سامانه شفافیت شهرداری اراک

شفافیت و شهرهوشمند -مناقصه ها- مناقصه ها و مزایده ها

برای مشاهده مزایده و مناقصه های شهرداری ارا ک به سامانه ستاد مراجعه کنید. لینک سامانه ستاد : https://setadiran.ir/setad/cms