سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف عنوان مزایده نوع تضمین شرکت در مزایده محل انجام کار محل توزیع اسناد مزایده زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات زمان تحویل سند تاریخ اعلام وابلاغ برنده محل تحویل سند زمان بازگشایی پاکات محل بازگشایی پاکات حداقل صلاحیت شرکت کنندگان برنده اول برنده دوم توضیحات
1
واگذاری حق بهره برداری بازارچه های سرداران وشریعتی با قیمت کارشناسی مندرج در اسناد مزایده (شماره مزایده در سامانه ستاد: 50010051110000011)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/07/20 مهلت تمام شد
2/01/0-761
1401/08/15
دبیرخانه شهرداری اراک
1401/08/08
دفتر معاون مالی و اقتصادی
2
واگذاری حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره 1 اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 300/000/000ریال و مبلغ تضمین 180/000/000ريال (شماره مزایده در سامانه ستاد: 50010051110000010)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/30 مهلت تمام شد
2/01/0-761
-
دبیرخانه شهرداری اراک
1401/07/18
دفتر معاون مالی و اقتصادی
3
1. واگذاری حق بهره برداری از جایگاه CNG صنعت شهرداری اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 5/850/000/000ریال و مبلغ تضمین 293/000/000ريال (شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000001) 2. واگذاری حق بهره برداری از جایگاه CNG محیط زیست شهرداری اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 2/106/000/000 ریال و مبلغ تضمین 105/300/000ريال (شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000002) 3. واگذاری حق بهره برداری از جایگاه CNG امیر کبیر شهرداری اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 9/360/360/000 ریال و مبلغ تضمین 468/000/000ريال(شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000003) 4. واگذاری امتیاز حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 385/000/000ریال و مبلغ تضمین 231/000/000ريال(شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000004)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/01/16 مهلت تمام شد
1401/02/01
-
دبیرخانه شهرداری اراک
1401/02/04
دفتر معاون مالی و اقتصادی
4
فروش املاک و واحدهای تجاری مجتمع های گلستان، الماس و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه های مجتمع علاء الدین و ثنا وامیرکبیر متعلق به شهرداری اراک(شماره مزایده 02/2-07-99 م ز)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/08/19 مهلت تمام شد
2/01/0-761
-
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/09/05
دفتر معاون مالی واقتصادی
5
فروش املاک و واحدهای تجاری مجتمع های گلستان،الماس وواگذاری سرقفلی تعدادی از مغازهای مجتمع علاء الدین وثنا وامیرکبیر متعلق به شهرداری اراک(شماره مزایده 02-07-99 م ز ) 2-واگذاری امتیاز حق بهره برداری از پارکینگ خاتم با قیمت پایه کارشناسی ،اجاره ماهیانه به مبلغ :480/000/000ریال (شماره مزایده 99/07/03 م ز)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/07/20 مهلت تمام شد
2/01/0-761
-
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/07/30
دفتر معاون مالی واقتصادی
6
واگذاری حق بهره برداری از پارک حاشیه ای تعدادی از خیابان های سطح شهر اراک واگذاری حق بهره برداری از غرفه های متعلق به شهرداری اراک
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/06/06 مهلت تمام شد
1399/06/17
-
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/06/19
دفتر معاون مالی واقتصادی
7
1- جایگاه CNGشماره یک (صنعت) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه310/000/000ریال و مبلغ تضمین :186/000/000 ریال(شماره مزایده:01-05- 1399م.ز) 2- جایگاه CNGشماره دو (آرامستان) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه400/000/000ریال و مبلغ تضمین :420/000/000ریال(شماره مزایده:02-05- 1399م.ز) 3- جایگاه CNGشماره سه (فراهان) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه500/000/000ریال و مبلغ تضمین :300/000/000 ریال وجایگاه شماره پنج (محیط زیست) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه210/000/000ریال و مبلغ تضمین :126/000/000 ریال(شماره مزایده:03-05- 1399م.ز) 4- جایگاه CNGشماره چهار( الهیه) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه270/000/000ریال و مبلغ تضمین :162/000/000 ریال(شماره مزایده:04-05- 1399م.ز) 5- جایگاه CNGشماره شش (حافظیه) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه600/000/000ریال و مبلغ تضمین :360/000/000 ریال وجایگاه شماره نه باهنر شهرداری اراک با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه 70/000/000ریال و مبلغ تضمین :42/000/0000 ریال(شماره مزایده:05-05- 1399م.ز) 6- جایگاه CNGشماره هفت (ملت) شهرداری اراک با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه380/000/000ریال و مبلغ تضمین :228/000/000ریال(شماره مزایده:06-05- 1399م.ز) 7- جایگاه CNGشماره هشت (رضوی) شهرداری اراک با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه280/000/000ریال و مبلغ تضمین :168/000/000 ریال(شماره مزایده:07-05- 1399م.ز) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/05/13 مهلت تمام شد
2/01/0-761
-
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/05/29
دفتر معاون مالی واقتصادی
8
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8غرفه ، سوله تعمیر گاهی وسوله با کاربری انبار وکارواش سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری اراک(98-12-2/2 م.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/12/15 مهلت تمام شد
1398/12/25
1399/01/05
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/12/26
ساعت 12 در محل دفترریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک–ضمناً حضور شرکت کنندگانو یا نماینده قانونی ایشان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
9
واگذاری حق بهره برداری تعدادی از اماکن فرهنگی و ورزشی سازمان فرهنگی شهرداری (02/12/98 م ز-ف و)
ضمانت نامه شهر اراک
امور مالی سازمان فرهنگی و اجتماعی
1398/12/06 مهلت تمام شد
1398/12/18
1398/12/26
دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
1398/12/19
رأس ساعت 12 در دفتر سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلا مانع می باشد.(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
10
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8غرفه ، سوله تعمیر گاهی وسوله با کاربری انبار وکارواش سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری اراک
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/12/04 مهلت تمام شد
1398/12/13
1398/12/19
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/12/12
ساعت 12 در محل دفترریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک–ضمناً حضور شرکت کنندگانو یا نماینده قانونی ایشان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود– سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .
11
واگذاری حق بهره برداری از نمایشگاه و فروشگاه گل و نهال سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری با مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه30.000.000 ریال(شماره 09/2-10-98-س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک-ورودی کوی صنعتی-جنب ورزشگاه آذرآب-جشنواره گل
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
1398/11/26 مهلت تمام شد
1398/12/06
1398/12/15
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/12/08
راس ساعت 9 صبح - سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) می¬باشد. سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه متقاضیان می¬توانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 23-33132020-086 تماس حاصل نمایند.
12
تضمین هتل اطلس 5140000000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1398/11/08 مهلت تمام شد
1398/11/20
1398/11/28
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/11/23
دفتر معاون مالی واقتصادی
13
مزایده عمومی واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/11/08 مهلت تمام شد
1398/11/20
1398/11/30
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/11/23
رأس ساعت14در دفتر معاون مالی و اقتصادی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد.شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
14
واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله ( 08/10/98م ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/10/30 مهلت تمام شد
1398/10/30
1398/11/09
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/11/02
دفتر معاون مالی و اقتصادی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی میباشد شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود - به پیشنهادات مبهم - مشروط ، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمیشود.
15
واگذاری حق بهره برداری از نمایشگاه و فروشگاه گل و نهال سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری با مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه 30.000.000 ریال (شماره 09-10-98-س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
1398/10/24 مهلت تمام شد
1398/11/04
1398/11/04
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/11/13
راس ساعت 14 - سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10آیین نامه مالی ) می¬باشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
16
آگهی مزایده عمومی واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/10/17 مهلت تمام شد
1398/10/29
1398/11/09
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/11/02
ساعت13در دفتر معاون مالی و اقتصادی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
17
آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهرهبرداری تعدادی از غرفه های سطح شهر اراک
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/10/16 مهلت تمام شد
1398/11/01
1398/11/09
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/11/02
دفتر معاون مالی و اقتصادی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقي
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین¬نامه مالی می¬باشد. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین¬نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت¬نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی¬شود.
18
واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای شهرداری مرکز
1398/10/10 مهلت تمام شد
1398/10/10
1398/10/16
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/10/11
دفتر معاون مالی و اقتصادی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی میباشد.شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود-به پیشنهادات مبهم،مشروط،فاقد شرایط قانونی،فاثد ضمانت نامه ،فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود.
19
واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای شهرداری مرکز
1398/09/25 مهلت تمام شد
1398/10/10
1398/10/18
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/10/11
رأس ساعت 13 در دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلامانع می باشد. (ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
20
مزایده حضوری اقلام فرسوده و مستعمل سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک ضمناً نوع و مشخصات مورد مزایده و مبالغ کارشناسی و تضمین به شرح ذیل میباشد.(شماره مزایده ع م ز 1-9-98 ) 2دستگاه پرس زباله با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر دستگاه 168/000/000 ريال و مبلغ تضمين17/000/000 ريال 1 دستگاه نمک پاش به قيمت پايه کارشناسي 100/000/000 ريال و مبلغ تضمين 10/000/000 ريال 1 دستگاه بنز911 با قیرپاش به قيمت پايه کارشناسي 120/000/000 ريال و مبلغ تضمين 12/000/000 ريال لوازم یدکی با قيمت پايه کارشناسي جمعاً 80/000/000 ريال و مبلغ تضمين 8/000/000 ريال قطعات فلزی خودرو ضایعاتی با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 17/000 ريال و مبلغ تضمين 20/000/000 ريال رادیاتور با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 300/000 ريال و مبلغ تضمين 5/000/000 ريال تیوپ ضایعاتی با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 10/000 ريال و مبلغ تضمين 5/000/000 ريال ضایعات آهن آلات با قيمت کارشناسي به ازای هر کیلو 20/000 ريال و مبلغ تضمين 50/000/000 نوار ضایعاتی با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 1/000 ريال و مبلغ تضمين 5/000/000 ريال
ضمانت نامه شهر اراک
واحد حقوقی و امور قرارداد های سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک
1398/09/24 مهلت تمام شد
1398/10/08
-
1398/10/08
اراک – کمربندی شمالی جنب پمپ گاز توقف گاه ماشین آلات سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
حقیقی و حقوقی
- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری ها می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود. 2- همراه داشتن ضمانت نامه یا فیش واریزی در زمان حراج الزامی می باشد 3- بندهای 5 الی 9 جدول که نیاز به توزین دارند، وزن دقیق پس از مزایده محاسبه و ملاک قبض باسکول صادره میباشد. 4-متقاضیان می بایست حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 8/10/98 نسبت تهیه سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد حقوقی و امور قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک واقع در اراک خیابان جهاد فاز 2 جنب شهرداری مرکز مراجعه و یا با شماره 33120083 -086تماس حاصل نمایند.
21
مزایده عمومی واگذاری حق بهر برداری 11 باب از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری (2/1-09-98.آ.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/09/11 مهلت تمام شد
1398/09/24
1398/10/03
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/09/26
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد. سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود .
22
واگذاری تعداد 20 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا که قیمت پایه هر اتوبوس برابر با6,400,000,000 ریال می باشدو واگذاری به میزان 20 درصد از قیمت ( ارزش ) هر اتوبوس با رقم 1,280,000,000 ریال که به شرح ذیل از متقاضیان ( برنده مزایده ) دریافت می شود و متقاضی می بایست رقم پیشنهادی خود را باتوجه به رقم 1,280,000,000 ریال ارائه نماید که به تبع آن واگذاری به صورت واریزپنجاه درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی به اضافه تمام مالیات برارزش افزوده رقم پیشنهادی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط 50 ماهه اخذ می گردد. ضمناً سایر شرائط تکمیلی در اسناد مزایده مندرج می باشد .
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/09/09 مهلت تمام شد
1398/09/19
1398/09/27
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
1398/09/20
ساعت 12 و در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک– حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرایطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد
23
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 289.400.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 14.470.000 ریال(شماره 2/5-08-98 - س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 471.650.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 23.582.500 ریال(شماره 2/6-08-98 - س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/09/04 مهلت تمام شد
1398/09/14
1398/09/23
ساعت 12 روز پنجشنبه 14/09/98 - دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
1398/09/16
شنبه مورخ16/09/98 ساعت 14 - سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
24
مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری 11 باب از مغازه¬های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان-های شهرداری
ضمانت نامه شهر اراک
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
1398/08/12 مهلت تمام شد
1398/08/22
1398/08/26
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
1398/08/19
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک برگزار میگردد .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین¬نامه مالی می¬باشد.سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین¬نامه معاملات مختار خواهد بود.به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانتنامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی¬شود
25
واگذاری حق بهره برداری 7 باب مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
ضمانت نامه شهر اراک
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/08/14 مهلت تمام شد
1398/08/14
1398/08/26
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
1398/08/19
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد . سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود . به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود
26
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره سه به قیمت پایه کارشناسی3،352،800،000ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167،640،000ریال(شماره 03-08-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره چهاربه قیمت پایه کارشناسی 2.785.200.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 139.260.000 ریال(شماره 04-08-98 - س.م.ز) 3- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 3.352.800.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167.640.000رریال(شماره 05-08-98 - س.م.ز) 4- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 5.379.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 268.950.000 ریال(شماره 06-08-98 - س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/08/12 مهلت تمام شد
1398/08/12
1398/08/20
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
1398/08/13
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
27
بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی ارگ شهراراک و مغازه های مربوطه صرفا جهت امورفرهنگی شامل: کافه عکس ، کافه تئاتر ، نمایشگاه آثار هنری ،کتاب فروشی و دفتر خدمات فنی ومهندسی با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه به مبلغ 32/000/000 ریال ( سی و دو میلیون ریال ) (شماره مزایده :1/2-03-98 ف م ز) 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره یک ساله برابر 19/200/000ریال
ضمانت نامه سطح شهر اراک
امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
1398/04/05 مهلت تمام شد
1398/04/05
1398/03/28
دبیرخانه سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
1398/03/21
راس ساعت 12در دفتر مدیریت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ( حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلامانع می باشد )
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
آقای شاهنشین
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود -به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه و فیش واریزی خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
28
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم با قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه 450/000/000ریال (1-03-98م ز)270/000/000 ریال
ضمانت نامه -
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/03/29 مهلت تمام شد
1398/03/19
1398/05/06
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/04/30
در دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلا مانع می باشد.(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
-
-
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
29
مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی گلستان با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه برابر000/000/ 72ریال و مبلغ تضمین :44/000/000 ریال (1- 02- 98 ع م ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور حقوقی و قرارداد های سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
1398/02/14 مهلت تمام شد
1398/02/14
1398/02/22
دبیرخانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
1398/02/15
دفترمدیر عامل سازمان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
30
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره یک به قیمت پایه کارشناسی2.580.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 129.000.000ریال.(شماره 2-02-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره دو به قیمت پایه کارشناسی 3،048،000،000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 152،400،000ریال(شماره 3-02-98 - س.م.ز)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/03/09 مهلت تمام شد
1398/03/09
1398/03/19
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
1398/03/12
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
8 شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
تعداد مزایده ها: 30
مزایده شماره 1
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری بازارچه های سرداران وشریعتی با قیمت کارشناسی مندرج در اسناد مزایده (شماره مزایده در سامانه ستاد: 50010051110000011)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1401/07/20
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1401/08/15
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 2
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره 1 اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 300/000/000ریال و مبلغ تضمین 180/000/000ريال (شماره مزایده در سامانه ستاد: 50010051110000010)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1401/06/30
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 3
عنوان مزایده
1. واگذاری حق بهره برداری از جایگاه CNG صنعت شهرداری اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 5/850/000/000ریال و مبلغ تضمین 293/000/000ريال (شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000001) 2. واگذاری حق بهره برداری از جایگاه CNG محیط زیست شهرداری اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 2/106/000/000 ریال و مبلغ تضمین 105/300/000ريال (شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000002) 3. واگذاری حق بهره برداری از جایگاه CNG امیر کبیر شهرداری اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 9/360/360/000 ریال و مبلغ تضمین 468/000/000ريال(شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000003) 4. واگذاری امتیاز حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک اراک با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه 385/000/000ریال و مبلغ تضمین 231/000/000ريال(شماره مزایده در سامانه ستاد: 5001005111000004)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1401/01/16
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 4
عنوان مزایده
فروش املاک و واحدهای تجاری مجتمع های گلستان، الماس و واگذاری سرقفلی تعدادی از مغازه های مجتمع علاء الدین و ثنا وامیرکبیر متعلق به شهرداری اراک(شماره مزایده 02/2-07-99 م ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1399/08/19
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 5
عنوان مزایده
فروش املاک و واحدهای تجاری مجتمع های گلستان،الماس وواگذاری سرقفلی تعدادی از مغازهای مجتمع علاء الدین وثنا وامیرکبیر متعلق به شهرداری اراک(شماره مزایده 02-07-99 م ز ) 2-واگذاری امتیاز حق بهره برداری از پارکینگ خاتم با قیمت پایه کارشناسی ،اجاره ماهیانه به مبلغ :480/000/000ریال (شماره مزایده 99/07/03 م ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1399/07/20
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 6
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری از پارک حاشیه ای تعدادی از خیابان های سطح شهر اراک واگذاری حق بهره برداری از غرفه های متعلق به شهرداری اراک
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1399/06/06
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 7
عنوان مزایده
1- جایگاه CNGشماره یک (صنعت) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه310/000/000ریال و مبلغ تضمین :186/000/000 ریال(شماره مزایده:01-05- 1399م.ز) 2- جایگاه CNGشماره دو (آرامستان) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه400/000/000ریال و مبلغ تضمین :420/000/000ریال(شماره مزایده:02-05- 1399م.ز) 3- جایگاه CNGشماره سه (فراهان) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه500/000/000ریال و مبلغ تضمین :300/000/000 ریال وجایگاه شماره پنج (محیط زیست) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه210/000/000ریال و مبلغ تضمین :126/000/000 ریال(شماره مزایده:03-05- 1399م.ز) 4- جایگاه CNGشماره چهار( الهیه) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه270/000/000ریال و مبلغ تضمین :162/000/000 ریال(شماره مزایده:04-05- 1399م.ز) 5- جایگاه CNGشماره شش (حافظیه) با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه600/000/000ریال و مبلغ تضمین :360/000/000 ریال وجایگاه شماره نه باهنر شهرداری اراک با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه 70/000/000ریال و مبلغ تضمین :42/000/0000 ریال(شماره مزایده:05-05- 1399م.ز) 6- جایگاه CNGشماره هفت (ملت) شهرداری اراک با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه380/000/000ریال و مبلغ تضمین :228/000/000ریال(شماره مزایده:06-05- 1399م.ز) 7- جایگاه CNGشماره هشت (رضوی) شهرداری اراک با مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانه280/000/000ریال و مبلغ تضمین :168/000/000 ریال(شماره مزایده:07-05- 1399م.ز) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن) 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 000/037/504/16 ریال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 000/671/997/5 ریال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1399/05/13
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 8
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8غرفه ، سوله تعمیر گاهی وسوله با کاربری انبار وکارواش سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری اراک(98-12-2/2 م.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/12/15
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1399/01/05
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
محل بازگشایی پاکات
ساعت 12 در محل دفترریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک–ضمناً حضور شرکت کنندگانو یا نماینده قانونی ایشان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 9
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری تعدادی از اماکن فرهنگی و ورزشی سازمان فرهنگی شهرداری (02/12/98 م ز-ف و)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور مالی سازمان فرهنگی و اجتماعی
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/12/06
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/12/26
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
محل بازگشایی پاکات
رأس ساعت 12 در دفتر سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلا مانع می باشد.(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 10
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8غرفه ، سوله تعمیر گاهی وسوله با کاربری انبار وکارواش سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری اراک
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/12/04
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/12/19
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
محل بازگشایی پاکات
ساعت 12 در محل دفترریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک–ضمناً حضور شرکت کنندگانو یا نماینده قانونی ایشان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود– سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .
مزایده شماره 11
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری از نمایشگاه و فروشگاه گل و نهال سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری با مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه30.000.000 ریال(شماره 09/2-10-98-س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک-ورودی کوی صنعتی-جنب ورزشگاه آذرآب-جشنواره گل
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/11/26
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/12/15
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت 9 صبح - سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) می¬باشد. سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه متقاضیان می¬توانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 23-33132020-086 تماس حاصل نمایند.
مزایده شماره 12
عنوان مزایده
تضمین هتل اطلس 5140000000
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/11/08
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/11/28
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
مزایده شماره 13
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/11/08
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/11/30
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
رأس ساعت14در دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد.شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 14
عنوان مزایده
واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله ( 08/10/98م ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/10/30
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/11/09
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی میباشد شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود - به پیشنهادات مبهم - مشروط ، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمیشود.
مزایده شماره 15
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری از نمایشگاه و فروشگاه گل و نهال سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری با مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه 30.000.000 ریال (شماره 09-10-98-س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/10/24
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/11/04
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت 14 - سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10آیین نامه مالی ) می¬باشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مزایده شماره 16
عنوان مزایده
آگهی مزایده عمومی واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/10/17
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/11/09
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
ساعت13در دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 17
عنوان مزایده
آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهرهبرداری تعدادی از غرفه های سطح شهر اراک
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/10/16
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/11/09
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقي
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین¬نامه مالی می¬باشد. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین¬نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت¬نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی¬شود.
مزایده شماره 18
عنوان مزایده
واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/10/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/10/16
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی میباشد.شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود-به پیشنهادات مبهم،مشروط،فاقد شرایط قانونی،فاثد ضمانت نامه ،فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود.
مزایده شماره 19
عنوان مزایده
واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/25
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/10/18
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز
محل بازگشایی پاکات
رأس ساعت 13 در دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلامانع می باشد. (ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 20
عنوان مزایده
مزایده حضوری اقلام فرسوده و مستعمل سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک ضمناً نوع و مشخصات مورد مزایده و مبالغ کارشناسی و تضمین به شرح ذیل میباشد.(شماره مزایده ع م ز 1-9-98 ) 2دستگاه پرس زباله با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر دستگاه 168/000/000 ريال و مبلغ تضمين17/000/000 ريال 1 دستگاه نمک پاش به قيمت پايه کارشناسي 100/000/000 ريال و مبلغ تضمين 10/000/000 ريال 1 دستگاه بنز911 با قیرپاش به قيمت پايه کارشناسي 120/000/000 ريال و مبلغ تضمين 12/000/000 ريال لوازم یدکی با قيمت پايه کارشناسي جمعاً 80/000/000 ريال و مبلغ تضمين 8/000/000 ريال قطعات فلزی خودرو ضایعاتی با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 17/000 ريال و مبلغ تضمين 20/000/000 ريال رادیاتور با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 300/000 ريال و مبلغ تضمين 5/000/000 ريال تیوپ ضایعاتی با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 10/000 ريال و مبلغ تضمين 5/000/000 ريال ضایعات آهن آلات با قيمت کارشناسي به ازای هر کیلو 20/000 ريال و مبلغ تضمين 50/000/000 نوار ضایعاتی با قيمت پايه کارشناسي به ازای هر کیلو 1/000 ريال و مبلغ تضمين 5/000/000 ريال
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
واحد حقوقی و امور قرارداد های سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/24
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 2/01/0-761
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
محل بازگشایی پاکات
اراک – کمربندی شمالی جنب پمپ گاز توقف گاه ماشین آلات سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری ها می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود. 2- همراه داشتن ضمانت نامه یا فیش واریزی در زمان حراج الزامی می باشد 3- بندهای 5 الی 9 جدول که نیاز به توزین دارند، وزن دقیق پس از مزایده محاسبه و ملاک قبض باسکول صادره میباشد. 4-متقاضیان می بایست حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 8/10/98 نسبت تهیه سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد حقوقی و امور قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک واقع در اراک خیابان جهاد فاز 2 جنب شهرداری مرکز مراجعه و یا با شماره 33120083 -086تماس حاصل نمایند.
مزایده شماره 21
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری حق بهر برداری 11 باب از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری (2/1-09-98.آ.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/11
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/10/03
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد .
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد. سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود .
مزایده شماره 22
عنوان مزایده
واگذاری تعداد 20 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا که قیمت پایه هر اتوبوس برابر با6,400,000,000 ریال می باشدو واگذاری به میزان 20 درصد از قیمت ( ارزش ) هر اتوبوس با رقم 1,280,000,000 ریال که به شرح ذیل از متقاضیان ( برنده مزایده ) دریافت می شود و متقاضی می بایست رقم پیشنهادی خود را باتوجه به رقم 1,280,000,000 ریال ارائه نماید که به تبع آن واگذاری به صورت واریزپنجاه درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی به اضافه تمام مالیات برارزش افزوده رقم پیشنهادی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط 50 ماهه اخذ می گردد. ضمناً سایر شرائط تکمیلی در اسناد مزایده مندرج می باشد .
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/09
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/09/27
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک - بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی - پایانه مسافربری مرکزی
محل بازگشایی پاکات
ساعت 12 و در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک– حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرایطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد
مزایده شماره 23
عنوان مزایده
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 289.400.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 14.470.000 ریال(شماره 2/5-08-98 - س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 471.650.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 23.582.500 ریال(شماره 2/6-08-98 - س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/09/04
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/09/23
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
ساعت 12 روز پنجشنبه 14/09/98 - دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
شنبه مورخ16/09/98 ساعت 14 - سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مزایده شماره 24
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری 11 باب از مغازه¬های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان-های شهرداری
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/08/12
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/08/26
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک برگزار میگردد .
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین¬نامه مالی می¬باشد.سازمان مدیریت آرامستان¬های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین¬نامه معاملات مختار خواهد بود.به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانتنامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی¬شود
مزایده شماره 25
عنوان مزایده
واگذاری حق بهره برداری 7 باب مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور اداری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/08/14
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/08/26
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت9 صبح در دفتر رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک برگزار میگردد
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه افراد حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آیین نامه مالی میباشد . سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود . به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی ، فاقد ضمانتنامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمیشود
مزایده شماره 26
عنوان مزایده
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره سه به قیمت پایه کارشناسی3،352،800،000ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167،640،000ریال(شماره 03-08-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره چهاربه قیمت پایه کارشناسی 2.785.200.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 139.260.000 ریال(شماره 04-08-98 - س.م.ز) 3- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره پنج به قیمت پایه کارشناسی 3.352.800.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 167.640.000رریال(شماره 05-08-98 - س.م.ز) 4- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک)شماره شش به قیمت پایه کارشناسی 5.379.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 268.950.000 ریال(شماره 06-08-98 - س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/08/12
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/08/20
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مزایده شماره 27
عنوان مزایده
بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی ارگ شهراراک و مغازه های مربوطه صرفا جهت امورفرهنگی شامل: کافه عکس ، کافه تئاتر ، نمایشگاه آثار هنری ،کتاب فروشی و دفتر خدمات فنی ومهندسی با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه به مبلغ 32/000/000 ریال ( سی و دو میلیون ریال ) (شماره مزایده :1/2-03-98 ف م ز) 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره یک ساله برابر 19/200/000ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار سطح شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور مالی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/04/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/03/28
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک
محل بازگشایی پاکات
راس ساعت 12در دفتر مدیریت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ( حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلامانع می باشد )
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
آقای شاهنشین
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد .سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه معاملات مختار خواهد بود -به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه و فیش واریزی خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 28
عنوان مزایده
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم با قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه 450/000/000ریال (1-03-98م ز)270/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار -
محل توزیع اسناد مزایده
امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/03/29
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/05/06
ساعت اعلام وابلاغ برنده
محل تحویل سند
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
محل بازگشایی پاکات
در دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کننده ها در جلسه کمیسیون بلا مانع می باشد.(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
-
برنده دوم
-
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد .شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 29
عنوان مزایده
مزایده عمومی واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی گلستان با قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه برابر000/000/ 72ریال و مبلغ تضمین :44/000/000 ریال (1- 02- 98 ع م ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور حقوقی و قرارداد های سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/02/14
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/02/22
ساعت اعلام وابلاغ برنده 10:00:00
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
محل بازگشایی پاکات
دفترمدیر عامل سازمان
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده شماره 30
عنوان مزایده
1- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره یک به قیمت پایه کارشناسی2.580.000.000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 129.000.000ریال.(شماره 2-02-98- س.م.ز) 2- واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره دو به قیمت پایه کارشناسی 3،048،000،000 ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ 152،400،000ریال(شماره 3-02-98 - س.م.ز)
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مزایده
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات 1398/03/09
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام وابلاغ برنده 1398/03/19
ساعت اعلام وابلاغ برنده 12:00:00
محل تحویل سند
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری
محل بازگشایی پاکات
سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
برنده اول
برنده دوم
توضیحات
8 شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1401/07/20