سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر محل خدمت نوع قرارداد تاریخ استخدام
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
تعداد کل کارمندان و پرسنل : -1
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.