراقی عراقی علی اصغر شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1143 محمد نریمان محمدحسین منطقه پنج کارگر رسمی 1369/05/01
1144 زهره نژادی آشتیانی صفرعلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1145 داود نصراللهی حبیب اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1382/07/15
1146 وحید نصرالهی احمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1147 محمود نصیری محمد علی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی قرارداد مستخدمین موقت 1390/01/01
1148 مهدی نصیری محمد قربان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1149 لیلا نصیری غلامرضا منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1381/01/10
1150 سید مرتضی نظام آبادی سیدعباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1380/02/12
1151 زهرا نظری مرتضی سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1152 محمد میرزا نظری حشمت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1153 داود نظری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1385/05/04
1154 عاطفه نظم آبادی جلیل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1155 نیره نظم آبادی ابراهیم شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1378/08/15
1156 معین نظم آبادی محمد رضا سازمان مدیریت آرامستانها کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1157 مهدی نعمتی صفر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1391/12/01
1158 حدیثه نعمتی محمود رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1159 حجت اله نعمتی یداله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/07/21
1160 جواد نعیمی قدرت اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1161 علی نعیمی قدرت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/02/01
1162 جواد نکوئی علیمراد شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1397/05/28
1163 زهرا نگهداری غلامرضا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/04/10
1164 نیره نوابی جواد شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1165 سید مرتضی نوابی سید حسین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند رسمی تامین اجتماعی 1398/01/01
1166 یلدا نوروزی پرویز شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/05/04
1167 مریم نوروزی مجتبی شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1168 حمید نوروزی کرم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1169 علیرضا نوری ابوالقاسم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1170 سید احمد نوری سید ربیع سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1171 غلامرضا نوری ولی اله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/01
1172 سیدعلی اصغر نوری کرهرودی سیدمرتضی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر قراردادی موقت 1397/01/01
1173 زهرا نوری کرهرودی نصرت اله منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1174 حمیدرضا نوشاد رحیم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کارگر رسمی 1379/04/05
1175 امیر نیکخواه نائینی عطاءاله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1176 سید مهدی واحدی سیدرحیم منطقه دو کارمند رسمی تامین اجتماعی 1392/03/15
1177 مقداد والائی افخم محمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1178 مهدی ورمزیاری هیبت اله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/03/01
1179 عبد الرضا وروانی فراهانی نبی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1180 علی وروانی فراهانی خیراله شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1374/01/01
1181 علی وفایی راد علی شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1373/01/14
1182 صفر ویسمهء محمد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1379/05/25
1183 غلامعباس ویسی عیسی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر رسمی 1378/01/01
1184 نادر هاتفی فر علی داد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارگر رسمی 1383/01/20
1185 محمد هاشمی حبیب اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1186 سلمان هاشمی احمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1187 مصطفی هاشمی محمدهادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1188 محمد هاشمی حجت اله شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1394/07/15
1189 سیده مریم هاشمی سید صادق شهرداری مرکز کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/02/01
1190 سید احمد هاشمی پور سید محمد آقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1191 سید سعید هاشمی نسب سید داود سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگر قراردادی موقت 1393/01/01
1192 زینب همتی عباس سازمان مدیریت پسماند کارمند رسمی تامین اجتماعی 1393/01/01
1193 محمد رضا همتی نژاد رضی اله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1194 مهدی همتی هزاوه حسین منطقه چهار قرارداد مستخدمین موقت 1393/01/01
1195 محمود همتیان زاده ابراهیم شهرداری مرکز کارگر رسمی 1378/12/01
1196 رضوان همزلو حشمت اله منطقه چهار کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1393/05/04
1197 فرناز یاراحمدی الله رحم سازمان مدیریت پسماند قرارداد مستخدمین موقت 1389/08/17
1198 سجاد یارمحمدی محسن سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1397/03/01
1199 فرهاد یاری رضا سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری کارگری قرادادی دائم 1374/01/19
1200 ابوالفضل یاری علی حسین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
1201 محسن یدالهی عزیزاله شهرداری مرکز قرارداد مستخدمین موقت 1394/05/01
1202 محمد یساولی شراهی غلامعباس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کارمند پیمانی تامین اجتماعی 1384/02/20
1203 عبداله یساولی شراهی علی عباس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1394/06/01
1204 غلامحسن یساولی شراهی علی حیدر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1205 کامران یعقوب زاده حاجی اقا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر رسمی 1370/03/18
1206 مهین یعقوبی حاج آقا شهرداری مرکز کارمند رسمی تامین اجتماعی 1369/02/08
1207 جواد یعقوبی فرد عباس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری قرارداد مستخدمین موقت 1393/10/01
1208 اصغر یگانه فر صفرعلی شهرداری مرکز کارمند رسمی کشوری 1377/01/01
1209 وجیه اله یوسفی شکر خدا سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کارگر قراردادی موقت 1395/08/01
1210 علی اکبر یوسفی علیرضا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر قرارداد مستخدمین موقت 1397/01/01
تعداد کل کارمندان و پرسنل : 1210
شماره 1
نام رضا
نام خانوادگی آباقری
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 2
نام حامد
نام خانوادگی آباقری
نام پدر ابوالقاسم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/11/01
شماره 3
نام مهرعلی
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر محمد شفیع
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 4
نام مژگان
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 5
نام حمید
نام خانوادگی آباقری مرزیجرانی
نام پدر محمد شفیع
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 6
نام مهدیه
نام خانوادگی آبائی هزاوهء
نام پدر جعفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 7
نام فریبا
نام خانوادگی آتشکار مقدم
نام پدر حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/02/08
شماره 8
نام مجید
نام خانوادگی آدینه
نام پدر غلامرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1385/05/02
شماره 9
نام مجتبی
نام خانوادگی آدینه ضامنجانی
نام پدر مسیب
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/06/24
شماره 10
نام شیماء
نام خانوادگی آذری
نام پدر علی اکبر
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 11
نام علی بخش
نام خانوادگی آرزو
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 12
نام حامد
نام خانوادگی آرین فر
نام پدر قدرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 13
نام حامد
نام خانوادگی آزاد
نام پدر علی اکبر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1384/02/01
شماره 14
نام میلاد
نام خانوادگی آزاد مرزآبادی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/01/01
شماره 15
نام زهرا
نام خانوادگی آزادبخت
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 16
نام علیرضا
نام خانوادگی آستانه
نام پدر محمود
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/04/07
شماره 17
نام احمدرضا
نام خانوادگی آستانه
نام پدر محمود
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/01/15
شماره 18
نام محمد
نام خانوادگی آقا محمدی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1386/03/13
شماره 19
نام علی اصغر
نام خانوادگی آقا محمدی
نام پدر براتعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1389/01/01
شماره 20
نام میثم
نام خانوادگی آقاجانی هزاوه
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 21
نام مهدی
نام خانوادگی آقازیارتی
نام پدر روح اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 22
نام مسعود
نام خانوادگی آقازیارتی فراهانی
نام پدر اصغر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 23
نام محمد
نام خانوادگی آقازیارتی فراهانی
نام پدر علیرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/05/06
شماره 24
نام سید اسماعیل
نام خانوادگی آقائی
نام پدر سید داود
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 25
نام یاسر
نام خانوادگی آقائی راد
نام پدر حجت اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 26
نام علیرضا
نام خانوادگی آگلی مرزیجرانی
نام پدر حیدرعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 27
نام ولی اله
نام خانوادگی آگه
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 28
نام امید
نام خانوادگی آهنگرانی فراهانی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/01/01
شماره 29
نام سعید
نام خانوادگی آیتی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 30
نام علی
نام خانوادگی اباذری
نام پدر غلامحسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 31
نام داود
نام خانوادگی ابراهیم آبادی
نام پدر رضا
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 32
نام امین فتاح
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 33
نام مجتبی
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمدتقی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 34
نام ایرج
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر جعفراقا
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگری قرادادی دائم
تاریخ استخدام 1376/02/28
شماره 35
نام رامین
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر محمد رضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 36
نام امیر محمد
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 37
نام رحمن
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر رحیم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1387/06/01
شماره 38
نام محمد جواد
نام خانوادگی ابراهیمی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/05/01
شماره 39
نام مهدی
نام خانوادگی ابراهیمی بانی
نام پدر قنبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 40
نام سیدحمید
نام خانوادگی ابطحی زاده
نام پدر سیدیداله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 41
نام سعیده
نام خانوادگی ابوالمعالی دامغانی
نام پدر محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 42
نام کبری
نام خانوادگی ابوالمعصومی
نام پدر مرتضی
محل خدمت بافت تاریخی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/02/08
شماره 43
نام علیرضا
نام خانوادگی اتابکی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 44
نام سیدسیف الدین
نام خانوادگی اجاقی
نام پدر سیدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 45
نام علیمردان
نام خانوادگی اجدرلوی
نام پدر تقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/12/28
شماره 46
نام احمد
نام خانوادگی احدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1386/03/07
شماره 47
نام محسن
نام خانوادگی احدی
نام پدر توکل
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 48
نام آمنه
نام خانوادگی احسان بخش
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 49
نام سعید
نام خانوادگی احمد آبادی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 50
نام داود
نام خانوادگی احمدآبادی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1376/03/24
شماره 51
نام مجتبی
نام خانوادگی احمدلو
نام پدر اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 52
نام ولی اله
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 53
نام اسد اله
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 54
نام علی رحم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر خداداد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 55
نام کرم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر اروجعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 56
نام علی محمد
نام خانوادگی احمدی
نام پدر صفدر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/03/27
شماره 57
نام محمد رضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر سعید
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 58
نام احسان
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 59
نام مسلم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 60
نام مهدی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعباس
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 61
نام غلامرضا
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 62
نام فاطمه
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1389/11/15
شماره 63
نام محمد
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 64
نام احسان
نام خانوادگی احمدی
نام پدر محمدطاهر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 65
نام علی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 66
نام داریوش
نام خانوادگی احمدی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/01/01
شماره 67
نام نائب علی
نام خانوادگی احمدی
نام پدر قنبر علی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/12/27
شماره 68
نام گودرز
نام خانوادگی احمدی
نام پدر ابراهیم
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/11/17
شماره 69
نام رسول
نام خانوادگی احمدی
نام پدر مرتضی علی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/04/10
شماره 70
نام محمدحسن
نام خانوادگی احمدی
نام پدر حسنعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1395/02/20
شماره 71
نام فاطمه
نام خانوادگی احمدی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 72
نام میثم
نام خانوادگی احمدی
نام پدر جلیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 73
نام ایوب
نام خانوادگی احمدی جمال آبادی
نام پدر مسیب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 74
نام حمید
نام خانوادگی احمری حصار
نام پدر غلامعباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 75
نام مجید
نام خانوادگی اخوان فرد
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 76
نام نادر
نام خانوادگی اخوان ملایری
نام پدر محمد اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1374/03/03
شماره 77
نام محمد رضا
نام خانوادگی ادشتی
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/11/01
شماره 78
نام اعظم
نام خانوادگی ادیبان
نام پدر محمد باقر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 79
نام سعید
نام خانوادگی اسدی
نام پدر احمد آقا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 80
نام داود
نام خانوادگی اسدی
نام پدر حجت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/11/15
شماره 81
نام ابوالفضل
نام خانوادگی اسدی
نام پدر تقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 82
نام سعید
نام خانوادگی اسدی
نام پدر عباس
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/03/14
شماره 83
نام میثم
نام خانوادگی اسفلایی
نام پدر جلال
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 84
نام منصور
نام خانوادگی اسفندانی
نام پدر اصغر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 85
نام احمد
نام خانوادگی اسفندی
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 86
نام حسین
نام خانوادگی اسفندیاری
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 87
نام محمد
نام خانوادگی اسفینی فراهانی
نام پدر حمزه
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 88
نام مجید
نام خانوادگی اسکندری
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/28
شماره 89
نام محمود
نام خانوادگی اسکندری
نام پدر محمداقا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1371/02/20
شماره 90
نام احسان
نام خانوادگی اسلامی
نام پدر سیف اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 91
نام فرید
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر قنبرعلی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 92
نام اصغر
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر توکل
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 93
نام فرهاد
نام خانوادگی اسماعیلی
نام پدر قاسم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 94
نام علی
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر محسن
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 95
نام پرویز
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر اله مراد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/08/01
شماره 96
نام حشمت اله
نام خانوادگی اسمعیلی
نام پدر شکراله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/11
شماره 97
نام امیر حمزه
نام خانوادگی اسنجرانی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 98
نام جواد
نام خانوادگی اشتری
نام پدر توکل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/01/15
شماره 99
نام محمد
نام خانوادگی اشقلی فراهانی
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1377/06/18
شماره 100
نام ابوطالب
نام خانوادگی اصغری
نام پدر جمال
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 101
نام غلامعلی
نام خانوادگی اعتمادی پویا
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1368/07/11
شماره 102
نام محمدحسین
نام خانوادگی افتخار
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/02/08
شماره 103
نام محمود
نام خانوادگی افتخاری فرد
نام پدر علیرضا
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 104
نام سعید
نام خانوادگی افراسیاب نیا
نام پدر محمد رضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/23
شماره 105
نام مرتضی
نام خانوادگی افروز
نام پدر نوراله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 106
نام مجید
نام خانوادگی افشار
نام پدر منصور
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 107
نام شکراله
نام خانوادگی اقازیارتی
نام پدر خیراله
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1368/12/13
شماره 108
نام عزت اله
نام خانوادگی اقبالی
نام پدر حبیب اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1381/07/29
شماره 109
نام محمد حسن
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اسماعیل
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 110
نام محمد
نام خانوادگی اکبری
نام پدر صحبت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 111
نام داود
نام خانوادگی اکبری
نام پدر اسداله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 112
نام میثم
نام خانوادگی اکبری
نام پدر رجب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1391/06/01
شماره 113
نام سعید
نام خانوادگی اکبری
نام پدر عزیزاله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 114
نام توفیق
نام خانوادگی اکبری
نام پدر داود
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 115
نام امین
نام خانوادگی اکبری
نام پدر محمدحسن
محل خدمت بافت تاریخی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/04/10
شماره 116
نام مهدی
نام خانوادگی اکبری
نام پدر محمدعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/10/01
شماره 117
نام مسعود
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/04/10
شماره 118
نام محسن
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 119
نام حامد
نام خانوادگی اله دادی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 120
نام مراد
نام خانوادگی الهیدوست
نام پدر علینقی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1365/02/01
شماره 121
نام علی
نام خانوادگی امام جمعه
نام پدر حمید
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 122
نام محمد رضا
نام خانوادگی امری
نام پدر علی محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/08/25
شماره 123
نام علی
نام خانوادگی امیدوار
نام پدر نصرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 124
نام رضا
نام خانوادگی امیدی
نام پدر علی اصغر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/12/06
شماره 125
نام مجتبی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر محمد حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1379/05/01
شماره 126
نام تقی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/03/01
شماره 127
نام اکرم
نام خانوادگی امیدی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1370/07/20
شماره 128
نام محمدتقی
نام خانوادگی امیدی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 129
نام زهرا
نام خانوادگی امیدی
نام پدر عزت علی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 130
نام سید پدرام
نام خانوادگی امیرمکی
نام پدر رجااله
محل خدمت بافت تاریخی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/02/08
شماره 131
نام سعید
نام خانوادگی امیری
نام پدر نصرت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1372/01/17
شماره 132
نام محمدقربان
نام خانوادگی امیری
نام پدر رضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/03/14
شماره 133
نام محمد
نام خانوادگی امیری
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 134
نام بهزاد
نام خانوادگی امیری
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 135
نام آتبین
نام خانوادگی امیری
نام پدر جعفر
محل خدمت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 136
نام غلامعلی
نام خانوادگی امیری
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 137
نام علی
نام خانوادگی امیریان
نام پدر نوراله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 138
نام حمیدرضا
نام خانوادگی امینی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 139
نام سید ذبیح اله
نام خانوادگی امینی
نام پدر سید اسداله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 140
نام فایزه
نام خانوادگی امینی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1378/07/21
شماره 141
نام سیدجمال
نام خانوادگی امینی
نام پدر سیدحسن
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/10/07
شماره 142
نام ابوالفضل
نام خانوادگی امینی راد
نام پدر ناصر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/01/01
شماره 143
نام عبدالکریم
نام خانوادگی انجفی مرزیجرانی
نام پدر محمد ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/04/01
شماره 144
نام محمدحسین
نام خانوادگی انصاری
نام پدر مهدی
محل خدمت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 145
نام محمدمهدی
نام خانوادگی انصاری
نام پدر صفر
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/10/21
شماره 146
نام بهرام
نام خانوادگی انعامی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 147
نام وحید
نام خانوادگی ایرجی
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/02/01
شماره 148
نام علی
نام خانوادگی ایزدیار
نام پدر نعمت اله
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 149
نام ابوالفضل
نام خانوادگی ایمان دوست
نام پدر اصف
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/05/04
شماره 150
نام حمید
نام خانوادگی بابائی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1382/01/01
شماره 151
نام محمدجعفر
نام خانوادگی بابائی
نام پدر محمدحسن
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/05/14
شماره 152
نام حسین
نام خانوادگی بابک
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 153
نام مهرداد
نام خانوادگی باجلانی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/02/07
شماره 154
نام امیرحسین
نام خانوادگی بادکوبه
نام پدر اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/08/16
شماره 155
نام مهتاب
نام خانوادگی بادکوبه هزاوه
نام پدر محمدابراهیم
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/10/15
شماره 156
نام حمیدرضا
نام خانوادگی بادکوبهءهزاوهء
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 157
نام سیدبهنام
نام خانوادگی باقری
نام پدر سیدعزت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 158
نام محمود
نام خانوادگی باقری
نام پدر علی مرتضی
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/03/07
شماره 159
نام حمزه
نام خانوادگی باقری
نام پدر محمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/07/22
شماره 160
نام سیدعلی
نام خانوادگی باقری
نام پدر سیدمحمد
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/07/01
شماره 161
نام مهدی
نام خانوادگی باقری
نام پدر آیت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1389/04/01
شماره 162
نام زهرا
نام خانوادگی باقری منفرد
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1378/07/20
شماره 163
نام مجید
نام خانوادگی بانوئی
نام پدر محمدحسین
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1373/01/14
شماره 164
نام جواد
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر علی صفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 165
نام مصطفی
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر آله محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 166
نام داود
نام خانوادگی بختیاری
نام پدر عبداله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/11/01
شماره 167
نام میلاد
نام خانوادگی بخشی
نام پدر هانی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 168
نام ابوالحسن
نام خانوادگی بخشی
نام پدر علی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 169
نام محرم
نام خانوادگی بداغی
نام پدر قدرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 170
نام مهدی
نام خانوادگی بدخشان
نام پدر محمد
محل خدمت منطقه دو
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 171
نام احمد
نام خانوادگی براتی
نام پدر باقر
محل خدمت منطقه سه
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1377/02/28
شماره 172
نام محمد
نام خانوادگی براتی
نام پدر اسماعیل
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/09/01
شماره 173
نام محمود
نام خانوادگی براتی
نام پدر عزت اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 174
نام مهدی
نام خانوادگی براتی ارجمند
نام پدر محمد
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 175
نام حسن
نام خانوادگی برزآبادی فراهانی
نام پدر عباس
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/01/10
شماره 176
نام نوید
نام خانوادگی برزآبادی فراهانی
نام پدر اسد اله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 177
نام میثم
نام خانوادگی برزگر
نام پدر علی حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 178
نام جواد
نام خانوادگی برزگر
نام پدر غلام عباس
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 179
نام بابک
نام خانوادگی برغانی فراهانی
نام پدر شکراله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1382/06/10
شماره 180
نام علی
نام خانوادگی بشیری
نام پدر محمدحسین
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/08/26
شماره 181
نام سید احمد
نام خانوادگی بطحائی
نام پدر سید محمد
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/12/01
شماره 182
نام محمد
نام خانوادگی بغدادی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 183
نام ابوالفضل
نام خانوادگی بغدادی
نام پدر فتح اله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/11
شماره 184
نام شیما
نام خانوادگی بنائی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1388/06/01
شماره 185
نام اسماعیل
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 186
نام فاطمه
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر اسدآقا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/03/30
شماره 187
نام مهدی
نام خانوادگی بنیادی
نام پدر غلامرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/11/01
شماره 188
نام عبدالعلی
نام خانوادگی بوالحسنی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 189
نام آتنا
نام خانوادگی بوالحسنی
نام پدر احمد
محل خدمت سازمان مدیریت پسماند
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1391/01/01
شماره 190
نام ابراهیم
نام خانوادگی بورقانی فراهانی
نام پدر کل حسین
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1378/01/01
شماره 191
نام بهرام
نام خانوادگی بهرامی
نام پدر سالار
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/11/01
شماره 192
نام حسن
نام خانوادگی بهرامی نیا
نام پدر امیرقلی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1388/01/01
شماره 193
نام محمدرضا
نام خانوادگی بهشتی فرد
نام پدر منصور
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/07/12
شماره 194
نام مریم
نام خانوادگی بیات
نام پدر منوچهر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 195
نام محمد
نام خانوادگی بیات
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 196
نام وحید رضا
نام خانوادگی بیات
نام پدر حبیب اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 197
نام رسول
نام خانوادگی بیات
نام پدر عباس
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 198
نام نهال
نام خانوادگی بیات
نام پدر فرهنگ
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 199
نام عبدالرضا
نام خانوادگی بیات
نام پدر مسعود
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 200
نام ابراهیم
نام خانوادگی بیات
نام پدر جعفر
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1378/10/22
شماره 201
نام محسن
نام خانوادگی بیاتی
نام پدر غلامعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/03/01
شماره 202
نام رضا
نام خانوادگی بیاتی
نام پدر اصغر
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1384/01/18
شماره 203
نام مرتضی
نام خانوادگی بیاتی سربندی
نام پدر ولی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/04/01
شماره 204
نام علیرضا
نام خانوادگی بیاتیان
نام پدر اکبر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/07/12
شماره 205
نام وحید
نام خانوادگی بیاتیان
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/10/01
شماره 206
نام محمد
نام خانوادگی بیانی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1369/01/14
شماره 207
نام ناصر
نام خانوادگی بیدی
نام پدر آیت اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 208
نام علیرضا
نام خانوادگی بیک محمدی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1378/10/23
شماره 209
نام داود
نام خانوادگی بیگی
نام پدر سبزعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/05/25
شماره 210
نام علی
نام خانوادگی پارسا
نام پدر محمدنبی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/06/27
شماره 211
نام مجید
نام خانوادگی پارسا
نام پدر احمد
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1383/11/14
شماره 212
نام کاوه
نام خانوادگی پارساپور
نام پدر غلامرضا
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1394/01/01
شماره 213
نام غلامحسن
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر غلامحسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 214
نام مهدی
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر صفی اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1392/04/10
شماره 215
نام فتح اله
نام خانوادگی پارسائی
نام پدر رحمت اله
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 216
نام حسین
نام خانوادگی پاکزاد
نام پدر علیرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی کشوری
تاریخ استخدام 1390/09/19
شماره 217
نام بهروز
نام خانوادگی پدرام
نام پدر امیر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 218
نام مسلم
نام خانوادگی پزشکی
نام پدر هوشنگ
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 219
نام مرادعلی
نام خانوادگی پشتیبان
نام پدر ابوطالب
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 220
نام حمید رضا
نام خانوادگی پناهنده
نام پدر حسین
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 221
نام داود
نام خانوادگی پوراحسانی
نام پدر فتح اله
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/03/01
شماره 222
نام محسن
نام خانوادگی پورمتین
نام پدر فیروز
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1390/03/01
شماره 223
نام عباس
نام خانوادگی پورمومنی
نام پدر قربانعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1379/01/21
شماره 224
نام رضا
نام خانوادگی پولادوند
نام پدر اسماعیل
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1370/05/22
شماره 225
نام سعید
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر مرادعلی
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/03/24
شماره 226
نام سیدمجتبی
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر سیدعلی
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 227
نام مسعود
نام خانوادگی تاج آبادی فراهانی
نام پدر صفرعلی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 228
نام داود
نام خانوادگی تاج اباد
نام پدر قربانعلی
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1378/01/19
شماره 229
نام میثم
نام خانوادگی تاراسی
نام پدر مجتبی
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/05/04
شماره 230
نام محمد
نام خانوادگی تبرته فراهانی
نام پدر ابوالفضل
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 231
نام محسن
نام خانوادگی تبرته فراهانی
نام پدر حسین
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 232
نام علی
نام خانوادگی ترکی
نام پدر ابوالقاسم
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 233
نام حسین
نام خانوادگی تقوایی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 234
نام علی
نام خانوادگی تقوایی
نام پدر علی رضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 235
نام ابوالفضل
نام خانوادگی تکلوبیغش
نام پدر قدرت اله
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 236
نام مجید
نام خانوادگی توانا
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1393/01/01
شماره 237
نام عباس
نام خانوادگی توانا
نام پدر قدرت اله
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1384/02/20
شماره 238
نام محمدجواد
نام خانوادگی توکلی
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 239
نام محسن
نام خانوادگی توکلی
نام پدر علی
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 240
نام علی
نام خانوادگی توکلی
نام پدر محمود
محل خدمت منطقه چهار
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1391/02/21
شماره 241
نام محمد
نام خانوادگی تیموری
نام پدر جمعه
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1370/05/20
شماره 242
نام محمد
نام خانوادگی ثامنی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1397/05/01
شماره 243
نام محمدعلی
نام خانوادگی ثامنی
نام پدر محمدرضا
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1384/11/01
شماره 244
نام علی
نام خانوادگی جابری
نام پدر رحمن
محل خدمت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 245
نام مرتضی
نام خانوادگی جانباز نیستانی
نام پدر حجت اله
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 246
نام محمد
نام خانوادگی جانمحمدی
نام پدر علی اکبر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 247
نام محمد
نام خانوادگی جعفرپور
نام پدر جعفر
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1380/09/13
شماره 248
نام نسرین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر عطاله
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1393/02/01
شماره 249
نام علی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر عبدالحسین
محل خدمت منطقه یک
نوع استخدام کارمند پیمانی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1397/01/01
شماره 250
نام محسن
نام خانوادگی جعفری
نام پدر نصرت اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/01/01
شماره 251
نام محمد
نام خانوادگی جعفری
نام پدر ذبیح اله
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 252
نام محمد ابراهیم
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محمود
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1369/02/08
شماره 253
نام علی حسین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر هادی
محل خدمت منطقه پنج
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1372/07/01
شماره 254
نام محمد باقر
نام خانوادگی جعفری
نام پدر صادق
محل خدمت شهرداری مرکز
نوع استخدام کارمند رسمی تامین اجتماعی
تاریخ استخدام 1374/02/02
شماره 255
نام شعبانعلی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر ابراهیم
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1396/04/01
شماره 256
نام شیوا
نام خانوادگی جعفری
نام پدر طاهر
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام قرارداد مستخدمین موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01
شماره 257
نام محمد
نام خانوادگی جعفری
نام پدر رمضان
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/06/01
شماره 258
نام مجتبی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر محسن
محل خدمت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1394/03/01
شماره 259
نام علی
نام خانوادگی جعفری
نام پدر حسن
محل خدمت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
نوع استخدام کارگر رسمی
تاریخ استخدام 1380/08/15
شماره 260
نام حسین
نام خانوادگی جعفری
نام پدر رمضانعلی
محل خدمت سازمان مدیریت آرامستانها
نوع استخدام کارگر قراردادی موقت
تاریخ استخدام 1395/08/01