سامانه شفافیت شهرداری اراک

نقشه کل مناطق کلان شهر اراک


شهروند گرامی نقشه های منطقه بندی به شرح ذیل می باشد ضمنا می توانید از قسمت ضوابط ملک شما کوچه خود را جستجو کنید و منطقه شهرداری مرتبط را بیابید.


نقشه منطقه یک شهرداری اراک


شهرداری منطقه 1 : حسین زندیه وکیلی

نقشه منطقه دو شهرداری اراک


شهرداری منطقه 2 : مجتبی قاسمی

نقشه منطقه سه شهرداری اراک


شهرداری منطقه 3 : محمد جعفرپور

نقشه منطقه چهار شهرداری اراک


شهرداری منطقه 4 : ابوالفضل شالی بگ

نقشه منطقه پنج شهرداری اراک


شهرداری منطقه 5 : عباس فضلعلی

نقشه منطقه بافت تاریخی


سرپرست شهرداری: خانم شاه کرمی