سامانه شفافیت شهرداری اراک

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

- برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین آیین‌نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

- ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود

- نظارت و کنترل بر روند تهیه طرحهای راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

- برنامه ‌ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط

- نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه‌بندی برنامه‌های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

- اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب

- اقدام در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی

- اقدام در تهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرحهای شهرسازی

- تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذیصلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

- صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرائی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

- برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای شهری و معماری

- نظارت بر تهیه نقشه‌های اجرایی نمادها، المانها و احجام شهری

- نظارت بر کلیه مراحل نقشه‌برداری و نقشه‌کشی

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق