سامانه شفافیت شهرداری اراک

شماره عنوان مصوبه متن مصوبه کمیسیون مربوطه تاریخ جلسه اعضای موافق اعضای مخالف اعضای ممتنع وضعیت مصوبه وضعیت تصویب نیاز به مصوبه
1 قرارداد تکمیل پروژه مجتمع تجاری آفتاب پیرو مجوز قبلی به شماره536 .1401.ش مورخ 18/03/1401 با افزایش اعتبار پروژه جهت انعقاد قرارداد تکمیل پروژه مجتمع تجاری آفتاب به شرح پیوست، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/06/07 تصویب شد. اکثریت دارد
2 مجوز افزایش اعتباردرخصوص تامین هزینه های مربوط به هتل گلزار با درخواست مجوز افزایش اعتباردرخصوص تامین هزینه های مربوط به هتل گلزار به شرح 6 بند ذیل ،با اکثریت آرا موافقت گردید 1-در ردیف 120701 هزینه های تشریفات مبلغ 3 میلیارد تومان 2- در ردیف 160203 هزینه غذا مبلغ 2 میلیارد تومان 3- د ر ردیف 120403 بیمه دارائیهای ثابت مبلغ 500 میلیون تومان 4- در ردیف 121001 بهای آب اماکن شهرداری مبلغ 480 میلیون تومان 5- در ردیف 121002 بهای برق مصرفی اماکن شهرداری مبلغ 24 میلیون تومان 6- در ردیف 121006 سوخت دستگاه های حرارتی مبلغ 48 میلیون تومان بودجه 1401/06/07 تصویب شد. اکثریت دارد
3 واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث سه دستگاه پست زمینی برای تامین برق با درخواست واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث سه دستگاه پست زمینی برای تامین برق واحدهای مورد استقرار در فاز دو شهرک خودرو به ابعاد 8 متر در 6 متر ( هر کدام به مساخت 48 مترمربع با جانمایی نقشه پیوست) به مدیریت توزیع برق شهرستان اراک به صورت رایگان با عنایت به بند 1 ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و قانونی تسری آن به مراکز استان ها،با اکثریت آرا موافقت گردید. املاک 1401/06/07 تصویب شد. اکثریت دارد
4 اجرای شیوه نامه تملکات با توجه به اینکه حسب گزارش اداره حقوقی شهرداری اجرای شیوه نامه تملکات مصوب شورای اسلامی پنجم موجب بروکراسی و کند شدن روند تملکات در شهرداری گردیده است و بندهایی از آن نیز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است با توجه به تذکر سازمان بازرسی وزارت کشور درخصوص عدم جواز قانونی تشکیل کار گروه های غیر مصرح در قانون مقرر شد،شهرداری مطابق لایحه قانونی تملک مصوب 58 و ماده واحده قانون تملک شهرداری ها نسبت به انجام مراحل تملک اقدام قانونی لازم را معمول نموده و مصوبه شورای پنجم تحت عنوان شیوه نامه تملکات در شهرداری اراک از دستور کار خارج و لغو شود. بدیهی است اجرای ساز و کار داخلی جهت نظم در روال تملک، مستندسازی لازم، ارتباط نرم افزاری میان مناطق و مرکز از اختیارات شهرداری بوده و با تصمیم شهردار و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و با رعایت قانون قابل بررسی و اقدام خواهد بود. املاک 1401/06/07 تصویب شد. اکثریت دارد
5 برگزاری مزایده 5 باب مغازه تجاری در پاساژ گلستان درخواست مجوز برگزاری مزایده 5 باب مغازه تجاری در پاساژ گلستان به شرح پیوست نامه و با قیمت پایه سرجمع 000/000/600/418 ریال براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و با مشخصات ذیل و باستناد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها،با اکثریت آرا موافقت شد. 1-یک واحد مغازه در طبقه زیرزمین قطعه 24 پلاک ثبتی 26 فرعی از 390 اصلی به مساحت 13/25 مترمربع و با مبلغ 390/75 میلیارد ریال 2- یک واحد مغازه در طبقه عمکف قطعه 46 پلاک ثبتی 48 فرعی از 390 اصلی به مساحت 14/20 مترمربع و با مبلغ 616/88 میلیارد ریال 3- یک واحد مغازه در طبقه همکف قطعه 47 پلاک ثبتی 49 فرعی از 390 اصلی به مساحت 1/22 متر مربع و با مبلغ 925/93 میلیارد ریال 4-یک واحد مغازه در طبقه همکف قطعه 48 پلاک ثبتی 50 فرعی از 390 اصلی به مساحت 3/26 متر مربع و با مبلغ 775/111 میلیارد ریال 5- یک واحد مغازه در طبقه اول قطعه 89 پلاک ثبتی 91 فرعی از 390 اصلی به مساحت 18/24 متر مربع و با مبلغ 360/48 میلیارد ریال بودجه 1401/06/07 تصویب شد. اکثریت دارد
6 تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های غیر مصرح در قانون در شهرداری ها با عنایت به تذکر واصله از وزارت کشور و سازمان بازرسی در خصوص عدم جواز قانونی تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های غیر مصرح در قانون در شهرداری ها، مقرر شد کارگروه مقرر در مصوبات شماره 1072/97/ش مورخ 25/05/1397 و شماره 2270/97/ش مورخ 29/11/1397 مطابق تذکر و ارشاد واصله از مراجع مذکور منحل گردیده و شهرداری مطابق ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع و شرح وظایف مندرج در چارت سازمانی برای مدیران ذیربط مسئول در این حوزه و تعرفه عوارض و سایر مصوبات شورا در خصوص نحوه توافق و وصول عوارض، اقدام قانونی لازم را معمول نماید. عمران 1401/06/07 تصویب شد. اکثریت دارد
7 مجوز اصلاح و کاهش مبلغ 4 میلیارد تومان از ردیف 210362 بودجه بادرخواست مجوز اصلاح و کاهش مبلغ 4 میلیارد تومان از ردیف 210362 بودجه با عنوان (اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولیعصر شهر اراک)و اضافه شدن آن مبلغ به ردیف 220204 با عنوان(پروژه طراحی،مطالعه،خرید و نگهداری علائم ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر)به جهت انجام مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری از علائم ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر،با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/05/31 تصویب شد. اکثریت دارد
8 ساماندهی املاک متعلق به شهرداری در راستای ساماندهی املاک متعلق به شهرداری ناشی از قدرالسهم حاصل از پروژه ها و پروانه های مشارکتی مقرر شد شهرداری نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام لازم را معمول نماید. 1-با عنایت به اینکه حسب اعلام مسئولین شهرداری در جلسه کمیسیون از سال 96 به بعد مستندسازی قدرالسهم های شهرداری در مرکز به شکل کامل و جامع به انجام نرسیده است، مقرر شد کلیه مناطق نسبت به شناسایی و اعلام کامل قدرالسهم هایحاصل از مشارکت شهرداری در ساختمان های احداثی که طی توافق با مالکین که مقرر گردیده ملک ساخته شده تحویل شهرداری شود را اعم از تحویل شده، آماده تحویل و یا در دست ساخت از سال 96 به بعد را به مرکز ارائه نمایند. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه) 2-مقرر شد سازمان سرمایه گذاری نیزدر خصوص پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی که توسط شهرداری منعقد گردیده اقدام مشابه فوق را معمول نماید. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه) 3-حوزه معاونت مالی و اقتصادی پس از وصول و دریافت آمار مورد نظر نسبت به شناسایی و ثبت و مستندسازی این اموال در صورت های مالی و دفاتر شهرداری اقدام نماید. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه پس از وصول آمار مناطق) 4-اداره املاک با همکاری مناطق با تهیه شناسنامه لازم برای هر ملک قدرالسهمی، گردش کار انجام شده بر روی این املاک را از قبیل تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ تعهد تحویل، تاریخ تحویل قطعی ملک ساخته شده، شرایط فعلی ملک (واگذار شده- اجاره داده شده –دردستواگذاری) را آماده و مستندسازی و در سوابق املاک شهردای منظور نماید. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه پس از وصول آمار مناطق) 5-اولویت در واگذاری و هزینه کرد املاک تحویلی قدرالسهمی در راستای اجرای طرح های تملک و پروژه های عمرانی مصوب بودجه با رعایت سایر ضوابط و مقررات مورد عمل باشد و شهرداری حدالامکان از اجاره دادن این املاک و واگذاری حق بهره برداری به اشخاصحقیقی و حقوقی به علت استهلاک و فرسایشی که برای این دست املاک نوساز و آماده فروش ایجاد خواهد شد اجتناب نماید. املاک 1401/05/31 تصویب شد. اکثریت دارد
9 تملک شش دانگ خانه تاریخی محسنی پیرو مصوبه قبلی به شماره نامه 1521 مورخ 17/9/1400با تملک شش دانگ خانه تاریخی محسنی واقع در خیابان محسنی به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری،با اکثریت آرا موافقت گردید. املاک 1401/05/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
10 اضافه شدن محدوده خیابان بیست متری غدیر به لیست اولویت های تملک شهرداری با اضافه شدن محدوده خیابان بیست متری غدیر (حدفاصل مصلی و امامزاده تا بازار سنجان) واقع در سنجان به لیست اولویت های تملک شهرداری در سال 1401،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/05/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
11 پرداخت هزینه های اعزام نیرو وتجهیزات در ایام اربعین حسینی (ع) با درخواست پرداخت هزینه های اعزام نیرو وتجهیزات در ایام اربعین حسینی (ع) تاسقف مبلغ 3 میلیارد ریال از محل ماده 15 ردیف 150208 بودجه مصوب سال جاری جهت خدمت رسانی به زائرین اعزامی از اراک ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/05/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
12 نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 وماده 77 قانون شهرداری جناب آقای حاج حسن قربانی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 و آقای میر نظامی نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تعیین و معرفی می گردند. 1401/05/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
13 تعاونی مصرف کارکنان شهرداری مقرر شد چنانچه تعاونی مصرف کارکنان شهرداری حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام به راه اندازی کامل فروشگاه و فعال سازی ارکان قانونی تعاونی ( مجمع هیئت مدیره) ننموده، شهرداری نسبت به تخلیه کامل ملک اقدام لازم را به عمل آورد.مهلت اعطایی به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود، ملاک راه اندازی و تائید فعالیت، نظر کارشناسی اداره بازرسی شهرداری خواهد بود. 1401/05/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
14 واگذاری حجمی امور مربوط به اجرائیات،سدمعبر و پلیس ساختمانی شهرداری به سازمان همیاری با درخواست مجوز واگذاری حجمی امور مربوط به اجرائیات،سدمعبر و پلیس ساختمانی شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی در سقف تعداد نیروی مشغول به کار فعلی به همراه 5 درصد بالاسری از محل ردیف اعتباری 120201 بودجه مصوب به مدت یک سال از تاریخ 15/5/1401 الی 14/5/1402 و باستناد بند (1 ) ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها و همچنین با توجه به بند 12 ماده 80 قانون وظایف و اختیارات شوراها،با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/05/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
15 اخذ مجوز خرید ماشین آلات راهسازی از شرکت هپکو نامه شماره 77769 مورخ 18/05/1401 شهرداری به شماره وارده2217 مورخ 18/05/1401 مبنی بر اخذ مجوز خرید ماشین آلات راهسازی از شرکت هپکو جهت نوسازی ناوگان راهسازی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تا سقف مبلغ 420 میلیارد ریال (با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده) از ردیف بودحه 220101 مصوب سال جاری باقید دو فوریت،در جلسه صحن مطرح گردید. با توجه به بند یک ماده 31 آئین معاملات شهرداری تهران و قانون تسری آن به مراکز استان و دولتی بودن 53 درصد سهام شرکت هپکو حسب اعلام شهرداری و در راستای حمایت از صنایع بومی شهر اراک در خواست شهرداری با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت. 1401/05/24 تصویب شد. اکثریت دارد
16 تعطیلات تابستانی شورا با تعطیلات تابستانی شورا از تاریخ 19/06/1401 الی 28/06/1401 به استناد ماده 23 آئین نامه اجرایی شوراها با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/05/18 تصویب شد. اکثریت دارد
17 عیین نمایندگان اعضای محترم شورا در واحدها و ادارات خارج از شورا در سال دوم دوره ششم درخصوص تعیین نمایندگان اعضای محترم شورا در واحدها و ادارات خارج از شورا در سال دوم دوره ششم، رأی گیری بعمل آمد که نتیجه آن به شرح ذیل آمده است . نمایندگان شورا در سازمان های تابعه شهرداری - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری: آقای چگینی - سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی: آقایان آجرلو ، قریشی و عین القضاتی - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: آقای عسگری - سازمان آرامستان ها : آقای حسن قربانی - سازمان فرهنگی ورزشی: آقای داود قربانی - سازمان سیما و منظر شهری: آقای محصولی - سازمان حمل و نقل و بار و مسافر: آقای غفاری - سازمان مدیریت پسماند : آقای میرنظامی - سازمان فناوری اطلاعات : آقای خسروانی - کمیسیون تحویل پروژه های عمرانی : آقایان آجرلو وحسن قربانی - کمیسیون مزایدات و مناقصات : آقایان چگینی وآجرلو نمایندگان شورا در سازمان های غیر شهرداری : - کمیسیون حل اختلاف مالیاتی : آقایان حسن قربانی،عسگری،محصولی،میرنظامی ،خسروانی،عین القضاتی و چگینی - کمیسیون تقویم املاک : آقای خسروانی - کمیسیون ساماندهی متکدیان : آقای عسگری - شورای نامگذاری معابر : آقای داود قربانی - کمیسیون قطع اشجار : آقای محصولی - کمیسیون احیاء زکات : آقای قریشی - کمیسیون کتابخانه ها : آقای میرنظامی - کمیسیون بدوی نظام وظیفه : آقای محصولی - کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه : آقای خسروانی - شورای آموزش و پرورش استان : آقای عین القضاتی - شورای آموزش و پرورش شهرستان : آقای داود قربانی - شورای راهبردی : آقای خسروانی - کمیسیون ماده 5 : آقای عین القضاتی - کمیته فنی کمیسیون ماده 5 : آقایان حسن قربانی - غفاری - ستاد مدیریت بحران شهرداری : آقای میرنظامی - نماینده برنامه عمل و نمایه استان : آقای عین القضاتی - حفظ آثار دفاع مقدس : آقای داود قربانی - کمیسیون ماده 14 : آقای محصولی - کمیسیون تسهیل : آقایان حسن قربانی ، داود قربانی،چگینی و میرنظامی - اداره ثبت احوال : آقای محصولی - کمیسیون ماده 38 : آقای چگینی - کمیسیون ماده صد : آقایان میرنظامی ،عین القضاتی و داود قربانی - کمیسیون ماده 77 : آ قایان حسن قربانی و خسروانی - کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری : آقایان آجرلو، قریشی و عین القضاتی - برنامه عمل و نمایه اجتماعی و فرهنگی : آقای عین القضاتی - شهر و دوستدار کودک : آقای خسروانی - ساماندهی باغات اراک : آقای عسگری - پروژه بازآفرینی شهری : آقایان غفاری و چگینی - هیات انضباطی رانندگان : آقای غفاری - پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی: آقای عین القضاتی - پدافند غیرعامل( سپاه) : آقای عسگری - پشتیبانی خدمات شهری پدافند استانداری : آقای عسگری - پدافند غیرعامل شهرداری : آقای عسگری - مرکز مطالعات و پژوهش ها : آقای خسروانی - ستاد راهبردی پردیس خودرو:آقای آجرلو 1401/05/18 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
18 هیات رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر اراک هیات رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر اراک به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند: - رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای پیمان عین القضاتی با 6 رای موافق - نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای داود قربانی با 6 رای موافق - دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای علی اصغر غفاری با 6 رای موافق - خزانه دار شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای محمد عسگری با 6 رای موافق - سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای عباس خسروانی با 6 رای موافق 1401/05/10 تصویب شد. اکثریت دارد
19 روسای کمیسیون های تخصصی سال دوم دوره ششم شورای اسلامی روسای کمیسیون های تخصصی سال دوم دوره ششم شورای اسلامی کلانشهراراک به شرح ذیل رأی گیری ، انتخاب و معرفی گردیدند . 1- کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی : جناب آقای داود قربانی با 6 رأی موافق 2- کمیسیون عمران و شهرسازی : جناب آقای علی غفاری با 7 رأی موافق 3- کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی : جناب آقای عباس خسروانی با 6 رأی موافق 4- کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری : جناب آقای حامد آجرلو با 6 رأی موافق 5- کمیسیون نظارت و پیگیری : جناب آقای پیمان عین القضاتی با 6 رأی موافق 6- کمیسیون خدمات شهری : جناب آقای محمد عسگری با 6 رأی موافق 1401/05/10 تصویب شد. اکثریت دارد
20 بررسی و ارائه لایحه تغییر یا اصلاح طرح جامع شهر اراک مقررگردید واحد حقوقی و واحد شهرسازی نسبت به بررسی و ارائه لایحه تغییر یا اصلاح طرح جامع شهر اراک به شورای اسلامی شهر ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. بودجه 1401/05/03 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
21 تعیین تکلیف نیروهای سازمان عمران با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان عمران مقررشد شهرداری ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی شهری جهت استقرار در چارت سازمانی مصوب و موجود شهرداری اقدام نماید. عمران 1401/04/28 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
22 لقب گذاری شهر اراک به عنوان پایتخت ریلی کشور با پیشنهاد لقب گذاری شهر اراک به عنوان پایتخت ریلی کشور و پیگیری تصویب از مراجع مربوطه،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/04/28 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
23 طرح تشویقی پیشنهادی در خصوص ضوابط شهرسازی محلات بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی با تهیه طرح تشویقی پیشنهادی در خصوص ضوابط شهرسازی محلات بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند بازآفرینی شهری توسط شهرداری جهت طی مراحل قانونی تصویب در مراجع ذیربط و همچنین تهیه پیشنهاد موارد تشویقی جهت اعمال در تعرفه عوارض مورد عمل برای سال 1402،با اکثریت آرا موافقت گردید. عمران 1401/04/28 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
24 مصوبات شورای نامگذاری با مصوبات شورای نامگذاری مورخ 01/04/1401 شهرداری کلانشهر اراک،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1. در خصوص نامه شماره 21106 مورخ 18/02/1401 واصله از شورای محترم اسلامی شهر اراک با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام کارگر با توجه به اینکه معبری به این نام درحد فاصل میدان صنعت تا پل شهید بختیاری در حال حاضر وجود دارد با این پیشنهاد مخالفت شد. 2. در خصوص نامه شماره 181181 مورخ 23/11/1400 واصله از دفتر امور شهری و شوراها با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام میدان کارآفرینی با توجه به اینکه در نامه مذکور هیچ میدانی پیشنهاد نشده است و این شهرداری طی نامه شماره 15292/01 مورخ 06/02/1401 از مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها درخواست نموده که میادین مورد نظر را جهت بررسی به شورای نامگذاری ارسال نمایند و تا کنون هیچ پاسخی دریافت نگردیده ، لذا این پیشنهاد تا معرفی میدان یا معبر به جلسات آینده موکول شد. 3. در خصوص نامه شماره 30995 مورخ 01/03/1401 واصله از بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران با موضوع درخواست تغییر نام کوچه لاله واقع در خیابان دکتر حسابی به نام شهید بهرام اَنزلچی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرارگرفت. 4. در خصوص نامه شماره 301200/3 مورخ 23/12/1400 واصله از شهروندان ساکن معبر واقع در کرهرود،داخل کوچه شهید عباس رسولی، سمت راست بعد از پارک با موضوع نامگذاری معبر مذکور به نام شهید مجتبی رسولی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرارگرفت. 5. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع در خیابان فتح شیاکو، ،خیابان شیخ مفید،کوچه قیام 10به نام شهید سالار پارسا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء با حفظ نام قبلی، مورد موافقت قرار گرفت. 6. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع در خیابان شهدای صفری،بلوار فردوسی، دومین کوچه،بن بست نور،به نام شهید قاسم قهیه ای در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. 7. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع درخیابان شهید مهدی سلطانی،خیابان شهید حسنی،کوچه 8متری گلستان به نام شهید حسین امیدی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. 8. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع در خیابان شهدا،خیابان تفرش،کوچه گلستان به نام شهید حسین بخشی نیک در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. 9. در خصوص نامه شماره 21899 مورخ 19/02/1401 واصله از فرماندهی انتظامی استان مرکزی با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام سردار حسین صالحی و همچنین پیشنهاد خانواده محترم سردار ، مبنی بر تغییر نام بلوار وحدت اسلامی به نام این سردار گرانقدر با تغییر نام خیابان وحدت اسلامی واقع در خیابان شهیدان رجایی با اکثریت آراء موافقت گردید . 10. در خصوص نامه شماره 1313 مورخ 26/03/1401 واصله از حزب موتلفه اسلامی با موضوع درخواست نامگذاری یک معبر به نام شهیدان بخارایی، صفار هرندی،امانی و نیک نژاد با توجه به اینکه در نامه مذکور معبری معرفی نشده است مقرر شد طی مکاتبه ای با ایشان معابر مورد نظر جهت بررسی و اعلام نظر به شورای نامگذاری معرفی گردد. 11. در خصوص نامه شماره 29220 مورخ 14/01/1401 واصله از سازمان بسیج مستضعفین با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام شهید حجازی با توجه به اینکه معبری در شأن ایشان که در حال حاضر قابلیت نامگذاری داشته باشد وجود ندارد موضوع تا شناسایی معبری در شأن ایشان در دست اقدام باقی بماند. 12. در خصوص نامه شماره 18159 مورخ 24/11/1400 واصله از شهروندان ساکن معبردر خصوص معبر تازه بازگشایی شده واقع در خیابان قایم مقام،انتهای کوچه ادبجو، به نام شهید محمد صالحی با توجه به اینکه معبر مذکور ادامه کوچه شهید ادبجو می باشد که یکی از معابر اصلی موجود در آن منطقه است با این پیشنهاد مخالفت شد. فرهنگی 1401/04/28 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
25 انسداد و بستن حساب های اضافی شهرداری نزد کلیه بانک ها با درخواست انسداد و بستن حساب های اضافی شهرداری نزد کلیه بانک ها به موجب و با تاکید بر دستورالعمل خزانه داری ابلاغی از سوی وزارت کشور با اجرا و افتتاح حساب های خزانه داری ، با اکثریت آرا موافقت شد. بودجه 1401/04/20 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
26 تمدید قرارداد حجمی خدمات عمومی سطح شهر با درخواست مجوز تمدید قرارداد حجمی خدمات عمومی سطح شهر(ذیل نظر معاونت خدمات شهری) از تاریخ 1/4/1401 الی 31/3/1402 و به میزان برآورد ارسالی به مبلغ 860/462/376/28 ریال با سازمان همیاری ها از محل ردیف 120201 بودجه مصوب،با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/04/20 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
27 تشکیل مدرسه شهروندی با ادغام سه مجموعه آموزش شهرداری کلانشهر اراک شامل آکادمی پسماند، مدرسه ترافیک و مدرسه همیار آتش نشان در یک مجموعه به نام مدرسه شهروندی ذیل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، با اکثریت آرا موافقت گردید. فرهنگی 1401/04/20 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
28 بررسی ساختار و تشکیلات سازمانی ،در آمد ها و هزینه های سازمان عمران مقرر شد شهرداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه با بررسی ساختار و تشکیلات سازمانی ،در آمد ها و هزینه های سازمان عمران و با هماهنگی واخذ مشورت های لازم از مبادی ذیر ربط در خصوص ضوابط و مقررات مالیات و بیمه گزارش و پیشنهاد مقتضی را با ذکر دلایل وتوجیهات فنی،مالی،قانونی در خصوص تبدیل این سازمان از شمول ماده 54 به 84 قانون شهرداری ارائه نماید. بودجه 1401/04/20 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
29 درآمد حاصل از عوارض آلایندگی با مکلف نمودن شهرداری اراک به منظور هزینه نمودن درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در 10 محور پیش بینی شده با نضمام ساماندهی مشاغل آلاینده شهری براساس آیتم های محیط زیستی، با اکثریت آرا موافقت گردید. خدمات شهری 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
30 راه اندازی سامانه ایده پردازی شهروندی با تهیه طرح راه اندازی سامانه ایده پردازی شهروندی در شهرداری اراک به منظور بهره گیری از ایده های خلاقانه و نوآورانه شهروندان، با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
31 ابلاغ طرح ودستورالعمل شهر دوستدار کودک اراک با ابلاغ طرح ودستورالعمل شهر دوستدار کودک اراک تهیه شده در مرکز پژوهش های شورای اسلامی به شهرداری، با اکثریت آرا موافقت گردید. فرهنگی 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
32 نامگذاری روز پنجم مرداد ماه به نام "روزمقاومت و پایداری اراک" باپیشنهاد نامگذاری روز پنجم مرداد ماه به نام "روزمقاومت و پایداری اراک" با طی مراحل قانونی لازم، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
33 پلاک گذاری موقت 30 دستگاه اتوبوس خریداری شده با پلاک گذاری موقت 30 دستگاه اتوبوس خریداری شده با هماهنگی مراجع قانونی مربوطه جهت استفاده و بکار بگیری در سیستم شبکه حمل ونقل شهری، با اکثریت آرا موافقت شد. عمران 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
34 استفاده از ظرفیت بهداشتی مساجد با استفاده از ظرفیت بهداشتی مساجد شامل مسجد ولی عصر واقع در خیابان شیرودی ، مسجد باب الحوایج واقع در خیابان امام خمینی روبروی خیابان ارشاد ، امام زاده عبدالله واقع در خیابان شهید بهشتی و مسجد ابتدای شهرک ابوالفضل بر کمربندی در ازای کمک نقدی به مبلغ هشتاد تا یکصد میلیون ریال با توجه به موقعیت مکانی و میزان تردد مسجد جهت خرید اقلام شوینده و نظافت، با اکثریت آرا موافقت شد. خدمات شهری 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
35 مجوز انتصاب آقای رامین صارمی با درخواست مجوز انتصاب آقای رامین صارمی به عنوان سرپرست امور مالی و عضو کمیسیون معاملات متوسط منطقه 3 شهرداری باستناد تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها و تبصره 1 ذیل بند 30 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 با اصلاحات بعدی، با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
36 مجوز عقد قرارداد با شرکت صا ایران با درخواست مجوز عقد قرارداد با شرکت صا ایران به جهت هوشمند سازی حمل و نقل شهری براساس شرح خدمات و تجهیزات مورد نیاز شهر اراک بصورت ترک تشریفات و به میزان مبلغ 11 میلیارد تومان از محل ردیف 220915 بودجه مصوب سال جاری و باستناد بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها و همچنین پادار نمودن مبلغ فوق الذکر در متمم یا اصلاحیه بودجه، با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/04/13 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
37 تغییر و اصلاح مسیر قنات ناصری با پیشنهاد همکاری شهرداری با عوامل اجرایی جهاد کشاورزی جهت تغییر و اصلاح مسیر قنات ناصری به منظور بهینه سازی مصرف آب و رفع مشکلات ساکنین منطقه، با اکثریت آرا موافقت گردید. خدمات شهری 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
38 راه اندازی دبیرخانه دائمی هفته فرهنگی اراک با راه اندازی دبیرخانه دائمی هفته فرهنگی اراک توسط شهرداری کلانشهر اراک ، با اکثریت آرا موافقت گردید. فرهنگی 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
39 ساماندهی کامل مغازه های تحت مالکیت شهرداری با تعیین برنامه عملیاتی ساماندهی کامل مغازه های تحت مالکیت شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و قوانین حاکم بر موضوع ، با اکثریت آرا موافقت گردید. املاک 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
40 ساماندهی املاک تحت مالکیت شهرداری با تعیین برنامه عملیاتی ساماندهی املاک تحت مالکیت شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و قوانین حاکم بر موضوع، با اکثریت آرا موافقت گردید. املاک 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
41 تغییر کاربری از فضای سبز به مذهبی با در خواست شهرداری با موضوع اعلام عدم نیاز به پلاک ثبتی 4752 واقع در انتهای خیابان شهدا جهت تغییر کاربری از فضای سبز به مذهبی ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
42 معرفی اعضا کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها با معرفی آقایان عباس صالحی(معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی) ، حسن مهرعلی (مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی )و محمود رضا فراهانی(نماینده اداره کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی) جهت عضویت در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، با اکثریت آرا موافقت شد. خدمات شهری 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
43 مجوز عقد قرارداد با انجمن حمایت از زندانیان اراک با درخواست مجوز عقد قرارداد با انجمن حمایت از زندانیان اراک جهت انجام حجمی امورات مربوط به مرمت اقلام ترافیکی سطح شهر به میزان برآورد پیوستی و از محل ردیف اعتباری 220204 بودجه مصوب سال جاری تا سقف مبلغ 3.593.000.000 ریال به مدت یکسال شمسی با استناد به تبصره 2 ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها، با اکثریت آرا موافقت گردید. بودجه 1401/04/06 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
44 تغییر کاربری اراضی واقع در پشت آرامستان از فضای سبز به تجهیزات شهری با تغییر کاربری حدود 17 هکتار از اراضی واقع در پشت آرامستان از فضای سبز به تجهیزات شهری به منظور احداث آرامستان به شرط اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ، با اکثریت آرا موافقت شد. املاک 1401/03/30 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
45 مجوز انتصاب آقای بابک برغانی فراهانی با درخواست مجوز انتصاب آقای بابک برغانی فراهانی به عنوان سرپرست امور مالی و عضو کمیسیون معاملات متوسط منطقه یک شهرداری و باستناد به تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها و تبصره 1 ذیل بند 30 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 با اصلاحات بعدی آن، با اکثریت آرا موافقت شد. 1401/03/30 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
46 تفریغ بودجه تلفیقی سال 1400 شهرداری و سازمان های تابعه با درخواست تفریغ بودجه تلفیقی سال 1400 شهرداری و سازمان های تابعه به میزان درآمد و هزینه ای بالغ بر 800/587/161/223/18 ریال با عنایت به ماده 67 قانون شهرداری ها و باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، با اکثریت آرا موافقت شد. 1401/03/23 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
47 واگذاری حق بهره برداری ساختمان تحت مالکیت شهرداری به مجمع خیرین فوریت های پزشکی 115 استان مرکزی با واگذاری حق بهره برداری ساختمان تحت مالکیت شهرداری تحت پلاک ثبتی 1971/4619 قطعه 2474 به مساحت 128.5 متر مربع واقع در طرح تعریض خیابان آیت اله ربانی شیرازی (انوری)، تقاطع خیابان شهید دادآفرین به صورت رایگان و برای مدت یک سال به مجمع خیرین فوریت های پزشکی 115 استان مرکزی با تنظیم قرارداد ، با اکثریت آرا موافقت شد. املاک 1401/03/23 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
48 مجوز پادار نمودن وام اخذ شده در ردیف تعمیر و تجهیز و خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی با درخواست مجوز پادار نمودن مبلغ 60 میلیارد تومان وام اخذ شده از بانک شهر در ردیف تعمیر و تجهیز و خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و اصلاح آن در متمم یا اصلاحیه بودجه، با اکثریت آرا موافقت شد. بودجه 1401/03/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
49 تمدید قرارداد آقای محمد باقری به عنوان مشاور مالی کمیسیون برنامه و بودجه با درخواست رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی به شماره 987 مورخ 07/03/1401 با موضوع تمدید قرارداد آقای محمد باقری به عنوان مشاور مالی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا از تاریخ 01/03/1401الی31/06/1401با اکثریت آرا موافقت شد. بودجه 1401/03/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
50 پیش نویس توافقنامه شهرداری و نیروی برق با درخواست مجوز عقد توافقنامه با شرکت توزیع برق استان مرکزی جهت تسریع در فرآیند اجرای پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت دستگاه های خدمات رسان برای رفع موانع موجود در پروژه های ناتمام سطح شهر تا سقف مبلغ یکصد میلیارد از محل ردیف پروژه های عمرانی بودجه مصوب سال 1401 ، با اکثریت آرا موافقت شد. 1401/03/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
51 صدور مجوز فروش 14 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با صدور مجوز فروش 14 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با رعایت آئین نامه معاملات وکلیه ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع و ازطریق مزایده عمومی، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/03/09 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
52 افزایش نرخ کرایه سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با درخواست مجوز افزایش نرخ کرایه سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی 1402- 1401 نسبت به سال تحصیلی 1401-1400 وفق متن ذیل و به استناد ماده 13 دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان موضوع کارگروه ماده 18 شهرستان اراک ، با اکثریت آرا موافقت شد. *-نرخ کرایه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی 1402-1401 با افزایش 20 درصدی نسبت به سال تحصیلی 1401-1400 محاسبه و درصورتی که سرویس دهی به دانش آموزان با بعد مسافت ویژه در مدارس خاص انجام پذیرد موضوع با پیشنهاد مدیران مدارس با افزایش حداکثر 10 درصدی نرخ مذکور در کارگروه ماده 18 قابل انجام میباشد، همچنین با تصویب کارگروه مذکور میزان 5 درصد حق الزحمه ناظریه، عوامل اجرائی و شرکت های پیمانکاری به مبلغ پیشنهادی اضافه می گردد. 1-خودرو سواری مبلغ 170 هزار تومان( با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل) 2-خودرو ون مبلغ 145 هزار تومان ( با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل) 3-خودرو مینی بوس و اتوبوس مبلغ 110 هزار تومان( با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل) **-میزان 10 درصد مسافت ویژه و 5 درصد حق الزحمه ناظرین،عوامل اجرائی و ... به مبلغ فوق اضافه می گردد. بودجه 1401/03/09 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
53 تفویض اختیار مناقصه جهت تکمیل پروژه آفتاب با تفویض اختیار انجام مراحل قانونی مناقصه جهت تکمیل پروژه آفتاب با برآوردی بالغ بر 380/372/588/205/1 ریال، با اکثریت آرا موافقت گردید. عمران 1401/03/02 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
54 تفریغ بودجه سال 1400شورای اسلامی شهر اراک با نامه شماره 841 مورخ 27/02/1401 شورا با موضوع تفریغ بودجه سال 1400شورای اسلامی شهر اراک، با اکثریت آرا موافقت شد. 1401/03/02 تصویب شد. اکثریت دارد
55 عقد قرارداد هوشمندسازی ترافیک و شبکه حمل ونقل شهری مقرر شد شهرداری نسبت به برگزاری فراخوان عمومی و جذب شرکت ذیصلاح در راستای عقد قرارداد هوشمندسازی ترافیک و شبکه حمل ونقل شهری با اولویت پرداخت الکترونیکی در حداقل زمان ممکن اقدام لازم را معمول و نتیجه را به شورای شهر منعکس نماید. عمران 1401/04/26 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
56 معرفی آقای علی اصغر غفاری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر اراک در کمیته حل اختلاف ماده17 با معرفی آقای علی اصغر غفاری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر اراک در کمیته حل اختلاف ماده17 دستورالعمل 111393 مورخ 08/09/85 هیات وزیران با اکثریت آرا موافقت گردید. عمران 1401/04/26 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
57 مجوز افتتاح حساب ها ی خزانه داری با درخواست مجوز افتتاح حساب ها ی خزانه داری بر اساس اجرای دستورالعمل خزانه داری شهرداری ها و با استناده بند12 ماده 80 قانون شوراها و وفق ماده 41 آئین نامه مالی شهرداری ها از ابتدای سال 1401 نزد بانک شهر ،با اکثریت آرا موافقت شد. بودجه 1401/04/26 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
58 دریافت هزینه های خسارات قهری ناشی از حفاری با درخواست مجوز اصلاح بهای دریافت هزینه های خسارات قهری ناشی از حفاری براساس پیشنهاد ارسالی بشرح ، موضوع بند های ذیل ردیف 22-2 تعرفه بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک و اجرای آن توسط شهرداری از ابتدای سال 1401 با توجه به جدول نحوه محاسبه ارسالی ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/02/12 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
59 نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس نامه شماره 33762 مورخ 04/02/1401 فرمانداری به شماره وارده 544 مورخ 10/02/1401 شورا با موضوع نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس با مسافت بیش از 18 کیلومتر در سال جاری و نامه شماره 33761 مورخ 04/02/1401 فرمانداری به شماره وارده 545 مورخ 10/02/1401 شورا با موضوع نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس تا مسافت 18 کیلومتر در سال 1401و نامه شماره 33778 مورخ 04/02/1401 فرمانداری به شماره وارده 547 مورخ 10/02/1401 شورا با موضوع تمدید قرار داد تایپ و تکثیر ومستند سازی به صورت حجمی در صحن قرائت و نظر فرمانداری مورد پذیرش قرار گرفت ومقرر شد مراتب جهت اقدام قانونی به شهرداری ابلاغ گردد. 1401/02/12 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
60 معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر در ستاد ممیزی املاک شهردای بادرخواست عضویت آقایان حامد آجر لو،داود قربانی وپیمان عین القضاتی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در ستاد ممیزی املاک شهردای اراک موضوع مصوبه 2150/1400/ش مورخ 07/12/1400 شورای اسلامی شهر،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/01/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
61 عضویت آقای نادر اخوان در کمیسیون ماده 14 با درخواست مجوز عضویت آقای نادر اخوان در کمیسیون ماده 14 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری ها و مراکز استانها،کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/01/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
62 برگزاری مزایده عمومی با درخواست مجوز برگزاری مزایده عمومی به صورت حراج عمومی یکجا و تجمیعی برای اموال اسقاطی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مطابق موازین مقرر در آئین نامه مالی و معاملات، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/01/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
63 تهیه و نصب تابلوی روز شمار در پروژه های تقاطع های غیر همسطح با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر تهیه و نصب تابلوی روز شمار در پروژه های تقاطع های غیر همسطح میدان امام حسین (ع) وامام خمینی (ره) توسط شهرداری ، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/01/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
64 برگزاری مناقصه جهت انتخاب مشاور سند چشم انداز بادرخواست مجوز برگزاری مناقصه جهت انتخاب مشاور ذیصلاح جهت پیگیری و پایش و بازنگری برنامه راهبردی عملیاتی سند چشم انداز شهرداری اراک در سال 1401 و اختصاص اعتبار از محل ردیف 121202 با عنوان تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت تا سقف 700 میلیون تومان،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/01/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
65 تمدید قرارداد واگذاری حجمی خدمات پسماند بادرخواست مجوز تمدید قرارداد واگذاری حجمی خدمات پسماند حوزه سازمان مدیریت پسماند شهرداری (شامل: آموزش و اطلاع رسانی شهروندی،خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود در سازمان مدیریت پسماند،نگهداری و نظافت و توزیع غذای حیوانات پناهگاه حیات،نگهداری فضای سبز و نگهبانی محل دفن،نظارت بر انجام دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و ...) به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی تا پایان شهریور ماه سال 1401 از محل ردیف های اعتباری 120201 و 220908 و 220913 بودجه مصوب سال 1401 و تخصیص 5/4 ماه از برآورد ارسالی، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1401/01/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
66 راه اندازی سامانه محاسبه آنلاین عوارض با راه اندازی سامانه محاسبه آنلاین عوارض در سامانه عیان و اطلاع رسانی به شهروندان ، با اکثريت آرا موافقت گرديد. 1401/01/15 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
67 تعرفه عوارض مورد عمل در سال 1402 مقرر شد شهرداری در لایحه تعرفه عوارض مورد عمل در سال 1402 قیمت منطقه ای (P) را بر مبنای قیمت مصوب اداره کل دارایی و ضریب(K) برمبنای گشت های پستی نطقه ای تنظیم و ارائه نماید. 1401/01/15 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
68 واریز مبلغ تعیین شده به حساب اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور جهت خرید 50 دستگاه اتوبوس با واریز مبلغ تعیین شده به حساب اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور جهت خرید 50 دستگاه اتوبوس با عنایت به بند 12 ماده 80 قانون شهرداری ها و بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران ، با اکثريت آرا موافقت گرديد. 1400/12/23 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
69 مساعدت به مجمع خیرین اورژانس 115 با درخواست مساعدت به مجمع خیرین اورژانس 115 از محل اعتبارات ماده 15 بودجه مصوب سال جاری پس از تحقق درآمد، با اکثريت آرا موافقت گرديد. 1400/12/23 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
70 ترک تشریفات درخصوص 3 دستگاه شاسی خودروی 18 تن دوو جهت تجهیز سازمان آتش نشانی با خرید 3 دستگاه خودروی 18 تن آتش نشانی از نمایندگی انحصاری شرکت دوو (شرکت کاسپین خودروی فرهنگ) به مبلغ هر خودرو 000/000/540/28 ریال و جمعاً به مبلغ 000/000/620/85 ریال از محل ردیف اعتباری 220101 بودجه مصوب سال جاری ، با توجه به برگزاری 2 مرحله مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد و عدم شرکت داوطلبین واجد شرایط و با توجه به تشخیص انحصاری بودن محصول مورد نظر توسط شهرداری از حیث استاندارد یورو 5 و سایر مشخصات فنی مستند به بند 2 ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری تهران و بند 12 ماده 80 قانون شوراها ، با اکثريت آرا موافقت گرديد. 1400/12/23 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
71 مصوبات شورای نامگذاری با مصوبات شوراي نامگذاري شهرداري اراک با عنایت به بند 24 ماده 80 قانون شرح وظایف شوراها ، با اکثريت آرا موافقت گرديد. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
72 تملک زمین با کاربری تجهیزات شهری از پلاک ثبتی 4620 و 4619 با تملک زمین با کاربری تجهیزات شهری از پلاک ثبتی 4620 و 4619 اصلی را به مساحت حدود 1600 متر مربع تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی با مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، با عنایت به بند12 ماده 80 قانون شرح وظایف شوراها ، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
73 دومين متمم بودجه سال 1400 شهرداري و سازمان هاي تابعه با اکثريت آرا با (3 نسخه دومين متمم بودجه سال 1400 شهرداري و سازمان هاي تابعه آن با ميزان درآمد و هزينه بالغ بر 1616 ميليارد تومان باستناد بند 12 ماده 80 قانون قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران) موافقت گرديد. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
74 مجوز واگذاري امور خدمات عمومي کشتارگاه شهرداري به سازمان همياري با درخواست مجوز واگذاري امور خدمات عمومي کشتارگاه شهرداري به سازمان همياري شهرداري هاي استان مرکزي بصورت حجمي و با ميزان 5 درصد سود بالاسري و با رعایت موازین بخشنامه بودجه بمدت 6 ماه با عنایت به بند 12 ماده 80 قانون شورا ها و بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران موافقت گرديد و مقرر شد شهرداري پيشنهاد لازم و قانوني خود را در رابطه با واگذاري کشتارگاه صنعتي به بخش خصوصي و سرمايه گذار حداکثر بمدت يک ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
75 واگذاری حق بهره برداری دو واحد اداری تحت مالکیت شهرداری از مجتمع آسمان به ستاد بازسازی عتبات عالیات با تمدید یک ساله واگذاری حق بهره برداری دو واحد اداری تحت مالکیت شهرداری از بلوک 7 طبقه 5 مجتمع آسمان به ستاد بازسازی عتبات عالیات به صورت رایگان و با مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، با عنایت به بند 8 و 12 قانون شرح وظایف شورا ها و بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
76 واگذاری حق بهره برداری یک باب عمارت قدیمی تحت مالکیت شهرداری به جمعیت حامیان آتیه کارگران استان مرکز با واگذاری حق بهره برداری یک باب عمارت قدیمی به مساحت 100 مترمربع عرصه و 80 مترمربع اعیانی تحت مالکیت شهرداری واقع در خیابان جهرم نبش کوچه شهید کی احمدی به جمعیت حامیان آتیه کارگران استان مرکزی به صورت رایگان برای مدت دو سال (مرمت و ترمیم ساختمان مذکور بر عهده جمعیت حامیان آتیه کارگران خواهد بود و با مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ، با عنایت به بند 8 و 12 قانون شرح وظایف شورا ها ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
77 تملک ملک موقوفه واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد باب الحوائج (ع) با تملک ملک موقوفه واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد باب الحوائج (ع) معروف به مسجد منق آبادی به مساحت 31 (سی و یک) متر مربع که با بنای خشت و گلی بوده و امکان ریزش داشته و موجب ایجاد گره ترافیکی گردیده با مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، با رعایت ماده واحده قانون تملک شهرداری ها و انجام کارشناسی ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
78 واگذاری حق بهره برداری یک واحد ساختمان به پلاک ثبتی 49/3379 به مجمع قرآنیان اراک برای مدت یک سال با واگذاری حق بهره برداری یک واحد ساختمان به پلاک ثبتی 49/3379 واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری کوچه لاله نبش کوچه جهانگیری با کد پستی 3814969984 به مساحت عرصه 95.6 مترمربع و اعیانی 145 مترمربع در دو طبقه به مجمع قرآنیان اراک برای مدت یک سال به صورت رایگان و با مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، با عنایت به بند 8 و 12 قانون شرح وظایف شورا ها و بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
79 اختصاص قطعه زمین جهت احداث پست برق با واگذاری و تخصیص حق بهره برداری 60 مترمربع (10*6) از عرصه تحت مالکیت شهرداری در پهنه نوسازی شهید فردین پور در ضلع شرقی بلوک F از فضای سبز پیش بینی شده با حفظ حقوق مالکانه شهرداری و به صورت رایگان به شرکت توزیع برق جهت احداث پست برق با مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، با عنایت به بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و بند 12 ماده 80 قانون شرح وظایف شورا ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/16 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
80 مجوز انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و اتاق اصناف با درخواست مجوز انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و اتاق اصناف استان مرکزی به جهت واگذاری وصول عوارض کسب و بهای خدمات مربوط به آن توسط اتاق اصناف با لحاظ 15 در صد کارمزدوصول ،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/09 تصویب شد. ابلاغ شد دارد
81 مجوز تفویض اختیار جهت خرید خودرو نردبان آتش نشانی با درخواست مجوز تفویض اختیار جهت خرید خودرو نردبان آتش نشانی و برگزاری مراحل قانونی آن از طریق سامانه ستاد تا مبلغ 60 میلیارد تومان وبالاتر به شهردار محترم اراک ،با اکثریت آرا مخالفت گردید. 1400/12/09 تصویب شد. ابلاغ شد دارد
82 بودجه تلفیقی پیشنهادی سال 1401 شهرداری با بودجه تلفیقی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه آن با حیث درآمد و هزینه بالغ بر 1880 میلیارد تومان باستناد ماده 67 قانون شهرداری ها و و بند 12 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و باتوجه به بخشنامه بودجه ابلاغی سال 1401 از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سه نسخه ، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/09 تصویب شد. ابلاغ شد دارد
83 بودجه 1401 شورا با بودجه سال 1401 شورا با میزان مبلغ سرجمع 30 میلیارد ریال (مبلغ 2/2 میلیارد تومان سهم بودجه شوراها و مبلغ 800 میلیون تومان بابت هزینه حسابرسی سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه و شورای اسلامی شهر) باستناد بند (ج) ضوابط کمک به بودجه شوراهای اسلامی شهر موضوع بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها و بند 12 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بند (2) آئین نامه نحوه هزینه کرد بودجه شوراهای اسلامی کشوردر دو نسخه ، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/12/09 تصویب شد. ابلاغ شد دارد
84 درخواست تمدید قرارداد آقای محمد باقری بعنوان مشاور کمیسیون برنامه بودجه با تمدید قرارداد ( شماره 1599-11/11/99) با آقای محمد باقری ، بعنوان مشاور کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی تا پایان سال 1400 ، براساس ماده 10 دستورالعمل شرح وظایف کمیسیون های داخلی شوراها ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/07/19 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
85 درخواست باشگاه ثامن الحجج با پیشنهاد شهرداری ، مبنی بر اختصاص هفته ای 3 جلسه تمرین در سالن ورزشی کوی علی ابن ابیطالب با احتساب 50 درصد تخفیف ، به باشگاه ورزشی ثامن الحجج با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/07/19 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
86 لیست املاک تحت مالکیت شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی با اتفاق آراء مصوب گردید، شهرداری اراک در اسرع وقت نسبت به مکاتبه ( با رونوشت به شورای اسلامی شهر) و صدور اخطار تخلیه املاک در دست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد قرارداد که به هر نحو در املاک موضوع نامه 82184 مورخ 4/6/1400 شهرداری و سایر املاک شهرداری مستقر هستند اقدام و در صورت دریافت درخواست تمدید از سوی ایشان ، مراتب را جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر انعکاس نماید . ( بدیهی است املاکی که با قرارداد و مجوز شورای اسلامی شهر در ید اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد پس از اتمام قرارداد هرگونه تمدیدی می بایست با نظر و مجوز شورای اسلامی شهر انجام پذیرد . ) 1400/07/19 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
87 معرفی نماینده شورای شهر در کمیته فنی و بازرگانی با پیشنهاد عضویت آقای حامد آجرلو ، ریاست کمیسیون اقتصادی ، املاک ، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر به عنوان نماینده این شورا در کمیته فنی و بازرگانی مناقصات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ، باتفاق آراء موافقت گردید . 1400/07/19 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
88 تملک ملک تحت پلاک ثبتی 1109/192 با مالکیت آقای براتعلی اسدی با پیشنهاد تملک ملک تحت پلاک ثبتی 1109/192 با مالکیت آقای براتعلی اسدی واقع در خیابان طالقانی کوچه سجادیه نسترن 16 به مساحت 150.5 مترمربع که میزان 128.77 مترمربع آن در طرح تعریض خیابان واقع گردیده و با باقیمانده میزان 21.73 مترمربع به علت عدم قرار گیری در اولویت های بودجه مصوب و عدم توجیه و ضرورت مخالفت گردید. 1400/07/19 ابلاغ به شهرداری قرائت گردید دارد
89 1302 با درخواست مجوز پیگیری و مذاکره جهت اخذ تسهیلات بانکی به میزان مبلغ 60 میلیارد تومان برای تجهیز و خرید اتوبوس های درون شهری به منظور خدمات رسانی و اجرای وظایف عمومی محوله به سازمان حمل و نقل بار و مسافر با استناد به بند 13 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 96 ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/07/26 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
90 مجوز فروش ضایعات اموال اسقاطی با درخواست مجوز فروش ضایعات اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده در انبار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری پس از اخذ نظر از کارشناس رسمی و با رعایت قوانین و مقررات با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/07/26 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
91 بخشودگی عوارض صدور پروانه ساخت جهت ملک آقای سید حسین طباطبایی با درخواست مجوز و اعلام نظر درخصوص امکان بخشودگی عوارض صدور پروانه ساخت جهت ملک آقای سید حسین طباطبایی با پلاک ثبتی 2055/1 واقع در خیابان امام خمینی ( ره ) کوچه بارو ، با احداث 2 طبقه مسکونی و همکف تجاری و زیرزمین به صورت تجاری در 100 سطح اشغال پس از اخذ نظریه از کمیسیون ماده 5 و با میزان مبلغ 000/352/598/12 ریال باعنایت به مغایرت با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت شد . ضمناً مقرر شد شهرداری در تعرفه سال 1401 درخصوص نحوه بخشودگی و حمایت از املاکی که مورد وقف قرار می گیرند لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. 1400/07/26 ابلاغ به شهرداری قرائت گردید دارد
92 کارگروه تسهیل درخصوص ملک ورثه مرحوم غلامحسین شاطری واقع : با پیشنهاد کارگروه تسهیل شهرداری مبنی بر توافق با ورثه مرحوم شاطری درخصوص پلاک های ثبتی 1309/9 قطعه 2 و 1309/7 قطعه 1 واقع در خیابان شریعتی و احداث بنا در 3 طبقه مسکونی و پیلوت با سطح اشغال 100 درصد ( 44/220 مترمربع به انضمام پیش آمدگی به میزان 86/37 مترمربع ) و 25 مترمربع تجاری در پیلوت ضمن تامین پارکینگ دو واحد مسکونی در مابقی فضای پیلوت با پرداخت عوارض آموزش و پرورش و تهاتر و پایاپای شدن سایر عوارض متعلقه ( اعم از پروانه ساختمانی و حق مشرفیت ) و هزینه تامین دو واحد کسر پارکینگ و آتش نشانی ( یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری ) با میزان مورد مسیری، پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/10/27 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
93 مجوز افزایش اعتبار ردیف 220209 بودجه سال جاری با درخواست مجوز افزایش اعتبار ردیف 220209 بودجه سال جاری از مبلغ 15 میلیارد ریال به 540/52 میلیارد ریال مربوط به اجرای طرح هوشمند سازی حمل و نقل عمومی ( به منظور خرید تجهیزات و نرم افزار جهت اجرای آن طرح) و اصلاح مبلغ مذکور در اصلاحیه بودجه سال 1400 با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/07/26 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
94 اجرای پروژه عمرانی با اکثریت آراء مصوب گردید، که شهرداری قبل از پیش بینی یا اجرای هر پروژه عمرانی حتماً پیوست های لازم طرح ( پیوست فرهنگی ، پیوست زیست محیطی ، پیوست پدافند غیرعامل و ... ) را تهیه و قبل از ارائه پیوست های مربوطه ، مجوز هیچگونه اجرای پروژه عمرانی وجود نخواهد داشت . 1400/07/26 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
95 اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی بر اساس جلسه صحن غیرعلنی مورخ 24/7/1400 و با عنایت به ماده 6 اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور مصوب شورای عالی استان ها ، افراد ذیل جهت عضویت در مرکز پژوهش های شورای اسلامی انتخاب و معرفی گردیدند . 1- جناب آقای محمد عسگری 2- جناب آقای پیمان عین القضاتی 3- جناب آقای حامد آجرلو 4- جناب آقای عباس خسروانی 6- جناب آقای علی چگینی 7- جناب آقای علی حسنی جوشقانی ( معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ) 8- جناب آقای حامد صفی خانی ( مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اراک ) 9- جناب آقای محسن مرادی ( معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی ) 1400/07/26 ابلاغ به شهرداری ابلاغ شد دارد
96 نماینده جهت کارگروه اراضی با انتخاب آقایان حامد آجرلو ، علی اصغر غفاری ، حسن قربانی ، پیمان عین القضاتی و علی چگینی به عنوان نماینده جهت کارگروه اراضی موسوم به نود هکتاری گردو ، با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/08/03 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
97 مجوز پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به مرکز مهر والدين با درخواست مجوز پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به مرکز مهر والدين(درخصوص کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از طلاق) براساس تفاهم نامه فیمابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با شهرداری اراک و در راستای اجرای طرح مهر خانواده، پس اخذ حساب حقوقی از مرکز مذکور از محل ردیف 150302 بودجه مصوب 1400 ، با اکثریت آراء موافقت گردید . همچنین مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه گزارش عملکرد سال گذشته آن مرکز اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر(کمیسیون فرهنگی) ارسال نماید. 1400/08/03 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
98 ماموریت آقای محمد نجفی از پرسنل با درخواست ماموریت آقای محمد نجفی از پرسنل پیمانی شهرداری خنداب به شهرداری اراک بمدت یک سال شمسی و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با اکثریت آراء موافقت گردید 1400/08/03 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
99 انتقال قطعی آقای ابوالفضل محمودی با درخواست انتقال قطعی آقای ابوالفضل محمودی از کارمندان رسمی استانداری مرکزی به شهرداری اراک وفق مقررات قانونی ، با اتفاق آراء موافقت گردید 1400/08/03 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
100 صورت جامع عملکرد 6 ماهه نخست شهرداری و سازمان هاي تابعه : صورت جامع عملکرد 6 ماهه نخست شهرداری و سازمان هاي تابعه وفق ماده 71 قانون شهرداي ها و باستناد بند 10 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدي جهت انتشار عمومی و همچنين ارسال يک نسخه از آن جهت اخذ تاييده به وزرات کشور ، با اکثریت آراء تصویب گردید . 1400/08/03 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
101 انتخاب موسسه حسابرسی اطمینان بخش با اتفاق آراء ، با انتخاب موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران بعنوان حسابرس شهرداری و سازمان های تابعه آن و شورای اسلامی کلانشهر اراک ( با افزایش 25 درصد مبلغ قرارداد نسبت به قرارداد سال قبل ) ، با استناد بند 30 ماده 80 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، موافقت گردید . 1400/08/03 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
102 درخواست جمعی از اهالی فوتبال با الزام شهرداری نسبت به بررسی قانونی موضوع و ارائه لایحه امکان تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک با اکثریت آراء موافقت نمودند 1400/08/10 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
103 نامگذاری معابر شهر اراک مصوبات جلسه شورای نامگذاری معابر شهر اراک مورخ 8/7/1400 موضوع نامه شماره 104708/00 مورخ 12/7/1400 شهرداری به همراه پیشنهاد مورخ 25/7/1400 کمیسیون فرهنگی اجتماعی مطرح گردید . الف ) درخصوص بند 1 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با تغییر نامه کوچه یاس 10 واقع در شهرک پردیس 2 به جهت سکونت خانواده شهید در این کوچه به نامه " شهید علی اصغر غیاث آبادی " در شورای نامگذاری مخالفت شده بود . مصوبه صحن : مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عودت گردد . ب ) درخصوص بند 2 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری میدان انتهای خیابان محمد صدوق واقع در پارک شهید باهنر به نام " جنگلبان " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ج) درخصوص بند 3 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با تغییر نام معبری واقع در خیابان مالک اشتر به نام " شهید حمید چابک " با توجه به تذکر بنیاد شهید مبنی بر اینکه نامبرده از جانبازان متوفی می باشند و هنوز استعلام شهادت وی تایید نگردیده است در شورای نامگذاری مخالفت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . د ) درخصوص بند 4 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام کوچه سلمان فارسی واقع در خیابان جلال آل احمد ، چهار راه حافظ به نام " شهید علیرضا مکی " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ه ) درخصوص بند 5 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری شهرک جدیدالاحداث انتهای شهرک حمید به نام " اکباتان" در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری مخالفت نمودند . و ) درخصوص بند 6 صورتجلسه شورای نامگذاری ، مبنی بر نامگذاری یکی از معابر یا میادین یا ... به نام شهدای زن ، بنیاد شهید در شورای نامگذاری مکلف گردیده نسبت به تهیه آمار لازم و هماهنگی با خانواده شهدا اقدم و موضوع را جهت برگزاری شورای نامگذاری به شهرداری اعلام نماید . ز ) درخصوص بند 7 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری تقاطع غیرهمسطح جدیدالاحداث در میدان مقاومت به نام " شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی" در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ح ) همچنین درخصوص نامگذاری معبر خروجی بلوار امام علی (ع) به طرف میدان صنعت به نام شهید دکتر فخری زاده ، در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری مخالفت نمودند . ط ) درخصوص بند 8 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با تغییر نام میدان بامداد واقع در دره گردو به نام " میدان کوهنورد " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ی ) درخصوص بند 9 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری میدان بی نام واقع در انتهای بلوار شهید کاظمی کرهرودی روبروی مهدیه کرهرود به نام " میدان مهدیه " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . 1400/08/10 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
104 تصویب 3 نسخه اصلاحیه بودجه سال 1400 شورای با درخواست تصویب 3 نسخه اصلاحیه بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک بر اساس فرمت و دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره 73912-13/5/1400) با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/08/10 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
105 تمدید قرارداد همکاری امور اجرائیات شهرداری اراک با بنیاد تعاون ناجا : با درخواست مجوز تمدید قرارداد همکاری امور اجرائیات شهرداری اراک با بنیاد تعاون ناجا بمدت یک سال شمسی در راستای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و رفع سدمعبر و ایجاد و تامین امنیت مامورین امور اجرائیات در جلوگیری از تخلفات شهری و با میزان مبلغ 680/1 میلیارد تومان از محل ردیف اعتباری 120201 بودجه مصوب با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/08/10 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
106 باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن الحجج (ع : با مساعدت به باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن الحجج (ع) ، به مبلغ یک میلیارد ریال از محل کمک به بخش خصوصی ردیف 150207 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک ، به دلیل مشکلات مالی با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/08/18 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
107 مجوز ابلاغ 25 درصد مازاد قرارداد شرکت خدماتی نظم گستر صدر با درخواست مجوز ابلاغ 25 درصد مازاد قرارداد شرکت خدماتی نظم گستر صدرا و پادار نمودن مبلغ آن در محل ردیف اعتباری 120201 ، اصلاحیه یا متمم بودجه سال 1400 شهرداری بمنظور رفع مشکلات مربوط به حوزه واحد حفاظت فیزیکی زیر مجموعه اداره حراست شهرداری ، با اکثریت آراء موافقت گردید. همچنین مقرر گردید در خصوص موضوع بکارگیری ناظر ذبح شرعی کشتارگاه ، در کمیسیون خدمات شهری و برنامه بودجه بحث و بررسی بیشتر صورت گیرد . 1400/08/18 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
108 تملک خانه تاریخی محسنی واقع در خیابان محسنی با کلیات موضوع تملک خانه تاریخی محسنی واقع در خیابان محسنی و تشکیل کا رگروه ویژه به منظور انعقاد تفاهمنامه و قراردادهای لازم ، با رعایت کلیه ضوابط و موازین بودجه ای ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/08/24 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
109 تفویض اختیارات امور حقوقی و دعاوی به آقای سید شهاب میرسمیعی با درخواست تفویض اختیارات امور حقوقی و دعاوی به آقای سید شهاب میرسمیعی، سرپرست حقوقی و قراردادهای شهرداری اراک ، با توجه به ضرورت تسریع در امورات حقوقی شهرداری و همچنین تسهیل در امور اربابان رجوع و مستند به اختیارات حاصله از تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها و التفات به بند 17 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، به شرح بندهای ذیل ، با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/08/24 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
110 تفویض اختیار شهردار با درخواست تفویض اختیار شهردار محترم اراک ، مستند به تبصره ذیل بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان محترم و تکریم اربابان رجوع و همچنین پیشبرد و تسریع و تسهیل در انجام امور محوله و اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی و غیره شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک به شرح بندهای ذیل، موافقت گردید . 1400/08/24 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
111 فروش ملک عباس احمدی با پیشنهاد فروش ( استرداد ) میزان 75.12 مترمربع از باقیمانده ملک تحت پلاک ثبتی 710/8 واقع در میدان هفتم تیر خیابان شکرایی بن بست فاطمیه به مالک اولیه آقای عباس احمدی به قیمت کارشناسی 15.750.000.000 (پانزده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال با توجه به لغو طرح بزرگراه 58 متری امیرکبیر ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/09/01 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
112 اصلاح بند 8 صورتجلسه شماره 211 با پیشنهاد اصلاح بند 8 صورتجلسه شماره 211 مورخه 7/4/1400 شورای اسلامی شهر از طریق حذف عبارت « با رعایت ماده 19 قانون نوسازی و اصلاحیه آئین نامه» با موضوع واگذاری 1.86 مترمربع از باقی مانده پلاک ثبتی گورستان متروکه واقع در خیابان ادبجو، خیابان فدائیان اسلام و الحاق به پلاک ثبتی 4465/1 تحت مالکیت آقای مرتضی میقانی، با اکثریت آراء موافقت گردید. 1400/09/01 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
113 تملک حسین جمشیدی با پیشنهاد تملک یک چهارم شعیر از نود و شش شعیر ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 3/4042 با مالکیت آقای حسین جمشیدی واقع جنب آرامستان به مساحت 187.46 متر مربع از کل پلاک ، در حال حاضر در اختیار انجمن حمایت از زندانیان قرار گرفته است ، به جهت قرار نداشتن در اولویت های تملکی بودجه با اکثریت آراء مخالفت گردید . 1400/09/01 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
114 تملک شش دانگ عمارت مسکونی ورثه مرحوم طوبی یوسفی با پیشنهاد تملک ملک تحت پلاک ثبتی 4393/7 با مساحت عرصه 78.48 متر مربع و اعیانی در یک طبقه واقع در خیابان آیت اله غفاری کوچه شهید کاروانسرایی در طرح تعریض معبر 10 متری با مالکیت ورثه مرحوم طوبی یوسفی و مرضیه کریمی با اتفاق آراء به جهت رفع انسداد معبر و بازگشایی کوچه مورد نظر و ایجاد دسترسی مناسب به خیابان موافقت گردید . 1400/09/01 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
115 جاره غرفه های موجود در ساختمان پایانه مسافربری : با درخواست مجوز تخفیف اجاره غرفه های موجود در ساختمان پایانه مسافربری ذیل نظر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با ارائه پیشنهاد اعلامی از سوی شهرداری و براساس نظریه کمیسیون به شرح ذیل ، با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/09/01 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
116 تشکیل ستاد تعیین تکلیف اراضی ولی آباد و صالح آباد با تشکیل ستاد تعیین تکلیف اراضی ولی آباد و صالح آباد در شهرداری ، با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/09/08 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
117 پیشنهاد لغو مصوبه شماره 551/ش/1400 مورخ 29/4/1400 شورای اسلامی شهر با پیشنهاد لغو مصوبه شماره 551/ش/1400 مورخ 29/4/1400 شورای اسلامی شهر مبنی بر واگذاری ساختمان کارگاه امانی منطقه یک به پلیس راهنمایی رانندگی ، به استناد بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف شوراها و بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها، با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/09/08 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
118 توافقنامه فیمابین شهرداری و شرکت تلاشگران با توافقنامه فیمابین شهرداری و شرکت تلاشگران امروز مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز و باغ به تجاری خدماتی رفاهی در ازای واگذاری پلاک ثبتی 12168/14 (به مساحت 90/22070 متر مربع) و همچنین واگذاری حریم سبز پلاک ثبتی 14169/14 (کل پلاک به مساحت 45/30083 متر مربع) که 8740 متر مربع آن حریم سبز می باشد ، موافقت بعمل نیامد . 1400/09/08 ابلاغ به شهرداری ابلاغ شد دارد
119 ملک آقای محمد قلعه با ارائه مجوز ساخت به ملک آقای محمد قلعه با اکثریت آراء مخالفت گردید . 1400/09/15 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
120 تملک تمامت شش دانگ و یا در غیر این صورت تملک یک دانگ ( سهم دو دختر مصوبه صحن : با تملک تمامت شش دانگ و یا در غیر این صورت تملک یک دانگ ( سهم دو دختر ) پلاک ثبتی 3476 تحت مالکیت ورثه مرحوم نورا... حسینجانی به مساحت کل عرصه 232.55 ( دویست و سی و دو و پنجاه و پنج صدم ) مترمربع و اعیانی 245.8 ( دویست و چهل و پنج و هشت دهم ) مترمربع واقع در خیابان فردین پور که در طرح احیاء و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری واقع گردیده است ، با اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/09/15 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
121 اعطای تراکم و امتیاز عقب نشینی مازاد بر 55 درصد با اعطای تراکم و امتیاز عقب نشینی مازاد بر 55 درصد تراکم مصوب و اصلاح پروانه صادره پلاک ثبتی 2/2208 قطعه 2 واقع در سه راه ابوذر با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/09/15 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
122 تائیدیه عضویت آقایان حمید نوازنی ، علی انصاری و مهدی با صدور تائیدیه عضویت آقایان حمید نوازنی ، علی انصاری و مهدی شهری در شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/09/15 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
123 مجوز پایش و بازنگری با درخواست مجوز پایش و بازنگری برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری جهت تدوین بودجه سال 1401 توسط مشاور ذیصلاح ، با اکثریت آراء مخالفت گردید . 1400/09/15 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
124 تملک دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک تحت پلاک ثبتی 799 فرعی از 1 اصلی واقع در کرهرود (علیرضا رجائی راد با تملک دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک تحت پلاک ثبتی 799 فرعی از 1 اصلی واقع در کرهرود (علیرضا رجائی راد)به مساحت 222 متر مربع، با اکثریت آرا موافقت گردید. 1400/09/29 ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
125 مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه با درخواست مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه به مراجعین متقاضی از استفاده دوچرخه در بوستان بانوان، به ازای هر 30 دقیقه استفاده از دوچرخه مبلغ 50 هزار ریال،به اتفاق آرا موافقت گردید. 1400/09/29 ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
126 مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه با درخواست مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه به مراجعین متقاضی از استفاده دوچرخه در بوستان بانوان، به ازای هر 30 دقیقه استفاده از دوچرخه مبلغ 50 هزار ریال،به اتفاق آرا موافقت گردید. 1400/09/29 علی جعفر مسئولی - حامد آجرلو ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
127 درخواست تملک پلاک ثبتی 5/4528 واقع در محله رودکی با تملک پلاک ثبتی 5/4528 واقع در محله رودکی ، کوچه حق شناس با مساحت عرصه 47/81 مترمربع و حدود 60 مترمربع اعیانی موافقت بعمل نیامد . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
128 درخواست تملک پلاک ثبتی 182/3967 واقع در فاز یک کوی پردیس، بر بلوار امام علی (ع)، با درخواست تملک پلاک ثبتی 182/3967 واقع در فاز یک کوی پردیس، بر بلوار امام علی (ع)، روبروی املاک روشنایی با عرصه ای به مساحت 500 مترمربع ، با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
129 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به خانم ...به مبلغ 350 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، با اتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
130 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به خانم ... به مبلغ 350 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، با اتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
131 مساعدت مالی با مساعدت به خانم ... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، با اتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
132 مساعدت مالی با مساعدت به آقایان .....( مبلغ 000/000/15 ریال ) و آقای ...... ( مبلغ 000/000/15 ریال ) ، از محل ماده 15 بودجه شورا به اتفاق آراء موافقت گردید . 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
133 درخواست مجوز تمدید قرارداد اجاره ساختمان منطقه بافت تاریخی بمدت یک سال شمسی(تا پایان سال 1400 با درخواست مجوز تمدید قرارداد اجاره ساختمان منطقه بافت تاریخی بمدت یک سال شمسی(تا پایان سال 1400) وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری با مبلغ 13 میلیون تومان ماهیانه ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
134 درخواست در اختیار گذاشتن فضایی از پایگاه مدیریت بحران شهرداری به منظور استقرار و فعالیت ارگان های ام با درخواست در اختیار گذاشتن فضایی از پایگاه مدیریت بحران شهرداری به منظور استقرار و فعالیت ارگان های امدادی شامل اورژانس ، هلال احمر و آتش نشانی جهت ارائه خدمات امدادی – عملیاتی و آموزشی به شهروندان ، باتفاق آراء موافقت گردید . ضمناً مقرر گردید استقرار ارگان های فوق طبق شرایط ، ضوابط و مقررات تفاهم نامه تنظیمی از سوی شهرداری اراک و پس از انعقاد تفاهم نامه فیمابین صورت پذیرد . خدمات شهری و.. 1400/04/28 ندارد حامد آجرلو - ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
135 درخواست مساعدت به مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت اله خوانساری مبنی بر کمک شهرداری جهت تکمیل ساخت فاز با درخواست مساعدت به مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت اله خوانساری مبنی بر کمک شهرداری جهت تکمیل ساخت فاز 3 آن مجموعه با حداکثر مبلغ هزینه 50 میلیون تومان از محل ماده 15 بودجه مصوب سال جاری شهرداری ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
136 درخواست تملک یک چهارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک ثبتی 3/4042 قطعه ششم واقع در جنب آرامست با درخواست تملک یک چهارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک ثبتی 3/4042 قطعه ششم واقع در جنب آرامستان اراک به مساحت تقریبی 46/187 مترمربع (بخشی از اراضی پارکینگ حمایت) موافقت بعمل نیامد . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
137 پيشنهادات و مصوبات صورتجلسه شماره 43 مورخ 27/4/1400 کميته حسابرسي شوراي اسلامي شهر با درخواست مجوز انتصاب خانم نهال بیات به عنوان مدیر امور مالی و عضو کمیسیون معاملات متوسط منطقه بافت تاریخی شهرداری با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري ها و با استناد به تبصره ذيل بند 30 ماده 80 قانون شوراها، با اکثریت آراء موافقت گردید. برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
138 مجوز واگذاری و الحاق باقی مانده ملک تملیکی شهرداری تحت پلاک ثبتی 1050/2 با میزان متراژ 60/20 متر مر با درخواست مجوز واگذاری و الحاق باقی مانده ملک تملیکی شهرداری تحت پلاک ثبتی 1050/2 با میزان متراژ 60/20 متر مربع واقع در کرهرود خیابان شهید رسولی به عمارت قدیمی متعلق به آقای علیرضا اعلائی با پلاک ثبتی 840/1 به میزان مبلغ کارشناسی شده و با لحاظ ارزش افزوده ناشی از الحاق ملک به میزان 224 میلیون تومان ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
139 درخواست اصلاح مبلغ ردیف 15-31 بهای خدمات سال 1400 شهرداری : با درخواست اصلاح مبلغ ردیف 15-31 بهای خدمات سال 1400 شهرداری ، به شرح ذیل ، با اکثریت آراء موافقت گردید . *هزینه مدیریت و پردازش پسماند انتقال یافته به محل دفن از روستاها و دهیاری ها(بدون تغییر نسبت به سال 99) به ازای هر کیلوگرم 745 ریال و هزینه مدیریت و پردازش پسماند انتقال یافته به محل دفن از شهرداری ها و شهرک ها و شرکت ها و غیره(با 25 درصد افزایش نسبت به سال 99) به ازای هرکیلو گرم 930 ریال محاسبه و اخذ گردد. برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/28 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
140 درخواست تأمین اعتبار تهیه پروژه سریال پوروطن ، به قید دو فوریت با درخواست شهرداری مبنی بر تأمین اعتبار تهیه پروژه سریال پوروطن ، به میزان 800 میلیون تومان در بودجه سال جاری ( در متمم پادار گردد ) و الباقی تا سقف 27 میلیارد ریال در بودجه های دو سال آتی پیش بینی و پرداخت صورت پذیرد ، باتفاق آراء موافقت گردید 1400/04/21 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
141 درخواست مجوز تمدید قرارداد واگذاری امور خدمات عمومی سطح شهر شهرداری اراک ( زیر نظر معاونت محترم خدما با درخواست مجوز تمدید قرارداد واگذاری امور خدمات عمومی سطح شهر شهرداری اراک ( زیر نظر معاونت محترم خدمات شهری ) به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی به مدت یک سال شمسی با میزان مبلغ 586/653/545/22 ریال باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/21 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
142 درخواست تملک باقیمانده قطعه زمینی واقع در خیابان لعلی، تقاطع فضیلت با تملک باقیمانده قطعه زمینی واقع در خیابان لعلی، تقاطع فضیلت تحت مالکیت آقای مهرعلی جلالی فراهانی و با پلاک ثبتی 6-3925 به مساحت 86-31 مترمربع طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری موافقت بعمل نیامد . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/14 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
143 درخواست مشارکت شهرداری اراک با شرکت آذرآب در تکمیل و ساخت مجموعه تفریحی آن شرکت با انجام مذاکراه شهرداری اراک با شرکت آذرآب در تکمیل و ساخت مجموعه تفریحی آن شرکت واقع در کوی صنعتی با اکثریت آراء موافقت گردید و همچنین مقرر گردید پیشنهاد تکمیلی جهت طرح در صحن به شورا ارائه گردد . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/14 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
144 درخواست مجوز تمدید قرارداد مستاجرین غرفه ها و شرکت های مسافربری و توقفگاه اتوبوس ها با سازمان حمل و با درخواست مجوز تمدید قرارداد مستاجرین غرفه ها و شرکت های مسافربری و توقفگاه اتوبوس ها با سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری بمدت یک سال شمسی باستناد تصویب نامه هیات وزیران بشماره وارده 690-10/3/1400 با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/14 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
145 پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر با پادار نمودن مبلغ نهایی تسویه شده در متمم بودجه سال جاری، جهت پرداخت نقدی مطالبات بانک شهر از شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید . 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
146 مبنی بر واگذاری اضافه متراژ 7 باب تجاری متعلق به شهرداری واقع در پاساژ امیرکبیر به شرکت آبفا در قبال با واگذاری اضافه متراژ 7 باب مغازه متعلق به شهرداری واقع در پاساژ امیرکبیر (به مساحت 56-24 مترمربع ) به شرکت آبفا بر اساس قیمت سال واگذاری (سال 1393) و بر مبنای قیمت کارشناسی باتفاق آراء موافقت گردید . 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
147 تملک پلاک ثبتی 321-3929 واقع در کوی پردیس یک با تملک پلاک ثبتی 321-3929 به نشانی کوی پردیس یک، خیابان شهید عراقچی، نبش کوچه لاله 6 به مالکیت ورثه مرحوم غلامحسین دولت آبادی واقع در طرح معبر و فضای سبز ، با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
148 واگذاری ساختمان متعلق به شهرداری اراک به پلیس راهنمایی و رانندگی با واگذاری حق بهره برداری ساختمان متعلق به شهرداری اراک واقع در انتهای خیابان خانه سازی قنات جهت استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی شهر اراک ، به مدت یک سال ، با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
149 تملک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 64/40 قطعه 10 با تملک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 64-40 قطعه 10 به مساحت 200 مترمربع متعلق به آقای محمد احسان محبی واقع در شهرک توحید خیابان موزه دفاع مقدس ، با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
150 درخواست مدیر خانه مطبوعات استان مرکزی مبنی بر در اختیار قرار دادن پناهگاه سابق واقع در پیاده راه امی با در اختیار قرار دادن پناهگاه سابق واقع در پیاده راه امیرکبیر به خانه مطبوعات جهت ایجاد موزه مطبوعات ، با اکثریت آراء موافقت گردید . فرهنگی اجتماعی 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
151 پرداخت نقدی مطالبات بانک شهر از شهرداری به قید دو فوریت با استقراض مبلغ 280 میلیارد ریال از موجودی حساب تأمین پارکینگ نزد بانک رسالت، جهت پرداخت نقدی مطالبات بانک شهر از شهرداری ، ناشی از انتشار اوراق مشارکت پروژه شهید فردین پور، با عنایت به اختیارات حاصل از ماده 39 آئین نامه مالی شهرداری و کارسازی مبلغ مورد استقراض در اقساط ماهانه در حساب موصوف و تا پایان سال جاری ، باتفاق آراء موافقت گردید . 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
152 واگذاری 86-1 مترمربع از عرصه گورستان متروکه قدیمی واقع در خیابان ادبجو با واگذاری 86-1 مترمربع از عرصه گورستان متروکه قدیمی واقع در خیابان ادبجو خیابان فداییان اسلام جهت الحاق به ملک مجاور تحت پلاک ثبتی 4465-1 و به مالکیت آقای مرتضی میقانی، با رعایت ماده 19 قانون نوسازی و اصلاحیه آئین نامه آن، با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
153 نامه تعدادی از شهروندان محترم ساکن منطقه سنجان در رابطه با تردد از جاده حد فاصل سنجان – کرهرود به سم با درخواست تعدادی از شهروندان محترم ساکن منطقه سنجان در رابطه با تردد از جاده حد فاصل سنجان – کرهرود به سمت اراک و نیاز به تکمیل جدولگذاری و آسفالت معبر مذکور ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/04/07 ندارد ندارد حامد آجرلو - ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
154 تملک ملک قولنامه ای ورثه مرحوم فاطمه طون با تملک ملک قولنامه ای ورثه مرحوم فاطمه طون کار با وکالت خانم فاطمه امیری واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری، روبروی پارک شهر به مساحت 68-76 مترمربع عرصه و 137 مترمربع اعیانی قدیمی و 11 مترمربع تجاری که در طرح نوسازی پهنه شهید فردین پور قرار دارد ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
155 تملک قدرالسهم مرحوم فخرالدین مهاجرانی از پلاک ثبتی 4045 واقع در طرح تعریض و گشایش خیابان شهدا با تملک قدرالسهم مرحوم فخرالدین مهاجرانی از پلاک ثبتی 4045 واقع در طرح تعریض و گشایش خیابان شهدا به میزان دو یازدهم از بیست و دو سوم مشاع از 96 شعیر مشاع به مساحت تقریبی 13-84 مترمربع ، با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
156 درخواست آقای علی کرمی مبنی بر اصلاح توافقنامه فیمابین شهرداری و کاهش قدرالسهم شهرداری با درخواست آقای علی کرمی مبنی بر اصلاح توافقنامه فیمابین شهرداری و کاهش قدرالسهم شهرداری و همچنین رفع معضلات آلودگی هوا و صوت ناشی از مجاورت ملک نامبرده با پارکینگ طبقاتی خاتم ، با اکثریت آراء موافقت گردید که جهت محاسبه تراکم مازاد ، تراکم مجاز ملک بر اساس طرح جامع جدید محاسبه شود و سپس چنانچه تراکم مازاد زیر 300 متر است ، در محاسبه عوارض بند 7 ماده 2 تعرفه ملاک عمل قرار گیرد و در غیر اینصورت ، مطابق شیوه نامه تسهیل عمل شود . عمران و شهرسازی 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
157 درخواست مجوز ابلاغ افزایش 25 درصد قرارداد شماره 42061-25/8/99 فی مابین شهرداری و سازندگی خاتم الانبی با درخواست مجوز ابلاغ افزایش 25 درصد قرارداد شماره 42061-25/8/99 فی مابین شهرداری و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با موضوع افزایش مجوز مذکور در اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) ذیل قرارداد منعقد شده(42061-25/8/99) با شرط تهیه کلیه مستندات وRFP و گزارش های شورای ترافیک و پلیس راهور به جهت ضرورت احداث تقاطع و همچنین تهیه برآورد توسط مشاور ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
158 درخواست مجوز پادار نمودن ردیف اعتباری در متمم یا اصلاحیه بودجه سال جاری شهرداری به میزان مبلغ 790 می با درخواست مجوز پادار نمودن ردیف اعتباری در متمم یا اصلاحیه بودجه سال جاری شهرداری به میزان مبلغ 790 میلیون تومان به جهت بازسازی و تجهیز سوله آتش نشانی و خدمات ایمنی منطقه کرهرود ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/04/07 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
159 ارسال 2 نسخه اصلاح بودجه سال 1400 شورای اسلامی کلانشهر اراک به میزان 700/24 میلیارد ریال ، به همراه با 3 نسخه اصلاح بودجه سال 1400 شورای اسلامی کلانشهر اراک به میزان 700/24 میلیارد ریال با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
160 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به خانم ...... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و به دلیل مشکلات مالی نامبرده با اتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
161 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به آقای .... به مبلغ به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و به دلیل مشکلات مالی نامبرده با اتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
162 تملک پلاک ثبتی 11/3566 به مالکیت آقای محسن رحیمی واقع در طرح پهنه شهید فردین پور به نشانی خیابان شیخ با تملک پلاک ثبتی 11/3566 واقع در طرح پهنه شهید فردین پور در قالب تهاتر با املاک شهرداری و ترجیحاً آپارتمان واقع در طبقه اول مجتمع مسکونی واقع در خیابان آیت اله کاشانی از طریق ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
163 تملک و پرداخت کلیه حقوق کسبی و متصوره تمامت یک باب مغازه مورد اجاره ( سرقفلی ) آقای جلیل جعفری (چاپخ با تملک و پرداخت کلیه حقوق کسبی و متصوره تمامت یک باب مغازه مورد اجاره ( سرقفلی )آقای جلیل جعفری (چاپخانه دهخدا) واقع در پلاک ثبتی 3482 به آدرس خیابان شهدا در صورت عدم پرداخت هیچگونه غرامتی در سنوات قبل با اکثریت آراء موافقت گردید . املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
164 درخواست تمدید قرارداد واگذاری خدمات عمومی شهر سازمان مدیریت پسماند شهرداری به سازمان همیاری شهرداری با درخواست تمدید قرارداد واگذاری خدمات عمومی شهر سازمان مدیریت پسماند شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی از تاریخ 1/2/1400 الی 29/12/1400 و با میزان برآورد تا سقف 000/000/550/52 ریال باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
165 پیشنهاد تملک املاک موسوم به ورثه مرحوم امین حاج باشی ، با قید دو فوریت مطرح گردید . با کلیت موضوع در اولویت قرار گرفتن تملک املاک موسوم به ورثه مرحوم امینی حاج باشی با مشخصات به شرح چهار پلاک با شماره های ثبتی 2/716-36/716-37/716-35/716 واقع در خیابان شهید بهشتی – خیابان عضد با مساحت کلی 6/7354 مترمربع ( هفت هزار و سیصد و پنجاه و چهار متر و شش دهم ) مترمربع که بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر میزان 79/1232 ( هزار و دویست و سی و دو متر و هفتاد و نه صدم ) مترمربع از آن در طرح تعریض خیابان و میزان 8/6121 ( شش هزار و صد و بیست و یک متر و هشت دهم) مترمربع نیز دارای کاربری فضای سبز و باغ می باشد ، با واگذاری امتیاز تراکم و تجاری به صورت تنظیم توافقنامه برابر قوانین و مقررات و ضوابط با کسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که توافقنامه حتماً به تصویب شورا برسد ، باتفاق آراء موافقت گردید . 1400/02/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
166 دومین صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در رابطه با درخواست اختصاص یک لاین از خیابان مصدق به پروژه با درخواست اختصاص موقت یک لاین از خیابان مصدق به پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) به مدت 4 ماه از تاریخ بهره برداری با اکثریت آراء موافقت گردید . فنی ، عمران ترافیک و شهرسازی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
167 اخذ مجوز واگذاری بن بست گلایول با واگذاری بن بست گلایول واقع در انتهای عضد یک ،خیابان پیروزی، تقاطع کوچه شهید اورنگ به آقای آتبین معطری جهت تجمیع با پلاک های ثبتی 22-741 و 9-741 و 25-741، با توجه به ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان محترم رسمی دادگستری به مبلغ 14900000000ریال ، موافقت بعمل نیامد املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
168 درخواست تمدید قرارداد واگذاری حجمی انجام امورات تایپ و تکثیر و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق 6گانه،ا با (درخواست تمدید قرارداد واگذاری حجمی انجام امورات تایپ و تکثیر و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق 6گانه،امور ارتباطات و بین الملل شهرداری و خدمات عمومی ساختمان های شهرداری تا تاریخ 29-12-1400 و به میزان برآورد های ذیل به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی و باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1-3-1375 بااصلاحات و الحاقات بعدی) ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1-میزان برآورد انجام امور حجمی تایپ و تکثیر و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق 6گانه مبلغ 29500 میلیارد ریال. 2-میزان برآورد انجام امور حجمی ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مبلغ 11300 میلیارد ریال. 3-میزان برآورد انجام امور حجمی خدمات عمومی ساختمان های شهرداری مبلغ 55200 میلیارد ریال. (میزان 5 درصد بالاسری نیز در برآوردها دیده شده است) برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
169 3 نسخه تفریغ بودجه سال 1399 شورا با میزان مبلغ 17475611485 ریال با 3 نسخه تفریغ بودجه سال 1399 شورا با میزان مبلغ 17475611485 ریال باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1-5-1375 و با تغییرات و اصلاحات بعدی 4-2-96 با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
170 پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت خوابگاه ایتام موسسه خیریه امام رضا (ع) با درخواست پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت خوابگاه ایتام موسسه خیریه امام رضا (ع) براساس متمم توافق نامه 21338 مورخ 15-2-1400 براساس عوارض سال 99 و به میزان مبلغ 1273487100 ریال از محل ردیف 150204 بودجه مصوب سال جاری شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
171 درخواست تمدید واگذاری امور حجمی خدمات توقفگاه سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری به سازمان همیاری با درخواست تمدید واگذاری امور حجمی خدمات توقفگاه سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی بمدت 10 ماه( از تاریخ 1-3-1400 الی 29-12-1400) تا سقف مبلغ 21 میلیارد ریال(جمع کل هزینه ها بهمراه 5 درصد بالاسری) باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1-3-1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاح مبلغ مورد نظر در اصلاحیه با متمم بودجه سال 1400 با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
172 انتصاب آقای محمدمهدی کریم زاده از کارمندان پیمانی شهرداری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری به عنو با انتصاب آقاي محمدمهدي كريم زاده از كارمندان پيماني شهرداري داراي مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري به عنوان سرپرست امور مالي سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اقدام گردد و از آنجائيكه مسئول امور مالي سازمان به عنوان قائم مقام ذيحساب شهرداري محسوب مي گردد ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
173 مجوز طریق پرداخت بدهی شهرداری اراک به بانک شهر بابت اوراق منتشر شده سال 91 مربوط به پروژه خیابان شهی با درخواست مجوز پرداخت بدهی شهرداری اراک به بانک شهر بابت اوراق مشارکت منتشره سال 1391 پروژه خیابان شهید فردین پور ، به شرح ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید . 1- پرداخت دو کوپن باقیمانده از اوراق مشارکت پس از اعلام آن بانک طی یک طغری چک در وجه حسابی که معرفی می گردد . 2- پرداخت اصل اوراق منتشره به مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد ریال حداکثر ظرف یک ماه پس از اولین واریز به حساب معرفی شده توسط بانک شهر 3- پرداخت الباقی بدهی بابت اوراق با مأخذ محاسبه تاریخ 9-9-1399 به نرخ 20 درصد و بخشودگی 6 درصد وجه التزام با اقساط مساوی تا پایان سال جاری که به صورت چک ، تضمین پرداخت خواهد گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/03 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
174 بررسی وضعیت توزیع آگهی ها در شهرداری ، منبعد توزیع و درج آگهی های قانونی شهرداری ( مناقصات ، مزایدات و شناسایی پیمانکاران ) از طریق سامانه '' e-rasaneh.ir' و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرد . فرهنگی اجتماعی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
175 مساعدت به اشخاص با درخواست مساعدت به آقای....... به مبلغ 300 هزارتومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و به دلیل مشکلات مالی نامبرده ، باتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
176 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به آقای...... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، باتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
177 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به آقای .... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
178 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به خانم...... به مبلغ 350 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
179 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به خانم .... به مبلغ 250 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
180 مساعدت مالی : با درخواست خانم ...... ، به مبلغ 3 میلیون ریال از ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک پس از تحقق درآمد ، به دلیل مشکلات مالی با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
181 اصلاح بهای خدمات مربوط به سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری در ردیف های (1-33) و ( 39-1-2) با درخواست اصلاح بهای خدمات ردیف های (1-33) و (39-1-2) مربوط به سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری درسال 1400 مطابق بند های ( الف) و ( ب) به شرح ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید . الف: حق پارکینک از خودروهای ورودی به پایانه های مسافربری بر اساس تعرفه مصوب سال 1400 1-مینی بوس- 15000 ریال 2- اتوبوس – 20000 ریال 3- سواری – 10000 ریال 4- حق پارکینگ مدیران شرکت های مسافربری و غرفه های پایانه مرکزی(ماهیانه)- 3000000 ریال تبصره(1) پیشنهادی مصوب: مبلغ قید شده ردیف های 1 و 2 به عنوان ورودیه اخذ میگردد و درصورتی که وسیله نقیله بند های مذکور در ساعات خارج از سرویس روزانه در محل پارکینگ توقف نمایند به ازای هر ساعت توقف 10000 ریال محاسبه و اخذ میگردد. ب: تعرفه بند 39-1-2 مصوب سال 1400: با توجه به برون سپاری مراحل تشکیل پرونده به دفاتر پیشخوان دولت،هزینه دفاتر پیشخوان از مبلغ تشکیل پرونده 820000 ریال کسر گردد. برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
182 اساسنامه پیشنهادی تاسیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک براساس ماده 5 با یک نسخه اساسنامه پیشنهادی تاسیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک براساس ماده 54 قانون شهرداری ها مشتمل بر 8 فصل و 25 ماده و 8 تبصره، بااستناد به نظریه شماره 56789-26/12/1399 مدیرکل محترم دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور ، به شرح ذیل ، با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
183 مجوز تمدید قرارداد بهره برداران غرفه ها و کانکس های سطح شهر : با درخواست مجوز تمدید قرارداد بهره برداران غرفه ها و کانکس های سطح شهر ذیل نظر مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری به مدت یک سال شمسی و با نظر به شرایط ایجاد شده توسط ویروس کرونا باستناد به تصویب نامه هیات وزیران ابلاغی از سوی معاونت محترم ریاست جمهور به شماره وارده 730-13/3/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی و با رعایت 5 بند ذیل ، باتفاق آراء موافقت گردید برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری بااتفاق دارد
184 گزارش عملکرد شرح وظایف و چالش های موجود اداره مدیریت بحران شهرداری اراک گزارش عملکرد شرح وظایف و چالش های موجود اداره مدیریت بحران شهرداری اراک به شرح ذیل قرائت گردید . 1- مقرر گردید شهرداری اراک در متمم بودجه جهت: 1- بروزرسانی و خرید تجهیزات انبار ذخیره اقلام اضطراری و مدیریت بحران2 - ایجاد مرکز عملیات اضطراری EOC 3- انجام طرح جامع مدیریت بحران شهر اراک 4- تکمیل پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱ شهری و احداث ساختمان ستادی امدادی مجاورآن 5- جانمایی و احداث سومین پایگاه مدیریت بحران در یکی از مناطق ۳ و یا ۴ شهری اعتبارات لازم را پیش‌بینی و مبلغ پیشنهادی را جهت تصویب در صحن رسمی به این شورا اعلام نمایند. 2- مقرر گردید شهرداری اراک جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره مدیریت بحران، اقدامات لازم را معمول و از نتیجه این شورا را مطلع فرمایند نظارت و پیگیری 1400/03/24 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری قرائت گردید دارد
185 با درخواست مجوز جابجایی المان شهدای نداجا در میدان صنعت با درخواست مجوز جابجایی المان شهدای نداجا در میدان صنعت با میزان مبلغ 250 میلیون تومان اعتبار هزینه با اکثریت آراء موافقت گردید 1400/03/10 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
186 دستورالعمل پیشنهادی هزینه کرد از محل ماده 14 و 15 شهرداری با دستورالعمل پیشنهادی هزینه کرد از محل ماده 14 و 15 شهرداری وفق شیوه نامه ابلاغی جدید از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بشرح ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/10 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
187 درخواست افزایش اعتبار هزینه مربوط به احداث پروژه باغ موزه دفاع مقدس : با افزایش اعتبار هزینه مربوط به احداث پروژه باغ موزه دفاع مقدس از مبلغ 10 میلیارد ریال به 30 میلیارد ریال در بودجه سال 1400 با اصلاح و افزایش بودجه ردیف اعتباری 210217 به مبلغ 30 میلیارد ریال و کسر و تامین مبلغ مذکور از ردیف اعتباری 310000 بودجه سال جاری تحت عنوان تعهدات انتقالی سنواتی با اکثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/10 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
188 در خواست مجوز هزینه مبلغ 100 میلیون تومان جهت تامین هزینه های برگزاری نمایشگاه توسعه شهری و روستایی با درخواست مجوز هزینه مبلغ 100 میلیون تومان جهت تامین هزینه های برگزاری نمایشگاه توسعه شهری و روستایی در محل شبستان مصلی حضرت امام خمینی(ره) تهران از تاریخ 13 الی 15 تیر ماه سال جاری با اکثریت آراء موافقت گردید برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/10 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
189 انجام روکش آسفالت جاده دسترسی به میدان میوه و تره بار شهر اراک با هزینه شهرداری اراک به قید دو فوریت با درخواست انجام روکش آسفالت جاده دسترسی به میدان میوه و تره بار شهر اراک با هزینه شهرداری اراک ، باتفاق آراء موافقت گردید 1400/03/31 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
190 موضوع توافقنامه و مصوبه کارگروه تسهیل به شماره 31411 مورخ 27/6/99 درخصوص ملک آقایان مسعود برونسی و ع با مصوبه کارگروه تسهیل به شماره 31411 مورخ 27/6/99 و توافقنامه تنظیم شده بر اساس آن در خصوص ملک آقایان مسعود برونسی و علی اکبر سلطان آبادی ، با اکثریت آراء موافقت گردید . فنی عمران و شهرسازی 1400/03/31 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
191 ارسال 3 نسخه تفریغ بودجه تلفیقی سال 1399 شهرداری و سازمان های تابعه با تصویب3 نسخه تفریغ بودجه تلفیقی سال 1399 شهرداری و سازمان های تابعه آن با ميزان مبلغ 863/982/366/030/10 ريال و باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن ، با ا کثریت آراء موافقت گردید . برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/31 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
192 ایجاد خانه های کارگری مجتمع جهت استفاده کارگران خدمات شهری با توجه به لزوم ایجاد خانه های کارگری مجتمع جهت استفاده کارگران خدمات شهری ، با اکثریت آراء موافقت گردید ، با عنایت به پیشنهاد مدیر محترم اداره املاک و مستغلات شهرداری اراک ملک شهرداری واقع در خیابان رودکی ، پل شهید باغی زاده جنب ساختمان جدیدالاحداث منطقه 3 بدین منظور لحاظ گردد و تا پایان تیرماه فاز اجرایی آن آغاز گردد . تبصره : سازمان مدیریت پسماند موظف است نسبت به کارشناسی زمین موجود بر اساس ضوابط ایجاد خانه های کارگری و نیز مسائل زیست محیطی اقدام نموده و ظرف مدت تعیین شده نظریه خود را به این شورا منعکس گردد . خدمات شهری ،محیط زیست و سلامت 1400/03/31 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
193 درخواست مجوز واگذاری حجمی بخشی از امور نقلیه سنگین مربوط به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر با درخواست مجوز واگذاری حجمی بخشی از امور نقلیه سنگین مربوط به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان تا پایان سال 1400 ، با اکثریت آراء موافقت گردید برنامه و بودجه و حقوقی 1400/03/31 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
194 درخواست مجوز پرداخت 20 میلیون تومان به آقای شهرام خوش کنار نامه شماره 48696 مورخ 8/10/99 به شماره وارده 3204 مورخ 8/10/99 در رابطه با درخواست مجوز پرداخت 20 میلیون تومان به آقای شهرام خوش کنار از محل ردیف 150302 بودجه مصوب شهرداری به دلیل حمایت از فعالیت ایشان در حوزه جمع آوری ، نگهداری و درمان معتادین متجاهر از سطح شهر اراک ، به همراه نظریه مورخ 15/10/99 کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مطرح گردید . مصوبه صحن : با درخواست مجوز پرداخت 20 میلیون تومان به آقای شهرام خوش کنار از محل ردیف 150302 بودجه مصوب شهرداری به دلیل حمایت از فعالیت ایشان در حوزه جمع آوری ، نگهداری و درمان معتادین متجاهر از سطح شهر اراک با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/10/29 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
195 درخواست مجوز پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان به سرکار خانم ملیکا برون نامه شماره 48242 مورخ 6/10/99 شهرداری به شماره وارده 3169 مورخ 6/8/99 در رابطه با درخواست مجوز پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان به سرکار خانم ملیکا برون از محل ردیف 150304 بودجه مصوب شهرداری به جهت حمایت از نامبرده در راستای مدال آوری طلا در مسابقات جاکارتا ، به همراه نظریه مورخ 15/10/99 کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مطرح گردید . مصوبه صحن : با درخواست مجوز پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان به سرکار خانم ملیکا برون از محل ردیف 150304 بودجه مصوب شهرداری به جهت حمایت از نامبرده در راستای مدال آوری طلا در مسابقات جاکارتا با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/10/29 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
196 درخواست مجوز مساعدت به طرح شهید سلیمانی نامه شماره 51033 مورخ 22/10/99 شهرداری به شماره وارده 3372 مورخ 22/10/99 در رابطه با درخواست مجوز مساعدت به طرح شهید سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج اراک به مبلغ 60 میلیون تومان از محل کمک به خسارت دیدگان حواث غیرمترقبه ردیف 150301 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی کمیته طرح مذکور ، به همراه نظریه مورخ 29/10/99 کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مطرح گردید . مصوبه صحن : با درخواست مجوز مساعدت به طرح شهید سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج اراک به مبلغ 60 میلیون تومان از محل کمک به خسارت دیدگان حواث غیرمترقبه ردیف 150301 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک مخالفت گردید . 1399/10/29 ندارد ندارد ندارد تصویب نشد. اکثریت دارد
197 پیشنهادات و مصوبات کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مورخ 15/10/99 پیشنهادات و مصوبات کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مورخ 15/10/99 به شرح ذیل مطرح گردید . بررسي پيشنهادات و مصوبات صورتجلسه شماره 40 مورخ 1/10/99 کميته حسابرسي شوراي اسلامي شهر به شماره وارده 3196 مورخ 8/10/99 به شرح ذيل در جلسه مطرح و به صحن رسمي ارجاع گرديد: 1-درخصوص چالش های مربوط به بند های گزارش حسابرسی سال 97 شهرداری مجدداً موارد مطرح و با توجه به اهمیت ثبت اموال و املاک شهرداری، مدیر محترم اداره املاک شهرداری لیست املاک را که توسط کارشناسان داخلی شهرداری ارزش گذاری شده را ارائه و مصوب شد لیست مذکور به امور مالی و حسابرس ارائه تا در دفاتر حسابرسی سال 98 شهرداری طبق مصوبه شورا ثبت شود.(همچنین مقرر شد لیست مربوطه به شورای اسلامی شهر نیز ارسال گردد) 2- درخصوص نحوه محاسبه ذخیره مزایا پرسنل شهرداری و ثبت آن در دفاتر مالی مقرر شد شهرداری ابتدا اطلاعات مربوطه را شناسایی و پس از ارائه راهکار توسط حسابرس منتخب موضوع را به کمیته منعکس تا درخصوص آن تصمیم گیری شود. 3- با توجه به عدم تقارن درآمد در حساب های درآمدی مناطق(سیستم بهساز) با حساب متمرکز شهرداری مرکز مقرر شد شهرداری باتوجه به استقرار سیستم جدید شهرسازی اصلاحات مربوطه را اعمال نماید. 4- درخصوص بند حسابرسی مربوط به سد کمال صالح با تاکید مجدد مقرر شد کارگروه ویژه به دستور شهردار محترم هرچه سریعتر برگزار و موضوع را پیگیری و نتیجه را به شورا ارسال نماید. مصوبه صحن : در پایان موارد ذیل بنا به اهمیت حسابرسی سال 97 و 98 و همچنین حسابرسی سال 99 توسط اعضا محترم کمیته مصوب گردید: الف ) باتفاق آرا مصوب گردید که صورت های مالی سال 97 شهرداری توسط مدیران وقت در اسرع وقت امضا و به حسابرس تحویل گردد. ب ) باتفاق آرا مصوب گردید شهرداری سند ها و صورت های مالی سال 98 را به صورت کامل حداکثر تا 15 بهمن ماه 99 تهیه و به حسابرس تحویل نماید و حسابرس نیز حداکثر تا پایان بهمن ماه 99 پیش نویس گزارش را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. ج ) باتفاق آرا مصوب گردید شهرداری تا 15 بهمن ماه 99 تراز 9 ماهه صورت های مالی مربوط به سال 99 را تهیه و به حسابرس تحویل نماید تا حسابرس منتخب عملیات حسابرسی سال 99 را تا پایان بهمن ماه شروع نماید و شهرداری صورت های مالی سال 99 را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 تحویل حسابرس نموده و گزارش نهایی نیز تا پایان خرداد ماه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. د) باتفاق آرا مصوب گردید شهرداری ظرف مدت دو هفته نسبت به بکارگیری مشاورذیصلاح در رابطه با آموزش پرسنل شهرداری درخصوص نحوه اجرای حسابداری تعهدی اقدام و برنامه های اجرائی شروع طرح را به شورا اعلام نماید. 1399/10/29 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
198 عملکرد 6 ماهه نخست سال 99 شهرداری و سازمان های تابعه پیشنهادات کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مورخ 29/10/99 به شرح ذیل مطرح گردید . نامه شماره 1514 مورخ 23/10/99 ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر اراک در رابطه با بررسی مجدد عملکرد 6 ماهه نخست سال 99 شهرداری و سازمان های تابعه در جلسه مطرح و پس از بررسي و ارائه گزارش وفق ماده 71 قانون شهرداي ها به صحن رسمي ارجاع و همچنين ميبايست پس از تصويب در صحن رسمي گزارش عملکرد باستناد بند 18 آئين نامه اجرائي تشکيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 11/1/78 هيات وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اطلاع عموم منتشر و همچنين يک نسخه از آن جهت اخذ تاييده به وزرات کشور ارسال گردد. *- بودجه مصوبه شهرداری در سال 1399 معادل 6،800،000،000ریال می باشد که بودجه مصوب هزینه های جاری آن معادل 000/000/400/010/3 ریال ، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ 000/000/600/789/3 ریال و بودجه تملک دارایی های مالی مبلغ صفر می باشد . *- در بخش هزینه مبلغ 404/627/580/274/1 ریال معادل 85 % از اعتبار مصوب 6 ماه *- تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ 624/325/440/362 ریال معادل 19 % از اعتبار مصوب 6 ماه *- در بخش تملک دارایی های مالی صفر ریال 0 % **- کل هزینه ای شهرداری اراک در 6 ماهه نخست سال جاری معادل 1،637،020،952،000 ریال بوده است که نسبت به میزان درآمدهای وصولی 1،311،938،052،000 ریال کمتر می باشد . **- از کل هزینه های شهرداری اراک معادل 986،526،021،000 ریال ( با احتساب وام های دریافتی و واریز و برداشت ها ) به صورت نقدی بوده است . ( معادل 60% درصد کل هزینه ها ) و مبلغ650،494،931،968 ریال از پرداختی های شهرداری به صورت غیر نقدی ثبت شده است .( معادل 40% درصد از کل هزینه ها ) **- از کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری اراک پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده می شود ( مانند واریز ها و برداشت های قضایی ، وام ها و... ) معادل 1،597،278،719،000 ریال بوده است ، به عبارت دیگر فقط 97% درصد از درآمدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیم گیری و هزینه کردن برای تمام فعالیت های شهرداری را داشته است . **- از کل پرداختی های نقدی شهرداری اراک در 6 ماهه اول 1،274،580،627،000 ریال بایت هزینه های اجتناب ناپذیر ( حقوق و مزایا ، رفت وروب ، فضای سبز ، کمک هزینه سازمان ها و شرکت ها و.... ) هزینه شده است که معادل44% کل واریزی های در اختیار خزانه بوده است. **- تسهیلات دریافتی شهرداری اراک بابت پروژه های عمرانی با اولویت صفر ریال و پرداخت دیون(2،312،076،000 ریال)استفاده شده است. **- مبلغ 650،494،931،968 ریال بودجه غیر نقدی بابت پروژه های عمرانی (650،494،931،968 ریال ) و پرداخت دیون( صفر )استفاده شده است و همچنین با عنایت به اینکه همواره بخشی اعظمی از هزینه ها در 6 ماهه دوم سال اتفاق می افتد لذا میزان هزینه ها به مراتب در 6 ماه اول کمتر صورت گرفته است. مصوبه صحن : با عملکرد 6 ماهه نخست سال 99 شهرداری و سازمان های تابعه وفق ماده 71 قانون شهرداری ها ، با اکثریت آراء مخالفت گردید . 1399/10/29 ندارد ندارد ندارد تصویب نشد. اکثریت دارد
199 تهیه پیوست مطالعات پدافند غیرعامل با اکثریت آراء مصوب گردید ، شهرداری اراک مطابق ضوابط و دستورالعمل ، در کلیه قراردادهای مشمول ، نسبت به تهیه پیوست مطالعات پدافند غیرعامل اقدام نماید . 1399/10/22 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
200 انتصاب خانم معصومه عبدلی نامه شماره 48301 مورخ 6/10/99 شهرداری به شماره وارده 3182 مورخ 7/10/99 در رابطه با درخواست انتصاب خانم معصومه عبدلی به عنوان مدیرمالی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک ، به همراه نظریه مورخ 22/10/99 کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مطرح گردید . مصوبه صحن : با انتصاب خانم معصومه عبدلی به عنوان مدیرمالی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک با استناد به تبصره ذیل از فصل 5 ماده 11 اساسنامه سازمان ها مخالفت گردید . 1399/10/22 ندارد ندارد ندارد تصویب نشد. اکثریت دارد
201 پیشنهادات مورخ 6/10/99 کمیسیون نظارت پیشنهادات مورخ 6/10/99 کمیسیون نظارت به شرح ذیل قرائت گردید . 1- مقرر گردید شهرداری اراک جهت خرید و احداث میدان بزرگ میوه تره بار در محدوده شهری در بودجه سال آتی پیش بینی های لازم را به عمل آورد. 2- مقرر گردید مدیریت مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، با هماهنگی مسئولین ذیربط شهرداری، در خصوص احیا نمودن سازمان میادین میوه و تره ‌بار و اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. 3- با عنایت به این که میوه و تره بار، تقریباً از نیازهای اساسی جامعه محسوب می شود و در راستای تامین و توزیع عادلانه آن شهر اراک دچار چالش‌هایی نظیر گرانی و عدم ساماندهی وانت بارها شده است و متعاقب آن چهره زشت و نازیبا و ترافیک را برای شهر اراک به ارمغان آورده است و در این راستا طبق بخشنامه وزارت کشور، تا شهرداری اراک مالک زمین میدان میوه و تره بار نباشد نمی‌تواند در بحث قیمت گذاری میوه به طور مستقیم تاثیر گذار باشد، لذا مقرر گردید در این رابطه شورای شهر طی مکاتبه‌ای با استاندار محترم درخواست تخصیص اعتبار جهت خرید زمین میدان میوه و تره بار، از محل اعتبارات استانی را بنماید. 4- مقرر گردید سازمان سرمایه گذاری در هنگام تنظیم قرارداد با غرفه‌داران میوه و تره بار، در بخش شرایط خصوصی پیمان به این نکته توجه کنند که طرف قرارداد قیمتی را که برای محصولات خود در هنگام فروش در نظر می گیرند، بایستی حداقل ۱۰ درصد زیر قیمت بازار یا لااقل برابر با قیمت بازار عرضه نماید و الا موجر حق دارد پس از سه بار اخطار کتبی، قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید. 5- مقرر گردید شهرداری اراک طی زمانبندی دو ساله نسبت به جمع آوری کلیه کانکس های واقع در سطح شهر اقدام نماید و در این مدت نسبت به متحدالشکل کردن کلیه کانکسهای مطبوعاتی از طریق جذب سرمایه‌گذار اقدامات لازم را معمول فرمایند. 6- مقرر گردید شهرداری اراک بر اساس طرح‌های مصوب و ضوابط موجود و بدون متولی گری و با همکاری صنوف مزاحم و آلاینده نسبت به جانمایی زمین‌های بدون معارض، جهت انتقال صنوف مذکور و بر اساس طرح های تشویقی اقدامات لازم را به عمل آورد. 1399/10/22 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید دارد
202 واگذاری بن بست گلایول پیشنهادات کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری مورخ 22/9/99 به شرح ذیل مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه عودت گردد . نامه شماره 44304 مورخ 11/9/1399 شهرداری (شماره وارده 2908مورخ 12/9/1399) در خصوص واگذاری کوچه بن بست گلایول واقع در انتهای عضد یک خیابان پیروزی تقاطع شهید اورنگ به متراژ 8/78 مترمربع ( محصور و مشرف به پلاک های ثبتی 10/741،9/741 و 25/741 ) به آقای آتبین معطری برابر با اخذ نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مطرح و با توجه به نامه 43393/99 مورخ 2/9/1399 ثبت دبیرخانه شهرداری اراک از سوی معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری به مدیر محترم اداره املاک ومستغلات شهرداری (پیوست نامه فوق الذکر) مبنی بر بلامانع بودن واگذاری مذکور به شرط عدم مشرفیت پلاک ثبتی همجوار (10/741) به بن بست مذکور ، ضمن موافقت با موضوع به شرط رعایت مفاد نامه معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری اراک و صرفه و صلاح شهر و شهرداری مقرر شد موضوع مطابق موارد ذیل جهت تصمیم گیری نهایی به صحن رسمی شورای اسلامی شهر ارجاع گردد. 1399/10/08 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
203 مصوبات کمیته حسابرسی پیشنهادات کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مورخ 24/9/99 به شرح ذیل قرائت گردید . بررسي پيشنهادات و مصوبات صورتجلسه شماره 39 مورخ 23/9/99 کميته حسابرسي شوراي اسلامي شهر به شماره وارده 3031 مورخ 24/9/99 به شرح ذيل در جلسه مطرح و به صحن رسمي ارجاع گرديد: 1-درخصوص پیگیری های لازم جهت ارائه مستندات و مدارک مربوط به پیش نویس حسابرسی سال 97، از سوی مدیر محترم اداره حسابرسی شهرداری اعلام گردید با توجه به جلسات گذشته کمیته حسابرسی و موارد اشاره شده توسط حسابرس در پیش نویس نهایی شهرداری مستندات را تهیه و به حسابرس محترم تحویل داده شد. 2- با توجه به نظریه و مصوبات شماره 38 کمیته حسابرسی شورا و تاکید بر ایجاد کمیته های تخصصی جهت بررسی و رفع موارد اشاره شده در پیش نویس حسابرسی 97 مجدداً تاکید گردید شهردار محترم دستورات لازم را مبذول نماید. 3- مقرر شد نشستی در تاریخ 29/9/99 لغایت 4/10/99 در حوزه دفتر شهردار محترم با حضور ایشان و اعضا محترم کمیته حسابرسی و حسابرس منتخب شورا برگزار و نسبت به رفع معضلات و نواقص حسابداری و حسابرسی شهرداری تصمیم گیری لازم مبذول گردد. 4- درخصوص نحوه حسابرسی و ثبت حسابداری اسناد شهرداری مقرر شد شهرداری استعلامات و مکاتبات دریافت شده را به حسابرس منتخب شورا بصورت مکتوب ارائه و نظریه نهایی (روش نقدی یا تعهدی) را اخذ و راه کار های قانونی مورد عمل را براساس چارچوب های مشخص شده توسط سازمان شهرداری و دهیاری های کشور و سازمان حسابرسی کشور دریافت و مورد عمل نیز قرار دهند. 1399/10/08 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
204 حل اختلافات با اداره برق ۱- در خصوص حل اختلاف در پرداخت صورت حساب برق روشنایی معابر و پارکها و ابهاماتی که در این خصوص در قوانین موضوعه وجود دارد مقرر گردید کمیته ای متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، شهرداری و شرکت توزیع برق و به ریاست فرماندار محترم تشکیل تا بر اساس قوانین و آیین نامه ها و تفسیر مواد قانونی نسبت به رفع اختلافات موجود اقدام و تصمیمات لازم در این خصوص اخذ گردد. ۲- مقرر گردید معاونت امور زیربنایی نسبت به جانمایی جدید پل عابر پیاده واقع در کوی کوثر با مطالعات دقیق که دربرگیرنده کمترین معارض و تزاحم برای ساکنین آن منطقه باشد، اقدام و از نتیجه این شورا را مطلع فرمایند. ۳- با عنایت به آلودگی هوا و کاهش سرانه فضای سبز در مرکز شهر و لزوم احداث پیاده راه در مکان مذکور، مقرر گردید شهرداری ضمن ایجاد تعامل با شرکت توزیع برق، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پیاده راه مرکز شهر اقدام نمایند. 1399/10/08 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
205 بررسی کمیسیون ماده 38 گزارش مورخ 29/9/99 کمیسیون نظارت به صورت خلاصه به همراه پیشنهادات کمیسیون به شرح ذیل قرائت گردید . پیشنهادات و مصوبات : 1- مسئولینی که به تشخیص کمیسیون ماده ۳۸ به جلسه رسیدگی دعوت می‌شوند، شخصاً و با اطلاعات کامل حضوریابند. 2- شهرداری از صدور دستور کارهای شفاهی و بدون قرارداد، اجتناب نماید و ادارات حراست و بازرسی، بر عملکرد مناطق و سازمان‌ها در این خصوص نظارت نمایند. 3- تقویت و استفاده از نیروهای حقوقی مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری که کارهای غیرمرتبط به ایشان سپرده شده است در دستور کار شهرداری قرار گیرد. 4- آموزش نیروهای مالی و امور قراردادهای مناطق و سازمان‌ها و نیز مدیران مناطق و سازمانها در زمینه نحوه تنظیم قرارداد، در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی و اداره حقوقی قرار بگیرد. 5- مقرر گردید جهت متحدالشکل کردن قراردادهای منعقده سازمان‌ها و مناطق شهرداری که به لحاظ ماهیت دارای وجه اشتراک هستند با نظارت اداره حقوقی شهرداری مرکز، اقدامات لازم صورت پذیرد. 6- پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط امور مالی شهرداری مرکز و سازمان های تابعه و معاونت ها به موقع صورت پذیرد تا موجبات نا رضایتی و متعاقب آن طرح شکایت در کمیسیون مزبور نگردد. 7- مقرر گردید طی مکاتباتی با وزارت کشور نسبت به گنجاندن ساز و کار کمیسیون ماده ۳۸ در چارت سازمانی شهرداری اراک اقدامات لازم توسط معاونت برنامه ریزی صورت پذیرد. 8- مقرر شد اداره حقوقی شهرداری مرکز به صورت دوره ای نسبت به آموزش افراد دارای مدرک حقوق که در مناطق یا سازمان ها کارهای متفرقه انجام می دهند، اقدام نماید. 9- مقرر گردید دبیر کمیسیون ماده 38، نسبت به ارائه آمار سه ماهه یا شش ماهه در خصوص : حوزه‌های طرف شکایت، تعداد شکایات از آنها، رای صادره، میزان خسارت و غیره را به تفکیک مشخص نماید و نتیجه نهایی را به اداره بازرسی و حراست ارائه فرمایند تا ادارات مذکور در بحث لحاظ نمودن ارزیابی عملکرد مدیران و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری اقدامات لازم را به عمل آورند. در ادامه دکتر بختیاری فرماندار محترم شهرستان اراک در جلسه حضور یافتند . 1399/10/08 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
206 رفع اختلافات با راه و شهرسازی پیشنهادات کمیسیون املاک ، سرمایه گذاری و گردشگری مورخ 22/9/99 به شرح ذیل قرائت و جهت بحث و بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه عودت گردید . بندهای یک الی پنج نامه شماره 44829 مورخ 16/9/1399 شهرداری اراک (شماره وارده 2948 مورخ 17/9/1399) در خصوص صورتجلسه حل و فصل مسائل فیمابین شهرداری اراک و اداره کل راه و شهرسازی مورخه 29/7/1399 به شماره ثبت 44647 مورخ 15/9/1399 دبیرخانه شهرداری اراک در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر حضار جلسه، پیشنهادات ذیل حاصل گردید : بند1صورتجلسه شماره 44647-15/9/1399 : با توجه به بند 2 نامه شماره 23665 مورخ 9/7/1399 اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر موافقت با تغییر کاربری حدود 6/4 هکتار از اراضی ملی پلاک 5968 فرعی از دو اصلی واقع در منطقه سه شهرداری ناحیه سنجان حد فاصل کوی کوثر تا پارک کلاله مقرر گردید برابر مقررات، اداره کل راه و شهرسازی ضمن پرداخت کلیه عوارضات اعم از ساخت و ..... نسبت به تخصیص 10 درصد موضوع تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370 به شهرداری جهت معوض املاک واقع در طرح های شهری و بازگشایی معبر اقدام نمایند که در قالب 10% سهم شهرداری در انتهای خیابان هپکو محاسبه و محسوب خواهد شد. 1399/10/01 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
207 رفع اختلافات شهرداری با قرارگاه خاتم و تامین اجتماعی پیشنهادات کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی مورخ 17/9/99 به شرح ذیل قرائت گردید . الف ) نامه شماره 42440 مورخ 26/8/99 شهرداری به شماره وارده 2775 مورخ 26/8/99 در رابطه با درخواست موافقت با احداث تقاطع های غیر هم سطح با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، با مبلغ 3000 میلیارد ریال و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال جاری و پرداخت سهم غیر نقدی قرارداد مربوطه نسبت به واگذاری اراضی کوی کوثر با برآورد کارشناسی طی نامه شماره 29248 مورخ 17/6/99 در جلسه مطرح و پس از بررسی موضوع و ارائه نحوه شروع قرارداد ،میزان پروژه ها و برآورد زمانی و نقشه کشی و اجرای فنی براساس قرارداد توسط سرپرست محترم قرارگاه خاتم الانبیا، در پایان مقرر شد شهرداری ابتدا نسبت به پاسخ نامه شورا به شماره 1011 مورخ 14/7/99 که در بازگشت به نامه 29248-17/6/99 صادر گردیده اقدام نماید و سپس نسبت به بررسی موارد مجدداً طرح و اتخاذ تصمیم صورت پذیرد. ب ) درخصوص رفع اختلاف فی مابین شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در رابطه با اخذ حق بیمه جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ حق بیمه تامین اجتماعی براساس تفاهم نامه منعقد شده در تاریخ 18/3/94 فی مابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری و دهیاری های کشور ذیل قانون اصلاح ماده(5) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در (3) بند و همچنین رفع اختلاف در نحوه محاسبه حق بیمه پروژه ایران زمین(که شهرداری درخواست محاسبه حق بیمه براساس متراژ و تعرفه عوارض جدید میباشد) در جلسه با حضور نمایندگان محترم بیمه تامین اجتماعی و نماینده محترم مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مطرح و پس از بررسی موارد بشرح ذیل ارائه گردید: 1-سازمان تامین اجتماعی اعلام میدارد میزان نحوه محاسبه عوارض براساس (3) بند موجود در تفاهم نامه مذکور اقدام میگردد و طبق بند(3) آن تفاهم نامه، مواردی که در بند های (1 و 2) آن تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی در فرم اعلامی عوارض ثبت گردد تا زمانیکه شمول حق بیمه تامین اجتماعی از عوارض مذکور توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور و سازمان تامین اجتماعی تعیین نشده باشد مشمول حق بیمه قانون فوق الذکر میگردد،که شهرداری ها نظر بر این دارند که بهای خدمات آماده سازی و همچنین ارزش افزوده ناشی از فروش مازاد تراکم(تجاری و مسکونی) مشمول این بند نمی گردد، که طی پیگیری های بعمل آمده الحاقیه جدید در دست تنظیم میباشد که میتواند در این خصوص موجب رفع اختلاف و تسهیل در امور شهروندان گردد. 2- درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه پروژه ایران زمین نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید که شهرداری ابتدا میبایست در سال 90 نسبت به پرداخت حق بیمه مذکور اقدام مینمود که پس از گذشت مدت قانونی و جریمه های الحاقی و تایید آن مقرر گردید جهت تسهیل و همکاری با شهرداری براساس تفاهم نامه مذکور حق بیمه محاسبه و توسطه شهرداری پرداخت گردد که این موضوع نیز میتواند پس از ابلاغ الحاقیه مذکور مجدداً طرح و تسهیل در امور شهرداری جهت پرداخت حق بیمه و صدور پروانه موجب گردد. 1399/09/24 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
208 واگذاری روزبازارها با اکثریت آراء مقرر گردید ، که شهرداری موضوع واگذاری روز بازارهای سطح شهر اراک را از طریق مزایده عمومی تا پایان دی ماه سال جاری، به کارگروه موضوع آئین نامه اجرایی ماده 85 قانون نظام صنفی پیشنهاد و پیگیری نماید. 1399/10/17 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
209 افتتاح حساب مناطق با درخواست مجوز افتتاح حساب (تغییر حساب) درآمد و هزینه مناطق با توجه به تفویض اختیار داده شده به مدیران و مسئولین مالی مناطق تابعه(درحد معاملات متوسط) در بانک شهر با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/10/17 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
210 حمایت شهرداری از آسیب دیدگان کرونا 1-غرفه داران و دفاتر شرکت های حمل و نقل واقع در پایانه مسافربری مشغول فعالیت بوده اند لیکن شیوع بیماری کرونا منجر به کاهش درآمد محسوس آنها گردیده است،مبلغ اجاره پرداختی به شهرداری از سوی بهره برداران از اردیبهشت تا پایان سال جاری مشمول بخشودگی بشرح جدول پیوستی می گردد. 2- کسبه واحد های استیجاری در آرامستان که مشغول فعالیت بوده اند لیکن شیوع بیماری کرونا منجر به کاهش درآمد محسوس آن ها گردیده است مبلغ اجاره پرداختی به شهرداری از اردیبهشت تا پایان سال جاری مشمول 50 درصد بخشودگی می گردد.(واحد های استیجاری سنگ فروش خارج از محوطه آرامستان مشمول این بند نمی گردند.) 3-بهره برداران پارکینگ های شهرداری بابت اجاره بهای پرداختی از اردیبهشت ماه سال جاری تا پایان قرارداد منعقد شده (در سال گذشته) مشمول 30 درصد بخشودگی گردد ضمناً قرارداد جدید در سال 99 مشمول این بند نمی گردد. 4- واحد های صنفی آسیب دیده توسط ویروس کرونا که براساس دستورالعمل فعالیت مراکز،واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از صنفی و صنعتی در همه گیری ویروس کرونا در کشور در گروه شغلی 3 و 4 قرار می گیرند شامل مهد های کودک، استخرهای سرپوشیده،تالارهای پذیرایی،باشگاه های ورزشی سالنی،کافه،قهوه خانه و چایخانه از 100درصد بخشودگی و سایر مشاغل از 50 درصد عوارض کسب در سال 99 معاف می گردند.لیکن برخورداری از معافیت های مذکور مشروط به تسویه بدهی سال های گذشته ( ناشی از عوارض کسب و بهای خدمات آن) تا پایان سال 99 می باشد . 1399/10/17 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
211 تملک ملک دنیا رضایی با تملک کامل ملک قولنامه ای خانم دنیا رضایی به نشانی کرهرود، خیابان شهید صالحی، کوچه صالح 13 به مساحت 65/92 مترمربع به صورت واگذاری معوض (تهاتر) و از طریق اخذ نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و به شرط دارا بودن اعیانی ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/10/10 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
212 تخفیف اجاره غرفه های ترمینال های مسافربری با درخواست اعمال 50 درصد تخفیف ( پیوست ) اجاره بهاء شرکت های مسافربری و غرفه های تجاری مستقر در پایانه مسافربری بدلیل شیوع ویروس کرونا و عدم درآمد شرکت ها و غرفه داران، از اردیبهشت ماه تا پایان اسفند ماه سال 99 ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/10/10 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
213 تامین رایگان برق خودپرداز بانک شهر توسط شهرداری با درخواست رایگان نمودن تامین برق و مکان خودپرداز سالنی مستقر در شهرداری مرکز و ترمینال مسافربری(مربوط به بانک شهر و بانک کشاورزی) در راستای ارائه خدمات به پرسنل اداری و تکریم ارباب رجوع بمدت یک سال در قالب قرارداد مشارکت با بانک با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/10/10 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
214 حسابرسی 97 1-درخصوص ارائه مستندات و مدارک مربوط به پیش نویس حسابرسی سال 97، از سوی شهرداری اعلام گردید که کلیه مستندات مدنظر حسابرس در بند(4) که (صورت های مالی) از الزامات اولیه حسابرسی میباشد تهیه و به حسابرس منتخب شورا تحویل گردیده است همچنین در حوزه درآمد ها نیز بند های مورد گزارش رفع و نتیجه به حسابرس منتقل گردید. 2- درخصوص بند(5) پیش نویس حسابرسی که الزام بر ثبت املاک شهرداری در دفاتر قانونی میباشد و این امر نیز در کمیته حسابرسی مورخ 5/8/99 و صحن رسمی شورا نیز مصوب گردید لذا مجدداً تاکید گردید شهردار محترم با پیگیری بیشتر بر واحد های مربوطه نسبت به رفع آن بند اقدام نماید تا حسابرسی سال 98 شهرداری از مردود بودن به مرحله مقبولیت ارتقا یابد. 3- شهردار محترم ملزم گردید نسبت به تهیه و ارائه صورت های مالی سال 98 شهرداری به حسابرس دستورات ویژه را صادر، تا حسابرس بتواند گزارش مربوطه را در اسرع وقت به شورا ارائه نماید. 4- با نظر اعضا محترم کمیته مصوب گردید شهردار محترم نسبت به تشکیل کمیته های مختص به هریک از بند های حسابرسی سال 97 با حضور مدیران واحد حقوقی،بازرسی و حراست شهرداری، اقدامات قانونی لازم را مبذول نماید و هر یک از کمیته ها پس از رفع بند های گزارش ، نتیجه را به امضا و تایید شهردار محترم برساند. 5- مقرر شد اداره حسابرسی شهرداری ضمن شناسایی مشکلات و موارد قانونی در حین انجام کار نسبت به رفع موانع به حوزه معاونت مالی اقتصادی شهرداری همکاری لازم را ارائه نماید. 6- با توجه به اعلام عدم همکاری از سوی آقای دکتر محمود کهنسال عضو محترم کمیته حسابرسی، پس از بررسی موضوع باتفاق آرا با جایگزینی آقای دکتر هادی یزدی بعنوان عضو در کمیته حسابرسی موافقت گردید. ( با اکثریت آراء موافقت گردید ) 1399/10/10 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
215 اخذ سند فضاهای سبز نامه شماره 2878 مورخ 8/9/1399 رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در خصوص پیگیری واگذاری اراضی فضای سبز شهری و پارک های محله به نام شهرداری اراک از سوی دستگاه های مربوطه ، به همراه نظریه مورخ 8/9/99 کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری قرائت و مقرر گردید ، شهرداری اراک نسبت به پیگیری در خصوص اخذ سند فضاهای سبز اراضی موسوم به 140 هکتاری خانه سازی سکایی و 1500 مترمربع از فضای سبز مجاور پارک کلاله اقدامات لازم را به عمل آورد . 1399/10/10 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
216 تملک ششدانگ پلاک ثبتی5/219 تحت مالکیت آقای علیرضا بنی جمالی با تملک ششدانگ پلاک ثبتی5/219 تحت مالکیت آقای علیرضا بنی جمالی و در مجاورت ملک ورثه محسنی اراکی، واقع در خیابان شهید بهشتی کوچه ارسطو به مساحت 70/350 مترمربع توسط شهرداری اراک باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/26 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
217 خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های درگیر بیماران کرونایی با اختصاص مبلغ 3 میلیارد تومان از محل ردیف کمک به حوادث غیرمترقبه ماده 15 و پادار نمودن آن در بودجه مصوب سال 99 شهرداری اراک جهت خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های درگیر بیماران کرونایی ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/26 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
218 در اختیار گرفتن منطقه گردشگری دره گردو توسط شهرداری اراک با در اختیار گرفتن منطقه گردشگری دره گردو توسط شهرداری اراک ، به صورت دریافت برگه واگذاری بهره برداری در اراضی با کاربرد عمومی و تملک اراضی با کاربری انتفاعی بر اساس قیمت کارشناسی با اکثریت آراء موافقت گردید . ضمناً مقرر گردید در صورت تعیین تکلیف قیمت گذاری ، پیشنهاد لازم جهت تصویب در صحن به شورا تقدیم گردد . 1399/08/26 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
219 تراکم ساختمانی املاک واقع در طرح خیابان 58 متری مصوبه صحن : با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص لغو طرح خیابان 58 متری و با توجه به نامه شماره 121758/99/89 مورخ 19/5/99 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مبنی بر برخورداری از تمامی حقوق مالکانه املاکی که طبق قانون ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها پروانه دریافت می کنند ، با اکثریت آراء موافقت گردید تراکم ساختمانی املاک واقع در طرح خیابان 58 متری بر اساس تراکم املاک مجاور ملک موضوع طرح که در طرح قرار ندارد ( بر اساس طرح تفصیلی و رینگ بندی ) در نظر گرفته شود . 1399/08/26 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
220 بررسی نیازهای کوی سجادیه 1- مقرر شد جهت رسیدن به نتایج بهتر ،جلسات و نشست هایی با متولیان و مدیران کل راه و شهرسازی، فنی ، اوقاف و سایر مسئولین مرتبط با موضوع مشکلات کوی سجادیه توسط شورای شهر به عنوان پارلمان شهری و‌شهرداری برگزار گردد. ۲-مقرر شد در خصوص تشکیل کلینیک اجتماعی برای ساکنین کوی سجادیه موضوع از طریق شهرداری (‌ تأمین زمین مورد نیاز) و‌ بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی (کارشناسی و راهنمایی) انجام شود. ۳-مقرر گردید در خصوص ایجاد فضاهای ورزشی در کوی سجادیه، موضوع از طریق شهرداری( تامین زمین یا ساختمان) و اداره کل ورزش و جوانان (کارشناسی ) پیگیری شود. ۴- مقرر گردید شهرداری در صورتی که در موارد فوق توان خرید زمین یا مکان مورد نظر را ندارد ، آن ها را اجاره نماید.‌‌ ۵- مقرر گردید جهت تشکیل بانک اطلاعاتی و آمارگیری از محله سجادیه، پیگیری های لازم توسط شهرداری (مدیر منطقه 3 شهرداری ) انجام شود که به چه طریق میتوان این بانک اطلاعاتی را تهیه نمود . 1399/08/26 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
221 اختصاص مبلغ 100 میلیون تومان مساعدت به باشگاه ثامن الحجج مصوبه صحن : با اختصاص مبلغ 100 میلیون تومان مساعدت از محل ماده 15 بودجه مصوب سال 99 شهرداری اراک به باشگاه ثامن الحجج در رده نوجوانان و جوانان مسابقات هندبال باشگاه های کشور ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/19 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
222 تشکیل کارگروه رفع مشکلات بنای تاریخی محسنی باتفاق آراء موافقت گردید ، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار مالکین ( ورثه مرحوم سجادی محسنی ) و همچنین نمایندگان ا داره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ، شهرداری و شورا تشکیل و جهت برون رفت از مشکلات موجود و حل و فصل سریع و بلادرنگ آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد . 1399/08/19 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
223 عقد قرارداد جایگاه های سی ان جی شهرداری میتواند با توجه به عدم حضور متقاضی در مزایده های واگذاری جایگاه های CNGو عدم امکان تعطیلی جایگاه ها ، قرارداد شماره 39734 را از طریق کمیسیون ماده 14 مطابق مبلغ قبلی و بدون هیچ گونه تغییر در قرارداد قبلی ( وفق مصوبه شماره 912 مورخ 1/7/99 صحن رسمی شورا ) با شرکت های دارای صلاحیت به مدت 7 ماه(حداکثر تا پایان خرداد ماه 1400) منعقد و در طی این مدت نیز الزامات روتین سالیانه مانند اورهال و استاندارد سازی را انجام نماید. - در رابطه با نظارت فنی جایگاه ها CNGو رسیدگی به امور مالی و حقوقی آن و همچنین ثبت درآمد ها مصوب گردید که مسائل مربوطه به سازمان حمل و نقل بارو مسافر واگذار و اقدامات لازم ذیل نظر شورای محترم آن سازمان صورت پذیرد . 1399/08/19 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
224 بررسی تعیین وضعیت تملک زمین کشتارگاه اراک و بازدید از کشتارگاه ۱- شهرداری به طور موقت مشکل قرارداد و بیمه ناظرین ذبح شرعی و ناظرین دامپزشکی را رفع نماید تا زمانی که کشتارگاه از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی برون سپاری گردد که در نتیجه این مشکل به صورت خودکار رفع خواهد شد . ( عودت به کمیسیون نظارت جهت بحث و بررسی بیشتر ) ۲- مقرر شد شهرداری هرچه سریعتر اقدامات لازم در خصوص برگزاری فراخوان عمومی جهت برون سپاری بهره برداری از کشتارگاه دام اراک را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و نتیجه آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به شورا ارسال نماید. ۳- مقرر شد در هفته آتی تصفیه خانه کشتارگاه اراک به طور رسمی با حضور اعضای شورا و مسئولین شهرداری و دامپزشکی در مراسمی مورد افتتاح رسمی قرار گیرد. ۴-مقرر شد شهرداری برای رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی سازمان دامپزشکی نسبت به خرید تجهیزات لازم برای این امر با اولویت اقدام نماید. ۵-مقرر شد اداره املاک شهرداری با همکاری اداره حقوقی بحث تملک زمین کشتارگاه را از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پیگیری نموده و نتیجه آن را حداکثر ظرف دو ماه به شورا گزارش نمایند . ( ارجاع به کمیسیون املاک جهت بحث و بررسی بیشتر ) ۶- مقرر شد شهرداری محترم گزارش جامعی از موارد مذکور و اقدامات صورت پذیرفته برای کشتارگاه تهیه نموده و حداکثر ظرف مدت دوماه آتی به شورا جهت ارزیابی عملکرد اقدامات انجام شده به شورا ارائه نماید. 1399/08/19 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
225 موزه فرش با ایجاد موزه فرش در طبقه فوقانی مجتمع تجاری فرهنگی گلستان با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
226 تخفیف عوارض دکل های مخابراتی با درخواست مجوز تخفیف 40 درصد عوارض مربوط به احداث تاسیسات دکل های مخابراتی جهت افزایش دکل ها در راستای افزایش کیفیت بهره مندی شهروندان از خدمات همراه بشرط نصب تجهیزات تا پایان سال جاری توسط شرکت های مرتبط با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
227 اختصاص رایگان وقت سالن به هیئت تنیس با درخواست مجوز دراختیار قراردادن 4 وقت 5/1 ساعته از سالن شهیدان ثامنی به هیئت تنیس استان مرکزی بصورت رایگان بمدت 6 ماه باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
228 تبلت برای نیازمندان با طرح دوفوریتی مساعدت در خرید و تامین 40 عدد تبلت یا گوشی همراه برای دانش آموزان کم برخوردار و کم درآمد ( به شرح لیست اسامی پیوست ) به میزان 120 میلیون تومان از محل ماده 15 ، باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
229 برگزاری آزمون استخدامی گزارش مورخ 3/8/99 کمیسیون نظارت به شرح ذیل مطرح گردید . الف) مصوبه صحن : با اکثریت آراء موافقت گردید ، موضوع برگزاری آزمون استخدامی شهرداری جهت جذب نیروی مورد نیاز شهرداری توسط حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری به صورت جدی و طی مراحل قانونی پیگیری شده و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ ، نتیجه به شورای اسلامی شهر منعکس گردد . ب ) مقرر گردید شهرداری اراک مطابق با دستور العمل ابلاغی دولت نسبت به واگذاری امور نگهبانی به بخش خصوصی به طور اصولی و قانونی اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند. ج) مقرر گردید جهت حفاظت هرچه بهتر از اسناد فیزیکی موجود در شهرداری ، تهیه بانک های نرم افزاری و دیجیتال شدن کلیه مستندات فیزیکی در دستور کار قرار گرفته و نتیجه اقدامات به این شورا گزارش شود . د ) مقررگردید شهرداری تجهیز جایگاه های نگهبانی حساس و با اهمیت ( مثل نصب تجهیزات حفاظتی و...) را متناسب با ظرفیت های مندرج در بودجه مصوب در دستورکار خود قرار دهد و پیش بینی لازم جهت تکمیل این روند در بودجه سال آتی نیز انجام گیرد . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
230 نامگذاری معابر الف) در خصوص نامه ارسالی به شماره 4632/98 مورخ 25/7/99 با موضوع نامگذاری معبر بدون نام واقع در شهرک توحید خیابان ذوالفنون روبروی کوچه میثم 2 در جلسه شورای نامگذاری معابر مطرح و با اکثریت آراء به نام "شهید منوچهر باقرزاده" نامگذاری گردید. ( اعضای شورای شهر نیز با این نامگذاری باتفاق آراء موافقت نمودند ). ب) در خصوص نامه ارسالی به شماره 1915/99 مورخ 22/3/99 با موضوع درخواست خانواده محترم شهید اردشیر برخورداری مبنی بر نامگذاری معبر بدون نام واقع در بلوار قدس روبروی مدرسه حاج کاظمی به نام این شهید در جلسه شورای نامگذاری مطرح و با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت. ( اعضای شورای شهر نیز با این نامگذاری باتفاق آراء موافقت نمودند ). ج ) در خصوص نامه ارسالی به شماره 1441/19 مورخ 20/3/99 با موضوع مصوبات داخلی اداره آموزش و پرورش شهرستان اراک مبنی بر نامگذاری یکی از بلوارها یا میادین شهر اراک به نام خیرین مدرسه ساز در جلسه شورای نامگذاری مطرح و معبر منشعب از میدان بنفشه 3 واقع در کوی صنعتی(مدرسه آیت اله صدر) به نام خیرین مدرسه ساز نامگذاری شد. ( اعضای شورای شهر نیز با این نامگذاری باتفاق آراء موافقت نمودند ). د) در خصوص نامه ارسالی از بنیاد شهید و امور ایثارگران به شماره 1943/99 مورخ 14/4/99 در رابطه با جابجایی نام شهیدان معظم ایزدپناه و واعظی در جلسه مطرح و به استناد صورتجلسه تنظیمی بنیاد شهید و شواهد و قرائن و بر اساس نقشه های سنوات گذشته و موقعیت موجود که موجب نارضایتی خانواده شهدا شده است در جلسه شورای نامگذاری مطرح و معبر مذکور به نام شهیدان واعظی و ایزدپناه نامگذاری شد. ( اعضای شورای شهر نیز با این نامگذاری باتفاق آراء موافقت نمودند ). ه ) در خصوص نامه ارسالی به شماره 450/99 مورخ 2/2/99 با موضوع نامگذاری یکی از میادین شهرک حمید به نام شهید مدافع سلامت علی شیخ مرادی در جلسه شورای نامگذاری مطرح و با توجه به عدم وجود دستورالعمل از طرف بنیاد شهید تصمیم گیری به جلسات آینده موکول شد. و ) در خصوص درخواست کتبی شهروندان از شهردار محترم اراک در خصوص نامگذاری یکی از معابر به نام شهید مدافع سلامت آقای شاه محمدی در جلسه شورای نامگذاری مطرح و با توجه به عدم وجود دستورالعمل از طرف بنیاد شهید تصمیم گیری به جلسات آینده موکول شد. ز) . درخصوص درخواست بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری پل شهر صنعتی بنام پل شهید داود احمدی بیغش ، موضوع به جلسه آینده موکول گردید . ح ) در خصوص نامگذاری و تغییر نام کوچه ابراهیم فخار واقع در خیابان جوادالائمه به نام شهید والامقام سید داوود هاشمی در جلسه شورای نامگذاری مطرح و با اکثریت آراء مورد مخالفت قرار گرفت. ( اعضای شورای شهر نیز با این نامگذاری باتفاق آراء مخالفت نمودند). ط ) در خصوص درخواست اهالی خیابان استاد سحاب در خصوص نامگذاری معبر بدون نام واقع در شهرک ولیعصر خیابان مطهری کوچه روبروی حسینیه امام حسن (ع) به نام شهید والا مقام علیرضا عزیزی در جلسه شورای نامگذاری مطرح و با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت. ( اعضای شورای شهر نیز با این نامگذاری باتفاق آراء موافقت نمودند ). ی ) در خصوص درخواست اهالی خیابان استاد عباس سحاب به نام قبلی خود یعنی خیابان شهید دکتر مرتضی مطهری در جلسه شورای نامگذاری مطرح و با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت. ( اعضای شورای شهر نیز با این تغییر نام باتفاق آراء مخالفت نمودند ). ک ) درخصوص درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تغییر نام میدان موزه به نام شهید عبداله خسروی ، موضوع به جلسه آینده موکول گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
231 واگذاری خدمات نگهداری رایانه ها به سازمان همیاری با درخواست مجوز واگذاری امور حجمی خدمات نگهداری رایانه ها و راهبری سیستم های شهرداری از طریق سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی بمدت یک سال شمسی باستناد بند (1) ماده 31 آئین نامه معاملات مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
232 واگذاری امور اجرائیات به ناجا با پیش نویس و درخواست مجوز قرارداد واگذاری امور اجرائیات شهرداری اراک به بنیاد تعاون ناجا بمدت یک سال شمسی در راستای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و رفع سدمعبر و ایجاد و تامین امنیت مامورین امور اجرائیات در جلوگیری تخلفات شهری باستناد بند(1) ماده 31 آئین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/12 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
233 پرداخت طلب آقای طالبی با درخواست پرداخت مبلغ 20 ميليون تومان به آقاي مسعود طالبي بابت طلب ايشان جهت انجام آگهي هاي تبليغاتي( از قبيل استند،بيلبورد، بنر و ...) از محل هزينه هاي بودجه مصوب شهرداري با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 حسن قربانی حسن قربانی حسن قربانی تصویب شد. اکثریت دارد
234 1 1 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
235 تملک ملک مجاور ساختمان اسناد با تملک ملک 300 متری مجاور ساختمان اسناد تاریخی شهرداری جهت تکمیل موزه با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
236 عدم استعمال قلیان در پارک ها با اکثریت آراء موافقت گردید ، موضوع عدم عرضه و استعمال قلیان در متن قراردادهای شهرداری با دکه داران قید گردد. 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
237 موافقت با مجوز ساختمانی آقایان رحمتی با درخواست آقایان محمود و محمدرضا رحمتی کرهرودی مبنی بر اخذ مجوز ساخت بر روی قطعه زمین قولنامه ای واقع در خیابان شهدای صفری نبش کوچه نسترن 5 بر مبنای توافقنامه جدید به شماره 34063 مورخ 08/07/99 با اکثریت آراء موافقت گردید. 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
238 موافقت با مصوبه کارگرو.ه تسهیل : با توافق نامه و مصوبه کارگروه تسهیل به شماره 22190 مورخ 8/5/99 در خصوص پلاک ثبتی 3470/1 و 3482/ 5 قطعه 2 واقع در خیابان ادبجو ضلع غربی کوچه حسینی باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
239 واگذاری ساختمان به زنان بی سرپرست با درخواست مجوز تمديد قرارداد يکساله دراختيار قراردادن ساختمان تحت مالکيت شهرداري واقع در کوي سجاديه کوچه نسترن 18 به فرماندهي محترم سپاه ناحيه اراک جهت اشتغالزايي زنان بي سرپرست، بصورت رايگان باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
240 واگذاری 3 مغازه در مجتمع الماس به آبفا با درخواست مجوز واگذاري 3 باب مغازه از مجتمع تجاري الماس به ميزان متراژ جمعي 77/411 متر مربع و با قيمت کارشناسي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ سرجمع 000/000/400/100 ريال به شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي بابت بدهي به آن شرکت در سنوات گذشته ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
241 متمم بودجه شورا باتفاق آراء با متمم بودجه پیشنهادی شورا در سال 99 ( پیوست ) موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
242 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به خانم مريم رياحي عراقي بمبلغ 250 هزارتومان از محل رديف 150302 بودجه مصوب سال 99 بدليل مشکلات مالي نامبرده ، به اتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
243 برخورداری پرسنل شورا پیرو تصویب در هیات رئیسه شورا مورخ 3/8/99 ، به اتفاق آراء موافقت گردید پرسنل شورا طبق تشخیص هیات رئیسه بنا بر عملکرد و تلاش و زحمات و کار خارج از ساعت اداری ، مانند پرسنل شهرداری از ردیف بودجه ای تبصره 9 آئین نامه رفاهی شهرداری بهره مند گردند . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
244 مساعدت مالی با درخواست مساعدت به آقاي محسن اميدي بمبلغ 350 هزار تومان از محل رديف 150302 بودجه مصوب سال 99 به دليل مشکلات مالي نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
245 بخشش 50 درصدی بدهی حسین پیرهادی با درخواست پرداخت 50 درصد از بدهي 025/053/94 ريال، آقاي حسين پيرهادي به شهرداري بابت بهره برداري از غرفه واقع در خيابان شهداي صفري از محل ماده 15 بودجه مصوب سال 99 شهرداري و پرداخت 50 درصد مابقي برعهده نامبرده بصورت اقساط طي 6 ماه ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
246 مشارکت با آقای محمد بهرامی با مشارکت آقای محمد بهرامی با شهرداری جهت احداث تجمیعی پلاک های ثبتی 2123/3 قطعه 4 و 2123/1 واقع در خیابان شهید شیرودی باتفاق آرا موافقت گردید 1399/08/05 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
247 واگذاری رایگان 3 تایم در هفته از سالن شهیدان ثامنی به باشگاه ورزشی ثامن الحجج ع با درخواست مجوز واگذاري 3 تايم 5/1 ساعت در هفته از سالن هاي ورزشي شهيدان ثامني بصورت رايگان و 2 تايم 5/1 ساعت از همان سالن با تخفيف 40 درصدي به با شگاه ورزشي ثامن الحجج (عج) در راستاي حمايت از ورزش حرفه اي استان ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 سید وحید میرنظامی سید وحید میر نظامی سید وحید میر نظامی تصویب شد. اکثریت دارد
248 مجوز خرید هدایا با درخواست مجوز خريد هدايا از جنس صنايع دستي و لوح تقدير، جمعاً تا سقف 100 ميليون تومان و به ميزان هر هديه تا مبلغ 20 ميليون ريال و از محل رديف 150304 بودجه مصوب سال 99 به جهت ارج نهادن زحمات افراد در حوزه هاي اجرائی و همچنين بازديد هاي عمراني شهرداري و شورای شهر ، با اکثریت آراء موافقت گردید . همچنین مقرر شد موضوعاتي که بصورت موردي مقرر به اهدا و پرداخت آن ها ميشود ابتدا به صحن رسمي شورا جهت اتخاذ تصميم ارسال گردد. 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
249 مصوبات حسابرسی 1-نحوه انعقاد قرارداد از تاريخ 1/12/97 و تصميم شوراي اسلامي شهر بر ايجاد انضباط مالي و اداري و يکپارچه سازي اطلاعات در سطح شهرداري و سازمان هاي تابعه با شرکت همکاران سيستم و استارت اجراي عملي آن از تاريخ 1/1/98. 2- استخراج اطلاعات درست و نصب نرم افزار ها و برگزاري کلاس هاي آموزشي ذيل نرم افزار همکاران سيستم در حوزه هاي کارگزيني،حسابداري، جبران خدمت، انبار، تدارکات،فروش ، دارائيهاي ثابت و ديگر موضوعات. 3- ثبت اطلاعات پرسنل و درج احکام و حقوق دستمزد ايشان بصورت يکپارچه و صدور اسناد حسابداري آن و همچنين جمع آوري و دسته بندي اطلاعات نحوه خريد و ثبت اسناد و انبار و رسيد هاي آن و همچنين ثبت کليه معاملات و محاسبات صدور سند حسابداري در حوزه هزينه هاي مستهلک،فروش کالا و خدمات سازماني، تنخواه گردان در نرم افزار همکاران سيستم. 4- مزاياي نرم افزار همکاران سيستم ميتوان به دسترسي آسان به آن از طريق وب و يکپارچگي آن در سطح شهرداري و سازمان هاي تابعه و حذف کدهاي کارگاهي بيمه اي و مالياتي در سطح سازمان هاي تابعه و تجميع آن با شهرداري جهت جلوگيري از جرايم بيمه اي و مالياتي و همچنين ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به ضمانت نامه هاي و مديريت قرارداد ها و اطلاعات مربوط به آن در اجراي سيستم حسابداري تعهدي. 5- در پايان بررسي سيستم حسابداري مقرر شد شهرداري در راستاي نحوه خريد و استقرار نرم افزار صورت هاي مالي تلفيقي و راهبري سيستم مذکور در سطح مناطق و برگزاري کلاس هاي آموزشي براي کارکنان و همچنين خريد و استقرار نرم افزار شعب در مناطق تابعه و نرم افزار مربوط به حوزه شهرسازي و درآمد اقدام نمايد. 6- با توجه به استفاده از نرم افزار همکاران سيستم در طي 2سال اخير در شهرداري و سازمان هاي تابعه و لزوم حسابداري بر مبني هاي چارچوب هاي نوين حسابداري وحسابرسي مقرر شد جلساتي بدين منظور با حضور اعضا محترم شورا و کميته حسابرسي در شهرداري با مديريت حوزه معاونت برنامه ريزي برگزار گردد. 7- درخصوص حسابرسي سال مالي 97 شهرداري و پيش نويس ارائه شده توسط حسابرس منتخب شورا و تاکيد ارائه کليه مستندات مورد اشاره در پيش نويس مقرر شد شهرداري الزامات حسابداري و نحوه چگونگي ثبت اسناد را با مديريت معاونت محترم مالي و اقتصادي و مديران محترم حوزه درآمد و مالي شهرداري به کليه پرسنل شاغل در آن حوزه ارائه و توضيحات صحيح را به ايشان مکتوب نمايند همچنين حوزه معاونت امور زيربنايي در جهت تاييد گزارشات عملکرد و صورت وضعيت پيمانکاران استعلامات و همکاري بيشتري را با حوزه مالي داشته باشند. 8- با توجه به درخواست هاي مکرر کميته حسابرسي و کميسيون برنامه و بودجه و تاکيد بر انجام سند تغيير و تحول مديران در شهرداري و اهميت آن در حوزه هاي درآمد و مالي مقرر شد شهردار محترم گزارش کامل در اين خصوص به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد. 9- شهردار محترم اسناد و مدارک مالي که در حوزه درآمد و مالي در طي سنوات گذشته تاکنون موجب رد بر حسابرسي شهرداري گرديده را به شورا ارائه تا پس از بررسي آن ها در رفع موضوعات ارائه طريق قانوني صورت پذيرد. 10- شهرداري در هر حوزه نسبت به بررسي عملکرد پرسنل خود اقدام و در صورت مشاهده سهل انگاري هاي در انجام امور نامبردگان را به حوزه بازرسي و حراست معرفي نمايد تا با ايشان برخورد گردد. 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
250 مصوبات کمیته حسابرسی 1-درخصوص بند(4) پيش نويس گزارش حسابرسي مستندات توسط مدير مالي شهرداري به نماينده موسسه تحويل گرديد. 2- درخصوص بند(5) با توجه به اينکه شهرداري ميبايست کليه املاک و مستغلات خود را در دفاتر قانوني ثبت و به حسابرس گزارش دهد و اين موضوع در حسابرسي سال 97 با توجه به اعلام نظر موسسه حسابرسي امکانپذير نميباشد لذا مصوب شد شهردار محترم و واحد املاک ليست کليه املاک و مستغلات خود را تا پايان آبان ماه سال 99 تهيه و در دفاتر قانوني مربوط به سال 98 مطابق فرمت هاي مورد تاييد حسابرس قانوني با رعايت استانداردهاي نظام جامع مالي شهرداري ها ثبت نمايد و نتيجه را به شورا و حسابرس اعلام نمايد. 3- در خصوص بند هاي (1-6) و (2-6) مربوط به ثبت عوارض عمومي،خصوصي و بهاي خدمات و درآمد موسسات غيرانتفاعي و همچنين درآمد هاي مربوط به احکام کميسيون ماده 77 مصوب گرديد واحد درآمد شهرداري با نظر و راهکار هاي حسابرس منتخب شورا ثبت درآمد را براساس نظام جامع مالي شهرداري ها انجام و به حسابرس تحويل نمايد. 4- مقرر شد مسئول هر بند گزارش توسط کميته مشخص و به ايشان ابلاغ گردد و در صورت تکرار يا عدم رفع بند در گزارش سال بعد مسئول مربوطه به تخلفات اداري معرفي گردد. 5- در رابطه با عدم امضا مديران و شهرداران وقت شهرداري درخصوص صورت هاي مالي مصوب گرديد شهردار با نظر بر فرم و صورت جلسه تغيير و تحول هاي صورت گرفته يا نگرفته نسبت به رفع موضوع حداکثر تا 20 روز آينده اقدام و شخصاً با تاکيد و نظارت بر واحد حقوقي و بازرسي و حراست اقدام لازم را معمول و فرد و افرادي که در اين امر مهم قصور و يا کم کاري مينمايند به مراجع قضايي و تخلفات اداري معرفي نمايد. 6-در پايان مقرر شد شهردار و واحد درآمد و مالي و حسابرسي شهرداري نسبت به رفع ديگر موارد مورد گزارش در حسابرسي سال 97 اقدام و نتيجه را حداکثر تا يک هفته به شورا و حسابرس اعلام نمايند. 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
251 واگذاری حجمی به سازمان همیاری با درخواست مجوز تمديد قرارداد واگذاري امور حجمي خدمات دفن زباله، نگهداري و نگهباني محل دفن پسماندهاي شهري سازمان مديريت پسماند شهرداري به سازمان همياري شهرداري هاي استان باستناد بند 1 ماده 31 آئين نامه مالي شهرداري تهران و تسري آن به مراکز استان ها و با ميزان حجم قرارداد سال گذشته و برآورد ارائه شده از سوي شهرداري با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
252 تنظیم توافق نامه های جدید با اکثریت آراء موافقت گردید ، کلیه مالکانی مالکاني که در سال هاي گذشته براساس مصوبه کارگروه تسهيل جهت فروش تراکم مازاد با ايشان توافق نامه تنظيم گرديده است و ميبايست طبق توافق نامه قدرالسهم واگذار نمايند، چنانچه تراکم مازاد آن ها کمتر از 500 متر مربع ميباشد و به دليل تفاوت مصوبه کميسيون ماده 5 و توافق نامه نياز به تنظيم توافق نامه جديد دارند و در سال 99 براي دريافت پروانه اقدام نموده اند، شهرداري موظف است طبق بند (7) ماده (2) دفترچه تعرفه عوارض سال 99 ( برای صدور مجوز احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 ضروری می باشد لیکن در زمان صدور پروانه ساخت عوارض مازاد تراکم تا 500 مترمربع می بایست در قالب توافق نامه صرفاً برابر این تعرفه محاسبه و اخذ گردد ) اقدام نماید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
253 معاوضه ملک شهرداری با ورثه مرحومه محمدی با معاوضه معاوضه پلاک ثبتی 4/1358 واقع در بخش دو به مالکیت شهرداری با زمین ورثه مرحوم فاطمه محمدی تحت پلاک ثبتی 1359 (با وکالت آقای حسین پزشکیان) با کاربری فضای سبز- کاربری مغایر با اخذ نظر هیئت سه نفره کارشناس رسمی دادگستری و رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
254 تهیه و ثبت لیست املاک باتفاق آراء موافقت گردید ، شهرداری ( خصوصاً اداره املاک و مستغلات شهرداری ) به منظور ثبت و ساماندهی املاک و دارایی های متعلق به شهرداری لیست تمامی املاک شهرداری را تهیه و نسبت به درج و ثبت آن ها در دفاتر قانونی مربوطه و با فرمت مدنظر حسابرس قانونی شورا و طبق نظام جامع مالی شهرداری ها با تشکیل کارگروهی در موعد مقرر (قبل از اتمام آبان ماه سال جاری) اقدام نماید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
255 قرارداد آقای نیک عهد با درخواست ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و عقد قرارداد با آقای مجید نیک عهد طبق ماده 10 دستورالعمل شرح وظایف ، ترکیب و تعداد کمیسیون های شوراهای اسلامی ( با مبلغ هشتاد هزار تومان به ازای هر ساعت و سقف 50 ساعت در ماه ) از تاریخ 10 /8/99 به مدت 10 ماه جهت استفاده از خدمات ایشان در کمیسیون فرهنگی شورا ، با اکثریت آراء موافقت بعمل آمد . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
256 بخشش 50 درصدی بدهی اکرم داشار با (درخواست مجوز پرداخت 50 درصد از مبلغ 62 ميليون توماني بدهی خانم اکرم داشار از محل رديف 150302 ماده 15 بودجه مصوب سال 99 شهرداري، بابت بدهي 10 درصد از حقوق مالکانه شهرداري از فروش سرقفلي مغازه واقع در ميدان انقلاب، گاراژ موسوم به بسطامي به متراژ 21 متر مربع(50 درصد مابقي توسط خانم اکرم داشار پرداخت ميگردد) با اکثریت آراء موافقت گردید . 1399/08/05 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
257 درخواست پرداخت مبلغ 200 هزار تومان به خانم فاطمه سادات موسايي نامه شماره 42910 مورخ 29/8/98 شهرداري به شماره وارده 3130 مورخ 29/8/98 در رابطه با درخواست پرداخت مبلغ 200 هزار تومان به خانم فاطمه سادات موسايي از محل رديف 2041703 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به همراه نظریه موافق مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
258 رابطه با درخواست پرداخت مبلغ 200 هزار تومان به آقاي علي شمشيري نامه شماره 42883 مورخ 29/8/98 شهرداري به شماره وارده 3126 مورخ 29/8/98 در رابطه با درخواست پرداخت مبلغ 200 هزار تومان به آقاي علي شمشيري از محل رديف 2041703 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به همراه نظریه موافق مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
259 پیشنهادات و مصوبات کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک به شرح ذیل قرائت گردید : پیشنهادات و مصوبات کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک به شرح ذیل قرائت گردید : - در این جلسه آقای خسروی معاون امور زیربنایی و آقای نجفی مدیر پارک ترافیک ، گزارشی از اقدامات انجام شده در پارک به جلسه ارائه نمودند و نهایتاً مقرر گردید اولاً نیروی انسانی متخصص به پارک مذکور جهت ارائه آموزش به کودکان و دانش آموزان توسط معاونت امور برنامه ریزی در اختیار ایشان قرار گیرد ، ثانیاً موضوع در اختیار قرار دادن تنخواه به مدیر پارک توسط معاونت امور اقتصادی بررسی و اقدام لازم معمول گردد . - با توجه به اعلام آمادگی جناب آقای مهندس فدائی مقرر گردید رئیس محترم شورای اسلامی شهر مکاتبه و پیگیری لازم در رابطه با در اختیار قرار دادن یک سالن ورزشی توسط آموزش و پرورش جهت توسعه پارک ترافیک را بعمل آورد . آقای سورانه : در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی درخصوص آموزش مقررات ترافیکی و مدرسه ترافیک یک مصوبه وجود داشت و از نظر امتیازدهی مصوبات در کشور به عنوان مصوبه برتر شناسایی و اقدام نمودند . می توانیم پیشنهاد دهیم تأمین نیرو بر عهده پلیس راهور و آموزش و پرورش و مدیریت و مکان آموزش بر عهده شهرداری باشد. به دلیل اینکه تخصصی تر آموزش می یابند و به صورت مشارکتی انجام می شود و تامین نیروی انسانی بر دوش شهرداری نخواهد بود . کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
260 رفع موانع اجرائی تقاطع غیرهمسطح سنجان نامه شماره 41172-20/8/98 شهرداری اراک مبنی بر "پیرو نامه شماره 36153-18/7/98 و با توجه به صورتجلسه مورخ 01/07/1398 درخصوص رفع موانع اجرائی تقاطع غیرهمسطح سنجان با حضور استاندار محترم مرکزی و مدیران کل استان به استحضار می رساند در بند 3 صورتجلسه به تملک املاک مورد مسیری اشاره گردیده است که این شهرداری با تصویب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به تملک املاک مورد مسیری با مالکیت مشخصی اقدام نموده است و فقط ساختمان سده باقی مانده است . با توجه به اینکه در فاز دوم تخریب مورد مسیری ساختمان سده عملاً امکان نگهداری بهره برداری از باقیمانده ملک به عنوان ساختمان میسر نمی باشد و ضرورت دارد در فاز دوم نسبت به تخریب کل ساختمان اقدام گردد،" به همراه نظریه کمیسیون فنی و عمران مورخ 18/8/98 مطرح گردید: مصوبه صحن : با پیشنهاد شهرداری به شرح فوق ( تخریب ساختمان سده )با اکثریت آراء موافقت گردید . آقای فدائی : در تیرماه سال جاری در این خصوص بحثی وجود داشت که آیا این سازه ایستایی لازم را دارد . قرار شد گزارش و نقشه هایی ارائه گردد تا در کمیسیون عمران بررسی گردد ولی تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است . مشروط بر اینکه فقط ساختمان سده اگر مزاحم است و در تعریض مسیر است نسبت به تخریب آن اقدام گردد . 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
261 نامه شماره 8923/98/190462 مورخ 2/9/98 فرمانداری محترم اراک درخصوص مغایرت صورتجلسه شماره 135 مورخ 9/8 درخصوص بند 1 : با عنایت به نامه شماره 190322 مورخ 2/9/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و همچنین به استناد بند 10 قسمت الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال 98 شهرداری ها و نیز با عنایت به نامه شماره 55428 مورخ 13/5/93 مقام عالی وزارت کشور هرگونه بکارگیری نیرو در شهرداری ها و همچنین سازمان های تابعه آن ممنوع می باشد . درخصوص بند 6 : ( کمک هزینه مرمت و بازسازی مقبره آقانورالدین) مقرر گردید در قالب تفاهم نامه با میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نسبت به مرمت و یا بازسازی مقبره آقانورالدین اقدام گردد. 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
262 درخواست پرداخت هزينه کفن و دفن مرحوم مصطفي ظهيري(پاکبان متوفي طرف قرارداد با شهرداري) امه شماره 42234 مورخ 26/8/98 شهرداري به شماره وارده 3085 مورخ 27/8/98 در رابطه با درخواست پرداخت هزينه کفن و دفن مرحوم مصطفي ظهيري(پاکبان متوفي طرف قرارداد با شهرداري) از محل ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداري در جلسه مطرح و پس از بررسي موضوع در پايان مقرر شد شهرداري وفق بند (4) آئين نامه رفاهي بودجه مصوب سال 98 شهرداري اراک اقدام نمايد. 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری ابلاغ شد ندارد
263 درخواست پرداخت هزينه بابت مساعدت و کمک به برگزاري هفته دفاع مقدس سال 97 نامه شماره 42888 مورخ 29/8/98 شهرداري به شماره وارده 3159 مورخ 2/9/98 در رابطه با درخواست پرداخت هزينه بابت مساعدت و کمک به برگزاري هفته دفاع مقدس سال 97(هزينه داربست بندي) به مبلغ 250 ميليون ريال از محل رديف 2041702 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به همراه نظریه موافق مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مقرر گردید نامه عودت و شهرداری پیشنهاد جدید را به شورا ارسال نماید . آقای سورانه : از نظر مقررات مالی هر فاکتوری باید تاریخ داشته باشد . فاکتور ضمیمه نامه تاریخ ندارد ولی صراحتاً برای سال 97 است و توجیه قانونی ندارد . آقای مرادی : در سرفصل هزینه ها بخشی به نام دیون وجود دارد و می توان فاکتورهای سال قبل را از این محل پرداخت کرد و اگر هزینه داربست جزء تعهدات سال قبل می باشد موظف هستیم پرداخت کنیم و پرداخت از محل دیون قانونی است . پرداخت از محل ماده 17 نشدنی است . پیشنهاد می شود نامه به شهرداری عودت گردد تا امور مالی و تدارکات شهرداری راه حل را پیدا کنند و اگر نیاز به مجوز شورا بود ، نتیجه را ارسال نمایند . کمیسیون برنامه و بودجه 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید دارد
264 پیشنهادات و مصوبات مورخ 18/8/98 کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری به شرح ذیل قرائت گردید . - مديرعامل محترم شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند در خصوص پيشرفت پروژه فردين پور و ميزان زمان پيش بيني شده(36 ماهه) جهت اجراي طرح مذکور با حضور کارشناسان محترم آن شرکت در جلسه توضيحاتي را ارائه نمودند و مشکلات و موانع ايجاد شده در اجراي طرح توسط ايشان گزارش گرديد. 1- در بلوک Fو مقداري از بلوک مجاور N تخريب و تملک بصورت کامل صورت نگرفته است و نياز مي باشد جهت اجراي پروژه موقعيت اجراي آن شيفت پيدا کند که اين امر نياز به هماهنگي با حوزه معاونت شهرسازي و امورزيربنايي شهرداري مي باشد و نيز به دليل عدم جابجايي انشعابات و تمديد پروانه مشکلاتي را در اجراي آن ايجاد نموده است. 2- در بلوک Qجابجايي انشعابات صورت گرفته و خاک برداري و بتن مکر آن اجرايي و تجهيز کارگاه بصورت کامل انجام گرديده است و با توجه به اينکه انشعابات اين بلوک جابجا گرديده لذا پس از تمديد پروانه مراحل بعدي انجام کار نيز صورت مي پذيرد. **-در پايان با توجه به اينکه جابجايي انشعابات(آب و فاضلاب و گاز) مي بايست با ادارات آب و فاضلاب و گاز هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد لذا مقرر شد کميسيون محترم عمران نسبت به برقراري جلسه اي با حضور مديران محترم آن ادارات و پيمانکار محترم طرح برگزار و نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود در طرح بررسي لازم را اعمال نمايند. **-در خصوص صدور تمديد پروانه مقرر شد معاونت محترم شهرسازي و اداره املاک شهرداري و به همراه مدير منطقه مربوطه و پيمانکار محترم طرح جلسه اي را برقرار و اقدامات لازم را هرچه سريعتر مبذول نمايند. **-مقرر شد شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند هر 3 هفته يکبار در جلسه کميسيون اقتصادي ، املاک،سرمايه گذاري و گردشگري شرکت و گزارشي از پيشرفت پروژه و مشکلات موجود در طرح را ارائه نمايد. درخصوص تعيين تکليف نمودن مميزي املاک شهر اراک و نحوه اجراي آن با حضور معاونين محترم برنامه ريزي و شهرسازي و مدير محترم اداره املاک و حقوقي موضوع مورد بررسي و مميزي صورت گرفته توسط بسيج سازندگي در طي سال هاي 89 الي 92 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، همچنين در خصوص بکارگيري نرم افزار لازم و خريد آن و نيز نحوه قرارداد با پيمانکار داراي شرايط اجراي طرح بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پايان مقرر شد جهت اجراي طرح مذکور در جلسه آتي جمع بندي نهايي صورت پذيرد. موارد مورد بحث در جلسه: *-مميزي املاک در دو قسمت اقدام گرديده است : 1- بخشي از نياز هاي شهرداري مميزي آن در دستور کار قرار گرفته(حدود 2 سال اخير) که در حوزه املاک تجاري نيازمند تمرکز بيشتر بوده است. 2-در طي سال هاي 89 الي 92 قراردادي با شرکت بسيج سازندگي منعقد گرديد تا کليه املاک شهري(اعم از تجاري و مسکوني و..) مميزي آن توسط شرکت مذکور صورت پذيرد که کليه اقدامات در طي اين سال ها با نتيجه موفقي روبرو نبوده است. 3- در مميزي صورت گرفته توسط شرکت بسيج سازندگي دو موضوع مورد توجه ميباشد: *-حدود 14 هزار واحد يا بلوک بصورت علي الراس ميباشد که در قرارداد مذکور نيز به چگونگي ثبت و ارائه آن اشاره نشده است. *-شرکت مذکور ميبايست طبق قرارداد تصاويري از املاک تهيه و به شهرداري ارائه نمايد که اطلاعات ارائه شده در سيستم لود نمي گردد و داراي نقص مي باشد . *- شرکت بسيج سازندگي در ارائه اطلاعات ميبايست طبق قرارداد مقياس ارائه نقشه ها را با ميزان 1000/1 ارائه مي نمود که کليه اطلاعات بر مقياس 2000/1 تهيه و ارائه گرديده است که موجب پايين آمدن دقت اطلاعات مي گردد. 4- کليه اطلاعات موجود در شهرداري در اختيار مناطق گذاشته شده است که با توجه به عدم بروز رساني مستندات دقيق و کافي موجود نمي باشد. آقای آجرلو : انجام ممیزی در جهت اخذ اطلاعات کامل از سطح شهر است که بتوانیم برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم . با توجه به ممیزی انجام شده قبلی و توضیحات ارائه شده ، ممیزی انجام شده توسط بسیج مفید واقع نشده است . پیشنهاد می شود شهرداری در ماده 38 ممیزی قبلی را تعیین تکلیف کند و به یک شیوه جدید ممیزی مجدد صورت گیرد . نیاز داریم یک اطلاعات دقیق و خانه به خانه با یک بازدید میدانی به دست بیاوریم تا در برنامه ریزی آینده بکار برده شود . با سیستم فعلی هیچ اطلاعاتی از سطح شهر در دسترس نیست . کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
265 درخواست پرداخت مطالبات شهرداري از محل تسهيلات بانک مهر ايران نامه شماره 41171 مورخ 20/8/98 شهرداري به شماره وارده 2988 مورخ 20/8/98 در رابطه با درخواست پرداخت مطالبات شهرداري از محل تسهيلات بانک مهر ايران با توجه به مصوبه 269 مورخ 16/2/98 شوراي اسلامي شهر و تفاهم نامه 3043-29/1/98 با بانک مذکور بابت آرا کميسيون هاي ماده 100 و 77 و چک هاي برگشتي به همراه نظریه موافق مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . مصوبه صحن : با پیشنهادات شهرداری به شرح ذیل باتفاق آراء موافقت گردید : 1-آراء کميسيون ماده 100 و ماده 77 و چک هاي برگشتي قبل از سال 1395 و کارشناسي هاي ناشي از عدم تامين پارکينگ و فروش قدرالسهم شهرداري بابت ماده 101 قانون شهرداري ها(تفکيک) مشمول استفاده از طرح پرداخت مذکور گردد. 2- مبالغ آراي کميسيون ماده 100 و چک هاي برگشتي قبل از سال 1395 تا سقف 100 ميليون تومان مشمول پيش پرداخت نقدي نگردد و کل مبلغ به جهت پرداخت از محل تسهيلات پرداخت گردد. 3-تقسيط مطالبات شهرداري از محل آراي کميسيون ماده 100 تا سقف 100 ميليون تومان در مناطق شهرداري صرفاً از طريق معرفي به بانک مهر ايران و رعايت تفاهم نامه 3043-29/1/98 انجام پذيرد. 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
266 درخواست تمديد قرارداد اجاره ملک شهرداري بافت تاريخي نامه شماره 42872 مورخ 29/8/98 شهرداري به شماره وارده 3124 مورخ 29/8/98 در رابطه با درخواست تمديد قرارداد اجاره ملک شهرداري بافت تاريخي با توجه با اعلام آمادگي نماينده مالکين ملک مذکور مبني بر تمديد قرارداد اجاره بدون افزايش اجاره بها نسبت به سال قبل به همراه نظریه موافق مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید : مصوبه صحن : با درخواست تمديد قرارداد اجاره ملک شهرداري بافت تاريخي با توجه با اعلام آمادگي نماينده مالکين ملک مذکور مبني بر تمديد قرارداد اجاره بدون افزايش اجاره بها نسبت به سال قبل به مدت حداکثر تا یک سال باتفاق آراء موافقت گردید . آقای محصولی : چندین سال است که شهرداری بافت تاریخی در ساختمان فعلی به صورت اجاره ای است ولی شکل و شمایل شهرداری و بافت تاریخی را دارا نیست . شهرداری باید یک مکان بهتری در بازار سرپوشیده جهت شهرداری بافت تاریخی در نظر بگیرد . کمیسیون برنامه و بودجه 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
267 پیشنهادات و مصوبات مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه به شرح ذیل قرائت گردید : پیشنهادات و مصوبات مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه به شرح ذیل قرائت گردید : - نامه شماره 42282 مورخ 29/8/98 شهرداري به شماره وارده 3125 موخ 29/8/98 در رابطه با ارسال گزارش مالي درخصوص وضعيت مالي شرکت صنايع اراک بابت طلب آن شرکت از شهرداري در جلسه مطرح و پس از بررسي موضوع و ارائه توضيحات توسط معاونت محترم مالي و اقتصادي در پايان مقرر شد شهرداري وفق بند 5 مصوبه شماره 227-16/5/96 صحن رسمي شوراي اسلامي شهر به شماره صادره 897-30/6/96 اقدام نمايد . - نامه شماره 41171 مورخ 20/8/98 شهرداري به شماره وارده 2990 مورخ 20/8/98 در رابطه با ارائه گزارش از اقدامات انجام شده درخصوص وصول مطالبات آراي کميسسيون هاي ماده 100 و 77 در جلسه با مطرح و در پايان مقرر شد شهرداري وفق جدول ارسالي در نامه صادره 1135-26/6/98 گزارشات مربوطه را تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. کمیسیون برنامه و بودجه 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
268 حسابرسی سال 1397 شهرداری مرکز و سازمان های تابعه توسط موسسه نامه شماره 41175 مورخ 20/8/98 شهرداری اراک مبنی براینکه " به استحضار می رساند که حسابرسی سال 1397 شهرداری مرکز و سازمان های تابعه توسط موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در حال انجام است و حسابرسی سازمان ها به اتمام رسیده و شهرداری مرکز نیز بزودی تکمیل و ارسال خواهد شد . طی مذاکره ای که با حسابرسی منتخب انجام گردیده سازمان های تابعه شهرداری که همگی از طریق ماده 54 ایجاد گردیده اند و فاقد شخصیت مستقل حقوقی می باشند به دلیل عدم ثبت قسمت عمده ای از درآمدهایشان که به صورت حساب فیمابین با شهرداری مرکز بوده توسط حسابرس مردود خواهند شد و با عنایت به موارد مطروحه فوق پیشنهاد میگرددکه قرارداد حسابرس سال 1397 آن شورای محترم با موسسه حسابرسی اصلاح گردد و موسسه یک گزارش تلفیقی جهت شهرداری و سازمان های تابعه به آن شورای محترم ارسال نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه شورای محترم مطرح و در صورت موافقت نسبت به اصلاح قرارداد حسابرسی سال 1397 اقدام و از نتیجه این شهرداری را مطلع فرمایند." به همراه نظریه مورخ 4/9/98 کمیسیون برنامه بودجه مطرح گردید. مصوبه صحن : با پیشنهاد شهرداری به شرح فوق باتفاق آراء موافقت گردید . آقای سورانه : پیشنهاد شهرداری این بود که وفق ماده 54 عمل شود و گزارش به صورت تفکیکی نباشد بلکه به صورت تلفیقی ارائه شود و گزارش شهرداری و سازمان ها تلفیق شود و استدلال این بود که اگر به این صورت گزارش ارائه گردد مبلغ هزینه ای که به حسابرس پرداخت می شود مورد اعتراض حسابرس واقع نمی شود ولی در جلسه ای که مدیرعامل شرکت حسابرسی هم حضور داشت استدلال هایی داشتند که رأی اعضای شورا تغییر کرد . با این رویکرد که اگر در آینده سازمان ها مستقل شوند و بخواهند از امتیازات این استقلال استفاده نمایند ، به مشکل برخورد خواهند کرد . آقای اخوان : پیشنهاد می شود گزارش حسابرسی در دو قالب جدا و تلفیقی باشد و گزارش تلفیقی مبنای کار قرار گیرد و گزارش مستقل هم در بایگانی وجود داشته باشد تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد . آقای فدائی : شهرداری ها و سازمان های تابعه از پرداخت مالیات معاف هستند و طی بازدیدی که از قم بعمل آمد مشخص شد طبق ماده 84 عمل می نمایند و سازمان ها مستقل هستند ولی در اراک ذیل ماده 54 عمل شده است . در بودجه بخشنامه 98 هم اشاره دارد که سازمان های تابعه باید گزارش حسابرسی جداگانه داشته باشند . آقای مرادی : نمی توانیم دو نوع گزارش رسمی داشته باشیم چون هزینه یک گزارش به حسابرس پرداخت شده است . یک گزارش مدیریتی هم برای رفع آفت ها و مشکلات ارائه می گردد و الزام آور نیست و بعداً دچار مشکل می شویم و فقط یک گزارش حسابرسی می تواند ارائه گردد که در مبادی قانونی رسماً از آن می توان استفاده نمود . 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
269 پیشنهادات و مصوبات مورخ 3/9/98 کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل قرائت گردید : پیشنهادات و مصوبات مورخ 3/9/98 کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل قرائت گردید : - نامه شماره 150762/98/89 مورخ 14/7/98 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در خصوص نامگذاری یا بازاری در سطح شهرها به نام صنایع دستی و فرش در جلسه مطرح و مقرر گردید سازمان زیباسازی تصویری از المان میدان فرش در تقاطع خیابان فلسطین و خیابان ابوذر و جنب شرکت فرش، تصویر تابلوی میدان صنایع دستی و همچنین تصویری از مصوبه شورا در خصوص ساخت المان حجمی فرش تهیه و به دفتر امور شهری و شوراها و رونوشت آن را به این شورا ارسال نماید. - نامه شماره 8923/98/167770 مورخ 6/8/98 فرمانداری، بند 6 مصوبات تاریخ 1/8/98 کارگروه اجتماعی فرهنگی، سلامت و بانوان وخانواده شهرستان اراک در خصوص تهیه بنر توسط دستگاه ها با موضوع مذمت/عدم کمک به متکدیان حرفه ای و ارسال به شهرداری جهت نصب در معابر عمومی در جلسه مطرح گردید: طبق اظهارات مدیر روابط عمومی شهرداری تا کنون هیچ دستگاهی نسبت به تهیه و ارسال بنر به شهرداری اقدام نکرده است.مقرر گردید طی مکاتبه ای با فرمانداری موضوع عدم اجرای مصوبه فوق الذکر توسط دستگاه ها و همچنین عدم حضور نماینده فرمانداری در جلسه امروز که مربوط به تکدی گری و کودکان کار بوده اعلام گردد. کمیسیون فرهنگی اجتماعی 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
270 نامگذاری معابر شهر اراک نامه شماره 36718-22/7/98 شهرداری درخصوص مصوبات جلسه شورای نامگذاری معابر شهر اراک مورخ 26/6/98 به شرح ذیل مطرح گردید: مصوبه صحن : درخصوص بند 5 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام خیابان مقابل ساختمان مرکزی از نام "بانو" به نام "اورژانس 115" مخالفت شده بود. اعضای شورای شهر نیز باتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . درخصوص بند 4 صورتجلسه شورای نامگذاری، با نامگذاری پل واقع شده در جاده فراهان و آزادراه کنار گذرشمالی به نام "محمد تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر" موافقت شده بود که با توجه به اینکه این پل قبلاً بدون طی مراحل قانونی به نام شهید شیرین آبادی نامگذاری و تابلوی آن نیز نصب گردیده است مقرر شد سازمان زیباسازی نامه ای تنظیم و اعلام نماید این نامگذاری خارج از روال قانونی انجام شده و می بایست ابتدا در شورای نامگذاری مطرح و سپس در صحن رسمی شورا مصوب گردد. 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
271 پیشنهادات و مصوبات مورخ 3/9/98 کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل مطرح گردید : پیشنهادات و مصوبات مورخ 3/9/98 کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل مطرح گردید : پیرو نامه شماره 2550 مورخ 16/7/98 موسسه خیریه رعد مهربانی و درخواست بازدید حضوری از موسسه مذکور و مددجویان آن، به اتفاق اعضای شورا، نمایندگان شهرداری و رئیس بهزیستی از موسسه مذکور بازدید به عمل آمد و مقرر گردید جهت تردد معلولین موسسه که برخی از آنان به دلیل معلولیت شدید دارای مشکلات جدی در رفت و آمد هستند سازمان حمل و نقل شهرداری یک دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده در اختیار ایشان قرار دهد. مصوبه صحن : با مناسب سازی یک دستگاه اتوبوس جهت در اختیار قرار دادن به موسسه رعد مهربانی باتفاق آراء موافقت گردید . خانم رحمتی : طی بازدیدی که باتفاق برخی از اعضاء و شهرداری محترم انجام شد با توجه به وضعیت معلولین عزیز قرار شد یک اتوبوس مدل 86 مناسب سازی گردد و در اختیار موسسه رعد مهربانی قرار گیرد . آقای محصولی : با جذب راننده در شورا مخالفت گردید . می توانیم اتوبوس را مناسب سازی و در اختیار موسسه قرار گیرد و راننده را خودشان تأمین کنند چون شهرداری نمی تواند طبق مصوبه شورا راننده جذب کند . این موسسه توسط یک خیّر ایجاد گردیده است و معلولین آنجا خیلی نیازمند هستند و در رفت و آمد دچار مشکل هستند . کمیسیون فرهنگی اجتماعی 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
272 درخواست انعقاد تفاهم نامه وصول عوارض کسب و پيشه شهرداري با اتاق اصناف نامه شماره 45045 مورخ 12/9/98 شهرداري به شماره وارده 3301 مورخ 12/9/98 در رابطه با درخواست انعقاد تفاهم نامه وصول عوارض کسب و پيشه شهرداري با اتاق اصناف استان مرکزي به همراه نظریه موافق مورخ 18/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید : مصوبه صحن : با پیشنهاد شهرداری به شرح ذیل باتفاق آراء موافقت گردید . *-واگذاري پيگيري وصول عوارض اصناف و کسبه سطح شهر و پلمپ و تعطيل نمودن واحدهاي کسب و پيشه و تابع قانون صنفي که از محل عوارض ساليانه محل کسب و بهاي ارائه خدمات در مهلت مندرج و فيش هاي رايانه اي توزيع شده توسط شهرداري امتناع نموده اند. *-ميزان کارمزد عمليات موضوع قرارداد تا سقف مبلغ 000/000/000/15 ريال به ميزان 10 درصد و مازاد بر آن براساس 12 درصد از کل مبلغ عوارض وصولي توسط اتاق اصناف و کسبه مورد عمل قرار گيرد. *-مهلت قرارداد بمدت يک سال شمسي آقای نادری : در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس اصناف بحث و بررسی گردید . در سال های قبل طبق تفاهم نامه فیمابین شهرداری و اصناف ، با نرخ 12 درصد وصول عوارض می شد و قرار شد برای امسال تفاهم نامه جدید تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون تومان انعقاد و با 10 درصد مازاد بر 12 درصد عوارض وصولی به عنوان حق الزحمه اتاق اصناف و مابقی به حساب شهردرای واریز گردد به دلیل اینکه تمام اصناف برای تمدید پروانه به اتاق اصناف مراجعه می کنند ، وصول عوارض توسط اتاق اصناف بسیار راحت تر است . طبق آمار شهرداری سال گذشته تعداد 1000 مراجعه کننده داشتند که یک میلیارد عوارض وصول شده بود ولی اتاق اصناف 4 هزار مراجعه کننده داشته است . سپس آقای صالحی مسئول پیگیری مصوبات شورا به شرح ذیل گزارش خود را ارائه نمودند . کمیسیون برنامه و بودجه 1398/09/18 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
273 تخفیف بابت عوارض جریمه اضافه بنا به صورت مازاد تراکم مسکونی ملک نامه شماره 38069-1/8/98 شهرداری به شماره وارده 2713 مورخ 1/8/98 در رابطه با بررسی تخفیف بابت عوارض جریمه اضافه بنا به صورت مازاد تراکم مسکونی ملک آقایان محمود گنجی و غلامعلی رضایی ( کمیسیون ماده 100 ) به میزان 52/28 مترمربع طی ابلاغ رای 8688-23/12/97 و همچنین با توجه به درخواست مالکین و ارائه نقشه تفکیکی به میزان 48 سانتی متر مغایرت نسبت به جریمه اولیه جریمه دوم به شماره 1870-24/6/98 صادر گردیده که با توجه به تعرفه بهای خدمات سال 97و98 در جلسه با حضور مدیر محترم اداره درآمد شهرداری به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . (پیوست ) مصوبه صحن : با اعمال تخفیف 40 درصدی بابت عوارض بعد از جریمه رای 8688-23/12/97 کمیسیون ماده صد ملک آقایان محمود گنجی و غلامعلی رضایی با پروانه ساختمانی به شماره 20310-18/10/96 با اکثریت آراء موافقت گردید . 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
274 تمدید قرارداد شماره 12075 مورخ 11/3/96 فیمابین شهرداری اراک و موسسه خیریه امام رضا (ع) مبنی بر حق وا نامه شماره 41180 مورخ 20/8/98 شهرداری اراک به شماره وارده 2991 مورخ 20/8/98 درخصوص تمدید قرارداد شماره 12075 مورخ 11/3/96 فیمابین شهرداری اراک و موسسه خیریه امام رضا (ع) مبنی بر حق واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 88/294 مترمربع پلاک ثبتی 14362 بخش دو واقع در فاز 3 هپکو با شرایط مندرج در قرارداد به همراه نظریه موافق مورخ 25/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید . 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. بااتفاق دارد
275 انعقاد قرارداد همکاري فني و تعامل في مابين شهرداري اراک و پليس راهور جهت وصول قدرالسهم شهرداري اراک نامه شماره 40475 مورخ 18/8/98 شهرداري به شماره وارده 2926 مورخ 18/8/98 در رابطه با ارسال پيشنهاد انعقاد قرارداد همکاري فني و تعامل في مابين شهرداري اراک و پليس راهور جهت وصول قدرالسهم شهرداري اراک از محل وصول جرائم رانندگي در جلسه بشرح ذيل مطرح و پس از بررسي موضوع و در راستاي اهداف عالي شوراي اسلامي شهر جهت تامين درآمد هاي پايدار براي شهرداري با پيشنهاد مذکور(تنظيم شده در 3 بند) باتفاق آرا موافقت و مقرر شد قرارداد مذکور با ذکر جزئيات به تفضيل با رعايت موارد قانوني تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد تا پس از بررسي مورد تصويب نهايي قرار گيرد. 1-در مرحله اول اطلاع رساني لازم درخصوص ساز و کار موارد قانوني مبني بر عدم پرداخت عوارض خودرو،توسط پليس راهور از طريق ارسال پيامک در سه مرحله به مالکان خودرو صورت پذيرد و هزينه ارسال پيامک توسط شهرداري به پليس راهور پرداخت گردد. 2-مالکان خودرو هاي فاقد برچسب عوارض خودرو توسط پليس راهور به مراکز دريافت کننده عوارض(دفتر پيشخوان و ...) هدايت شوند و در صورت عدم پرداخت عوارض اعمال جريمه توسط پليس راهور صورت پذيرد. 3- در محل مراکز تعويض پلاک يا پارکينگ هاي نيرو انتظامي ، شعبه دريافت عوارض خودرو توسط پليس راهور راه اندازي گردد و به ازاء هر خودرو که در مراکز فوق، عوارض به حساب شهرداري واريز مي گردد مبلغ 100 هزار ريال بحساب پليس راهور پرداخت گردد. 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
276 پیشنهادات و مصوبات مورخ 26/8/98 کمیسیون خدمات شهری به شرح ذیل قرائت گردید . پیشنهادات و مصوبات مورخ 26/8/98 کمیسیون خدمات شهری به شرح ذیل قرائت گردید . - مقرر شد ؛ جهت شناسایی املاک و زمینهای مناسب برای احداث پارکهای محله ای و همسایگی ؛ کارگروهی متشکل از مدیراملاک ، مدیر منطقه ، معاون خدمات شهری ، نماینده فضای سبز (سازمان سیما ، و منظر) و نماینده کمیسیون خدمات شهری شوراء تشکیل و طبق اولویت جلسات کارگروه را به طور جداگانه در هر منطقه برگزار نموده و پس از جمع بندی شهرداری لیست املاک مناسب برای احداث پارکهای محله ای و همسایگی را به تفکیک هر منطقه حداکثر تا پایان آذر ماه سالجاری جهت بررسی و اظهار نظر و تصویب به شورا ارسال نماید . - نامه وارده شماره 2816 در خصوص خط اتوبوس اراک –گاوخانه در جلسه مطرح و مقرر شد ؛ حداکثر تا تاریخ 10/10/98 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مکاتبات اداری برقراری مجدد خط اتوبوس اراک –گاوخانه را به انجام رسانیده و نتیجه آنرا ظرف 15 روز کاری به شورای شهر جهت بررسی و اظهار نظر و تصویب ارسال نماید . - نامه وارده شماره 2775 در خصوص جابجایی ایستگاه اتوبوس خیابان استاد شهریار در جلسه مطرح و مقرر شد ؛ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر باتفاق اهالی منطقه بازدیدی از مکان ایستگاه مذکور ترتیب داده و نسبت به تغییر مکان ایستگاه اقدامات فنی و کارشناسی صورت داده و نتیجه آنرا حداکثر تا پایان آذر ماه سالجاری به شورا ارائه نماید ؛ - طی بازدیدی از کلینیک خیریه اوتیسم رضوان نامه وارده شماره 2967 انجمن خیریه اتیسم رضوان در همان مکان مطرح و مقرر شد ؛ با توجه به خدمات ارزنده این مرکز ، جهت تامین اعتبار درخواستی این خیریه ، پیگیری های لازم از طریق کمیسیون برنامه و بودجه شورا صورت پذیرد . کمیسیون خدمات شهری 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
277 پیشنهادات و مصوبات مورخ 27/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی به شرح ذیل قرائت گردید . پیشنهادات و مصوبات مورخ 27/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی به شرح ذیل قرائت گردید . درخصوص نحوه و ميزان زمان قانوني جهت تهيه و تنظيم دفترچه عوارض سال 99 شهرداري،بودجه سال 99 شهرداري و سازمان هاي تابعه، اصلاح بودجه سال 98 شهرداري و سازمان هاي تابعه در جلسه با حضور معاونت محترم برنامه ريزي و مدير محترم بودجه و مدير محترم اداره درآمد شهرداري بحث و تبادل نظر صورت گرفت و موارد بشرح ذيل به صحن رسمي جهت قرائت رو ابلاغ به شهرداري جهت اقدام ارجاع گرديد: 1- باتوجه به نامه وارده 2792-6/8/98 ابلاغي توسط معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري مرکزي مبني بر تهيه و تنظيم و تصويب دفترچه عوارض سال 99 شهرداري اراک تا تاريخ حداکثر 30/9/98 و همچنين تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شد شهرداري تا تاريخ 15/9/98 دفترچه عوارض پيشنهادي سال99 را تهيه و به شوراي اسلامي شهر جهت بررسي در کميسيون برنامه و بودجه و سپس تصويب نهايي در صحن رسمي ارسال نمايد. 2-درخصوص تهيه و تنظيم اصلاح بودجه سال 98 شهرداري و سازمان هاي تابعه با توجه به ماده 28 آئين نامه مالي شهرداري ها( اصلاح بيش از 10 درصد در سطوح برنامه ها) و همچنين توضيحات ارائه شده توسط معاونت محترم برنامه ريزي و مدير محترم بودجه شهرداري مقرر شد اصلاحيه بودجه سال 98 شهرداري و سازمان هاي تابعه حداکثر تا 10 روز آتي پس از ابلاغ تهيه و به شوراي اسلامي شهر جهت بررسي ارسال گردد. 3- درخصوص تهيه و تنظيم بودجه سال 99 شهرداري و سازمان هاي تابعه و با توجه به ماده 67 قانون شهرداري ها مصوب 12/4/1346 و همچنين دستورالعمل ابلاغي وزير محترم کشور جهت طرز تهيه و تدوين،اجرا و تفريغ بودجه شهرداري ها مقرر شد شهرداري طبق دستورالعمل ابلاغي، بودجه پيشنهادي سال 99 را تا تاريخ 30/10/98 تهيه و به شوراي اسلامي شهر جهت بررسي در کميسيون برنامه و بودجه و سپس تصويب در صحن رسمي ارسال نمايد. کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
278 پیشنهادات و مصوبات مورخ 3/9/98 کمیسیون سلامت و خدمات شهری به شرح ذیل قرائت گردید . پیشنهادات و مصوبات مورخ 3/9/98 کمیسیون سلامت و خدمات شهری به شرح ذیل قرائت گردید . - مقرر شد شهرداری نسبت به توسعه آموزش شهروندی در حوزه خدمات شهری از طریق مدارس همیار پسماند ، فضای سبز و آتش نشان اقدام نماید و در لایحه بودجه سال آتی ، بودجه لازم برای احداث آکادمی آموزش شهروندی و اختصاص مکانی برای آن ، اقدام لازم را انجام دهد. کمیسیون سلامت و خدمات شهری 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
279 ساخت سوله ، راه اندازی دستگاه اتوکلاو و تجهیز ناوگان حمل و نقل زباله های عفونی پیشنهادات و مصوبات مورخ 9/9/98 کمیسیون نظارت و پیگیری به شرح ذیل مطرح گردید : - مقرر شد شروع قرارداد با بخش خصوصی از تاریخ 1/12/98 باشد و شرکت پیمانکار موظف است کلیه فعالیت های خود مانند ساخت سوله ، راه اندازی دستگاه اتوکلاو و تجهیز ناوگان حمل و نقل زباله های عفونی را به انجام رسانیده و یک دستورالعمل اجرایی از روند جمع آوری و دفن زباله های عفونی ارائه نماید. - مقرر شد در تفاهم نامه یا قرارداد فی مابین نظام پزشکی و شرکت پیمانکار ضمانت نامه مالی به میزان قرارداد با پزشکان الزاما جزء مفاد قرارداد آورده شود. مصوبه صحن : با ادامه اقدامات جمع آوری ، حمل و بی خطر سازی زباله ها تا تاریخ 1/12/98 و دریافت هزینه طبق تعرفه قبلی از تاریخ 1/7/98 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با اکثریت آراء موافقت گردید. کمیسیون نظارت و پیگیری 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
280 پیشنهادات و مصوبات مورخ 18/8/98 کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری به شرح ذیل قرائت گردید . پیشنهادات و مصوبات مورخ 18/8/98 کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری به شرح ذیل قرائت گردید . عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری در سال 98 توسط مدیرعامل محترم آن سازمان به شرح ذیل ارائه گردید : 1- تدوین برنامه های سازمان در 3 بخش : - کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت 2- تدوین کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر اراک و تعیین 15 پروژه به عنوان اولویت کاری - پارک وحش شهر اراک - مجتمع استحصال خاک و نخاله - احداث پیاده راه و فست فود بلوار ورزش - تکمیل مجتمع تجاری آفتاب - مجموعه باغ ایرانی در نهالستان شهرداری - احداث 4 بازارچه روز محل میوه و تره بار - ساخت مجموعه رستوران پامچال شهرصنعتی - ایجاد ایستگاه دوچرخه در سطح شهر - اجرای طرح انتقال صنوف مزاحم شهری - اجرای طرح گردشگری بام اراک - ساخت مجموعه پردیس فرهنگی و هنری شهر اراک - اجراء ساختمان اداری ، تجاری خوزستان - ساخت سالن ورزشی جهانگیری - ساخت کافی شاپ و فست فود باغ گل شهرصنعتی 3- شناسایی 66 قطعه پلاک خصوصی با مقیاس بزرگ و با محوریت و قابلیت سرمایه گذاری املاک خصوصی در شهر اراک 4- تهیه طرح فنی و مهندسی جهت اولویت های تعیین شده بعنوان مثال : ایجاد سوله ورزشی ، تفریحی در خیابان جهانگیری ، فست فود بلوار ورزش ، کافی شاپ باغ گل شهرصنعتی 5- تهیه انیمیشن و فیلم مستند از پروژه های بزرگ شامل : دره گردو ، بام اراک ، معدن سنگ ، پارک شهید باهنر ، صنوف مزاحم ، میدان شهدا 6- تبلیغات محیطی و فضای مجازی شامل : - طراحی و راه اندازی وب سایت سازمان - ایجاد پیچ اینستاگرام - تعبیه بیلبورد 10 متری در میدان هفت تیر 7- اقدامات سازمان در راستای مذاکره جذب سرمایه گذار برای پروژه ها و اولویت های تعریف شده بعنوان مثال : - پیگیری حل مشکلات پروژه آفتاب از قبیل : - اصلاح پروانه ساختمانی - تعیین تکلیف نمای ساختمان - اصلاح نقشه های برق ، تاسیسات و مکانیک - تهیه مشخصات فنی و عمران پروژه - تهیه متره برآورد پروژه - برگزاری بیش از 15 جلسه با کارشناسان دادگستری - جانمایی قدرالسهم شریک با کمک همکاران شهرداری 8- مذاکراه میدانی با سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در اولویت های مشخص شده 9- قراردادهای منعقد شده در سال 98 : 10- فاز اول پروژه فردین پور شامل 4 بلوک مسکونی و 1 بلوک تجاری و اداری به ارزش 500 میلیارد ریال 11- ترمیم و بازسازی مجموعه پذیرایی کوه پایه به ارزش 2 میلیارد ریال لیست املاک تملک شده در محدوده طرح 55 متری توسط مدیر اداره املاک شهرداری ارائه و موارد به شرح ذیل جهت استحضار اعضا محترم رسیده شد : - تعداد املاک تملک شده 43 مورد - 19 مورد از املاک تملک شده تبدیل به شارع گردیده است . - 4 مورد از املاک تملک شده تخلیه و تخریب گردیده است . - 14 مورد از املاک تملک شده در اختیار سازمان ها و مناطق شهرداری جهت بهره برداری ( اداری و ... ) می باشد . - 6 مورد از املاک تملک شده به صورت زمین محصور شده و یا به صورت پشت قواره ای ( امکان تخریب ندارد ) می باشد . کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
281 درخواست استفاده از سالن شهید ثامنی شهرداری جهت تمرینات تیم والیبال شهروند نامه شماره 2260-3/9/98 مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهروند اراک درخصوص درخواست استفاده از سالن شهید ثامنی شهرداری جهت تمرینات تیم والیبال شهروند در جلسه مطرح گردید : مصوبه صحن : با درخواست استفاده از سالن شهید ثامنی شهرداری صرفاً جهت تمرینات تیم والیبال شهروند اراک ( دو جلسه در هفته ) با اکثریت آراء موافقت گردید . 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
282 درخصوص پرداخت مساعدت به انجمن اوتیسم رضوان به مبلغ 000/000/400 (چهارصد میلیون ) ریال به دلیل مشکلات نامه شماره 44880-10/9/98 شهرداری اراک درخصوص پرداخت مساعدت به انجمن اوتیسم رضوان به مبلغ 000/000/400 (چهارصد میلیون ) ریال به دلیل مشکلات مالی و از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 41701 بودجه مصوب سال جاری شهرداری مطرح گردید . مصوبه صحن : با پرداخت مساعدت به انجمن اوتیسم رضوان به مبلغ 000/000/400 (چهارصد میلیون ) ریال به دلیل مشکلات مالی و از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 41701 بودجه مصوب سال جاری شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید . 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
283 آماده سازی قطعاتی در فاز دوم آرامستان ( 32 هکتار زمین خریداری شده ) پیرو مصوبه 2 صورتجلسه شماره 111-4/3/98 درخصوص آماده سازی قطعاتی در فاز دوم آرامستان ( 32 هکتار زمین خریداری شده ) اعضاء باتفاق بر مصوبه مذکور به عنوان اولین اولویت شورا تأکید نمودند و خواستار تسریع در انجام مصوبه شورا شدند . آقای فدائی : دو یا سه ماه پیش با دستور دادستانی آقای جعفرپور اعلام نمودند ظرف 48 ساعت آینده کار شروع می شود ولی تاکنون مغفول مانده است و پیشنهاد می نمایم آماده سازی قطعاتی در 33 هکتار زمین خریداری شده به عنوان اولین اولویت شورا به شهرداری معری گردد و در اولین فرصت اقدام اجرایی در این خصوص صورت گیرد . 1398/09/11 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
284 درخواست ساکنین 55 متری نامه وارده شماره 2844-11/8/98 درخواست ساکنین 55 متری در جلسه قرائت و مقرر شد در کمیسیون های مربوطه پیگیری و بحث و بررسی گردد . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
285 ارسال نیرو و تجهیزات به شهرهای مهران و نجف در مراسم اربعین حسینی و تامین هزینه انجام امور - نامه شماره 31191-24/6/98 شهرداری اراک درخصوص ارسال نیرو و تجهیزات به شهرهای مهران و نجف در مراسم اربعین حسینی و تامین هزینه انجام امور فوق در حد یکصد میلیون تومان از محل ماده 17 شهری مطرح گردید . - مصوبه صحن : با تامین هزینه انجام ارسال نیرو و تجهیزات به شهرهای مهران و نجف در مراسم اربعین حسینی در حد یکصد میلیون تومان از محل ماده 17 شهری با اکثریت آراء موافقت گردید . نظریه کمیسیون برنامه و بودجه 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت ندارد
286 ارسال پيشنهاد تعرفه بهاي خدمات بازبيني و ارائه تصاوير دوربين هاي مدار بسته شهرداري اراک بمبلغ 000/50 نامه شماره 34286 مورخ 8/7/98 شهرداري به شماره وارده 2444 مورخ 8/7/98 در رابطه با ارسال پيشنهاد تعرفه بهاي خدمات بازبيني و ارائه تصاوير دوربين هاي مدار بسته شهرداري اراک بمبلغ 000/500 ريال مطابق با رديف 8 ماده 39 بهاي خدمات امور ترافيکي سال 98 در جلسه با حضور مديران اداره درآمد و حراست شهرداري به همراه نظریه موافق مورخ 22/7/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت ندارد
287 ارسال پيشنهاد بهاي خدمات احداث پارکينگ عمومي در حريم پیشنهادات و مصوبات مورخ 22/7/98 کمیسیون برنامه و بودجه به شرح ذیل قرائت گردید : نامه شماره 35913 مورخ 17/7/98 شهرداري به شماره وارده 2561 مورخ 17/7/98 در رابطه با ارسال پيشنهاد بهاي خدمات احداث پارکينگ عمومي در حريم شهر براساس ماده 32 از تعرفه بهاي خدمات سال 98 شهرداري اراک (احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر) با حضور معاونت محترم شهرسازي و اداره درآمد شهرداري در جلسه مطرح و پس از بررسي موضوع در پايان مقرر شد شهرداري در خصوص اجراي دستور کميسيون هاي ماده 100 جهت تامين پارکينگ در حريم شهر مطابق نظر کارشناس رسمي دادگستري متخصص در موضوع نسبت به دريافت بهاي تمام شده احداث پارکينگ (در مواردي که امکان احداث و تامين پارکينگ بلحاظ فني مقدور نيست) اقدام و هزينه دريافتي را در حساب ويژه متمرکز تامين پارکينگ واريز نمايند و نسبت به احداث پارکينگ هاي تجمعي اقدام گردد. کمیسیون برنامه و بودجه 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
288 رفع خطر از بنای مجاور موزه حمام تاریخی چهار فصل پیشنهادات و مصوبات مورخ 4/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی به شرح ذیل قرائت گردید . - نامه آقای محمد مرادیان به شماره وارده 2746 مورخ 4/8/98 در رابطه با رفع خطر از بنای مجاور موزه حمام تاریخی چهار فصل در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به تصریح بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین دستور نماینده محترم دادستان، شهرداری منطقه 2 با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی مطابق با صورتجلسه تنظیم شده توسط نماینده آن سازمان و همچنین اظهارات نماینده سازمان در جلسه کمیسیون که به صراحت بر حفظ و نگهداری بنا به علت داشتن ارزش تاریخی و فرهنگی ، نسبت به رفع خطر از بنا اقدام عاجل و فوری بعمل آورد و هزینه های مربوطه را طبق قانون از مالک و یا مالکین اخذ نماید . - نامه شماره 36158 مورخ 28/7/98 شهرداری اراک به شماره وارده 2577 مورخ 20/7/98 در رابطه با نامه شماره 8362 مورخ 17/7/98 مدیریت منطقه 3 شهرداری در خصوص درخواست آقای عبداله بختیاری مبنی بر احداث سه طبقه و پیلوت با سطح اشغال 55 درصد در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه شهرداری به شورا اصلاح و در آن ذکر شود با توجه به اجرای مفاد توافقنامه از طرف مالک ایشان متقاضی احداث بنا طبق همجوار می باشد تا موضوع مجددا در شورا مطرح گردد. - نامه شماره 34831 مورخ 11/7/98 شهرداری اراک به شماره وارده 2506 مورخ 13/7/98 در رابطه با اختلاف فی مابین شهرداری و آقای سعید بنی جمالی در خصوص سهم مشارکتی 50 درصدی شهرداری در پلاکهای ثبتی 2517 و 2471 در جلسه مطرح که صورت جلسه تنظیم شده در کارگروه شهرسازی به شرح پیوست قرائت و مقرر گردید این صورتجلسه به شهرداری ابلاغ گردد . کمیسیون معماری و شهرسازی 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری ابلاغ شد ندارد
289 پیاده راه خیابان حصار و تعریض خیابان محسنی به همراه نظریه موافق مورخ 4/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی نامه شماره 32533 مورخ 31/6/98 شهرداری اراک به شماره وارده 2324 مورخ 31/6/98 به همراه مصوبات کمیسیون تسهیل به شرح ذیل ( الف و ب ) در رابطه با پیاده راه خیابان حصار و تعریض خیابان محسنی به همراه نظریه موافق مورخ 4/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید. الف –با توجه به اینکه طرح تعریض خیابان آیت اله مدنی ( محسنی ) ، سالیان سال است که معوق و جداره دندانه ای شکل این خیابان علاوه بر آلودگی های بصری در منظر شهری و جداره این خیابان ، مشکلات عدیده ای را نیز در تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه ایجاد نموده ، مقرر شد جهت تسریع در بازگشایی این خیابان ، پیشنهاد تشویقی به شرح ذیل با قید مهلت اعتبار به مدت یک سال از تاریخ تصویب ، جهت طرح در صحن رسمی شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اراک به دبیرخانه آن کمیسیون ارسال و بدیهی است نظریه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز به عنوان عضوی از کمیسیون مزبور در جلسه مربوطه مدنظر اعضای محترم کمیسیون قرار خواهد گرفت ، ضمناً پیشنهاد مزبور به این شرح است : 1- در ازای هر یک مترمربع عقب نشینی عرصه ملک برای تعریض خیابان محسنی ، دو مترمربع تراکم مسکونی و یا نیم مترمربع تراکم تجاری ( مغازه ) و یا ترکیبی از این دو تراکم ، در عرصه باقیمانده ملک ، با رعایت سایر ضوابط حاکم بر بافت تاریخی ، پایاپای شود و به تراکم مجاز اضافه گردد . 2- امتیاز عقب نشینی احتمالی املاکی که علاوه بر خیابان محسنی دارای بر به سایر معابر می باشند، از بر خیابان محسنی مطابق بند یک فوق و در سایر معابر بر اساس ضوابط جاری شهر خواهد بود . 3- چنانچه تامین پارکینگ مورد نیاز در املاک موضوع این مصوبه در داخل ملک مربوطه امکان پذیر نباشد با توجه به الزام به تامین پارکینگ این موضوع از طریق پرداخت هزینه و تامین پارکینگ در حساب ویژه تامین و احداث پارکینگ های تجمعی و عمومی شهرداری امکان پذیر خواهد بود . 4- این مصوبه در صورت تصویب در صحن رسمی شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج معتبر خواهد بود . ب – نظر به اینکه طرح پیاده راه سازی خیابان حصار در دست تهیه می باشد لذا به منظور افزایش اثربخشی و جذب مشارکت های شهروندان موارد ذیل جهت طرح و تصویب در صحن رسمی شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج پیشنهاد می گردد : 1- منطقه بافت تاریخی نسبت به تهیه خط پروژه محدوده طرح جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج اقدام نماید . 2- به منظور پویایی محدوده استقرار کاربری های ذیل پیشنهاد می گردد : تفریحی ، توریستی ، پذیرایی ، اقامتی و سفره خانه های سنتی ، خدمات انتفاعی ، دفاتر خدمات مسافرتی ، فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی ، موزه و نگارخانه و آموزشگاه های هنری 3- با توجه به اینکه تامین پارکینگ در محدوده مورد نظر امکان پذیر نمی باشد و تامین پارکینگ الزامیست لذا این موضوع از طریق پرداخت هزینه تامین پارکینگ در حساب ویژه تامین و احداث پارکینگ های تجمعی و عمومی شهرداری امکان پذیر خواهد بود . 4- این مصوبه در صورت تصویب و تایید در صحن رسمی شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج معتبر و قابل اجرا خواهد بود . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت دارد
290 حمايت از عرضه و فروش محصولات صنايع دستي و گردشگري شهرستان اراک نامه شماره 8923/98/161104 مورخ 28/7/98 فرماندار محترم شهرستان اراک به شماره وارده 2670 مورخ 28/7/98 در رابطه با حمايت از عرضه و فروش محصولات صنايع دستي و گردشگري شهرستان اراک در جلسه مطرح و پس از بررسي موضوع ، باتفاق آرا مقررگرديد شهرداري در جهت حمايت از توليد و توزيع صنايع دستي و گردشگري شهرستان اراک به همراه نظریه موافق مورخ 4/8/98 کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
291 ارسال پیشنهاد درخصوص نحوه پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک امه شماره 38073 مورخ 1/8/98 شهرداری به شماره وارده 2719 مورخ 1/8/98 در رابطه با ارسال پیشنهاد درخصوص نحوه پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک ( ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض سال 98) که می بایست مالک قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 مبلغی را به حساب سپرده شهرداری ( به صورت امانت ) واریز و سپس بعد از طی مراحل آن مبلغ به حساب درآمدی شهرداری واریز گردد لذا جهت ایجاد تسهیل در انجام فرآیند مودیان علاوه بر روش مذکور از طریق ارائه ضمانت بانکی و یا ترهین ملک در رهن شهرداری حداقل برابر با مبلغ عوارض و با تنظیم توافقنامه از شرایط مندرج در تعرفه مذکور قبل از ارسال به کمیسیون ماده 5 به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . مصوبه صحن : با ایجاد تسهیل در انجام فرآیند پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک ( ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض سال 98) ، علاوه بر روش واریز به حساب سپرده شهرداری از طریق ارائه ضمانت بانکی و یا ترهین ملک در رهن شهرداری حداقل برابر با مبلغ عوارض و با تنظیم توافقنامه از شرایط مندرج در تعرفه مذکور قبل از ارسال به کمیسیون ماده 5 باتفاق آراء موافقت گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
292 درخواست پرداخت مبلغ 500 هزار تومان مساعدت مالی از محل ردیف 2041703 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداری نامه شماره 33749 مورخ 6/7/98 شهرداری به شماره وارده 2407 مورخ 6/7/98 در رابطه با درخواست پرداخت مبلغ 500 هزار تومان مساعدت مالی از محل ردیف 2041703 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداری به آقای غلامرضا معصومی با توجه به مشکلات مالی ایشان به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
293 درخواست پرداخت مبلغ 600/251/37 ریال مساعدت مالی از محل ردیف 2041703 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهردار نامه شماره 36712 مورخ 22/7/98 شهرداری به شماره وارده 2619 مورخ 22/7/98 در رابطه با درخواست پرداخت مبلغ 600/251/37 ریال مساعدت مالی از محل ردیف 2041703 ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداری به خانم اعظم حسن نژاد مرزیجرانی با توجه به مشکلات مالی ایشان به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
294 درخواست پرداخت مبلغ 200 هزار تومان از محل ردیف 2041703 ماده 17بودجه مصوب سال 98 شهرداری به آقای میثم نامه شماره 36714 مورخ 22/7/98 شهرداری به شماره وارده 2625 مورخ 22/7/98 در رابطه با درخواست پرداخت مبلغ 200 هزار تومان از محل ردیف 2041703 ماده 17بودجه مصوب سال 98 شهرداری به آقای میثم حیدری با توجه به مشکلات مالی ایشان به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
295 اعمال تخفیف 50 درصدی جهت عوارض ساخت بنای تجاری ملک آقای باقری و شرکاء نامه شماره 36191 مورخ 20/7/98 شهرداری به شماره وارده 2585 مورخ 20/7/98 در رابطه با اعمال تخفیف 50 درصدی جهت عوارض ساخت بنای تجاری ملک آقای باقری و شرکاء با پلاک ثبتی 39/4502 قطعه 5 و 36/450 قطعه 2 به نشانی خیابان طالقانی روبروی بیمه تامین اجتماعی وفق بند 4 اصلاحیه توافق نامه شماره 2267-23/4/1376 و مصوبه 19/4/81 به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
296 ارسال مصوبه کارگروه تسهيل شهرداري منطقه دو(20851-2/4/98) با موضوع توافقنامه شماره 35455 مورخ 15/7/98 نامه شماره 38094 مورخ 1/8/98 شهرداري به شماره وارده 2725 مورخ 1/8/98 در رابطه با ارسال مصوبه کارگروه تسهيل شهرداري منطقه دو(20851-2/4/98) با موضوع توافقنامه شماره 35455 مورخ 15/7/98 در خصوص ملک ورثه مرحوم فاطمه محمدي با وکالت آقاي حسين پزشکيان با پلاک ثبتي 1359 به نشاني خيابان فجر کوچه زرين قلم کوچه شاملو به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . مصوبه صحن : با توافقنامه شماره 35455 مورخ 15/7/98 پلاک ثبتی 1359 ورثه مرحوم فاطمه محمدی با اکثریت آراء موافقت گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
297 فروش 25/8 متر مربع از ملک شهرداري از باقي مانده پلاکهاي ثبتي شماره 3586، 1/3586، 3585 نامه شماره نامه شماره 39287 مورخ 9/8/98 شهرداري به شماره وارده2835 مورخ 9/8/98 در رابطه با درخواست فروش 25/8 متر مربع از ملک شهرداري از باقي مانده پلاکهاي ثبتي شماره 3586، 1/3586، 3585 واقع در خيابان شيخ فضل الله خيابان شهيد فردين پور به آقاي سعيد سيفي به مبلغ 6 ميليارد ريال طبق کارشناسي صورت گرفته به شماره 3700-28/7/98 به همراه نظریه موافق مورخ 20/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید . مصوبه صحن : با درخواست فروش 25/8 متر مربع از ملک شهرداري از باقي مانده پلاکهاي ثبتي شماره 3586، 1/3586، 3585 واقع در خيابان شيخ فضل الله نوری خيابان شهيد فردين پور به آقاي سعيد سيفي بمبلغ 6 ميليارد ريال طبق کارشناسي صورت گرفته به شماره 3700-28/7/98 باتفاق آراء موافقت گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
298 درخواست ادامه خدمت آقاي مراد الهي دوست پیشنهادات و مصوبات مورخ 20/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه به شرح ذیل قرائت گردید : نامه شماره 39147 مورخ 8/8/98 شهرداري به شماره وارده 2826 مورخ 9/8/98 در رابطه با درخواست ادامه خدمت آقاي مراد الهي دوست از پرسنل قشر ايثار گر و داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد با توجه به تسري بند (ر) تبصره 2 ماده 82 قانون برنامه ششم مصوب 14/12/1396 به شهرداري ها و همچنين طرح دوفوريتي بند 6 صورتجلسه شماره 111-4/3/98 صحن رسمي شوراي اسلامي شهر در جلسه مطرح و پس از بررسي، موضوع بشرح ذيل به صحن رسمي ارجاع گرديد تا پس از قرائت به شهرداي جهت اقدام ارسال گردد: **-باعنايت به اينکه مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 626/98/ش-29/3/98 در خصوص تعيين تکليف نيروهايي ميباشد که مطابق قانون بازنشسته محسوب ميگردند و پرسنل محترم ايثارگر داراي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد که تمايل به ادامه همکاري با مجموعه بعد از 30 سال خدمت را دارند مطابق قانون اساساٌ بازنشسته محسوب نميگردند لذا بديهي است مصوبه و بخشنامه شوراي اسلامي شهر در اين خصوص مشمول افراد مذکور که تحت حاکميت قانون خاص خود ميباشند نميگردد. کمیسیون برنامه و بودجه 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری ابلاغ شد ندارد
299 درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی نامه شماره 31157 مورخ 24/6/98 شهرداری به شماره وارده 2198 مورخ 24/6/98 در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی واقع در طبقات دوم و سوم ساختمان اداری ، سالن پینگ پنگ ، سالن چند منظوره شهیدان ثامنی و زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی شهرداری اراک با قیمت کارشناسی دادگستری صورت گرفته به شماره 98615-7/6/98 از طریق مزایده عمومی به همراه نظریه موافق مورخ 6/8/98 کمیسیون برنامه و بودجه و نظریه مورخ 19/8/98 کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید . مصوبه صحن : با درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی واقع در طبقات دوم و سوم اداری ، سالن پینگ پنگ و زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی شهرداری اراک به استثنای سالن اصلی ورزشی چند منظوره شهیدان ثامنی با قیمت کارشناسی دادگستری صورت گرفته به شماره 98615-7/6/98 از طریق مزایده عمومی با اکثریت آراء موافقت گردید . 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
300 مصوبه کار گروه تسهیل نامه شماره 38910 مورخ 6/8/98 شهرداری اراک به شماره وارده 2785 مورخ 6/8/98 در رابطه با مصوبه کار گروه تسهیل به شماره 18335 مورخ 16/4/98 در رابطه با پلاک ثبتی 1435/1 موضوع توافقنامه 37455 مورخ 28/7/98 به همراه نظریه موافق مورخ 11/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید. مصوبه صحن : با موضوع توافقنامه 37455 مورخ 28/7/98 مربوط به پلاک ثبتی 1435/1 باتفاق آراء موافقت گردید و مقرر شد خط آخر ماده 3 توافقنامه به عبارت "پرداخت عوارض بر مبنای شیوه نامه حاکم بر موضوع خواهد بود" تغییر یابد. 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد تصویب شد. اکثریت ندارد
301 بررسی تغییر وضعیت قرارداد نیروهای انسانی شهرداری پیشنهادات و مصوبات کمیسیون نظارت به شماره وارده 2994-20/8/98 به شرح ذیل قرائت گردید . احتراما بدینوسیله گزارش جلسات کمیسیون نظارت و پیگیری مورخ 4/8/98 ، 11/8/98 و 18/8/98 به حضورتان ارسال می گردد خواهشمند است دستورفرمایید گزارش ذیل در صحن رسمی شورا قرائت و به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردد: موضوع جلسات : بررسی تغییر وضعیت قرارداد نیروهای انسانی شهرداری سه جلسه در تاریخ های ذکر شده با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی و معاونان ، معاونت های برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری ، مدیران حراست و بازرسی شهرداری ، نمایندگان شورای کارگری شهرداری ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اراک با موضوع تغییر وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری به عنوان مستخدم موقت ، تشکیل گردید . معاونت محترم برنامه ریزی بیان نمودند : این تغییر عنوان با توجه به دستور العمل وزرات کشور به شماره 83427 مورخ 29/4/98 و به منظور یکسان سازی نحوه قراردادها و ساماندهی بهتر و داشتن لیست حقوق و دستمزد یکپارچه در کل کشور صورت گرفته است و در واقع تبدیل وضعیت به پیمانی نیست و در ضمن با توجه به اینکه در این دستورالعمل آمده است که ده درصد از پست های خالی چارت سازمان شهرداری ها را مستخدمین موقت می توانند احراز نمایند، مراحل کار به این صورت است که با پیشنهاد شهرداری درخصوص فرد و نوع پست ، جلسه ای در دفتر امور شهری استانداری برگزار و صورتجلسه می شود و سپس مراحل تایید و اخذ مجوز شورای اداری و استخدامی و تاییدیه گزینش و حراست ، فرد می تواند صاحب آن پست شود. در ادامه جلسه با نظر اعضا شورا و تایید معاونت دفتر امور شهری جناب آقای انصاری ، با توجه به اینکه از سال 1393 انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان با شهرداری خلاف قانون بوده است و ممکن است در خصوص این تغییر وضعیت اخیر به مستخدم موقت که مقدمه ای برای تبدیل وضعیت آن ها در آینده می باشد بی عدالتی هایی صورت گرفته باشد لذا 1-مقرر شد در اسرع وقت پرونده های تعداد کل کارکنان قراردادی (حدود593 نفر) به دفتر امور شهری ارسال تا پس از بررسی کارگروهی متشکل از نمایندگانی از اعضای شورا ، معاونین برنامه ریزی و مالی و اقتصادی شهرداری ، مدیران حراست و بازرسی و حقوقی شهرداری و نمایندگان دفتر امور شهری و سایر مرتبطین توسط معاونت برنامه ریزی شهرداری تشکیل و پس از برگزاری سلسله جلساتی منظم و تبادل نظر و بررسی جمیع موارد، تغییر وضعیت نهایی انجام پذیرد . قابل ذکر است با توجه به نظر معاونت برنامه ریزی افرادی که به مستخدم موقت تبدیل نشوند طبق قانون مزایای کارگری را نیز دیگر نمی توانند دریافت نمایند. در خصوص موضوع کاهش حقوق پرسنلی که قراردادشان تغییر وضعیت یافته در جلسه اول مطرح گردید و باتوجه به کاهش بعضا زیاد حقوق کارکنان قراردادی بعد از تغییر وضعیت به مستخدمین موقت ، و با عنایت به اینکه مبالغی که کسر گردیده در ابتدای سال در بودجه دیده شده است ، لذا ؛ 2- مقرر گردید شهردار محترم پیشنهاد ترمیم حقوق پرسنل تغییر وضعیت یافته را با شورای شهر مکاتبه و مطرح گرداند تا پس از تصویب نهایی در شوراء ، در قالب عناوین دیگری مانند حق رفاه یا سایر یا غیره به منظور جبران کاهش دریافتی ناشی از تغییر وضعیت در نوع قراردادهایشان از ماه های آتی پرداخت گردد. 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری ابلاغ شد ندارد
302 پیشنهادات و مصوبات مورخ 11/8/98 کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک به شرح ذیل قرائت گردید : پیشنهادات و مصوبات مورخ 11/8/98 کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک به شرح ذیل قرائت گردید : - با توجه به عدم رضایت اعضای محترم کمیسیون عمران از عملکرد شرکت مهندسین مشاور راز اندیشان عمران در اجرای طرح دفتر توسعه محله ای کوی امام علی (ع) مقرر گردید رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مذکور و نماینده راه و شهرسازی در جلسه بعدی کمیسیون دعوت گردند. - در راستای جذب مشارکت مردمی برای حفظ و نگهداری مجموعه بازار اراک از طریق نهاد توسعه محله با رویکرد فرهنگی شهرداری در اسرع وقت نسبت به راه اندازی دفتر تسهیل گری اقدام نماید. - در رابطه با اجرای طرحهای موقت ترافیکی در خیابان میرزای شیرازی مقرر گردید در خصوص معابر و کوچه های منتهی به این خیابان تمهیدات ترافیکی لازم در اسرع وقت در نظر گرفته شود و همچنین شهرداری گزارشی از اجرای این طرح و بازخورد آن در شهر تهیه و به شورای شهر ارسال نماید. کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
303 پیشنهادات و مصوبات مورخ 11/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی به شرح ذیل قرائت گردید : پیشنهادات و مصوبات مورخ 11/8/98 کمیسیون معماری و شهرسازی به شرح ذیل قرائت گردید : - نامه شماره 38675 مورخ 4/8/98 شهرداری اراک به شماره وارده 2766 مورخ 4/8/98 در خصوص اخذ عوارض بند (3-2-3) دفتر چه عوارض سال 98 از متقاضیان احداث بنا در زمین های دارای کاربری غیر مسکونی در مواردی که متقاضی خواهان احداث بنا بیش از تراکم پایه می باشد در جلسه مطرح ومقرر گردید با توجه به اینکه براساس قانون امکان اضافه نمودن عوارض در طول سال جاری میسر نمی باشد ضمن مخالفت با نامه فوق الذکر ، شهرداری پیشنهاد مذکور را در قالب دفتر چه عوارض سال 99 به شورای شهر پیشنهاد نماید. کمیسیون معماری و شهرسازی 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
304 پیشنهادات و مصوبات کمیسیون نظارت به شماره وارده 2994-20/8/98 به شرح ذیل قرائت گردید . پیشنهادات و مصوبات کمیسیون نظارت به شماره وارده 2994-20/8/98 به شرح ذیل قرائت گردید . احتراما بدینوسیله گزارش جلسات کمیسیون نظارت و پیگیری مورخ 4/8/98 ، 11/8/98 و 18/8/98 به حضورتان ارسال می گردد خواهشمند است دستورفرمایید گزارش ذیل در صحن رسمی شورا قرائت و به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردد: موضوع جلسات : بررسی تغییر وضعیت قرارداد نیروهای انسانی شهرداری سه جلسه در تاریخ های ذکر شده با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی و معاونان ، معاونت های برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری ، مدیران حراست و بازرسی شهرداری ، نمایندگان شورای کارگری شهرداری ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اراک با موضوع تغییر وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری به عنوان مستخدم موقت ، تشکیل گردید . معاونت محترم برنامه ریزی بیان نمودند : این تغییر عنوان با توجه به دستور العمل وزرات کشور به شماره 83427 مورخ 29/4/98 و به منظور یکسان سازی نحوه قراردادها و ساماندهی بهتر و داشتن لیست حقوق و دستمزد یکپارچه در کل کشور صورت گرفته است و در واقع تبدیل وضعیت به پیمانی نیست و در ضمن با توجه به اینکه در این دستورالعمل آمده است که ده درصد از پست های خالی چارت سازمان شهرداری ها را مستخدمین موقت می توانند احراز نمایند، مراحل کار به این صورت است که با پیشنهاد شهرداری درخصوص فرد و نوع پست ، جلسه ای در دفتر امور شهری استانداری برگزار و صورتجلسه می شود و سپس مراحل تایید و اخذ مجوز شورای اداری و استخدامی و تاییدیه گزینش و حراست ، فرد می تواند صاحب آن پست شود. در ادامه جلسه با نظر اعضا شورا و تایید معاونت دفتر امور شهری جناب آقای انصاری ، با توجه به اینکه از سال 1393 انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان با شهرداری خلاف قانون بوده است و ممکن است در خصوص این تغییر وضعیت اخیر به مستخدم موقت که مقدمه ای برای تبدیل وضعیت آن ها در آینده می باشد بی عدالتی هایی صورت گرفته باشد لذا 1-مقرر شد در اسرع وقت پرونده های تعداد کل کارکنان قراردادی (حدود593 نفر) به دفتر امور شهری ارسال تا پس از بررسی کارگروهی متشکل از نمایندگانی از اعضای شورا ، معاونین برنامه ریزی و مالی و اقتصادی شهرداری ، مدیران حراست و بازرسی و حقوقی شهرداری و نمایندگان دفتر امور شهری و سایر مرتبطین توسط معاونت برنامه ریزی شهرداری تشکیل و پس از برگزاری سلسله جلساتی منظم و تبادل نظر و بررسی جمیع موارد، تغییر وضعیت نهایی انجام پذیرد . قابل ذکر است با توجه به نظر معاونت برنامه ریزی افرادی که به مستخدم موقت تبدیل نشوند طبق قانون مزایای کارگری را نیز دیگر نمی توانند دریافت نمایند. در خصوص موضوع کاهش حقوق پرسنلی که قراردادشان تغییر وضعیت یافته در جلسه اول مطرح گردید و باتوجه به کاهش بعضا زیاد حقوق کارکنان قراردادی بعد از تغییر وضعیت به مستخدمین موقت ، و با عنایت به اینکه مبالغی که کسر گردیده در ابتدای سال در بودجه دیده شده است ، لذا ؛ 2- مقرر گردید شهردار محترم پیشنهاد ترمیم حقوق پرسنل تغییر وضعیت یافته را با شورای شهر مکاتبه و مطرح گرداند تا پس از تصویب نهایی در شوراء ، در قالب عناوین دیگری مانند حق رفاه یا سایر یا غیره به منظور جبران کاهش دریافتی ناشی از تغییر وضعیت در نوع قراردادهایشان از ماه های آتی پرداخت گردد. کمیسیون نظارت 1398/08/20 ندارد ندارد ندارد قرائت گردید قرائت گردید ندارد
305 مجوز برگزاري مناقصه و عقد قرارداد تا سقف 5 ميليارد ريال نامه شماره 10528-98/3/2 شهرداری اراک در خصوص اعطای مجوز پرداخت 300 عدد کارت هدیه 2 میلیون ریالی تحت عنوان نامه جشنواره جوايز خوش حسابي به پرداخت کنندگان عوارض نوسازي،عمران شهري و بهاي خدمات پسماند سال 98 به همراه نظریه موافق مورخ 18/3/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح: متن مصوبه شورا: با درخواست اعطاي مجوز پرداخت 300 عدد کارت هديه 2 ميليون ريالي تحت عنوان جشنواره جوايز خوش حسابي به پرداخت کنندگان عوارض نوسازي،عمران شهري و بهاي خدمات پسماند سال 98 با استناد به تبصره 5 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 با اکثریت آراء موافقت گردید. نظریه کمیسیون برنامه و بودجه 1398/03/25 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
306 اعطاي مجوز پرداخت 300 عدد کارت هديه 2 ميليون ريالي نامه شماره 9125-98/2/28 شهرداری به شماره وارده 595 مورخ 98/3/28 در خصوص درخواست مجوز برگزاری مناقصه و عقد قرارداد تا سقف 5 ميليارد ريال از محل رديف 33002025 (هزينه هاي عمراني و عملياتي) بودجه مصوب سال 98 شهرداري بجهت تکميل کف فرش محوطه مصلي بيت المقدس شهر اراک بیت القصص شهر اراک به همراه نظریه مورخ 98/3/18 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح: برنامه و بودجه 1398/03/25 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
307 درخواست پرداخت 70 ميليون ريال به مسجد حاج آقا صابر نامه شماره 11583-98/2/28 شهرداری به شماره وارده 859 مورخ 98/3/12 در خصوص درخواست پرداخت 70 میلیون به مسجد حاج آقا صابر از محل اعتبارات ماده 17 رديف 2041702 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به جهت مساعدت در برگزاري مراسم شبهاي قدر به همراه نظریه مخالف مورخ 98/3/18 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح: برنامه و بودجه 1398/03/25 دکتر فلک افلاکی - علی جعفر مسئولی مهندس ایرج رضائی - فرزانه رحمتی - سعید نادری - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد تصویب نشد. اکثریت دارد
308 اقساط بدهی آقای محمد اناری طی 6 ماه نامه شماره 9080-98/2/26 شهرداری به شماره وارده 603 مورخ 98/2/28 مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد دررابطه با تقسیط ثمن معامله فی مابین شهرداری و آقای محمد اناری به مبلغ 329/622/406/3 ریال در اقساط 6 ماهه به همراه نظریه موافق مورخ 98/3/13 کمیسیون فنی و عمران مطرح: فنی و عمران 1398/03/25 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت ندارد
309 دريافت مجوز انتصاب آقاي اميد شريفي به عنوان سرپرست امور مالي سازمان فرهنگي و اجتماعي نامه شماره 12761-98/3/18 شهرداری به شماره وارده 894 مورخ 98/3/18 در رابطه با دريافت مجوز انتصاب آقاي اميد شريفي به عنوان سرپرست امور مالي سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري و باستناد به تبصره ذيل از فصل 5 ماده 11 اساسنامه سازمانها، به همراه نظریه مورخ 98/3/25 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح: برنامه و بودجه 1398/03/25 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
310 مبلغ 150/000/000 ریال به تیم تکواندو بانوان استان مرکزی نامه شماره 13972-98/3/25 شهرداری مبنی براینکه شهرداری در نظر دارد از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041702 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستورالعمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها و دهیاری ها با شماره 55613-1395/11/06 معاونت محترم منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مبلغ 150/000/000 ریال به تیم تکواندو بانوان استان مرکزی به دلیل مشکلات مالی بعد از تحقق درآمد در اولویت پرداخت قرار دهد برنامه و بودجه 1398/03/25 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - حامد آجرلو - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
311 پرداخت 3/000/000 ريال از محل ماده 17 رديف 2041703 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به آقاي محمد نوهي به جهت نامه شماره 11615-98/3/9شهرداری به شماره وارده 830 مورخ 98/3/11 در رابطه با درخواست پرداخت 3/000/000 ريال از محل ماده 17 رديف 2041703 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به آقاي محمد نوهي به جهت مشکلات مالي نامبرده به همراه نظریه موافق مورخ 98/3/19 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح: 1398/03/25 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - علیرضا مرادی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - طوفان محمدی - پیمان رشیدی ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
312 بازدید از شهرک خودرو پیشنهادات و مصوبات مورخ 98/3/20 کمیسیون فنی و عمران بشرح ذیل قرائت گردید. پیشنهاد کمیسیون: بازدید بعمل آمده از شهرک خودرو نواقص ذیل از پروژه مشاهده گردید: 1- پیشرفت کار مورد تأیید کمیسیون عمران نمی باشد. 2- فضای باز مناسب جلوی واحدهای تعمیر گاهی در پروژه اجرا شده مشاهده نمی گردد. 3- شهرداری گزارشی در رابطه با چگونگی تصویب نقشه های اجرا شده ازابتدای پروژه تا کنون به شورا ارسال نماید فنی و عمران 1398/03/25 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت ندارد
313 تصويب آيين نامه آموزشي کارکنان در حين خدمت شهرداري اراک شهرداری به شماره وارده 5005 مورخ 97/12/23 در رابطه با ارسال و تصويب آيين نامه آموزشي کارکنان در حين خدمت شهرداري اراک در جلسه مطرح و پس از بررسي موضوع و باستناد به رديف اعتباري 20506 بودجه مصوب سال 98 شهرداري مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه عودت گردید. برنامه و بودجه 1398/03/25 ندارد ندارد ندارد تصویب نشد. ابلاغ شد دارد
314 تأمین مکان مناسب برای فعالیت علاقه مندان به رشته ی اسکیت برد و پیگیری مسائل و مشکلات کوی قنات ناصریه پیشنهادات و مصوبات مورخ 98/3/19 کمیسیون فرهنگی و ورزشی بشرح ذیل قرائت گردید. - نامه شماره 47023/98/89 مورخ 98/3/11 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، در خصوص تأمین مکان مناسب برای فعالیت علاقه مندان به رشته ی اسکیت برد در جلسه مطرح و مقرر گردید کارگروهی متشکل از نماینده سازمان سیما ومنظر و فضای سبز، مدیر عامل باشگاه شهرداری، نماینده اداره ورزش و جوانان اراک و رئیس کارگروه ورزشی شورای شهر امکانات و فرصت های موجود در پارکهای سطح شهر اراک را جهت ایجاد فضاهای ورزشی مثل زمین اسکیت برد، زمین تنیس و .... برآورد و ظرف مدت 2 هفته نتیجه را جهت تصویب به شورای شهر گزارش نمایند. همچنین شهردار محترم نسبت به استفاده ی بهینه از تمام زیر ساختهای ورزشی موجود در شهر از جمله سالن های ورزشی موجود در پارک بانوان و پارک ترنم در کوی امام علی (ع) و کوی ولیعصر (عج) توجه ویژه داشته باشند. - نامه شماره 44655 مورخ 98/3/8 و 44649 مورخ 98/3/11 فرمانداری در خصوص پیگیری مسائل و مشکلات کوی قنات ناصریه در جلسه مطرح و با حضور مسئول پایگاه خدما اجتماعی سعادت، نماینده فرمانداری و نمایندگان شهرداری در جلسه مطرح و مسائل و مشکلات منطقه توسط خانم حاتمی مقدم مسئول پایگاه خدمات اجتماعی سعادت عنوان گردید که از جمله مشکلات می توان به گودال ها ی کنار جداول، آسفالت نامناسب معابر، عدم وجود خط تاکسی، عدم شستشوی سطل های زباله عدم بحث تفکیک زباله و آموزش شهروندان این منطقه، عدم اجرای برنامه های مفرح فرهنگی ورزشی در این منطقه، شستشوی خودروها و ماشین های سنگین در آب کهریز قنات ، وجود یک تپه خاکی کنار منازل بهزیستی که باعث مسدود شدن جاده شده است. مقرر گردید شهردار منطقه 1 به همراه کارشناسان ، معاونت خدمات شهری، اعضای شورا، نماینده فرمانداری و هیئت امنای محل روز دوشنبه مورخ 27/3/98 طی بازدید میدانی از منطقه مزبور به بررسی مسائل ذکر شده بپردازند. فرهنگی و ورزشی 1398/03/25 ندارد ندارد ندارد ابلاغ به شهرداری اکثریت ندارد
315 کمیسیون فرهنگی اجتماعی در ادامه جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی با اتفاق معاون خدمات شهری و مدیر عامل سازمان پسماند در محل مسجد حاج آقا صابر حضور یافتند و از اقدامات فرهنگی مسجد بازدید کردند.هیئت امنای مسجد درخواست مساعدت شهرداری در خصوص در اختیار قرار دادن نیروی خدماتی جهت فعال بودن سرویس های بهداشتی در 24 ساعت شبانه روز را داشتند فرهنگی اجتماعی 1398/05/05 دکتر فلک افلاکی - مهندس ایرج رضایی - علی جعفر مسئولی - سعید نادری - فرزانه رحمتی - مرتضی سورانه - محمد حسین فدایی - طوفان محمدی - پیمان رشیدی علیرضا مرادی - حامد آجرلو ابلاغ به شهرداری اکثریت دارد
تعداد کل مصوبات: 314
مصوبه شماره 1
عنوان مصوبه قرارداد تکمیل پروژه مجتمع تجاری آفتاب
متن مصوبه پیرو مجوز قبلی به شماره536 .1401.ش مورخ 18/03/1401 با افزایش اعتبار پروژه جهت انعقاد قرارداد تکمیل پروژه مجتمع تجاری آفتاب به شرح پیوست، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 2
عنوان مصوبه مجوز افزایش اعتباردرخصوص تامین هزینه های مربوط به هتل گلزار
متن مصوبه با درخواست مجوز افزایش اعتباردرخصوص تامین هزینه های مربوط به هتل گلزار به شرح 6 بند ذیل ،با اکثریت آرا موافقت گردید 1-در ردیف 120701 هزینه های تشریفات مبلغ 3 میلیارد تومان 2- در ردیف 160203 هزینه غذا مبلغ 2 میلیارد تومان 3- د ر ردیف 120403 بیمه دارائیهای ثابت مبلغ 500 میلیون تومان 4- در ردیف 121001 بهای آب اماکن شهرداری مبلغ 480 میلیون تومان 5- در ردیف 121002 بهای برق مصرفی اماکن شهرداری مبلغ 24 میلیون تومان 6- در ردیف 121006 سوخت دستگاه های حرارتی مبلغ 48 میلیون تومان
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 3
عنوان مصوبه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث سه دستگاه پست زمینی برای تامین برق
متن مصوبه با درخواست واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث سه دستگاه پست زمینی برای تامین برق واحدهای مورد استقرار در فاز دو شهرک خودرو به ابعاد 8 متر در 6 متر ( هر کدام به مساخت 48 مترمربع با جانمایی نقشه پیوست) به مدیریت توزیع برق شهرستان اراک به صورت رایگان با عنایت به بند 1 ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و قانونی تسری آن به مراکز استان ها،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 4
عنوان مصوبه اجرای شیوه نامه تملکات
متن مصوبه با توجه به اینکه حسب گزارش اداره حقوقی شهرداری اجرای شیوه نامه تملکات مصوب شورای اسلامی پنجم موجب بروکراسی و کند شدن روند تملکات در شهرداری گردیده است و بندهایی از آن نیز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است با توجه به تذکر سازمان بازرسی وزارت کشور درخصوص عدم جواز قانونی تشکیل کار گروه های غیر مصرح در قانون مقرر شد،شهرداری مطابق لایحه قانونی تملک مصوب 58 و ماده واحده قانون تملک شهرداری ها نسبت به انجام مراحل تملک اقدام قانونی لازم را معمول نموده و مصوبه شورای پنجم تحت عنوان شیوه نامه تملکات در شهرداری اراک از دستور کار خارج و لغو شود. بدیهی است اجرای ساز و کار داخلی جهت نظم در روال تملک، مستندسازی لازم، ارتباط نرم افزاری میان مناطق و مرکز از اختیارات شهرداری بوده و با تصمیم شهردار و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و با رعایت قانون قابل بررسی و اقدام خواهد بود.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 5
عنوان مصوبه برگزاری مزایده 5 باب مغازه تجاری در پاساژ گلستان
متن مصوبه درخواست مجوز برگزاری مزایده 5 باب مغازه تجاری در پاساژ گلستان به شرح پیوست نامه و با قیمت پایه سرجمع 000/000/600/418 ریال براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و با مشخصات ذیل و باستناد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها،با اکثریت آرا موافقت شد. 1-یک واحد مغازه در طبقه زیرزمین قطعه 24 پلاک ثبتی 26 فرعی از 390 اصلی به مساحت 13/25 مترمربع و با مبلغ 390/75 میلیارد ریال 2- یک واحد مغازه در طبقه عمکف قطعه 46 پلاک ثبتی 48 فرعی از 390 اصلی به مساحت 14/20 مترمربع و با مبلغ 616/88 میلیارد ریال 3- یک واحد مغازه در طبقه همکف قطعه 47 پلاک ثبتی 49 فرعی از 390 اصلی به مساحت 1/22 متر مربع و با مبلغ 925/93 میلیارد ریال 4-یک واحد مغازه در طبقه همکف قطعه 48 پلاک ثبتی 50 فرعی از 390 اصلی به مساحت 3/26 متر مربع و با مبلغ 775/111 میلیارد ریال 5- یک واحد مغازه در طبقه اول قطعه 89 پلاک ثبتی 91 فرعی از 390 اصلی به مساحت 18/24 متر مربع و با مبلغ 360/48 میلیارد ریال
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 6
عنوان مصوبه تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های غیر مصرح در قانون در شهرداری ها
متن مصوبه با عنایت به تذکر واصله از وزارت کشور و سازمان بازرسی در خصوص عدم جواز قانونی تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های غیر مصرح در قانون در شهرداری ها، مقرر شد کارگروه مقرر در مصوبات شماره 1072/97/ش مورخ 25/05/1397 و شماره 2270/97/ش مورخ 29/11/1397 مطابق تذکر و ارشاد واصله از مراجع مذکور منحل گردیده و شهرداری مطابق ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع و شرح وظایف مندرج در چارت سازمانی برای مدیران ذیربط مسئول در این حوزه و تعرفه عوارض و سایر مصوبات شورا در خصوص نحوه توافق و وصول عوارض، اقدام قانونی لازم را معمول نماید.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 7
عنوان مصوبه مجوز اصلاح و کاهش مبلغ 4 میلیارد تومان از ردیف 210362 بودجه
متن مصوبه بادرخواست مجوز اصلاح و کاهش مبلغ 4 میلیارد تومان از ردیف 210362 بودجه با عنوان (اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولیعصر شهر اراک)و اضافه شدن آن مبلغ به ردیف 220204 با عنوان(پروژه طراحی،مطالعه،خرید و نگهداری علائم ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر)به جهت انجام مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری از علائم ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 8
عنوان مصوبه ساماندهی املاک متعلق به شهرداری
متن مصوبه در راستای ساماندهی املاک متعلق به شهرداری ناشی از قدرالسهم حاصل از پروژه ها و پروانه های مشارکتی مقرر شد شهرداری نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام لازم را معمول نماید. 1-با عنایت به اینکه حسب اعلام مسئولین شهرداری در جلسه کمیسیون از سال 96 به بعد مستندسازی قدرالسهم های شهرداری در مرکز به شکل کامل و جامع به انجام نرسیده است، مقرر شد کلیه مناطق نسبت به شناسایی و اعلام کامل قدرالسهم هایحاصل از مشارکت شهرداری در ساختمان های احداثی که طی توافق با مالکین که مقرر گردیده ملک ساخته شده تحویل شهرداری شود را اعم از تحویل شده، آماده تحویل و یا در دست ساخت از سال 96 به بعد را به مرکز ارائه نمایند. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه) 2-مقرر شد سازمان سرمایه گذاری نیزدر خصوص پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی که توسط شهرداری منعقد گردیده اقدام مشابه فوق را معمول نماید. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه) 3-حوزه معاونت مالی و اقتصادی پس از وصول و دریافت آمار مورد نظر نسبت به شناسایی و ثبت و مستندسازی این اموال در صورت های مالی و دفاتر شهرداری اقدام نماید. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه پس از وصول آمار مناطق) 4-اداره املاک با همکاری مناطق با تهیه شناسنامه لازم برای هر ملک قدرالسهمی، گردش کار انجام شده بر روی این املاک را از قبیل تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ تعهد تحویل، تاریخ تحویل قطعی ملک ساخته شده، شرایط فعلی ملک (واگذار شده- اجاره داده شده –دردستواگذاری) را آماده و مستندسازی و در سوابق املاک شهردای منظور نماید. ( مهلت اقدام حداکثر یک ماه پس از وصول آمار مناطق) 5-اولویت در واگذاری و هزینه کرد املاک تحویلی قدرالسهمی در راستای اجرای طرح های تملک و پروژه های عمرانی مصوب بودجه با رعایت سایر ضوابط و مقررات مورد عمل باشد و شهرداری حدالامکان از اجاره دادن این املاک و واگذاری حق بهره برداری به اشخاصحقیقی و حقوقی به علت استهلاک و فرسایشی که برای این دست املاک نوساز و آماده فروش ایجاد خواهد شد اجتناب نماید.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 9
عنوان مصوبه تملک شش دانگ خانه تاریخی محسنی
متن مصوبه پیرو مصوبه قبلی به شماره نامه 1521 مورخ 17/9/1400با تملک شش دانگ خانه تاریخی محسنی واقع در خیابان محسنی به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 10
عنوان مصوبه اضافه شدن محدوده خیابان بیست متری غدیر به لیست اولویت های تملک شهرداری
متن مصوبه با اضافه شدن محدوده خیابان بیست متری غدیر (حدفاصل مصلی و امامزاده تا بازار سنجان) واقع در سنجان به لیست اولویت های تملک شهرداری در سال 1401،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 11
عنوان مصوبه پرداخت هزینه های اعزام نیرو وتجهیزات در ایام اربعین حسینی (ع)
متن مصوبه با درخواست پرداخت هزینه های اعزام نیرو وتجهیزات در ایام اربعین حسینی (ع) تاسقف مبلغ 3 میلیارد ریال از محل ماده 15 ردیف 150208 بودجه مصوب سال جاری جهت خدمت رسانی به زائرین اعزامی از اراک ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 12
عنوان مصوبه نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 وماده 77 قانون شهرداری
متن مصوبه جناب آقای حاج حسن قربانی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 و آقای میر نظامی نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تعیین و معرفی می گردند.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 13
عنوان مصوبه تعاونی مصرف کارکنان شهرداری
متن مصوبه مقرر شد چنانچه تعاونی مصرف کارکنان شهرداری حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام به راه اندازی کامل فروشگاه و فعال سازی ارکان قانونی تعاونی ( مجمع هیئت مدیره) ننموده، شهرداری نسبت به تخلیه کامل ملک اقدام لازم را به عمل آورد.مهلت اعطایی به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود، ملاک راه اندازی و تائید فعالیت، نظر کارشناسی اداره بازرسی شهرداری خواهد بود.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 14
عنوان مصوبه واگذاری حجمی امور مربوط به اجرائیات،سدمعبر و پلیس ساختمانی شهرداری به سازمان همیاری
متن مصوبه با درخواست مجوز واگذاری حجمی امور مربوط به اجرائیات،سدمعبر و پلیس ساختمانی شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی در سقف تعداد نیروی مشغول به کار فعلی به همراه 5 درصد بالاسری از محل ردیف اعتباری 120201 بودجه مصوب به مدت یک سال از تاریخ 15/5/1401 الی 14/5/1402 و باستناد بند (1 ) ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها و همچنین با توجه به بند 12 ماده 80 قانون وظایف و اختیارات شوراها،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 15
عنوان مصوبه اخذ مجوز خرید ماشین آلات راهسازی از شرکت هپکو
متن مصوبه نامه شماره 77769 مورخ 18/05/1401 شهرداری به شماره وارده2217 مورخ 18/05/1401 مبنی بر اخذ مجوز خرید ماشین آلات راهسازی از شرکت هپکو جهت نوسازی ناوگان راهسازی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تا سقف مبلغ 420 میلیارد ریال (با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده) از ردیف بودحه 220101 مصوب سال جاری باقید دو فوریت،در جلسه صحن مطرح گردید. با توجه به بند یک ماده 31 آئین معاملات شهرداری تهران و قانون تسری آن به مراکز استان و دولتی بودن 53 درصد سهام شرکت هپکو حسب اعلام شهرداری و در راستای حمایت از صنایع بومی شهر اراک در خواست شهرداری با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 16
عنوان مصوبه تعطیلات تابستانی شورا
متن مصوبه با تعطیلات تابستانی شورا از تاریخ 19/06/1401 الی 28/06/1401 به استناد ماده 23 آئین نامه اجرایی شوراها با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 17
عنوان مصوبه عیین نمایندگان اعضای محترم شورا در واحدها و ادارات خارج از شورا در سال دوم دوره ششم
متن مصوبه درخصوص تعیین نمایندگان اعضای محترم شورا در واحدها و ادارات خارج از شورا در سال دوم دوره ششم، رأی گیری بعمل آمد که نتیجه آن به شرح ذیل آمده است . نمایندگان شورا در سازمان های تابعه شهرداری - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری: آقای چگینی - سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی: آقایان آجرلو ، قریشی و عین القضاتی - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: آقای عسگری - سازمان آرامستان ها : آقای حسن قربانی - سازمان فرهنگی ورزشی: آقای داود قربانی - سازمان سیما و منظر شهری: آقای محصولی - سازمان حمل و نقل و بار و مسافر: آقای غفاری - سازمان مدیریت پسماند : آقای میرنظامی - سازمان فناوری اطلاعات : آقای خسروانی - کمیسیون تحویل پروژه های عمرانی : آقایان آجرلو وحسن قربانی - کمیسیون مزایدات و مناقصات : آقایان چگینی وآجرلو نمایندگان شورا در سازمان های غیر شهرداری : - کمیسیون حل اختلاف مالیاتی : آقایان حسن قربانی،عسگری،محصولی،میرنظامی ،خسروانی،عین القضاتی و چگینی - کمیسیون تقویم املاک : آقای خسروانی - کمیسیون ساماندهی متکدیان : آقای عسگری - شورای نامگذاری معابر : آقای داود قربانی - کمیسیون قطع اشجار : آقای محصولی - کمیسیون احیاء زکات : آقای قریشی - کمیسیون کتابخانه ها : آقای میرنظامی - کمیسیون بدوی نظام وظیفه : آقای محصولی - کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه : آقای خسروانی - شورای آموزش و پرورش استان : آقای عین القضاتی - شورای آموزش و پرورش شهرستان : آقای داود قربانی - شورای راهبردی : آقای خسروانی - کمیسیون ماده 5 : آقای عین القضاتی - کمیته فنی کمیسیون ماده 5 : آقایان حسن قربانی - غفاری - ستاد مدیریت بحران شهرداری : آقای میرنظامی - نماینده برنامه عمل و نمایه استان : آقای عین القضاتی - حفظ آثار دفاع مقدس : آقای داود قربانی - کمیسیون ماده 14 : آقای محصولی - کمیسیون تسهیل : آقایان حسن قربانی ، داود قربانی،چگینی و میرنظامی - اداره ثبت احوال : آقای محصولی - کمیسیون ماده 38 : آقای چگینی - کمیسیون ماده صد : آقایان میرنظامی ،عین القضاتی و داود قربانی - کمیسیون ماده 77 : آ قایان حسن قربانی و خسروانی - کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری : آقایان آجرلو، قریشی و عین القضاتی - برنامه عمل و نمایه اجتماعی و فرهنگی : آقای عین القضاتی - شهر و دوستدار کودک : آقای خسروانی - ساماندهی باغات اراک : آقای عسگری - پروژه بازآفرینی شهری : آقایان غفاری و چگینی - هیات انضباطی رانندگان : آقای غفاری - پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی: آقای عین القضاتی - پدافند غیرعامل( سپاه) : آقای عسگری - پشتیبانی خدمات شهری پدافند استانداری : آقای عسگری - پدافند غیرعامل شهرداری : آقای عسگری - مرکز مطالعات و پژوهش ها : آقای خسروانی - ستاد راهبردی پردیس خودرو:آقای آجرلو
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 18
عنوان مصوبه هیات رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر اراک
متن مصوبه هیات رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی کلانشهر اراک به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند: - رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای پیمان عین القضاتی با 6 رای موافق - نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای داود قربانی با 6 رای موافق - دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای علی اصغر غفاری با 6 رای موافق - خزانه دار شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای محمد عسگری با 6 رای موافق - سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک ، آقای عباس خسروانی با 6 رای موافق
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 19
عنوان مصوبه روسای کمیسیون های تخصصی سال دوم دوره ششم شورای اسلامی
متن مصوبه روسای کمیسیون های تخصصی سال دوم دوره ششم شورای اسلامی کلانشهراراک به شرح ذیل رأی گیری ، انتخاب و معرفی گردیدند . 1- کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی : جناب آقای داود قربانی با 6 رأی موافق 2- کمیسیون عمران و شهرسازی : جناب آقای علی غفاری با 7 رأی موافق 3- کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی : جناب آقای عباس خسروانی با 6 رأی موافق 4- کمیسیون اقتصادی ، املاک و سرمایه گذاری : جناب آقای حامد آجرلو با 6 رأی موافق 5- کمیسیون نظارت و پیگیری : جناب آقای پیمان عین القضاتی با 6 رأی موافق 6- کمیسیون خدمات شهری : جناب آقای محمد عسگری با 6 رأی موافق
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 20
عنوان مصوبه بررسی و ارائه لایحه تغییر یا اصلاح طرح جامع شهر اراک
متن مصوبه مقررگردید واحد حقوقی و واحد شهرسازی نسبت به بررسی و ارائه لایحه تغییر یا اصلاح طرح جامع شهر اراک به شورای اسلامی شهر ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 21
عنوان مصوبه تعیین تکلیف نیروهای سازمان عمران
متن مصوبه با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان عمران مقررشد شهرداری ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی شهری جهت استقرار در چارت سازمانی مصوب و موجود شهرداری اقدام نماید.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 22
عنوان مصوبه لقب گذاری شهر اراک به عنوان پایتخت ریلی کشور
متن مصوبه با پیشنهاد لقب گذاری شهر اراک به عنوان پایتخت ریلی کشور و پیگیری تصویب از مراجع مربوطه،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 23
عنوان مصوبه طرح تشویقی پیشنهادی در خصوص ضوابط شهرسازی محلات بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی
متن مصوبه با تهیه طرح تشویقی پیشنهادی در خصوص ضوابط شهرسازی محلات بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند بازآفرینی شهری توسط شهرداری جهت طی مراحل قانونی تصویب در مراجع ذیربط و همچنین تهیه پیشنهاد موارد تشویقی جهت اعمال در تعرفه عوارض مورد عمل برای سال 1402،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 24
عنوان مصوبه مصوبات شورای نامگذاری
متن مصوبه با مصوبات شورای نامگذاری مورخ 01/04/1401 شهرداری کلانشهر اراک،با اکثریت آرا موافقت گردید. 1. در خصوص نامه شماره 21106 مورخ 18/02/1401 واصله از شورای محترم اسلامی شهر اراک با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام کارگر با توجه به اینکه معبری به این نام درحد فاصل میدان صنعت تا پل شهید بختیاری در حال حاضر وجود دارد با این پیشنهاد مخالفت شد. 2. در خصوص نامه شماره 181181 مورخ 23/11/1400 واصله از دفتر امور شهری و شوراها با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام میدان کارآفرینی با توجه به اینکه در نامه مذکور هیچ میدانی پیشنهاد نشده است و این شهرداری طی نامه شماره 15292/01 مورخ 06/02/1401 از مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها درخواست نموده که میادین مورد نظر را جهت بررسی به شورای نامگذاری ارسال نمایند و تا کنون هیچ پاسخی دریافت نگردیده ، لذا این پیشنهاد تا معرفی میدان یا معبر به جلسات آینده موکول شد. 3. در خصوص نامه شماره 30995 مورخ 01/03/1401 واصله از بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران با موضوع درخواست تغییر نام کوچه لاله واقع در خیابان دکتر حسابی به نام شهید بهرام اَنزلچی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرارگرفت. 4. در خصوص نامه شماره 301200/3 مورخ 23/12/1400 واصله از شهروندان ساکن معبر واقع در کرهرود،داخل کوچه شهید عباس رسولی، سمت راست بعد از پارک با موضوع نامگذاری معبر مذکور به نام شهید مجتبی رسولی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرارگرفت. 5. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع در خیابان فتح شیاکو، ،خیابان شیخ مفید،کوچه قیام 10به نام شهید سالار پارسا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء با حفظ نام قبلی، مورد موافقت قرار گرفت. 6. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع در خیابان شهدای صفری،بلوار فردوسی، دومین کوچه،بن بست نور،به نام شهید قاسم قهیه ای در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. 7. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع درخیابان شهید مهدی سلطانی،خیابان شهید حسنی،کوچه 8متری گلستان به نام شهید حسین امیدی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. 8. پیشنهاد بنیاد محترم شهید مبنی بر تغییر نام معبر واقع در خیابان شهدا،خیابان تفرش،کوچه گلستان به نام شهید حسین بخشی نیک در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. 9. در خصوص نامه شماره 21899 مورخ 19/02/1401 واصله از فرماندهی انتظامی استان مرکزی با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام سردار حسین صالحی و همچنین پیشنهاد خانواده محترم سردار ، مبنی بر تغییر نام بلوار وحدت اسلامی به نام این سردار گرانقدر با تغییر نام خیابان وحدت اسلامی واقع در خیابان شهیدان رجایی با اکثریت آراء موافقت گردید . 10. در خصوص نامه شماره 1313 مورخ 26/03/1401 واصله از حزب موتلفه اسلامی با موضوع درخواست نامگذاری یک معبر به نام شهیدان بخارایی، صفار هرندی،امانی و نیک نژاد با توجه به اینکه در نامه مذکور معبری معرفی نشده است مقرر شد طی مکاتبه ای با ایشان معابر مورد نظر جهت بررسی و اعلام نظر به شورای نامگذاری معرفی گردد. 11. در خصوص نامه شماره 29220 مورخ 14/01/1401 واصله از سازمان بسیج مستضعفین با موضوع درخواست نامگذاری یکی از معابر به نام شهید حجازی با توجه به اینکه معبری در شأن ایشان که در حال حاضر قابلیت نامگذاری داشته باشد وجود ندارد موضوع تا شناسایی معبری در شأن ایشان در دست اقدام باقی بماند. 12. در خصوص نامه شماره 18159 مورخ 24/11/1400 واصله از شهروندان ساکن معبردر خصوص معبر تازه بازگشایی شده واقع در خیابان قایم مقام،انتهای کوچه ادبجو، به نام شهید محمد صالحی با توجه به اینکه معبر مذکور ادامه کوچه شهید ادبجو می باشد که یکی از معابر اصلی موجود در آن منطقه است با این پیشنهاد مخالفت شد.
کمیسیون مربوطه فرهنگی
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 25
عنوان مصوبه انسداد و بستن حساب های اضافی شهرداری نزد کلیه بانک ها
متن مصوبه با درخواست انسداد و بستن حساب های اضافی شهرداری نزد کلیه بانک ها به موجب و با تاکید بر دستورالعمل خزانه داری ابلاغی از سوی وزارت کشور با اجرا و افتتاح حساب های خزانه داری ، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 26
عنوان مصوبه تمدید قرارداد حجمی خدمات عمومی سطح شهر
متن مصوبه با درخواست مجوز تمدید قرارداد حجمی خدمات عمومی سطح شهر(ذیل نظر معاونت خدمات شهری) از تاریخ 1/4/1401 الی 31/3/1402 و به میزان برآورد ارسالی به مبلغ 860/462/376/28 ریال با سازمان همیاری ها از محل ردیف 120201 بودجه مصوب،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 27
عنوان مصوبه تشکیل مدرسه شهروندی
متن مصوبه با ادغام سه مجموعه آموزش شهرداری کلانشهر اراک شامل آکادمی پسماند، مدرسه ترافیک و مدرسه همیار آتش نشان در یک مجموعه به نام مدرسه شهروندی ذیل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه فرهنگی
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 28
عنوان مصوبه بررسی ساختار و تشکیلات سازمانی ،در آمد ها و هزینه های سازمان عمران
متن مصوبه مقرر شد شهرداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه با بررسی ساختار و تشکیلات سازمانی ،در آمد ها و هزینه های سازمان عمران و با هماهنگی واخذ مشورت های لازم از مبادی ذیر ربط در خصوص ضوابط و مقررات مالیات و بیمه گزارش و پیشنهاد مقتضی را با ذکر دلایل وتوجیهات فنی،مالی،قانونی در خصوص تبدیل این سازمان از شمول ماده 54 به 84 قانون شهرداری ارائه نماید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 29
عنوان مصوبه درآمد حاصل از عوارض آلایندگی
متن مصوبه با مکلف نمودن شهرداری اراک به منظور هزینه نمودن درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در 10 محور پیش بینی شده با نضمام ساماندهی مشاغل آلاینده شهری براساس آیتم های محیط زیستی، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه خدمات شهری
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 30
عنوان مصوبه راه اندازی سامانه ایده پردازی شهروندی
متن مصوبه با تهیه طرح راه اندازی سامانه ایده پردازی شهروندی در شهرداری اراک به منظور بهره گیری از ایده های خلاقانه و نوآورانه شهروندان، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 31
عنوان مصوبه ابلاغ طرح ودستورالعمل شهر دوستدار کودک اراک
متن مصوبه با ابلاغ طرح ودستورالعمل شهر دوستدار کودک اراک تهیه شده در مرکز پژوهش های شورای اسلامی به شهرداری، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه فرهنگی
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 32
عنوان مصوبه نامگذاری روز پنجم مرداد ماه به نام "روزمقاومت و پایداری اراک"
متن مصوبه باپیشنهاد نامگذاری روز پنجم مرداد ماه به نام "روزمقاومت و پایداری اراک" با طی مراحل قانونی لازم، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 33
عنوان مصوبه پلاک گذاری موقت 30 دستگاه اتوبوس خریداری شده
متن مصوبه با پلاک گذاری موقت 30 دستگاه اتوبوس خریداری شده با هماهنگی مراجع قانونی مربوطه جهت استفاده و بکار بگیری در سیستم شبکه حمل ونقل شهری، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 34
عنوان مصوبه استفاده از ظرفیت بهداشتی مساجد
متن مصوبه با استفاده از ظرفیت بهداشتی مساجد شامل مسجد ولی عصر واقع در خیابان شیرودی ، مسجد باب الحوایج واقع در خیابان امام خمینی روبروی خیابان ارشاد ، امام زاده عبدالله واقع در خیابان شهید بهشتی و مسجد ابتدای شهرک ابوالفضل بر کمربندی در ازای کمک نقدی به مبلغ هشتاد تا یکصد میلیون ریال با توجه به موقعیت مکانی و میزان تردد مسجد جهت خرید اقلام شوینده و نظافت، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه خدمات شهری
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 35
عنوان مصوبه مجوز انتصاب آقای رامین صارمی
متن مصوبه با درخواست مجوز انتصاب آقای رامین صارمی به عنوان سرپرست امور مالی و عضو کمیسیون معاملات متوسط منطقه 3 شهرداری باستناد تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها و تبصره 1 ذیل بند 30 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 با اصلاحات بعدی، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 36
عنوان مصوبه مجوز عقد قرارداد با شرکت صا ایران
متن مصوبه با درخواست مجوز عقد قرارداد با شرکت صا ایران به جهت هوشمند سازی حمل و نقل شهری براساس شرح خدمات و تجهیزات مورد نیاز شهر اراک بصورت ترک تشریفات و به میزان مبلغ 11 میلیارد تومان از محل ردیف 220915 بودجه مصوب سال جاری و باستناد بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها و همچنین پادار نمودن مبلغ فوق الذکر در متمم یا اصلاحیه بودجه، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 37
عنوان مصوبه تغییر و اصلاح مسیر قنات ناصری
متن مصوبه با پیشنهاد همکاری شهرداری با عوامل اجرایی جهاد کشاورزی جهت تغییر و اصلاح مسیر قنات ناصری به منظور بهینه سازی مصرف آب و رفع مشکلات ساکنین منطقه، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه خدمات شهری
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 38
عنوان مصوبه راه اندازی دبیرخانه دائمی هفته فرهنگی اراک
متن مصوبه با راه اندازی دبیرخانه دائمی هفته فرهنگی اراک توسط شهرداری کلانشهر اراک ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه فرهنگی
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 39
عنوان مصوبه ساماندهی کامل مغازه های تحت مالکیت شهرداری
متن مصوبه با تعیین برنامه عملیاتی ساماندهی کامل مغازه های تحت مالکیت شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و قوانین حاکم بر موضوع ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 40
عنوان مصوبه ساماندهی املاک تحت مالکیت شهرداری
متن مصوبه با تعیین برنامه عملیاتی ساماندهی املاک تحت مالکیت شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و قوانین حاکم بر موضوع، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 41
عنوان مصوبه تغییر کاربری از فضای سبز به مذهبی
متن مصوبه با در خواست شهرداری با موضوع اعلام عدم نیاز به پلاک ثبتی 4752 واقع در انتهای خیابان شهدا جهت تغییر کاربری از فضای سبز به مذهبی ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 42
عنوان مصوبه معرفی اعضا کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها
متن مصوبه با معرفی آقایان عباس صالحی(معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی) ، حسن مهرعلی (مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی )و محمود رضا فراهانی(نماینده اداره کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی) جهت عضویت در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه خدمات شهری
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 43
عنوان مصوبه مجوز عقد قرارداد با انجمن حمایت از زندانیان اراک
متن مصوبه با درخواست مجوز عقد قرارداد با انجمن حمایت از زندانیان اراک جهت انجام حجمی امورات مربوط به مرمت اقلام ترافیکی سطح شهر به میزان برآورد پیوستی و از محل ردیف اعتباری 220204 بودجه مصوب سال جاری تا سقف مبلغ 3.593.000.000 ریال به مدت یکسال شمسی با استناد به تبصره 2 ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استان ها، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 44
عنوان مصوبه تغییر کاربری اراضی واقع در پشت آرامستان از فضای سبز به تجهیزات شهری
متن مصوبه با تغییر کاربری حدود 17 هکتار از اراضی واقع در پشت آرامستان از فضای سبز به تجهیزات شهری به منظور احداث آرامستان به شرط اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 45
عنوان مصوبه مجوز انتصاب آقای بابک برغانی فراهانی
متن مصوبه با درخواست مجوز انتصاب آقای بابک برغانی فراهانی به عنوان سرپرست امور مالی و عضو کمیسیون معاملات متوسط منطقه یک شهرداری و باستناد به تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها و تبصره 1 ذیل بند 30 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 با اصلاحات بعدی آن، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 46
عنوان مصوبه تفریغ بودجه تلفیقی سال 1400 شهرداری و سازمان های تابعه
متن مصوبه با درخواست تفریغ بودجه تلفیقی سال 1400 شهرداری و سازمان های تابعه به میزان درآمد و هزینه ای بالغ بر 800/587/161/223/18 ریال با عنایت به ماده 67 قانون شهرداری ها و باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 47
عنوان مصوبه واگذاری حق بهره برداری ساختمان تحت مالکیت شهرداری به مجمع خیرین فوریت های پزشکی 115 استان مرکزی
متن مصوبه با واگذاری حق بهره برداری ساختمان تحت مالکیت شهرداری تحت پلاک ثبتی 1971/4619 قطعه 2474 به مساحت 128.5 متر مربع واقع در طرح تعریض خیابان آیت اله ربانی شیرازی (انوری)، تقاطع خیابان شهید دادآفرین به صورت رایگان و برای مدت یک سال به مجمع خیرین فوریت های پزشکی 115 استان مرکزی با تنظیم قرارداد ، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه املاک
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 48
عنوان مصوبه مجوز پادار نمودن وام اخذ شده در ردیف تعمیر و تجهیز و خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی
متن مصوبه با درخواست مجوز پادار نمودن مبلغ 60 میلیارد تومان وام اخذ شده از بانک شهر در ردیف تعمیر و تجهیز و خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و اصلاح آن در متمم یا اصلاحیه بودجه، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 49
عنوان مصوبه تمدید قرارداد آقای محمد باقری به عنوان مشاور مالی کمیسیون برنامه و بودجه
متن مصوبه با درخواست رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی به شماره 987 مورخ 07/03/1401 با موضوع تمدید قرارداد آقای محمد باقری به عنوان مشاور مالی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا از تاریخ 01/03/1401الی31/06/1401با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 50
عنوان مصوبه پیش نویس توافقنامه شهرداری و نیروی برق
متن مصوبه با درخواست مجوز عقد توافقنامه با شرکت توزیع برق استان مرکزی جهت تسریع در فرآیند اجرای پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت دستگاه های خدمات رسان برای رفع موانع موجود در پروژه های ناتمام سطح شهر تا سقف مبلغ یکصد میلیارد از محل ردیف پروژه های عمرانی بودجه مصوب سال 1401 ، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 51
عنوان مصوبه صدور مجوز فروش 14 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
متن مصوبه با صدور مجوز فروش 14 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با رعایت آئین نامه معاملات وکلیه ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع و ازطریق مزایده عمومی، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 52
عنوان مصوبه افزایش نرخ کرایه سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان
متن مصوبه با درخواست مجوز افزایش نرخ کرایه سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی 1402- 1401 نسبت به سال تحصیلی 1401-1400 وفق متن ذیل و به استناد ماده 13 دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان موضوع کارگروه ماده 18 شهرستان اراک ، با اکثریت آرا موافقت شد. *-نرخ کرایه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی 1402-1401 با افزایش 20 درصدی نسبت به سال تحصیلی 1401-1400 محاسبه و درصورتی که سرویس دهی به دانش آموزان با بعد مسافت ویژه در مدارس خاص انجام پذیرد موضوع با پیشنهاد مدیران مدارس با افزایش حداکثر 10 درصدی نرخ مذکور در کارگروه ماده 18 قابل انجام میباشد، همچنین با تصویب کارگروه مذکور میزان 5 درصد حق الزحمه ناظریه، عوامل اجرائی و شرکت های پیمانکاری به مبلغ پیشنهادی اضافه می گردد. 1-خودرو سواری مبلغ 170 هزار تومان( با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل) 2-خودرو ون مبلغ 145 هزار تومان ( با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل) 3-خودرو مینی بوس و اتوبوس مبلغ 110 هزار تومان( با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل) **-میزان 10 درصد مسافت ویژه و 5 درصد حق الزحمه ناظرین،عوامل اجرائی و ... به مبلغ فوق اضافه می گردد.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 53
عنوان مصوبه تفویض اختیار مناقصه جهت تکمیل پروژه آفتاب
متن مصوبه با تفویض اختیار انجام مراحل قانونی مناقصه جهت تکمیل پروژه آفتاب با برآوردی بالغ بر 380/372/588/205/1 ریال، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 54
عنوان مصوبه تفریغ بودجه سال 1400شورای اسلامی شهر اراک
متن مصوبه با نامه شماره 841 مورخ 27/02/1401 شورا با موضوع تفریغ بودجه سال 1400شورای اسلامی شهر اراک، با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 55
عنوان مصوبه عقد قرارداد هوشمندسازی ترافیک و شبکه حمل ونقل شهری
متن مصوبه مقرر شد شهرداری نسبت به برگزاری فراخوان عمومی و جذب شرکت ذیصلاح در راستای عقد قرارداد هوشمندسازی ترافیک و شبکه حمل ونقل شهری با اولویت پرداخت الکترونیکی در حداقل زمان ممکن اقدام لازم را معمول و نتیجه را به شورای شهر منعکس نماید.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 56
عنوان مصوبه معرفی آقای علی اصغر غفاری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر اراک در کمیته حل اختلاف ماده17
متن مصوبه با معرفی آقای علی اصغر غفاری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر اراک در کمیته حل اختلاف ماده17 دستورالعمل 111393 مورخ 08/09/85 هیات وزیران با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه عمران
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 57
عنوان مصوبه مجوز افتتاح حساب ها ی خزانه داری
متن مصوبه با درخواست مجوز افتتاح حساب ها ی خزانه داری بر اساس اجرای دستورالعمل خزانه داری شهرداری ها و با استناده بند12 ماده 80 قانون شوراها و وفق ماده 41 آئین نامه مالی شهرداری ها از ابتدای سال 1401 نزد بانک شهر ،با اکثریت آرا موافقت شد.
کمیسیون مربوطه بودجه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 58
عنوان مصوبه دریافت هزینه های خسارات قهری ناشی از حفاری
متن مصوبه با درخواست مجوز اصلاح بهای دریافت هزینه های خسارات قهری ناشی از حفاری براساس پیشنهاد ارسالی بشرح ، موضوع بند های ذیل ردیف 22-2 تعرفه بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک و اجرای آن توسط شهرداری از ابتدای سال 1401 با توجه به جدول نحوه محاسبه ارسالی ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 59
عنوان مصوبه نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس
متن مصوبه نامه شماره 33762 مورخ 04/02/1401 فرمانداری به شماره وارده 544 مورخ 10/02/1401 شورا با موضوع نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس با مسافت بیش از 18 کیلومتر در سال جاری و نامه شماره 33761 مورخ 04/02/1401 فرمانداری به شماره وارده 545 مورخ 10/02/1401 شورا با موضوع نرخ کرایه پیشنهادی اتوبوس تا مسافت 18 کیلومتر در سال 1401و نامه شماره 33778 مورخ 04/02/1401 فرمانداری به شماره وارده 547 مورخ 10/02/1401 شورا با موضوع تمدید قرار داد تایپ و تکثیر ومستند سازی به صورت حجمی در صحن قرائت و نظر فرمانداری مورد پذیرش قرار گرفت ومقرر شد مراتب جهت اقدام قانونی به شهرداری ابلاغ گردد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 60
عنوان مصوبه معرفی نمایندگان شورای اسلامی شهر در ستاد ممیزی املاک شهردای
متن مصوبه بادرخواست عضویت آقایان حامد آجر لو،داود قربانی وپیمان عین القضاتی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در ستاد ممیزی املاک شهردای اراک موضوع مصوبه 2150/1400/ش مورخ 07/12/1400 شورای اسلامی شهر،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 61
عنوان مصوبه عضویت آقای نادر اخوان در کمیسیون ماده 14
متن مصوبه با درخواست مجوز عضویت آقای نادر اخوان در کمیسیون ماده 14 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری ها و مراکز استانها،کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 62
عنوان مصوبه برگزاری مزایده عمومی
متن مصوبه با درخواست مجوز برگزاری مزایده عمومی به صورت حراج عمومی یکجا و تجمیعی برای اموال اسقاطی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مطابق موازین مقرر در آئین نامه مالی و معاملات، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 63
عنوان مصوبه تهیه و نصب تابلوی روز شمار در پروژه های تقاطع های غیر همسطح
متن مصوبه با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر تهیه و نصب تابلوی روز شمار در پروژه های تقاطع های غیر همسطح میدان امام حسین (ع) وامام خمینی (ره) توسط شهرداری ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 64
عنوان مصوبه برگزاری مناقصه جهت انتخاب مشاور سند چشم انداز
متن مصوبه بادرخواست مجوز برگزاری مناقصه جهت انتخاب مشاور ذیصلاح جهت پیگیری و پایش و بازنگری برنامه راهبردی عملیاتی سند چشم انداز شهرداری اراک در سال 1401 و اختصاص اعتبار از محل ردیف 121202 با عنوان تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت تا سقف 700 میلیون تومان،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 65
عنوان مصوبه تمدید قرارداد واگذاری حجمی خدمات پسماند
متن مصوبه بادرخواست مجوز تمدید قرارداد واگذاری حجمی خدمات پسماند حوزه سازمان مدیریت پسماند شهرداری (شامل: آموزش و اطلاع رسانی شهروندی،خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود در سازمان مدیریت پسماند،نگهداری و نظافت و توزیع غذای حیوانات پناهگاه حیات،نگهداری فضای سبز و نگهبانی محل دفن،نظارت بر انجام دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و ...) به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی تا پایان شهریور ماه سال 1401 از محل ردیف های اعتباری 120201 و 220908 و 220913 بودجه مصوب سال 1401 و تخصیص 5/4 ماه از برآورد ارسالی، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 66
عنوان مصوبه راه اندازی سامانه محاسبه آنلاین عوارض
متن مصوبه با راه اندازی سامانه محاسبه آنلاین عوارض در سامانه عیان و اطلاع رسانی به شهروندان ، با اکثريت آرا موافقت گرديد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 67
عنوان مصوبه تعرفه عوارض مورد عمل در سال 1402
متن مصوبه مقرر شد شهرداری در لایحه تعرفه عوارض مورد عمل در سال 1402 قیمت منطقه ای (P) را بر مبنای قیمت مصوب اداره کل دارایی و ضریب(K) برمبنای گشت های پستی نطقه ای تنظیم و ارائه نماید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 68
عنوان مصوبه واریز مبلغ تعیین شده به حساب اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور جهت خرید 50 دستگاه اتوبوس
متن مصوبه با واریز مبلغ تعیین شده به حساب اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور جهت خرید 50 دستگاه اتوبوس با عنایت به بند 12 ماده 80 قانون شهرداری ها و بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران ، با اکثريت آرا موافقت گرديد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 69
عنوان مصوبه مساعدت به مجمع خیرین اورژانس 115
متن مصوبه با درخواست مساعدت به مجمع خیرین اورژانس 115 از محل اعتبارات ماده 15 بودجه مصوب سال جاری پس از تحقق درآمد، با اکثريت آرا موافقت گرديد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 70
عنوان مصوبه ترک تشریفات درخصوص 3 دستگاه شاسی خودروی 18 تن دوو جهت تجهیز سازمان آتش نشانی
متن مصوبه با خرید 3 دستگاه خودروی 18 تن آتش نشانی از نمایندگی انحصاری شرکت دوو (شرکت کاسپین خودروی فرهنگ) به مبلغ هر خودرو 000/000/540/28 ریال و جمعاً به مبلغ 000/000/620/85 ریال از محل ردیف اعتباری 220101 بودجه مصوب سال جاری ، با توجه به برگزاری 2 مرحله مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد و عدم شرکت داوطلبین واجد شرایط و با توجه به تشخیص انحصاری بودن محصول مورد نظر توسط شهرداری از حیث استاندارد یورو 5 و سایر مشخصات فنی مستند به بند 2 ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری تهران و بند 12 ماده 80 قانون شوراها ، با اکثريت آرا موافقت گرديد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 71
عنوان مصوبه مصوبات شورای نامگذاری
متن مصوبه با مصوبات شوراي نامگذاري شهرداري اراک با عنایت به بند 24 ماده 80 قانون شرح وظایف شوراها ، با اکثريت آرا موافقت گرديد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 72
عنوان مصوبه تملک زمین با کاربری تجهیزات شهری از پلاک ثبتی 4620 و 4619
متن مصوبه با تملک زمین با کاربری تجهیزات شهری از پلاک ثبتی 4620 و 4619 اصلی را به مساحت حدود 1600 متر مربع تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی با مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، با عنایت به بند12 ماده 80 قانون شرح وظایف شوراها ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 73
عنوان مصوبه دومين متمم بودجه سال 1400 شهرداري و سازمان هاي تابعه
متن مصوبه با اکثريت آرا با (3 نسخه دومين متمم بودجه سال 1400 شهرداري و سازمان هاي تابعه آن با ميزان درآمد و هزينه بالغ بر 1616 ميليارد تومان باستناد بند 12 ماده 80 قانون قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران) موافقت گرديد.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 74
عنوان مصوبه مجوز واگذاري امور خدمات عمومي کشتارگاه شهرداري به سازمان همياري
متن مصوبه با درخواست مجوز واگذاري امور خدمات عمومي کشتارگاه شهرداري به سازمان همياري شهرداري هاي استان مرکزي بصورت حجمي و با ميزان 5 درصد سود بالاسري و با رعایت موازین بخشنامه بودجه بمدت 6 ماه با عنایت به بند 12 ماده 80 قانون شورا ها و بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران موافقت گرديد و مقرر شد شهرداري پيشنهاد لازم و قانوني خود را در رابطه با واگذاري کشتارگاه صنعتي به بخش خصوصي و سرمايه گذار حداکثر بمدت يک ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 75
عنوان مصوبه واگذاری حق بهره برداری دو واحد اداری تحت مالکیت شهرداری از مجتمع آسمان به ستاد بازسازی عتبات عالیات
متن مصوبه با تمدید یک ساله واگذاری حق بهره برداری دو واحد اداری تحت مالکیت شهرداری از بلوک 7 طبقه 5 مجتمع آسمان به ستاد بازسازی عتبات عالیات به صورت رایگان و با مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، با عنایت به بند 8 و 12 قانون شرح وظایف شورا ها و بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 76
عنوان مصوبه واگذاری حق بهره برداری یک باب عمارت قدیمی تحت مالکیت شهرداری به جمعیت حامیان آتیه کارگران استان مرکز
متن مصوبه با واگذاری حق بهره برداری یک باب عمارت قدیمی به مساحت 100 مترمربع عرصه و 80 مترمربع اعیانی تحت مالکیت شهرداری واقع در خیابان جهرم نبش کوچه شهید کی احمدی به جمعیت حامیان آتیه کارگران استان مرکزی به صورت رایگان برای مدت دو سال (مرمت و ترمیم ساختمان مذکور بر عهده جمعیت حامیان آتیه کارگران خواهد بود و با مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ، با عنایت به بند 8 و 12 قانون شرح وظایف شورا ها ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 77
عنوان مصوبه تملک ملک موقوفه واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد باب الحوائج (ع)
متن مصوبه با تملک ملک موقوفه واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد باب الحوائج (ع) معروف به مسجد منق آبادی به مساحت 31 (سی و یک) متر مربع که با بنای خشت و گلی بوده و امکان ریزش داشته و موجب ایجاد گره ترافیکی گردیده با مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، با رعایت ماده واحده قانون تملک شهرداری ها و انجام کارشناسی ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 78
عنوان مصوبه واگذاری حق بهره برداری یک واحد ساختمان به پلاک ثبتی 49/3379 به مجمع قرآنیان اراک برای مدت یک سال
متن مصوبه با واگذاری حق بهره برداری یک واحد ساختمان به پلاک ثبتی 49/3379 واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری کوچه لاله نبش کوچه جهانگیری با کد پستی 3814969984 به مساحت عرصه 95.6 مترمربع و اعیانی 145 مترمربع در دو طبقه به مجمع قرآنیان اراک برای مدت یک سال به صورت رایگان و با مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، با عنایت به بند 8 و 12 قانون شرح وظایف شورا ها و بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 79
عنوان مصوبه اختصاص قطعه زمین جهت احداث پست برق
متن مصوبه با واگذاری و تخصیص حق بهره برداری 60 مترمربع (10*6) از عرصه تحت مالکیت شهرداری در پهنه نوسازی شهید فردین پور در ضلع شرقی بلوک F از فضای سبز پیش بینی شده با حفظ حقوق مالکانه شهرداری و به صورت رایگان به شرکت توزیع برق جهت احداث پست برق با مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، با عنایت به بند 1 ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و بند 12 ماده 80 قانون شرح وظایف شورا ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 80
عنوان مصوبه مجوز انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و اتاق اصناف
متن مصوبه با درخواست مجوز انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و اتاق اصناف استان مرکزی به جهت واگذاری وصول عوارض کسب و بهای خدمات مربوط به آن توسط اتاق اصناف با لحاظ 15 در صد کارمزدوصول ،با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب ابلاغ شد
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 81
عنوان مصوبه مجوز تفویض اختیار جهت خرید خودرو نردبان آتش نشانی
متن مصوبه با درخواست مجوز تفویض اختیار جهت خرید خودرو نردبان آتش نشانی و برگزاری مراحل قانونی آن از طریق سامانه ستاد تا مبلغ 60 میلیارد تومان وبالاتر به شهردار محترم اراک ،با اکثریت آرا مخالفت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب ابلاغ شد
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 82
عنوان مصوبه بودجه تلفیقی پیشنهادی سال 1401 شهرداری
متن مصوبه با بودجه تلفیقی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه آن با حیث درآمد و هزینه بالغ بر 1880 میلیارد تومان باستناد ماده 67 قانون شهرداری ها و و بند 12 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و باتوجه به بخشنامه بودجه ابلاغی سال 1401 از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سه نسخه ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب ابلاغ شد
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 83
عنوان مصوبه بودجه 1401 شورا
متن مصوبه با بودجه سال 1401 شورا با میزان مبلغ سرجمع 30 میلیارد ریال (مبلغ 2/2 میلیارد تومان سهم بودجه شوراها و مبلغ 800 میلیون تومان بابت هزینه حسابرسی سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه و شورای اسلامی شهر) باستناد بند (ج) ضوابط کمک به بودجه شوراهای اسلامی شهر موضوع بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها و بند 12 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بند (2) آئین نامه نحوه هزینه کرد بودجه شوراهای اسلامی کشوردر دو نسخه ، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب ابلاغ شد
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 84
عنوان مصوبه درخواست تمدید قرارداد آقای محمد باقری بعنوان مشاور کمیسیون برنامه بودجه
متن مصوبه با تمدید قرارداد ( شماره 1599-11/11/99) با آقای محمد باقری ، بعنوان مشاور کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی تا پایان سال 1400 ، براساس ماده 10 دستورالعمل شرح وظایف کمیسیون های داخلی شوراها ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 85
عنوان مصوبه درخواست باشگاه ثامن الحجج
متن مصوبه با پیشنهاد شهرداری ، مبنی بر اختصاص هفته ای 3 جلسه تمرین در سالن ورزشی کوی علی ابن ابیطالب با احتساب 50 درصد تخفیف ، به باشگاه ورزشی ثامن الحجج با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 86
عنوان مصوبه لیست املاک تحت مالکیت شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی
متن مصوبه با اتفاق آراء مصوب گردید، شهرداری اراک در اسرع وقت نسبت به مکاتبه ( با رونوشت به شورای اسلامی شهر) و صدور اخطار تخلیه املاک در دست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد قرارداد که به هر نحو در املاک موضوع نامه 82184 مورخ 4/6/1400 شهرداری و سایر املاک شهرداری مستقر هستند اقدام و در صورت دریافت درخواست تمدید از سوی ایشان ، مراتب را جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر انعکاس نماید . ( بدیهی است املاکی که با قرارداد و مجوز شورای اسلامی شهر در ید اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد پس از اتمام قرارداد هرگونه تمدیدی می بایست با نظر و مجوز شورای اسلامی شهر انجام پذیرد . )
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 87
عنوان مصوبه معرفی نماینده شورای شهر در کمیته فنی و بازرگانی
متن مصوبه با پیشنهاد عضویت آقای حامد آجرلو ، ریاست کمیسیون اقتصادی ، املاک ، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر به عنوان نماینده این شورا در کمیته فنی و بازرگانی مناقصات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ، باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 88
عنوان مصوبه تملک ملک تحت پلاک ثبتی 1109/192 با مالکیت آقای براتعلی اسدی
متن مصوبه با پیشنهاد تملک ملک تحت پلاک ثبتی 1109/192 با مالکیت آقای براتعلی اسدی واقع در خیابان طالقانی کوچه سجادیه نسترن 16 به مساحت 150.5 مترمربع که میزان 128.77 مترمربع آن در طرح تعریض خیابان واقع گردیده و با باقیمانده میزان 21.73 مترمربع به علت عدم قرار گیری در اولویت های بودجه مصوب و عدم توجیه و ضرورت مخالفت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب قرائت گردید
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 89
عنوان مصوبه 1302
متن مصوبه با درخواست مجوز پیگیری و مذاکره جهت اخذ تسهیلات بانکی به میزان مبلغ 60 میلیارد تومان برای تجهیز و خرید اتوبوس های درون شهری به منظور خدمات رسانی و اجرای وظایف عمومی محوله به سازمان حمل و نقل بار و مسافر با استناد به بند 13 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 96 ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 90
عنوان مصوبه مجوز فروش ضایعات اموال اسقاطی
متن مصوبه با درخواست مجوز فروش ضایعات اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده در انبار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری پس از اخذ نظر از کارشناس رسمی و با رعایت قوانین و مقررات با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 91
عنوان مصوبه بخشودگی عوارض صدور پروانه ساخت جهت ملک آقای سید حسین طباطبایی
متن مصوبه با درخواست مجوز و اعلام نظر درخصوص امکان بخشودگی عوارض صدور پروانه ساخت جهت ملک آقای سید حسین طباطبایی با پلاک ثبتی 2055/1 واقع در خیابان امام خمینی ( ره ) کوچه بارو ، با احداث 2 طبقه مسکونی و همکف تجاری و زیرزمین به صورت تجاری در 100 سطح اشغال پس از اخذ نظریه از کمیسیون ماده 5 و با میزان مبلغ 000/352/598/12 ریال باعنایت به مغایرت با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت شد . ضمناً مقرر شد شهرداری در تعرفه سال 1401 درخصوص نحوه بخشودگی و حمایت از املاکی که مورد وقف قرار می گیرند لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب قرائت گردید
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 92
عنوان مصوبه کارگروه تسهیل درخصوص ملک ورثه مرحوم غلامحسین شاطری واقع
متن مصوبه : با پیشنهاد کارگروه تسهیل شهرداری مبنی بر توافق با ورثه مرحوم شاطری درخصوص پلاک های ثبتی 1309/9 قطعه 2 و 1309/7 قطعه 1 واقع در خیابان شریعتی و احداث بنا در 3 طبقه مسکونی و پیلوت با سطح اشغال 100 درصد ( 44/220 مترمربع به انضمام پیش آمدگی به میزان 86/37 مترمربع ) و 25 مترمربع تجاری در پیلوت ضمن تامین پارکینگ دو واحد مسکونی در مابقی فضای پیلوت با پرداخت عوارض آموزش و پرورش و تهاتر و پایاپای شدن سایر عوارض متعلقه ( اعم از پروانه ساختمانی و حق مشرفیت ) و هزینه تامین دو واحد کسر پارکینگ و آتش نشانی ( یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری ) با میزان مورد مسیری، پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 93
عنوان مصوبه مجوز افزایش اعتبار ردیف 220209 بودجه سال جاری
متن مصوبه با درخواست مجوز افزایش اعتبار ردیف 220209 بودجه سال جاری از مبلغ 15 میلیارد ریال به 540/52 میلیارد ریال مربوط به اجرای طرح هوشمند سازی حمل و نقل عمومی ( به منظور خرید تجهیزات و نرم افزار جهت اجرای آن طرح) و اصلاح مبلغ مذکور در اصلاحیه بودجه سال 1400 با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 94
عنوان مصوبه اجرای پروژه عمرانی
متن مصوبه با اکثریت آراء مصوب گردید، که شهرداری قبل از پیش بینی یا اجرای هر پروژه عمرانی حتماً پیوست های لازم طرح ( پیوست فرهنگی ، پیوست زیست محیطی ، پیوست پدافند غیرعامل و ... ) را تهیه و قبل از ارائه پیوست های مربوطه ، مجوز هیچگونه اجرای پروژه عمرانی وجود نخواهد داشت .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 95
عنوان مصوبه اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی
متن مصوبه بر اساس جلسه صحن غیرعلنی مورخ 24/7/1400 و با عنایت به ماده 6 اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور مصوب شورای عالی استان ها ، افراد ذیل جهت عضویت در مرکز پژوهش های شورای اسلامی انتخاب و معرفی گردیدند . 1- جناب آقای محمد عسگری 2- جناب آقای پیمان عین القضاتی 3- جناب آقای حامد آجرلو 4- جناب آقای عباس خسروانی 6- جناب آقای علی چگینی 7- جناب آقای علی حسنی جوشقانی ( معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ) 8- جناب آقای حامد صفی خانی ( مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اراک ) 9- جناب آقای محسن مرادی ( معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی )
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب ابلاغ شد
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 96
عنوان مصوبه نماینده جهت کارگروه اراضی
متن مصوبه با انتخاب آقایان حامد آجرلو ، علی اصغر غفاری ، حسن قربانی ، پیمان عین القضاتی و علی چگینی به عنوان نماینده جهت کارگروه اراضی موسوم به نود هکتاری گردو ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 97
عنوان مصوبه مجوز پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به مرکز مهر والدين
متن مصوبه با درخواست مجوز پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به مرکز مهر والدين(درخصوص کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از طلاق) براساس تفاهم نامه فیمابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با شهرداری اراک و در راستای اجرای طرح مهر خانواده، پس اخذ حساب حقوقی از مرکز مذکور از محل ردیف 150302 بودجه مصوب 1400 ، با اکثریت آراء موافقت گردید . همچنین مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه گزارش عملکرد سال گذشته آن مرکز اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر(کمیسیون فرهنگی) ارسال نماید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 98
عنوان مصوبه ماموریت آقای محمد نجفی از پرسنل
متن مصوبه با درخواست ماموریت آقای محمد نجفی از پرسنل پیمانی شهرداری خنداب به شهرداری اراک بمدت یک سال شمسی و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با اکثریت آراء موافقت گردید
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 99
عنوان مصوبه انتقال قطعی آقای ابوالفضل محمودی
متن مصوبه با درخواست انتقال قطعی آقای ابوالفضل محمودی از کارمندان رسمی استانداری مرکزی به شهرداری اراک وفق مقررات قانونی ، با اتفاق آراء موافقت گردید
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 100
عنوان مصوبه صورت جامع عملکرد 6 ماهه نخست شهرداری و سازمان هاي تابعه
متن مصوبه : صورت جامع عملکرد 6 ماهه نخست شهرداری و سازمان هاي تابعه وفق ماده 71 قانون شهرداي ها و باستناد بند 10 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدي جهت انتشار عمومی و همچنين ارسال يک نسخه از آن جهت اخذ تاييده به وزرات کشور ، با اکثریت آراء تصویب گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 101
عنوان مصوبه انتخاب موسسه حسابرسی اطمینان بخش
متن مصوبه با اتفاق آراء ، با انتخاب موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران بعنوان حسابرس شهرداری و سازمان های تابعه آن و شورای اسلامی کلانشهر اراک ( با افزایش 25 درصد مبلغ قرارداد نسبت به قرارداد سال قبل ) ، با استناد بند 30 ماده 80 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 102
عنوان مصوبه درخواست جمعی از اهالی فوتبال
متن مصوبه با الزام شهرداری نسبت به بررسی قانونی موضوع و ارائه لایحه امکان تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک با اکثریت آراء موافقت نمودند
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 103
عنوان مصوبه نامگذاری معابر شهر اراک
متن مصوبه مصوبات جلسه شورای نامگذاری معابر شهر اراک مورخ 8/7/1400 موضوع نامه شماره 104708/00 مورخ 12/7/1400 شهرداری به همراه پیشنهاد مورخ 25/7/1400 کمیسیون فرهنگی اجتماعی مطرح گردید . الف ) درخصوص بند 1 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با تغییر نامه کوچه یاس 10 واقع در شهرک پردیس 2 به جهت سکونت خانواده شهید در این کوچه به نامه " شهید علی اصغر غیاث آبادی " در شورای نامگذاری مخالفت شده بود . مصوبه صحن : مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عودت گردد . ب ) درخصوص بند 2 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری میدان انتهای خیابان محمد صدوق واقع در پارک شهید باهنر به نام " جنگلبان " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ج) درخصوص بند 3 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با تغییر نام معبری واقع در خیابان مالک اشتر به نام " شهید حمید چابک " با توجه به تذکر بنیاد شهید مبنی بر اینکه نامبرده از جانبازان متوفی می باشند و هنوز استعلام شهادت وی تایید نگردیده است در شورای نامگذاری مخالفت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . د ) درخصوص بند 4 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام کوچه سلمان فارسی واقع در خیابان جلال آل احمد ، چهار راه حافظ به نام " شهید علیرضا مکی " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ه ) درخصوص بند 5 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری شهرک جدیدالاحداث انتهای شهرک حمید به نام " اکباتان" در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری مخالفت نمودند . و ) درخصوص بند 6 صورتجلسه شورای نامگذاری ، مبنی بر نامگذاری یکی از معابر یا میادین یا ... به نام شهدای زن ، بنیاد شهید در شورای نامگذاری مکلف گردیده نسبت به تهیه آمار لازم و هماهنگی با خانواده شهدا اقدم و موضوع را جهت برگزاری شورای نامگذاری به شهرداری اعلام نماید . ز ) درخصوص بند 7 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری تقاطع غیرهمسطح جدیدالاحداث در میدان مقاومت به نام " شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی" در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ح ) همچنین درخصوص نامگذاری معبر خروجی بلوار امام علی (ع) به طرف میدان صنعت به نام شهید دکتر فخری زاده ، در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری مخالفت نمودند . ط ) درخصوص بند 8 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با تغییر نام میدان بامداد واقع در دره گردو به نام " میدان کوهنورد " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند . ی ) درخصوص بند 9 صورتجلسه شورای نامگذاری ، با نامگذاری میدان بی نام واقع در انتهای بلوار شهید کاظمی کرهرودی روبروی مهدیه کرهرود به نام " میدان مهدیه " در شورای نامگذاری موافقت شده بود . مصوبه صحن : اعضای شورا نیز با اتفاق آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت نمودند .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 104
عنوان مصوبه تصویب 3 نسخه اصلاحیه بودجه سال 1400 شورای
متن مصوبه با درخواست تصویب 3 نسخه اصلاحیه بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک بر اساس فرمت و دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره 73912-13/5/1400) با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 105
عنوان مصوبه تمدید قرارداد همکاری امور اجرائیات شهرداری اراک با بنیاد تعاون ناجا
متن مصوبه : با درخواست مجوز تمدید قرارداد همکاری امور اجرائیات شهرداری اراک با بنیاد تعاون ناجا بمدت یک سال شمسی در راستای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و رفع سدمعبر و ایجاد و تامین امنیت مامورین امور اجرائیات در جلوگیری از تخلفات شهری و با میزان مبلغ 680/1 میلیارد تومان از محل ردیف اعتباری 120201 بودجه مصوب با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 106
عنوان مصوبه باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن الحجج (ع
متن مصوبه : با مساعدت به باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن الحجج (ع) ، به مبلغ یک میلیارد ریال از محل کمک به بخش خصوصی ردیف 150207 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک ، به دلیل مشکلات مالی با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 107
عنوان مصوبه مجوز ابلاغ 25 درصد مازاد قرارداد شرکت خدماتی نظم گستر صدر
متن مصوبه با درخواست مجوز ابلاغ 25 درصد مازاد قرارداد شرکت خدماتی نظم گستر صدرا و پادار نمودن مبلغ آن در محل ردیف اعتباری 120201 ، اصلاحیه یا متمم بودجه سال 1400 شهرداری بمنظور رفع مشکلات مربوط به حوزه واحد حفاظت فیزیکی زیر مجموعه اداره حراست شهرداری ، با اکثریت آراء موافقت گردید. همچنین مقرر گردید در خصوص موضوع بکارگیری ناظر ذبح شرعی کشتارگاه ، در کمیسیون خدمات شهری و برنامه بودجه بحث و بررسی بیشتر صورت گیرد .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 108
عنوان مصوبه تملک خانه تاریخی محسنی واقع در خیابان محسنی
متن مصوبه با کلیات موضوع تملک خانه تاریخی محسنی واقع در خیابان محسنی و تشکیل کا رگروه ویژه به منظور انعقاد تفاهمنامه و قراردادهای لازم ، با رعایت کلیه ضوابط و موازین بودجه ای ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 109
عنوان مصوبه تفویض اختیارات امور حقوقی و دعاوی به آقای سید شهاب میرسمیعی
متن مصوبه با درخواست تفویض اختیارات امور حقوقی و دعاوی به آقای سید شهاب میرسمیعی، سرپرست حقوقی و قراردادهای شهرداری اراک ، با توجه به ضرورت تسریع در امورات حقوقی شهرداری و همچنین تسهیل در امور اربابان رجوع و مستند به اختیارات حاصله از تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری ها و التفات به بند 17 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، به شرح بندهای ذیل ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 110
عنوان مصوبه تفویض اختیار شهردار
متن مصوبه با درخواست تفویض اختیار شهردار محترم اراک ، مستند به تبصره ذیل بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان محترم و تکریم اربابان رجوع و همچنین پیشبرد و تسریع و تسهیل در انجام امور محوله و اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی و غیره شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک به شرح بندهای ذیل، موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 111
عنوان مصوبه فروش ملک عباس احمدی
متن مصوبه با پیشنهاد فروش ( استرداد ) میزان 75.12 مترمربع از باقیمانده ملک تحت پلاک ثبتی 710/8 واقع در میدان هفتم تیر خیابان شکرایی بن بست فاطمیه به مالک اولیه آقای عباس احمدی به قیمت کارشناسی 15.750.000.000 (پانزده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال با توجه به لغو طرح بزرگراه 58 متری امیرکبیر ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 112
عنوان مصوبه اصلاح بند 8 صورتجلسه شماره 211
متن مصوبه با پیشنهاد اصلاح بند 8 صورتجلسه شماره 211 مورخه 7/4/1400 شورای اسلامی شهر از طریق حذف عبارت « با رعایت ماده 19 قانون نوسازی و اصلاحیه آئین نامه» با موضوع واگذاری 1.86 مترمربع از باقی مانده پلاک ثبتی گورستان متروکه واقع در خیابان ادبجو، خیابان فدائیان اسلام و الحاق به پلاک ثبتی 4465/1 تحت مالکیت آقای مرتضی میقانی، با اکثریت آراء موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 113
عنوان مصوبه تملک حسین جمشیدی
متن مصوبه با پیشنهاد تملک یک چهارم شعیر از نود و شش شعیر ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 3/4042 با مالکیت آقای حسین جمشیدی واقع جنب آرامستان به مساحت 187.46 متر مربع از کل پلاک ، در حال حاضر در اختیار انجمن حمایت از زندانیان قرار گرفته است ، به جهت قرار نداشتن در اولویت های تملکی بودجه با اکثریت آراء مخالفت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 114
عنوان مصوبه تملک شش دانگ عمارت مسکونی ورثه مرحوم طوبی یوسفی
متن مصوبه با پیشنهاد تملک ملک تحت پلاک ثبتی 4393/7 با مساحت عرصه 78.48 متر مربع و اعیانی در یک طبقه واقع در خیابان آیت اله غفاری کوچه شهید کاروانسرایی در طرح تعریض معبر 10 متری با مالکیت ورثه مرحوم طوبی یوسفی و مرضیه کریمی با اتفاق آراء به جهت رفع انسداد معبر و بازگشایی کوچه مورد نظر و ایجاد دسترسی مناسب به خیابان موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 115
عنوان مصوبه جاره غرفه های موجود در ساختمان پایانه مسافربری
متن مصوبه : با درخواست مجوز تخفیف اجاره غرفه های موجود در ساختمان پایانه مسافربری ذیل نظر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با ارائه پیشنهاد اعلامی از سوی شهرداری و براساس نظریه کمیسیون به شرح ذیل ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 116
عنوان مصوبه تشکیل ستاد تعیین تکلیف اراضی ولی آباد و صالح آباد
متن مصوبه با تشکیل ستاد تعیین تکلیف اراضی ولی آباد و صالح آباد در شهرداری ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 117
عنوان مصوبه پیشنهاد لغو مصوبه شماره 551/ش/1400 مورخ 29/4/1400 شورای اسلامی شهر
متن مصوبه با پیشنهاد لغو مصوبه شماره 551/ش/1400 مورخ 29/4/1400 شورای اسلامی شهر مبنی بر واگذاری ساختمان کارگاه امانی منطقه یک به پلیس راهنمایی رانندگی ، به استناد بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف شوراها و بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 118
عنوان مصوبه توافقنامه فیمابین شهرداری و شرکت تلاشگران
متن مصوبه با توافقنامه فیمابین شهرداری و شرکت تلاشگران امروز مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز و باغ به تجاری خدماتی رفاهی در ازای واگذاری پلاک ثبتی 12168/14 (به مساحت 90/22070 متر مربع) و همچنین واگذاری حریم سبز پلاک ثبتی 14169/14 (کل پلاک به مساحت 45/30083 متر مربع) که 8740 متر مربع آن حریم سبز می باشد ، موافقت بعمل نیامد .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب ابلاغ شد
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 119
عنوان مصوبه ملک آقای محمد قلعه
متن مصوبه با ارائه مجوز ساخت به ملک آقای محمد قلعه با اکثریت آراء مخالفت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 120
عنوان مصوبه تملک تمامت شش دانگ و یا در غیر این صورت تملک یک دانگ ( سهم دو دختر
متن مصوبه مصوبه صحن : با تملک تمامت شش دانگ و یا در غیر این صورت تملک یک دانگ ( سهم دو دختر ) پلاک ثبتی 3476 تحت مالکیت ورثه مرحوم نورا... حسینجانی به مساحت کل عرصه 232.55 ( دویست و سی و دو و پنجاه و پنج صدم ) مترمربع و اعیانی 245.8 ( دویست و چهل و پنج و هشت دهم ) مترمربع واقع در خیابان فردین پور که در طرح احیاء و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری واقع گردیده است ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 121
عنوان مصوبه اعطای تراکم و امتیاز عقب نشینی مازاد بر 55 درصد
متن مصوبه با اعطای تراکم و امتیاز عقب نشینی مازاد بر 55 درصد تراکم مصوب و اصلاح پروانه صادره پلاک ثبتی 2/2208 قطعه 2 واقع در سه راه ابوذر با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 122
عنوان مصوبه تائیدیه عضویت آقایان حمید نوازنی ، علی انصاری و مهدی
متن مصوبه با صدور تائیدیه عضویت آقایان حمید نوازنی ، علی انصاری و مهدی شهری در شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 123
عنوان مصوبه مجوز پایش و بازنگری
متن مصوبه با درخواست مجوز پایش و بازنگری برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری جهت تدوین بودجه سال 1401 توسط مشاور ذیصلاح ، با اکثریت آراء مخالفت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 124
عنوان مصوبه تملک دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک تحت پلاک ثبتی 799 فرعی از 1 اصلی واقع در کرهرود (علیرضا رجائی راد
متن مصوبه با تملک دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک تحت پلاک ثبتی 799 فرعی از 1 اصلی واقع در کرهرود (علیرضا رجائی راد)به مساحت 222 متر مربع، با اکثریت آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 125
عنوان مصوبه مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه
متن مصوبه با درخواست مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه به مراجعین متقاضی از استفاده دوچرخه در بوستان بانوان، به ازای هر 30 دقیقه استفاده از دوچرخه مبلغ 50 هزار ریال،به اتفاق آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق
افراد مخالف
افراد ممتنع
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 126
عنوان مصوبه مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه
متن مصوبه با درخواست مجوز اخذ بهای خدمات بابت ارائه دوچرخه به مراجعین متقاضی از استفاده دوچرخه در بوستان بانوان، به ازای هر 30 دقیقه استفاده از دوچرخه مبلغ 50 هزار ریال،به اتفاق آرا موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه
افراد موافق علی جعفر مسئولی - حامد آجرلو
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 127
عنوان مصوبه درخواست تملک پلاک ثبتی 5/4528 واقع در محله رودکی
متن مصوبه با تملک پلاک ثبتی 5/4528 واقع در محله رودکی ، کوچه حق شناس با مساحت عرصه 47/81 مترمربع و حدود 60 مترمربع اعیانی موافقت بعمل نیامد .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 128
عنوان مصوبه درخواست تملک پلاک ثبتی 182/3967 واقع در فاز یک کوی پردیس، بر بلوار امام علی (ع)،
متن مصوبه با درخواست تملک پلاک ثبتی 182/3967 واقع در فاز یک کوی پردیس، بر بلوار امام علی (ع)، روبروی املاک روشنایی با عرصه ای به مساحت 500 مترمربع ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 129
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به خانم ...به مبلغ 350 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 130
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به خانم ... به مبلغ 350 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 131
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با مساعدت به خانم ... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 132
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با مساعدت به آقایان .....( مبلغ 000/000/15 ریال ) و آقای ...... ( مبلغ 000/000/15 ریال ) ، از محل ماده 15 بودجه شورا به اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 133
عنوان مصوبه درخواست مجوز تمدید قرارداد اجاره ساختمان منطقه بافت تاریخی بمدت یک سال شمسی(تا پایان سال 1400
متن مصوبه با درخواست مجوز تمدید قرارداد اجاره ساختمان منطقه بافت تاریخی بمدت یک سال شمسی(تا پایان سال 1400) وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری با مبلغ 13 میلیون تومان ماهیانه ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 134
عنوان مصوبه درخواست در اختیار گذاشتن فضایی از پایگاه مدیریت بحران شهرداری به منظور استقرار و فعالیت ارگان های ام
متن مصوبه با درخواست در اختیار گذاشتن فضایی از پایگاه مدیریت بحران شهرداری به منظور استقرار و فعالیت ارگان های امدادی شامل اورژانس ، هلال احمر و آتش نشانی جهت ارائه خدمات امدادی – عملیاتی و آموزشی به شهروندان ، باتفاق آراء موافقت گردید . ضمناً مقرر گردید استقرار ارگان های فوق طبق شرایط ، ضوابط و مقررات تفاهم نامه تنظیمی از سوی شهرداری اراک و پس از انعقاد تفاهم نامه فیمابین صورت پذیرد .
کمیسیون مربوطه خدمات شهری و..
افراد موافق ندارد
افراد مخالف حامد آجرلو - ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 135
عنوان مصوبه درخواست مساعدت به مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت اله خوانساری مبنی بر کمک شهرداری جهت تکمیل ساخت فاز
متن مصوبه با درخواست مساعدت به مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت اله خوانساری مبنی بر کمک شهرداری جهت تکمیل ساخت فاز 3 آن مجموعه با حداکثر مبلغ هزینه 50 میلیون تومان از محل ماده 15 بودجه مصوب سال جاری شهرداری ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 136
عنوان مصوبه درخواست تملک یک چهارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک ثبتی 3/4042 قطعه ششم واقع در جنب آرامست
متن مصوبه با درخواست تملک یک چهارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک ثبتی 3/4042 قطعه ششم واقع در جنب آرامستان اراک به مساحت تقریبی 46/187 مترمربع (بخشی از اراضی پارکینگ حمایت) موافقت بعمل نیامد .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 137
عنوان مصوبه پيشنهادات و مصوبات صورتجلسه شماره 43 مورخ 27/4/1400 کميته حسابرسي شوراي اسلامي شهر
متن مصوبه با درخواست مجوز انتصاب خانم نهال بیات به عنوان مدیر امور مالی و عضو کمیسیون معاملات متوسط منطقه بافت تاریخی شهرداری با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري ها و با استناد به تبصره ذيل بند 30 ماده 80 قانون شوراها، با اکثریت آراء موافقت گردید.
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 138
عنوان مصوبه مجوز واگذاری و الحاق باقی مانده ملک تملیکی شهرداری تحت پلاک ثبتی 1050/2 با میزان متراژ 60/20 متر مر
متن مصوبه با درخواست مجوز واگذاری و الحاق باقی مانده ملک تملیکی شهرداری تحت پلاک ثبتی 1050/2 با میزان متراژ 60/20 متر مربع واقع در کرهرود خیابان شهید رسولی به عمارت قدیمی متعلق به آقای علیرضا اعلائی با پلاک ثبتی 840/1 به میزان مبلغ کارشناسی شده و با لحاظ ارزش افزوده ناشی از الحاق ملک به میزان 224 میلیون تومان ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 139
عنوان مصوبه درخواست اصلاح مبلغ ردیف 15-31 بهای خدمات سال 1400 شهرداری
متن مصوبه : با درخواست اصلاح مبلغ ردیف 15-31 بهای خدمات سال 1400 شهرداری ، به شرح ذیل ، با اکثریت آراء موافقت گردید . *هزینه مدیریت و پردازش پسماند انتقال یافته به محل دفن از روستاها و دهیاری ها(بدون تغییر نسبت به سال 99) به ازای هر کیلوگرم 745 ریال و هزینه مدیریت و پردازش پسماند انتقال یافته به محل دفن از شهرداری ها و شهرک ها و شرکت ها و غیره(با 25 درصد افزایش نسبت به سال 99) به ازای هرکیلو گرم 930 ریال محاسبه و اخذ گردد.
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 140
عنوان مصوبه درخواست تأمین اعتبار تهیه پروژه سریال پوروطن ، به قید دو فوریت
متن مصوبه با درخواست شهرداری مبنی بر تأمین اعتبار تهیه پروژه سریال پوروطن ، به میزان 800 میلیون تومان در بودجه سال جاری ( در متمم پادار گردد ) و الباقی تا سقف 27 میلیارد ریال در بودجه های دو سال آتی پیش بینی و پرداخت صورت پذیرد ، باتفاق آراء موافقت گردید
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 141
عنوان مصوبه درخواست مجوز تمدید قرارداد واگذاری امور خدمات عمومی سطح شهر شهرداری اراک ( زیر نظر معاونت محترم خدما
متن مصوبه با درخواست مجوز تمدید قرارداد واگذاری امور خدمات عمومی سطح شهر شهرداری اراک ( زیر نظر معاونت محترم خدمات شهری ) به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی به مدت یک سال شمسی با میزان مبلغ 586/653/545/22 ریال باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 142
عنوان مصوبه درخواست تملک باقیمانده قطعه زمینی واقع در خیابان لعلی، تقاطع فضیلت
متن مصوبه با تملک باقیمانده قطعه زمینی واقع در خیابان لعلی، تقاطع فضیلت تحت مالکیت آقای مهرعلی جلالی فراهانی و با پلاک ثبتی 6-3925 به مساحت 86-31 مترمربع طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری موافقت بعمل نیامد .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 143
عنوان مصوبه درخواست مشارکت شهرداری اراک با شرکت آذرآب در تکمیل و ساخت مجموعه تفریحی آن شرکت
متن مصوبه با انجام مذاکراه شهرداری اراک با شرکت آذرآب در تکمیل و ساخت مجموعه تفریحی آن شرکت واقع در کوی صنعتی با اکثریت آراء موافقت گردید و همچنین مقرر گردید پیشنهاد تکمیلی جهت طرح در صحن به شورا ارائه گردد .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 144
عنوان مصوبه درخواست مجوز تمدید قرارداد مستاجرین غرفه ها و شرکت های مسافربری و توقفگاه اتوبوس ها با سازمان حمل و
متن مصوبه با درخواست مجوز تمدید قرارداد مستاجرین غرفه ها و شرکت های مسافربری و توقفگاه اتوبوس ها با سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری بمدت یک سال شمسی باستناد تصویب نامه هیات وزیران بشماره وارده 690-10/3/1400 با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 145
عنوان مصوبه پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر
متن مصوبه با پادار نمودن مبلغ نهایی تسویه شده در متمم بودجه سال جاری، جهت پرداخت نقدی مطالبات بانک شهر از شهرداری باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 146
عنوان مصوبه مبنی بر واگذاری اضافه متراژ 7 باب تجاری متعلق به شهرداری واقع در پاساژ امیرکبیر به شرکت آبفا در قبال
متن مصوبه با واگذاری اضافه متراژ 7 باب مغازه متعلق به شهرداری واقع در پاساژ امیرکبیر (به مساحت 56-24 مترمربع ) به شرکت آبفا بر اساس قیمت سال واگذاری (سال 1393) و بر مبنای قیمت کارشناسی باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 147
عنوان مصوبه تملک پلاک ثبتی 321-3929 واقع در کوی پردیس یک
متن مصوبه با تملک پلاک ثبتی 321-3929 به نشانی کوی پردیس یک، خیابان شهید عراقچی، نبش کوچه لاله 6 به مالکیت ورثه مرحوم غلامحسین دولت آبادی واقع در طرح معبر و فضای سبز ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 148
عنوان مصوبه واگذاری ساختمان متعلق به شهرداری اراک به پلیس راهنمایی و رانندگی
متن مصوبه با واگذاری حق بهره برداری ساختمان متعلق به شهرداری اراک واقع در انتهای خیابان خانه سازی قنات جهت استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی شهر اراک ، به مدت یک سال ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 149
عنوان مصوبه تملک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 64/40 قطعه 10
متن مصوبه با تملک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 64-40 قطعه 10 به مساحت 200 مترمربع متعلق به آقای محمد احسان محبی واقع در شهرک توحید خیابان موزه دفاع مقدس ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 150
عنوان مصوبه درخواست مدیر خانه مطبوعات استان مرکزی مبنی بر در اختیار قرار دادن پناهگاه سابق واقع در پیاده راه امی
متن مصوبه با در اختیار قرار دادن پناهگاه سابق واقع در پیاده راه امیرکبیر به خانه مطبوعات جهت ایجاد موزه مطبوعات ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه فرهنگی اجتماعی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 151
عنوان مصوبه پرداخت نقدی مطالبات بانک شهر از شهرداری به قید دو فوریت
متن مصوبه با استقراض مبلغ 280 میلیارد ریال از موجودی حساب تأمین پارکینگ نزد بانک رسالت، جهت پرداخت نقدی مطالبات بانک شهر از شهرداری ، ناشی از انتشار اوراق مشارکت پروژه شهید فردین پور، با عنایت به اختیارات حاصل از ماده 39 آئین نامه مالی شهرداری و کارسازی مبلغ مورد استقراض در اقساط ماهانه در حساب موصوف و تا پایان سال جاری ، باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 152
عنوان مصوبه واگذاری 86-1 مترمربع از عرصه گورستان متروکه قدیمی واقع در خیابان ادبجو
متن مصوبه با واگذاری 86-1 مترمربع از عرصه گورستان متروکه قدیمی واقع در خیابان ادبجو خیابان فداییان اسلام جهت الحاق به ملک مجاور تحت پلاک ثبتی 4465-1 و به مالکیت آقای مرتضی میقانی، با رعایت ماده 19 قانون نوسازی و اصلاحیه آئین نامه آن، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 153
عنوان مصوبه نامه تعدادی از شهروندان محترم ساکن منطقه سنجان در رابطه با تردد از جاده حد فاصل سنجان – کرهرود به سم
متن مصوبه با درخواست تعدادی از شهروندان محترم ساکن منطقه سنجان در رابطه با تردد از جاده حد فاصل سنجان – کرهرود به سمت اراک و نیاز به تکمیل جدولگذاری و آسفالت معبر مذکور ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع حامد آجرلو - ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 154
عنوان مصوبه تملک ملک قولنامه ای ورثه مرحوم فاطمه طون
متن مصوبه با تملک ملک قولنامه ای ورثه مرحوم فاطمه طون کار با وکالت خانم فاطمه امیری واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری، روبروی پارک شهر به مساحت 68-76 مترمربع عرصه و 137 مترمربع اعیانی قدیمی و 11 مترمربع تجاری که در طرح نوسازی پهنه شهید فردین پور قرار دارد ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 155
عنوان مصوبه تملک قدرالسهم مرحوم فخرالدین مهاجرانی از پلاک ثبتی 4045 واقع در طرح تعریض و گشایش خیابان شهدا
متن مصوبه با تملک قدرالسهم مرحوم فخرالدین مهاجرانی از پلاک ثبتی 4045 واقع در طرح تعریض و گشایش خیابان شهدا به میزان دو یازدهم از بیست و دو سوم مشاع از 96 شعیر مشاع به مساحت تقریبی 13-84 مترمربع ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 156
عنوان مصوبه درخواست آقای علی کرمی مبنی بر اصلاح توافقنامه فیمابین شهرداری و کاهش قدرالسهم شهرداری
متن مصوبه با درخواست آقای علی کرمی مبنی بر اصلاح توافقنامه فیمابین شهرداری و کاهش قدرالسهم شهرداری و همچنین رفع معضلات آلودگی هوا و صوت ناشی از مجاورت ملک نامبرده با پارکینگ طبقاتی خاتم ، با اکثریت آراء موافقت گردید که جهت محاسبه تراکم مازاد ، تراکم مجاز ملک بر اساس طرح جامع جدید محاسبه شود و سپس چنانچه تراکم مازاد زیر 300 متر است ، در محاسبه عوارض بند 7 ماده 2 تعرفه ملاک عمل قرار گیرد و در غیر اینصورت ، مطابق شیوه نامه تسهیل عمل شود .
کمیسیون مربوطه عمران و شهرسازی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 157
عنوان مصوبه درخواست مجوز ابلاغ افزایش 25 درصد قرارداد شماره 42061-25/8/99 فی مابین شهرداری و سازندگی خاتم الانبی
متن مصوبه با درخواست مجوز ابلاغ افزایش 25 درصد قرارداد شماره 42061-25/8/99 فی مابین شهرداری و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با موضوع افزایش مجوز مذکور در اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) ذیل قرارداد منعقد شده(42061-25/8/99) با شرط تهیه کلیه مستندات وRFP و گزارش های شورای ترافیک و پلیس راهور به جهت ضرورت احداث تقاطع و همچنین تهیه برآورد توسط مشاور ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 158
عنوان مصوبه درخواست مجوز پادار نمودن ردیف اعتباری در متمم یا اصلاحیه بودجه سال جاری شهرداری به میزان مبلغ 790 می
متن مصوبه با درخواست مجوز پادار نمودن ردیف اعتباری در متمم یا اصلاحیه بودجه سال جاری شهرداری به میزان مبلغ 790 میلیون تومان به جهت بازسازی و تجهیز سوله آتش نشانی و خدمات ایمنی منطقه کرهرود ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 159
عنوان مصوبه ارسال 2 نسخه اصلاح بودجه سال 1400 شورای اسلامی کلانشهر اراک به میزان 700/24 میلیارد ریال ، به همراه
متن مصوبه با 3 نسخه اصلاح بودجه سال 1400 شورای اسلامی کلانشهر اراک به میزان 700/24 میلیارد ریال با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه تصویب شد.
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 160
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به خانم ...... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و به دلیل مشکلات مالی نامبرده با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 161
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به آقای .... به مبلغ به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و به دلیل مشکلات مالی نامبرده با اتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 162
عنوان مصوبه تملک پلاک ثبتی 11/3566 به مالکیت آقای محسن رحیمی واقع در طرح پهنه شهید فردین پور به نشانی خیابان شیخ
متن مصوبه با تملک پلاک ثبتی 11/3566 واقع در طرح پهنه شهید فردین پور در قالب تهاتر با املاک شهرداری و ترجیحاً آپارتمان واقع در طبقه اول مجتمع مسکونی واقع در خیابان آیت اله کاشانی از طریق ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 163
عنوان مصوبه تملک و پرداخت کلیه حقوق کسبی و متصوره تمامت یک باب مغازه مورد اجاره ( سرقفلی ) آقای جلیل جعفری (چاپخ
متن مصوبه با تملک و پرداخت کلیه حقوق کسبی و متصوره تمامت یک باب مغازه مورد اجاره ( سرقفلی )آقای جلیل جعفری (چاپخانه دهخدا) واقع در پلاک ثبتی 3482 به آدرس خیابان شهدا در صورت عدم پرداخت هیچگونه غرامتی در سنوات قبل با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 164
عنوان مصوبه درخواست تمدید قرارداد واگذاری خدمات عمومی شهر سازمان مدیریت پسماند شهرداری به سازمان همیاری شهرداری
متن مصوبه با درخواست تمدید قرارداد واگذاری خدمات عمومی شهر سازمان مدیریت پسماند شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی از تاریخ 1/2/1400 الی 29/12/1400 و با میزان برآورد تا سقف 000/000/550/52 ریال باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 165
عنوان مصوبه پیشنهاد تملک املاک موسوم به ورثه مرحوم امین حاج باشی ، با قید دو فوریت مطرح گردید .
متن مصوبه با کلیت موضوع در اولویت قرار گرفتن تملک املاک موسوم به ورثه مرحوم امینی حاج باشی با مشخصات به شرح چهار پلاک با شماره های ثبتی 2/716-36/716-37/716-35/716 واقع در خیابان شهید بهشتی – خیابان عضد با مساحت کلی 6/7354 مترمربع ( هفت هزار و سیصد و پنجاه و چهار متر و شش دهم ) مترمربع که بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر میزان 79/1232 ( هزار و دویست و سی و دو متر و هفتاد و نه صدم ) مترمربع از آن در طرح تعریض خیابان و میزان 8/6121 ( شش هزار و صد و بیست و یک متر و هشت دهم) مترمربع نیز دارای کاربری فضای سبز و باغ می باشد ، با واگذاری امتیاز تراکم و تجاری به صورت تنظیم توافقنامه برابر قوانین و مقررات و ضوابط با کسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که توافقنامه حتماً به تصویب شورا برسد ، باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 166
عنوان مصوبه دومین صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در رابطه با درخواست اختصاص یک لاین از خیابان مصدق به پروژه
متن مصوبه با درخواست اختصاص موقت یک لاین از خیابان مصدق به پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) به مدت 4 ماه از تاریخ بهره برداری با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه فنی ، عمران ترافیک و شهرسازی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 167
عنوان مصوبه اخذ مجوز واگذاری بن بست گلایول
متن مصوبه با واگذاری بن بست گلایول واقع در انتهای عضد یک ،خیابان پیروزی، تقاطع کوچه شهید اورنگ به آقای آتبین معطری جهت تجمیع با پلاک های ثبتی 22-741 و 9-741 و 25-741، با توجه به ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان محترم رسمی دادگستری به مبلغ 14900000000ریال ، موافقت بعمل نیامد
کمیسیون مربوطه املاک ، سرمایه گذاری ، گردشگری
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 168
عنوان مصوبه درخواست تمدید قرارداد واگذاری حجمی انجام امورات تایپ و تکثیر و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق 6گانه،ا
متن مصوبه با (درخواست تمدید قرارداد واگذاری حجمی انجام امورات تایپ و تکثیر و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق 6گانه،امور ارتباطات و بین الملل شهرداری و خدمات عمومی ساختمان های شهرداری تا تاریخ 29-12-1400 و به میزان برآورد های ذیل به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی و باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1-3-1375 بااصلاحات و الحاقات بعدی) ، با اکثریت آراء موافقت گردید . 1-میزان برآورد انجام امور حجمی تایپ و تکثیر و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق 6گانه مبلغ 29500 میلیارد ریال. 2-میزان برآورد انجام امور حجمی ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مبلغ 11300 میلیارد ریال. 3-میزان برآورد انجام امور حجمی خدمات عمومی ساختمان های شهرداری مبلغ 55200 میلیارد ریال. (میزان 5 درصد بالاسری نیز در برآوردها دیده شده است)
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 169
عنوان مصوبه 3 نسخه تفریغ بودجه سال 1399 شورا با میزان مبلغ 17475611485 ریال
متن مصوبه با 3 نسخه تفریغ بودجه سال 1399 شورا با میزان مبلغ 17475611485 ریال باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1-5-1375 و با تغییرات و اصلاحات بعدی 4-2-96 با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 170
عنوان مصوبه پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت خوابگاه ایتام موسسه خیریه امام رضا (ع)
متن مصوبه با درخواست پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت خوابگاه ایتام موسسه خیریه امام رضا (ع) براساس متمم توافق نامه 21338 مورخ 15-2-1400 براساس عوارض سال 99 و به میزان مبلغ 1273487100 ریال از محل ردیف 150204 بودجه مصوب سال جاری شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 171
عنوان مصوبه درخواست تمدید واگذاری امور حجمی خدمات توقفگاه سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری به سازمان همیاری
متن مصوبه با درخواست تمدید واگذاری امور حجمی خدمات توقفگاه سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری به سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی بمدت 10 ماه( از تاریخ 1-3-1400 الی 29-12-1400) تا سقف مبلغ 21 میلیارد ریال(جمع کل هزینه ها بهمراه 5 درصد بالاسری) باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1-3-1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاح مبلغ مورد نظر در اصلاحیه با متمم بودجه سال 1400 با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 172
عنوان مصوبه انتصاب آقای محمدمهدی کریم زاده از کارمندان پیمانی شهرداری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری به عنو
متن مصوبه با انتصاب آقاي محمدمهدي كريم زاده از كارمندان پيماني شهرداري داراي مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري به عنوان سرپرست امور مالي سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اقدام گردد و از آنجائيكه مسئول امور مالي سازمان به عنوان قائم مقام ذيحساب شهرداري محسوب مي گردد ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 173
عنوان مصوبه مجوز طریق پرداخت بدهی شهرداری اراک به بانک شهر بابت اوراق منتشر شده سال 91 مربوط به پروژه خیابان شهی
متن مصوبه با درخواست مجوز پرداخت بدهی شهرداری اراک به بانک شهر بابت اوراق مشارکت منتشره سال 1391 پروژه خیابان شهید فردین پور ، به شرح ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید . 1- پرداخت دو کوپن باقیمانده از اوراق مشارکت پس از اعلام آن بانک طی یک طغری چک در وجه حسابی که معرفی می گردد . 2- پرداخت اصل اوراق منتشره به مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد ریال حداکثر ظرف یک ماه پس از اولین واریز به حساب معرفی شده توسط بانک شهر 3- پرداخت الباقی بدهی بابت اوراق با مأخذ محاسبه تاریخ 9-9-1399 به نرخ 20 درصد و بخشودگی 6 درصد وجه التزام با اقساط مساوی تا پایان سال جاری که به صورت چک ، تضمین پرداخت خواهد گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 174
عنوان مصوبه بررسی وضعیت توزیع آگهی ها در شهرداری
متن مصوبه ، منبعد توزیع و درج آگهی های قانونی شهرداری ( مناقصات ، مزایدات و شناسایی پیمانکاران ) از طریق سامانه '' e-rasaneh.ir' و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرد .
کمیسیون مربوطه فرهنگی اجتماعی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 175
عنوان مصوبه مساعدت به اشخاص
متن مصوبه با درخواست مساعدت به آقای....... به مبلغ 300 هزارتومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و به دلیل مشکلات مالی نامبرده ، باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 176
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به آقای...... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده ، باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 177
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به آقای .... به مبلغ 400 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 178
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به خانم...... به مبلغ 350 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 179
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه با درخواست مساعدت به خانم .... به مبلغ 250 هزار تومان از محل ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری پس از تحقق درآمد و بدلیل مشکلات مالی نامبرده باتفاق آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 180
عنوان مصوبه مساعدت مالی
متن مصوبه : با درخواست خانم ...... ، به مبلغ 3 میلیون ریال از ردیف 150302 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک پس از تحقق درآمد ، به دلیل مشکلات مالی با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 181
عنوان مصوبه اصلاح بهای خدمات مربوط به سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری در ردیف های (1-33) و ( 39-1-2)
متن مصوبه با درخواست اصلاح بهای خدمات ردیف های (1-33) و (39-1-2) مربوط به سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری درسال 1400 مطابق بند های ( الف) و ( ب) به شرح ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید . الف: حق پارکینک از خودروهای ورودی به پایانه های مسافربری بر اساس تعرفه مصوب سال 1400 1-مینی بوس- 15000 ریال 2- اتوبوس – 20000 ریال 3- سواری – 10000 ریال 4- حق پارکینگ مدیران شرکت های مسافربری و غرفه های پایانه مرکزی(ماهیانه)- 3000000 ریال تبصره(1) پیشنهادی مصوب: مبلغ قید شده ردیف های 1 و 2 به عنوان ورودیه اخذ میگردد و درصورتی که وسیله نقیله بند های مذکور در ساعات خارج از سرویس روزانه در محل پارکینگ توقف نمایند به ازای هر ساعت توقف 10000 ریال محاسبه و اخذ میگردد. ب: تعرفه بند 39-1-2 مصوب سال 1400: با توجه به برون سپاری مراحل تشکیل پرونده به دفاتر پیشخوان دولت،هزینه دفاتر پیشخوان از مبلغ تشکیل پرونده 820000 ریال کسر گردد.
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 182
عنوان مصوبه اساسنامه پیشنهادی تاسیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک براساس ماده 5
متن مصوبه با یک نسخه اساسنامه پیشنهادی تاسیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اراک براساس ماده 54 قانون شهرداری ها مشتمل بر 8 فصل و 25 ماده و 8 تبصره، بااستناد به نظریه شماره 56789-26/12/1399 مدیرکل محترم دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور ، به شرح ذیل ، با اکثریت آراء موافقت گردید .
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب اکثریت
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 183
عنوان مصوبه مجوز تمدید قرارداد بهره برداران غرفه ها و کانکس های سطح شهر
متن مصوبه : با درخواست مجوز تمدید قرارداد بهره برداران غرفه ها و کانکس های سطح شهر ذیل نظر مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری به مدت یک سال شمسی و با نظر به شرایط ایجاد شده توسط ویروس کرونا باستناد به تصویب نامه هیات وزیران ابلاغی از سوی معاونت محترم ریاست جمهور به شماره وارده 730-13/3/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی و با رعایت 5 بند ذیل ، باتفاق آراء موافقت گردید
کمیسیون مربوطه برنامه و بودجه و حقوقی
افراد موافق ندارد
افراد مخالف ندارد
افراد ممتنع ندارد
وضعیت مصوبه ابلاغ به شهرداری
وضعیت تصویب بااتفاق
نیاز به مصوبه دارد
مصوبه شماره 184
عنوان مصوبه گزارش عملکرد شرح وظایف و چالش های موجود اداره مدیریت بحران شهرداری اراک
متن مصوبه گزارش عملکرد شرح وظایف و چالش های موجود اداره مدیریت بحران شهرداری اراک به شرح ذیل قرائت گردید . 1- مقرر گردید شهرداری اراک در متمم بودجه جهت: 1- بروزرسانی و خرید تجهیزات انبار ذخیره اقلام اضطراری و مدیریت بحران2 - ایجاد مرکز عملیات اضطراری EOC 3- انجام طرح جامع مدیریت بحران شهر اراک 4- تکمیل پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱ شهری و احداث ساختمان ستادی امدادی مجاورآن 5- جانمایی و احداث سومین پایگاه مدیریت بحران در یکی از مناطق ۳ و یا ۴ شهری اعتبارات لازم را پیش‌بینی و مبلغ پیشنهادی را جهت تصویب در صحن رسمی به این شورا اعلام نمایند. 2- مقرر گردید شهرداری اراک جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره مدیریت بحران، اقدامات لازم را معمول و از نتیجه این شورا را مطلع فرمایند
کمیسیون مربوطه