سامانه شفافیت شهرداری اراک

ردیف عنوان مناقصه ومبلغ تضمین نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه محل انجام کار محل توزیع اسناد مناقصه زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات زمان تحویل سند تاریخ اعلام و ابلاغ برنده محل تحویل سند زمان بازگشایی پاکات محل بازگشایی پاکات حداقل صلاحیت شرکت کنندگان توضیحات
1
1- تکمیل ساختمان اداری منطقه 3 با برآوردی بالغ بر: 396/491/522/968 ریال و مبلغ تضمین: 19/825/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۷۱ ) 2- تکمیل ساختمان اداری منطقه 2 با برآوردی بالغ بر: 348/109/546/700ریال و مبلغ تضمین: 17/405/477/700 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰72 )
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/08/14 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهردری اراک
1401/09/06
دفتر معاون مالی و اقتصادی
2
1- مرمت و بازسازی منزل تاریخی ورثه محسنی (موزه اسناد تاریخی) با برآوردی بالغ بر: 11/243/159/006 ریال و مبلغ تضمین: 563/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000066)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/07/04 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهردری اراک
1401/07/24
دفتر معاون مالی و اقتصادی
3
1- پروژه احداث رودکنار و اصلاح پیاده رو منطقه گردشگری گردو فاز 2 با برآوردی بالغ بر: 175/561/902/948 ریال و مبلغ تضمین: 8/780/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000059)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/20 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهردری اراک
1401/07/10
دفتر معاون مالی و اقتصادی
4
1- پروژه تکمیل ساختمان سالن نمایش (بلک باکس) با برآوردی بالغ بر 22/190/540/989 ریال و مبلغ تضمین 1/110/00/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۶۴ ) 2- احداث پل عابر پیاده میدان مقاومت با برآوردی بالغ بر 23/470/422/078ریال و مبلغ تضمین 1/180/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۶5 )
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/30 مهلت تمام شد 1401/07/25
دبیرخانه شهردری اراک
1401/07/18
دفتر معاون مالی و اقتصادی
5
بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک با مبلغ تضمین: 2/000/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۶۳ )
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/29 مهلت تمام شد 1401/07/24
دبیرخانه شهردری اراک
1401/07/17
6
1- پروژه جدول گذاری در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063 ریال و مبلغ تضمین: 1/020/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000061) 2- خرید و نصب چراغ راهنمایی هوشمند در چهار تقاطع شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 14/373/497/250 ریال و مبلغ تضمین: 700/000/000/ 718ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000062)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/28 مهلت تمام شد 1401/06/24
دبیرخانه شهردری اراک
1401/07/17
دفتر معاون مالی و اقتصادی
7
1- مرمت و بازسازی منزل تاریخی ورثه محسنی ( موزه اسناد تاریخی ) با برآوردی بالغ بر: 11/243/159/006 ریال و مبلغ تضمین: 563/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰56) 2- تکمیل بازارچه های میوه و تره بار کوی پردیس و جهانگیری با برآوردی بالغ بر: 42/893/320/095 ریال و مبلغ تضمین:2/145/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰57) 3- خرید تجهیزات روشنایی دره گردو با برآوردی بالغ بر 80/837/200/000 ریال و مبلغ تضمین : 4/050/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰58)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/16 مهلت تمام شد 1401/07/09
دبیرخانه شهردری اراک
1401/07/02
دفتر معاون مالی و اقتصادی
8
واگذاری امور نگهبانی اماکن زیرمجموعه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 145/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 7/250/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000001)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/01/16 مهلت تمام شد 1401/02/11
دبیرخانه شهردری اراک
1401/02/04
دفتر معاون مالی و اقتصادی
9
1- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 1و بافت تاریخی شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063ریال و مبلغ تضمین: 1/120/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000004) 2- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 2 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 25/784/076/938 ریال و مبلغ تضمین:1/290/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000006) 3- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 29/883/705/471ریال و مبلغ تضمین:1/500/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000003) 4- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 4 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063ریال و مبلغ تضمین:1/012/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000005) 5- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 5 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063 ریال و مبلغ تضمین: 1/012/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000002) 6- احداث بازارچه میوه و تره بار پارک شهر شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 33/294/727/705ریال و مبلغ تضمین: 1/670/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000007)
دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/02/18 مهلت تمام شد 1401/03/14
دبیرخانه شهردری اراک
1401/03/07
دفتر معاون مالی و اقتصادی
10
1- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 1 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/033/000/00 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20010051110000011) 2- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 2 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 30/223/407/727ریال و مبلغ تضمین:1/512/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000010) 3- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/040/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000008) 4- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 4شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/033/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 200100511100009) 5- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 5 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/033/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000013) 6- خريد یک دستگاه خودرو شاسی 18 تن با برآوردی بالغ بر: 29/000/000/000ریال و مبلغ تضمین:1/450/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000012)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/02/19 مهلت تمام شد 1401/03/15
دبیرخانه شهردری اراک
1401/03/08
دفتر معاون مالی و اقتصادی
11
1- خرید رنگ ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 48/050/000/00ریال و مبلغ تضمین: 2/403/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000014) 2- خرید اقلام ترافیکی با برآوردی بالغ بر : 14/662/400/000ریال و مبلغ تضمین : 740/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2001005111000015)
دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/02/31 مهلت تمام شد 1401/03/29
دبیرخانه شهردری اراک
1401/03/22
دفتر معاون مالی و اقتصادی
12
پایش و بازنگری برنامه راهبردی عملیاتی سند چشم انداز شهرداری اراک (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000023)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/03/17 مهلت تمام شد 1401/04/12
دبیرخانه شهردری اراک
1401/04/05
دفتر معاون مالی و اقتصادی
13
1- خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با برآوردی بالغ بر: 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین: 900/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000016) 2- مرمت نقاط حادثه خیز بازار با برآوردی بالغ بر : 21/574/507/707 ریال و مبلغ تضمین : 1/709/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2001005111000017) 3- نگهداری، نصب و برچیدن علائم ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 18/020/000/000 ریال و مبلغ تضمین: 901/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000018) 4- انجام امورتایپ، تکثیر و مستندسازی شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر: 55/11/656/240 ریال و مبلغ تضمین: 2/760/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000019) 5- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین: 1/040/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000020) 6- احداث بازارچه میوه و تره بار پارک شهر با برآوردی بالغ بر: 34/613/606/703ریال و مبلغ تضمین: 1/731/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000021) 7- خرید یک دستگاه خودرو شاسی 18 تن با برآوردی بالغ بر: 29/000/000/000ریال و مبلغ تضمین: 1/450/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000022)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/03/10 مهلت تمام شد 1401/04/04
دبیرخانه شهردری اراک
1401/03/29
دفتر معاون مالی و اقتصادی
14
1- واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر: 28/345/401/586 ریال و مبلغ تضمین: 1/420/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000024) 2- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 5 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر : 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین : 1/033/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۲۵ ) 3- احداث سوله پسماند با برآوردی بالغ بر : 46/201/878/601ریال و مبلغ تضمین : 2/311/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۲6 )
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/03/17 مهلت تمام شد 1401/04/12
دبیرخانه شهردری اراک
1401/04/05
دفتر معاون مالی و اقتصادی
15
پروژه احداث رودکنار و اصلاح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو با برآوردی بالغ بر: 207/948/942/596ریال و مبلغ تضمین: 10/398/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000027)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/03/22 مهلت تمام شد 1401/04/19
دبیرخانه شهردری اراک
1401/04/12
دفتر معاون مالی و اقتصادی
16
1- بازسازی سالن اصلی پایانه مسافربری شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 42/591/369/287 ریال و مبلغ تضمین: 2/130/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000031) خرید اقلام ترافیکی با برآوردی بالغ بر : 14/662/400/000 ریال و مبلغ تضمین : 740/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰30 )
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/03/30 مهلت تمام شد 1401/04/25
دبیرخانه شهردری اراک
1401/04/18
دفتر معاون مالی و اقتصادی
17
1- پروژه تکمیل مجتمع تجاری آفتاب با برآوردی بالغ بر: 1/250/588/372/380 ریال و مبلغ تضمین: 60/280/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000029) 2- خرید دو دستگاه دیزل زنراتور با برآوردی بالغ بر : 18/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین : 900/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2001005111000034) 3- مرمت نقاط حادثه خیز با برآوردی بالغ بر: 21/574/507/707 ریال و مبلغ تضمین: 1/079/000/000(شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000032) 4- نگهداری نصب و برچیدن علائم ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 1/020/000/000ریال و مبلغ تضمین: 901/000/00ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000033)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/03/31 مهلت تمام شد 1401/04/27
دبیرخانه شهردری اراک
1401/04/20
دفتر معاون مالی و اقتصادی
18
1- تعمیر و مرمت ابنیه ها و تقاطع های غیر همسطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 30/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین: 1/500/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000035)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/04/11 مهلت تمام شد 1401/05/09
دبیرخانه شهردری اراک
1401/05/02
دفتر معاون مالی و اقتصادی
19
انجام تمور تایپ تکثیر و مستند سازی شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 43/491/157/569 ریال و مبلغ تضمین: 2/175/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000036)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/04/15 مهلت تمام شد 1401/05/08
دبیرخانه شهردری اراک
1401/05/02
دفتر معاون مالی و اقتصادی
20
انجام خدمات مشاوره ممیزی املاک، مستحدثات و سطوح شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 80/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین:4/000/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000037)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/04/21 مهلت تمام شد 1401/05/16
دبیرخانه شهردری اراک
1401/05/09
دفتر معاون مالی و اقتصادی
21
1- احداث پل سواره دروازه کرهرود با برآوردی بالغ بر 35/211/882/700ریال و مبلغ تضمین 1/761/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000038) 2- تعمیرات و بازسازی جایگاه های CNGشهر اراک با برآوردی بالغ بر 12/803/157/540 ریال و مبلغ تضمین 641/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000039) 3- احداث سوله پسماند با برآوردی بالغ بر 47/107/853/402 ریال و مبلغ تضمین 2/356/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000040) 4- خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با برآوردی بالغ بر 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 900/000/000 ریال(شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000041)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/04/22 مهلت تمام شد 1401/05/16
دبیرخانه شهردری اراک
1401/05/09
دفتر معاون مالی و اقتصادی
22
خرید یک دستگاه جنتکس(لجن کش- واتر جت) با برآوردی بالغ بر: 26/000/000/000ریال و مبلغ تضمین: 1/300/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000047)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/05/11 مهلت تمام شد 1401/06/01
دبیرخانه شهردری اراک
1401/05/30
دفتر معاون مالی و اقتصادی
23
احداث مجتمع چند منظوره شهرک علی ابن ابیطالب با برآوردی بالغ بر: 73/741/144/579 ریال و مبلغ تضمین: 3/688/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۴۸)
دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/05/19 مهلت تمام شد 1401/06/12
دبیرخانه شهردری اراک
1401/06/06
دفتر معاون مالی و اقتصادی
24
1- خرید و نصب چراغ راهنمایی هوشمند در چهار تقاطع شهر اراک با برآوردی بالغ بر 25014/373/497/14 ریال و مبلغ تضمین 715/700/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000050) 2- اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق و سازمان های تابعه شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 67/860/000/000 ریال و مبلغ تضمین 3/393/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000051) 3- تکمیل زورخانه شهر اراک با برآوردی بالغ بر 28/686/748/714ریال و مبلغ تضمین 1/440/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000049)
دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/05/25 مهلت تمام شد 1401/06/19
دبیرخانه شهردری اراک
1401/06/13
دفتر معاون مالی و اقتصادی
25
1- خرید و نصب چراغ راهنمایی هوشمند در چهار تقاطع شهر اراک با برآوردی بالغ بر 14/373/497/250 ریال و مبلغ تضمین 718/700/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000050) 2- تکمیل باغ موز دفاع مقدس با برآوردی بالغ بر 30/056/046/249 ریال و مبلغ تضمین 1/503/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000043) 3- احداث اتاق کودک و مادر پارک های ملت و مادر با برآوردی بالغ بر 18/500/482/598 ریال و مبلغ تضمین 925/025/000ریال ( شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۴۵ ) 4- واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 29/744/787/770ریال و مبلغ تضمین 1/490/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000044)
دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/05/01 مهلت تمام شد 1401/05/25
دبیرخانه شهردری اراک
1401/05/18
دفتر معاون مالی و اقتصادی
26
احداث دیوار ساحلی رود خانه با برآوردی بالغ بر 17/044/692/452ریال و مبلغ تضمین 835/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000053) خرید سوئیچ های پروژه فیبر نوری شهرداری اراک و با برآوردی بالغ بر 36/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 1/800/000/00ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000054)
دفتر معاون مالی و اقتصادی
سامانه ستاد
1401/06/05 مهلت تمام شد 1401/06/27
دبیرخانه شهردری اراک
1401/06/20
27
1- خرید لوازم یدکی اتوبوس های گازسوز با برآوردی بالغ بر 23/218/800/000ریال و مبلغ تضمین 1/161/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000036) 2- مکان یابی و خرید سامانه پایش صوت شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 8/320/000/000 ریال و مبلغ تضمین 416/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000037) 3- پروژه تکمیل اسکلت مجتمع چند عملکردی کوی علی ابن ابیطالب با برآوردی بالغ بر 20/001/989/011ریال و مبلغ تضمین 1/000/010/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000038) 4- احداث کانال بتنی با برآوردی بالغ بر 19/287/034/371ریال و مبلغ تضمین 970/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000039)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1400/04/06 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری
1400/04/23
دفتر معاون مالی واقتصادی
28
1- اجرای پیاده راه خیابان محسنی با برآوردی بالغ بر 24/309/516/075ریال و مبلغ تضمین 1/220/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000034) 2- خرید 50 عدد رایانه مورد نیاز شهرداری با برآوردی بالغ بر 7/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین 350/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000032) 3- خرید 500 عدد مخزن گالوانیزه 770 لیتری با برآوردی بالغ بر 17/500/000/000ریال و مبلغ تضمین 875/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000035)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1400/03/29 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری
1400/04/15
دفتر معاون مالی واقتصادی
29
خرید تعداد 700 عدد نیوجرسی با برآوردی بالغ بر 11/900/000/000ریال و مبلغ تضمین 600/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000021) 2- اجرای پیاده راه خیابان محسنی با برآوردی بالغ بر 24/309/516/075ریال و مبلغ تضمین 1/220/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000023) 3- پله گذاری کوی امام علی(ع) و ولیعصر (عج) با برآوردی بالغ بر 5/014/232/669ریال و مبلغ تضمین 252/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000019)
دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1400/03/04 مهلت تمام شد 1400/04/20
دبیرخانه شهرداری
1400/03/20
دفتر معاون مالی واقتصادی
30
پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه 2 و 4 با برآوردی بالغ بر 24/701/866/869ریال و مبلغ تضمین 1/240/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000025) 2- پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه 1 و 5 وبافت تاریخی با برآوردی بالغ بر 25/070/288/194ریال و مبلغ 1/254/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000011) 3- پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه 3 با برآوردی بالغ بر 14/392/434/820ریال و مبلغ تضمین 720/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000012)
دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1400/03/05 مهلت تمام شد 1400/04/19
دبیرخانه شهرداری
1400/03/19
دفتر معاون مالی واقتصادی
31
1- خرید کف فرش بتنی و ترافیکی با برآوردی بالغ بر 7/050/000/000 ریال و مبلغ تضمین 353/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000026) 2- مکان یابی، خرید، نصب و راه اندازی سامانه پایش صوت شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 8/320/000/000 ریال و مبلغ تضمین 416/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000018) 3- پروژه اصلاح مسیر رودخانه دره گردو شامل جدول و پله گذاری و مالون چینی با برآوردی بالغ بر 19/420/263/954ریال و مبلغ تضمین 972/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000027)
دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1400/03/08 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری
1400/03/25
دفتر معاون مالی واقتصادی
32
1- احداث بازارچه محلی میوه و تره بار جهانگیری و پردیس با برآوردی بالغ بر 25/308/526/374ریال و مبلغ تضمین 760/000/000ریال (شماره مناقصه 45-09-99 م.ن) 2- احداث ساختمان منطقه 2 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 57/184/960/915ریال و مبلغ تضمین 860/000/000ریال (شماره مناقصه 2/35-07-99 م.ن) 3- اصلاح وتعمیر یک دستگاه پل عابر پیاده با برآوردی بالغ بر 5/699/160/075 ریال و مبلغ تضمین 190/000/000ریال (شماره مناقصه 2/41-08-99 م.ن) 4- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت دستی با برآوردی بالغ بر 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 540/000/000ریال (شماره مناقصه 2/43-08-99 م.ن) 5- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت مکانیزه با برآوردی بالغ بر 22/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 660/000/000ریال (شماره مناقصه 2/44-08-99 م.ن)
دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/09/08 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/09/20
دفتر معاون مالی واقتصادی
33
1- واگذاری انجام امور خدماتی کشتارگاه صنعتی به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 13/293/082/060ریال و مبلغ تضمین 339/000/000ریال (شماره مناقصه 39-06-99 م.ن) 2- خرید تجهیزات مربوط به سیستم پایش تصویری با برآوردی بالغ بر 24/762/100/000ریال و مبلغ تضمین 826/000/000ریال (شماره مناقصه 40-08-99 م.ن) 3- اصلاح و تعمیر یک دستگاه پل عابر پیاده با برآوردی بالغ بر 5/669/160/075 ریال و مبلغ تضمین 190/000/000ریال (شماره مناقصه 41-08-99 م.ن) 4- احداث ساخت مرکز فروش پرندگان با برآوردی بالغ بر 9/890/667/401ریال و مبلغ تضمین 330/000/000ریال (شماره مناقصه 42-08-99 م.ن) 5- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت دستی با برآوردی بالغ بر 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 540/000/000ریال (شماره مناقصه 43-08-99 م.ن) 6- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت مکانیزه با برآوردی بالغ بر 22/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 660/000/000ریال (شماره مناقصه 44-08-99 م.ن)
دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/08/15 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/08/28
دفتر معاون مالی واقتصادی
34
1- خریدجداول بتنی با برآوردی بالغ بر: 7/000/000/000 ريال و مبلغ تضمین 210/000/000 ريال (شماره مناقصه 37-06-99 م.ن) 2- خرید کف فرش بتنی با برآوردی بالغ بر: 25/000/000/000 ريال و مبلغ تضمین 750/000/000 ريال (شماره مناقصه 38-07-99 م.ن) 3- احداث کانال بتنی حدفاصل شهر صنعتی تا فاز 3 شهید بهشتی با برآوردی بالغ بر: 48/519/707/050 ريال و مبلغ تضمین 1/456/000/000 ريال (شماره مناقصه 25/2-04-99 م.ن) 4-احداث ساختمان منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر57/184/960/915ریال ومبلغ تضمین 860/000/000 ریال|(شماره مناقصه 28/2-07-99-م.ن) 5-احداث ساختمان منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر57/184/960/915ریال ومبلغ تضمین 860/000/000 ریال|(شماره مناقصه 35-07-99-م.ن)
دفتر معاون مالی واقتصادی
1399/07/29 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/08/14
دفتر معاون مالی واقتصادی
35
1- خرید 40 دستگاه بیسیم و نرم افزار مربوطه با برآوردی بالغ بر: 7/350/000/000 ريال و مبلغ تضمین 221/000/000ريال (شماره مناقصه 2/29-06-99 م.ن) 2- واگذاری امور نگهبانی مناطق شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 34/247/684/507ريال و مبلغ تضمین 1/030/000/000 ريال (شماره مناقصه 36-07-99 م.ن) 3- واگذاری انجام امور خدماتی کشتارگاه صنعتی به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 11/839/427/130و مبلغ تضمین 356/000/000ریال (شماره مناقصه 32/2-06-99 م.ن)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/07/20 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/07/30
دفتر معاون مالی واقتصادی
36
بیمه تکمیلی درمان با مبلغ تضمین 500/000/000 ریال اصلاح هندسي معابر و دور برگردان هاي سطح شهر اراك بابرآوردی بالغ بر 19/432/815/033 ومبلغ تضمین 583/000/000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/07/03 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/07/16
دفتر معاون مالی واقتصادی
37
. احداث دیوار ساحلی و جمع آوری آبهای سطحی کوی شهدای صفری با براوردی بالغ بر: 3/899/430/841ریال و مبلغ تضمین : 195/000/000ریال 2. بهسازی و نوسازی معابر کوی سجادیه با برآوردی بالغ بر: 3/396/028/166 ریال و مبلغ تضمین:170/000/000ریال
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/06/24 مهلت تمام شد 1399/07/14
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/07/09
دفتر معاون مالی واقتصادی
38
1- احداث ساختمان منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 57/184/960/915ریال و مبلغ تضمین 860/000/000ریال 2- خرید 40 دستگاه بیسیم ونرم افزار مربوطه با برآوردی بالغ بر 7/350/000/000 ریال و مبلغ تضمین 221/000/000ریال 3- احداث ساختمان سالن بلک باکس تئاتر شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 9/300/459/070و مبلغ تضمین 280/000/000ریال 4- احداث بازارچه عرضه میوه و تره بار در کوی رضوی شهر اراک با برآوردی بالغ بر 5/452/894/130ریال و مبلغ تضمین 164/000/000ریال
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/06/18 مهلت تمام شد 1399/07/03
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/07/02
دفتر معاون مالی واقتصادی
39
1- اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولی عصر شهر اراک با برآوردی بالغ بر 34/574/781/565ریال و مبلغ تضمین 1/040/000/000ریال 2- احداث کانال بتنی فاز 3 شهید بهشتی و شهر صنعتی با برآوردی بالغ بر 48/519/707/050ریال و مبلغ تضمین 1/456/000/000ریال 3-اصلاح هندسی معابر، میادین و دوربرگردان های سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 19/432/815/033و مبلغ تضمین 583/000/000ریال 4- هوشمند سازی ناوگان اتوبوس شهری و ایستگاه های منتخب در سطح شهر با برآوردی بالغ بر : 29/356/100/000و مبلغ تضمین 890/000/000ریال 5- احداث بازارچه عرضه میوه و تره بار در کوی رضوی شهر اراک با برآوردی بالغ بر :5/452/894/130ریال و مبلغ تضمین 164/000/000ریال
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/06/05 مهلت تمام شد 1399/06/17
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/06/12
دفتر معاون مالی واقتصادی
40
1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 16/504/037/000 ریال و مبلغ تضمین 496/000/000ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 5/997/671/000 ریال و مبلغ تضمین 180/000/000ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن)
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/05/12 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/05/29
دفتر معاون مالی واقتصادی
41
1- هوشمند سازی سه تقاطع شهری با برآوردی بالغ بر: 6/322/430/444 ریال و مبلغ تضمین 190/000/000 ریال 2- تجهیز 9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر5/977/671/000 ریال و مبلغ تضمین 180/000/00ریال 3- احداث باغ ایرانی شهر اراک با برآوردی بالغ بر 49/991/973/277 ریال و مبلغ تضمین 1/500/000/000ریال 4- احداث پروژه رودکنار منطقه گردشگری دره گردو – با برآوردی بالغ بر 85/201/498/363 ریال و مبلغ تضمین 1/280/0000/000 ریال
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/04/22 مهلت تمام شد 1399/05/10
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/05/01
دفتر معاون مالی واقتصادی
42
1- پیاده روسازی و بهسازی معابر سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 338/472/081/12 ريال و مبلغ تضمین 000/000/363 ریال (شماره مناقصه: 2/12-03-99 م ن ) 2- اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولیعصر شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 565/781/574/34 ريال و مبلغ تضمین 000/000/040/1 ریال (شماره مناقصه: 19-04-99 م ن 3- خرید کف فرش مصنوعی با برآوردی بالغ بر: 000/500/907/5 ريال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه: 2/08-03-99 م ن ) 4- خرید کف فرش بتنی با برآوردی بالغ بر: 000/000/980/16 ريال و مبلغ تضمین 000/000/510 ریال (شماره مناقصه: 2/07-03-99 م ن ) 5- خرید جدول گرانیتی با برآوردی بالغ بر: 000/000/462/4 ريال و مبلغ تضمین 000/000/134 ریال (شماره مناقصه: 21-04-99 م ن ) 6- خرید جدول بتنی و ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 000/000/000/7 ريال و مبلغ تضمین 000/000/210 ریال (شماره مناقصه: 2/14-03-99 م ن ) 7- ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 786/670/037/24 ريال و مبلغ تضمین 000/000/722ریال (شماره مناقصه: 2/15-03-99 م ن ) 8- اصلاح هندسی معابر، میادین و دوربرگردان های سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 033/815/432/19ریال و مبلغ تضمین 000/000/583 ریال (شماره مناقصه: 18-04-99 م ن ) خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری و سایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر: 000/330/504/16 ريال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه: 20-04-99 م ن )
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/04/25 مهلت تمام شد 1399/04/31
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/04/25
دفتر معاون مالی واقتصادی
43
1-تجهیز جایگاه های CNGشهرداری به دوربین مداربسته با برآوردی بالغ بر: 5/977671/000ریال و مبلغ تضمین : 299/000/000ریال 2-بهسازی دیوارساحلی رودخانه وپل سواره رو دوبرگردان خیابان شهدا بالغ بر : 17/550/552/833 ریال و مبلغ تضمین 878/000/000ریال 3-جدول گذاری سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 11/771/608/199ریال و مبلغ تضمین589/000/000 ریال 4-پیاده رو سازی و بهسازی معابر سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 12/081/472/338 ریال و مبلغ تضمین605/000/000 ریال 5-خرید جدول گرانیتی با برآوردی بالغ بر : 3/000/000/000ریال و مبلغ تضمین150/000/000 6-خرید جدول بتنی و ترافیکی با برآوردی بالغ بر : 0007ریال و مبلغ تضمین350/000/000 ریال 7- ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 24/037/670/786ریال و مبلغ تضمین1/202/000/000 ریال 8-احداث بازارچه عرضه میوه وتره بار در انتهای خیابان جهانگیری با برآورد 23/962/842/837 و مبلغ تضمین 1/200/000/000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/03/24 مهلت تمام شد 1399/03/24
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/04/04
دفتر معاون مالی واقتصادی
44
اصلاح وبهسازی درزهای انبساط آسیب دیده پل های سواره رو سطح شهر اراک برآورد 18/123/172/160ریال تضمین 907/000/000 هوشمند سازی سه تقاطع شهری برآورد 6/322/430/444ریال تضمین317/000/000ریال
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/03/11 مهلت تمام شد 1399/03/28
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/03/21
دفتر معاون مالی واقتصادی
45
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه شهر صنعتی سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
46
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در مجتمع تولید گل و نهال سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
47
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه 5 سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صىورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
48
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه 4 سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صىورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
49
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه سه) 3 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صىورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
50
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه دو سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
51
مناقصه واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه یک سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
52
مناقصه واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در منطقه شهید باهنر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
53
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در منطقه پارک وحش سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
54
واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در محوطه های ترمینال مرکزی اراک مدرسه ترافیک معاونت امور زیربنایی شهرداری اراک
ضمانت نامه اراک
امور قراردادهای سازمان سیما،منظر
1399/02/21 مهلت تمام شد -
دبیرخانه سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
55
واگذاری حفظ و نگه داری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق مربوط به سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
1399/02/21 مهلت تمام شد 1399/02/20
دبیرخانه سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
56
اسناد مناقصه واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه نوارهای جنگلی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
ضمانت نامه اراک
امور قرارداد های سازمان سیما،منظر
1399/02/21 مهلت تمام شد -
امور قرارداد های سازمان سیما،منظر
1399/03/01
سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
57
واگذاری انجام امور نگهبانی به صورت حجمی تضمین 909000000 طراحی وچاپ ونصببنرهای مربوط به شهرداری اراک تضمین 172500000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/01/10 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/02/03
دفتر معاون مالی واقتصادی
58
احداث پروژه فز دوم تقاطع غیر همسطح علم الهدی تضمین14751000000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1399/01/17 مهلت تمام شد 1399/02/10
دبیرخانه شهرداری مرکز
1399/02/03
دفتر معاون مالی واقتصادی
59
- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 1 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 78.376.202.908ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3.919.000.000 ریال (شماره 01-12-98-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 2 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 45.885.388.360 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 2.295.000.000 ریال (شماره 02-12-98-س.م.ن ) 3- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 3 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 37.948.022.128 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1.898.000.000 ریال (شماره 03-12-98-س.م.ن ) 4- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 4 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 25.254.663.472ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1.263.000.000 ریال (شماره 04-12-98-س.م.ن ) 5- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 42.490.970.384 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 2.125.000.000 ریال (شماره 05-12-98-س.م.ن ) 6- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 6.873.104.868 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 344.000.000 ریال (شماره 06-12-97-س.م.ن ) 7- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 24.377.668.252 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1.219.000.000 ریال (شماره 07-12-98-س.م.ن ) 8- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 18.209.396.172 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 911.000.000 ریال (شماره08-12-98-س.م.ن ) 9- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر 13.137.467.352 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 657.000.000 ریال (شماره 09-12-98-س.م.ن ) 10- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 5.753.321.488 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 288.000.000 ریال (شماره 10-12-98-س.م.ن ) 11- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 12.130.568.928 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 607.000.000 ریال (شماره 11-12-98-س.م.ن) 12- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزمحوطه ترمینال ومدرسه ترافیک و معاونت امور زیربنایی شهرداری بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 1.763.658.228 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 89.000.000ریال (شماره 12-12-98-س.م.ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/12/21 مهلت تمام شد 1399/01/17
ساعت 12 ظهر-دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1399/01/10
راس ساعت 10 صبح - سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 23-33132020-086 تماس حاصل نمایند شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
60
هوشمند سازی سه تقاطع شهری مبلغ تضمین 252/000/000 خرید لوازم ترافیکی مورد نیاز پروژه های نگهداشت ترافیکی مبلغ تضمین 177/000/000 ساخت ونصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شه اراک مبلغ تضمین 923/000/000 ساخت ونصب دو دستگاه عابر پیاده در بلوار شهید انجفی وجهان پناه مبلغ تضمین 620/000/000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1398/12/05 مهلت تمام شد 1398/12/21
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/12/21
دفتر معاون مالی واقتصادی
61
انتخاب مشاور جهت طراحی ونظارت کارگاهی پروژه آفتاب شهر اراک مبلغ تضمین 650/000/000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1398/12/10 مهلت تمام شد 1398/12/28
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/12/21
دفتر معاون مالی واقتصادی
62
انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت کارگاهی پروژه آفتاب شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 12/956/387/798 ریال و مبلغ تضمین: 650/000/000 ریال ( شماره مناقصه 61-12-98- م ن)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/12/10 مهلت تمام شد 1398/12/28
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/12/21
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14:30– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
شرکت های مشاور ذی صلاح دارای سابقه در زمینه طراحی و نظارت کارگاهی
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامی می باشد.
63
1- هوشمند سازی سه تقاطع شهریبا برآوردی بالغ بر: 5/033/470/350 ریال و مبلغ تضمین : 252/000/000 ریال (شماره مناقصه:57-12-98 م ن ) 2- خرید لوازم ترافیکی مورد نیاز پروژه های نگهداشت ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 000/000/ 3/535ریال و مبلغ تضمین : 177/000/000ریال (شماره مناقصه:58-12-98 م ن ) 3- ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 18/454/183/994ریال و مبلغ تضمین : 923/000/000ریال (شماره مناقصه:59-12-98 م ن ) 4- ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده در بلوار شهید آنجفی و جهان پناه با برآوردی بالغ بر: 12/366/022/325ریال و مبلغ تضمین : 620/000/000 ریال (شماره مناقصه:60-12-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/12/05 مهلت تمام شد 1398/12/28
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/12/21
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
شرکت های تولید کننده و فروشنده سامانه های هوشمندسازی تقاطع های شهریبرای مناقصه شماره 1 و کلیه تولید
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
64
اجاره خودرو به صورت ساعتی جهت مأموریت های درون شهری در شهرداری مرکز و مناطق و سازمان های تابعه شهرداری اراک بر آوردیبالغ بر: 11/220/000/000ریال و مبلغ تضمین : 561/000/000ریال(شماره مناقصه:1-11-98 من ع )
ضمانت نامه شهر اراک
واحد حقوقی و امور قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک
1398/11/24 مهلت تمام شد 1398/12/12
دبیرخانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/12/05
دفتر مدیرعامل سازمانعمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک راس ساعت 10
کلیه شرکتهای حمل و نقل درون شهری و موسسات کرایه اتومبیل که دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع ذ
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامهیا فیش واریزیو خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.، ضمناً معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
65
احداث فاز دوم تقاطع غیر همسطح علم الهدی تضمین 11500000000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1398/11/21 مهلت تمام شد 1398/11/29
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/11/23
دفتر معاون مالی واقتصادی
66
احداث فاز دوم تقاطع غیرهمسطح علم الهدی با برآوردی بالغ بر: 228/810/888/852 ریال و مبلغ تضمین : 11/500/000/000 ریال (شماره مناقصه:60-11-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/11/08 مهلت تمام شد 1398/11/30
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/11/23
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14
شرکت های دارای حداقل رتبه 3 در رشته راه و ترابری
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
67
خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ،درآمد، نوسازی واصناف(کسبی) و ماده صد، برآورد 12/000/000/000 ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهراراک برآورد16/260/136/636 ، تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی برآورد17921/016/211 ساخت ونصب تابلوهای مسیر تقاطع غیر همسطح شهید کاوه نبیری وشهید صیدی برآورد 10/436/559/729
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
1398/10/15 مهلت تمام شد 1398/10/30
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/10/25
دفتر معاون مالی واقتصادی
68
1- خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ،درآمد،نوسازی و اصناف(کسبی)و ماده صد با برآوردی بالغ بر: 12/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 600/000/000ریال (شماره مناقصه: 2/53-08-98 م ن ) 2- ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 636/136/260/16ریال و مبلغ تضمین : 820/000/000ریال (شماره مناقصه: 2/54-08-98 م ن ) 3- ساخت و نصب تابلو های راهنمای مسیرتقاطع های غیر همسطح شهید کاوه نبیری و شهید صیدی با برآوردی بالغ بر: 729/559/ 436/10 ریال و مبلغ تضمین : 522/000/000 ریال (شماره مناقصه: 2/55-08-98 م ن ) 4- تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی با برآوردی بالغ بر: 211/016/921/17 ریال و مبلغ تضمین : 900/000/000 ریال (شماره مناقصه: 3/56-06-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/10/09 مهلت تمام شد 1398/11/02
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/10/25
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14
شرکت های فعال در زمینه تهیه و تولید نرم افزار برای مناقصه شماره 1 و شرکت های فعال در زمینه ساخت و نص
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
69
1-احداث ،بهره برداری و تحویل باشگاه بیلیارد واقع در پارک شهید باهنر با برآوردی بالغ بر 6/000/000/000 ریال با مبلغ تضمین : 300/000/000 ریال(شماره فراخوان سرمایه گذاری 13-9-98 ف.س.س) 2-احداث ،بهره برداری و تحویل پیاده راه عرضه اغذیه واقع در بلوار ورزش با برآوردی بالغ بر 23/190/000/000 ریال با مبلغ تضمین : 1/160/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 14-9-98 ف.س.س ) 3-1-احداث ،بهره برداری و تحویل سرویس های بهداشتی در سطح شهر با برآوردی بالغ بر 17/650/000/000 ریال با مبلغ تضمین : 882/500/000 ریال(شماره فراخوان سرمایه گذاری 2/15-9-98 ف.س.س)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
1398/09/23 مهلت تمام شد 1398/10/11
دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و تا پایان وقت اداری(ساعت 14:30)
1398/10/04
راس ساعت 17 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
70
1- خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ،درآمد،نوسازی و اصناف(کسبی)و ماده صد با برآوردی بالغ بر: 12/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 600/000/000ریال (شماره مناقصه:50-08-98 م ن ) 2- ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 16/260/136/636ریال و مبلغ تضمین : 820/000/000ریال (شماره مناقصه:51-08-98 م ن ) 3- ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیرتقاطع های غیر همسطح شهید کاوه نبیری و شهید صیدی با برآوردی بالغ بر: 10/436/559/729 ریال و مبلغ تضمین : 522/000/000ریال (شماره مناقصه:52-08-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای شهرداری مرکز
1398/09/10 مهلت تمام شد 1398/10/04
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/09/27
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
شرکت های فعال در زمینه تهیه و تولید نرم افزاربرای مناقصه شماره 1و شرکت های فعال در زمینه ساخت و نصب
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
71
تکمیل مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب با برآوردی بالغ بر: 463/928/081/471 ریال و مبلغ تضمین : 23/197/000/000ریال(شماره فراخوان سرمایه گذاری 2/12-9-98 ف.س.س)
ضمانت نامه شهر اراک-میدان شهدا
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
1398/09/09 مهلت تمام شد 1398/10/11
دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و تا پایان وقت اداری(ساعت 14:30)
1398/10/04
رأس ساعت 17سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
شرکت های دارای حداقل رتبه سه در رشته ابنیه و یادو انبوه سازی
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد فراخوان داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
72
تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی تضمین90/000/000 خرید تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهرتضمین 500/000/000 تکمیل بهسازی پارک شهید باهنرتضمین 400/000/000
دفتر معاون مالی واقتصادی
امور قراردادها
1398/08/29 مهلت تمام شد 1398/09/17
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/09/13
دفتر معاون مالی واقتصادی
73
1- تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی با برآوردی بالغ بر: 211/016/921/17ریال و مبلغ تضمین : 900/000/000ریال (شماره مناقصه:2/43-06-98 م ن ) 2- خرید تابلو های راهنمای مسیر سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 800/490/906/9 ریال و مبلغ تضمین : 500/000/000ریال (شماره مناقصه:2/48-08-98 م ن ) 3- تکمیل و بهسازی پارک شهید باهنر شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 549/568/993/7 ریال و مبلغ تضمین : 400/000/000ریال (شماره مناقصه:49-08-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/08/28 مهلت تمام شد 1398/09/10
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/09/13
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14
شرکت های دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا آب برای مناقصه شماره1 وشرکت های فروشنده و تولید کننده ت
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد
74
خرید انواع رنگ مورد نیاز با برآوردی بالغ بر 8.240.000.000 ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 412.000.000 ریال ( شماره مناقصه 2/9-05-98-س.م.ن)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/08/04 مهلت تمام شد 1398/08/25
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/08/18
سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10 آیین نامه مالی ) میباشد . سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقدشرایط قانونی ، فاقدسپرده و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
75
1- فراخوان اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماند خشک شهر اراک با استفاده از نرم افزار با مبلغ تضمین: 850/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 8-8-98 ف.س.س) 2- فراخوان ساخت و بهره ¬برداری از بازارچه میوه و تره بار شهر صنعتی با مبلغ تضمین: 1/070/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 9-8-98 ف.س.س) 3- فراخوان ساخت و بهره ¬برداری از بازارچه میوه و تره بار انتهای جهانگیری با مبلغ تضمین: 1/350/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 10-8-98 ف.س.س) 4- فراخوان ساخت و بهره ¬برداری از بازارچه میوه و تره بار پردیس 2 جنب تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی با مبلغ تضمین: 1/960/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 11-8-98 ف.س.س)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
1398/08/14 مهلت تمام شد 1398/09/13
دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
1398/09/06
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود
76
خرید160 دست لباس عملیاتی آتش نشانی با برآوردی بالغ بر: 26،000،000،000ریال و مبلغ تضمین :1،300،000،000ریال(شماره مناقصه:01-08-98 آ م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک
1398/08/22 مهلت تمام شد 1398/09/06
دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/08/29
دفتر رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
77
تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی تضمین 920000000 ،احداث پل در شهرک ابوالفضل تضمین 900000000 خرید نصب وراه انداری دو سیستم سیار پلاک خوان ثبت تخلفات، تضمین 150000000 خرید تابلوهای راهنمای مسیرسطح شهراراک 500000000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
1398/07/23 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/08/08
دفتر معاون مالی واقتصادی
78
خرید کف فرش بتنی تضمین400000000 خرید سنگ فرش مصنوعی تضمین 200000000 واگذاری امور خدماتی هتل گلزار مشهد به صورت حجمی تضمین 400000000 تکمیل پروزه آبرسانی کوی مستوفی تضمین 900000000 احداث پل در شهرک ابوالفضل تضمین 281000000 خرید نصب و راه اندازی دو سیستم سیار پلاک خوان ثبت تخلفات (LEZ,MLPR0تضمین3000000000
ضمانت نامه دفتر معاون مالی واقتصادی
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/07/06 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهرداری مرکز
1398/07/17
دفتر معاون مالی واقتصادی
79
بیمه تکمیلی درمان 500000000
ضمانت نامه دبیرخانه شهردار مرکز
امور قراردادها
1398/07/02 مهلت تمام شد -
دبیرخانه شهردار مرکز
1398/07/16
دفتر معاون مالی واقتصادی
80
مناقصه عمومی اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 14/346/000/000 ریال و مبلغ تضمین 720/000/000 ریال (شماره مناقصه: 01- 11- 97م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1397/12/11 مهلت تمام شد 1397/12/20
دبیرخانه شهرداری مرکز
1397/12/14
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس
شرکت های حمل نقل درون شهری و برون شهری و موسسات کرایه اتومبیل دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراج
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
81
1- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه1 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 53،401،497،980 ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2،670،100،000 ریال (شماره 01-12-97-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 2 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 29،529،895،780 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،476،500،000 ریال (شماره 02-12-97-س.م.ن ) 3- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 3 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر23،280،038،312 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،164،100،000 ریال (شماره 03-12-97-س.م.ن ) 4- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 4 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 16،887،382،952 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 844،400،000 ریال (شماره 04-12-97-س.م.ن ) 5- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 27،036،388،008 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،352،000،000 ریال (شماره 05-12-97-س.م.ن ) 6- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 4،929،017،184ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 246،500،000ریال (شماره 06-12-97-س.م.ن ) 7- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 13،005،831،248 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 650،300،000 ریال (شماره 07-12-97-س.م.ن ) 8- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 12،515،142،848 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 625،800،000 ریال (شماره08-12-97-س.م.ن ) 9- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر 6،150،135،908 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 307،600،000 ریال (شماره 09-12-97-س.م.ن ) 10- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال ونهالستان بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 8،957،683،796 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 447،900،000ریال (شماره 10-12-97-س.م.ن ) 11- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر6،496،920،628ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 324،900،000ریال (شماره 11-12-97-س.م.ن)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1397/12/18 مهلت تمام شد 1397/12/27
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1397/12/22
سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
شرکتها
شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
82
1- واگذاری انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 481/984/376/12ریال و مبلغ تضمین 620/000/000ریال(شماره مناقصه: 01-12-97م ن ) 2- واگذاری انجام امور خدمات عمومی(تنظیفات و خدمات)ساختمانهای شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 32/100/491/074ریال و مبلغ تضمین 1/606/000/000ریال(شماره مناقصه: 02-12-97م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/12/22 مهلت تمام شد 1397/12/27
دبیرخانه شهرداری مرکز
1397/12/22
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری
شرکت های خدماتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
83
1- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه1 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 66،977،667،620 ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3،349،000،000 ریال (شماره 01/2-12-97-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 2 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 36،978،597،352ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،849،000،000 ریال (شماره 02/2-12-97-س.م.ن ) 3- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 3 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 29،071،572،104ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،454،000،000 ریال (شماره 03/2-12-97-س.م.ن ) 4- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 4 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 20،918،792،000 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،046،000،000 ریال (شماره 04/2-12-97-س.م.ن ) 5- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 34،870،621،716 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،744،000،000 ریال (شماره 05/2-12-97-س.م.ن ) 6- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 5،878،788،000 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 294،000،000 ریال (شماره 06/2-12-97-س.م.ن ) 7- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 16،398،494،300 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 820،000،000 ریال (شماره 07/2-12-97-س.م.ن ) 8- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 15،861،197،256 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 794،000،000 ریال (شماره 08/2-12-97-س.م.ن ) 9- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر 7،959،332،384ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 398،000،000 ریال (شماره 09/2-12-97-س.م.ن ) 10- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال ونهالستان بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 8،957،683،796 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 448،000،000 ریال (شماره 10/2-12-97-س.م.ن ) 11- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 8،565،152،052 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 429،000،000ریال (شماره 11/2-12-97-س.م.ن)
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/01/10 مهلت تمام شد 1398/01/25
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/01/01
سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 23-33132020 تماس حاصل نمایند.
84
1- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر34،870،621،716 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1/744/000/000 ریال (شماره 05/3-01-98-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر16،398،494،300 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 820/000/000 ریال (شماره 07/3-01-98-س.م.ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/01/31 مهلت تمام شد 1398/02/06
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1398/01/31
سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
85
واگذاری تأمین خودرو جهت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 5/153/040/000 ریال و مبلغ تضمین 258,000,000 ریال(شماره مناقصه: 01-02-98 م .م . ن )
شهر اراک
امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
1398/02/21 مهلت تمام شد 1398/02/31
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/02/24
دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک راس ساعت 12
شرکت های حمل نقل درون شهری و برون شهری و موسسات کرایه اتومبیل دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراج
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .
86
واگذاری انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 8/348/159/080 ریال و مبلغ تضمین 418,000,000 ریال(شماره مناقصه: 0201-022-98 م .م . ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
1398/02/31 مهلت تمام شد 1398/03/09
دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/03/02
دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک راس ساعت 11
پیمانکاران ذیصلاح دارای تاییدیه از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .
87
1- جدول گذاری در سطح منطقه یک شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 05-03-98 م ن ) 2- جدول گذاری در سطح منطقه دو شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 06-03-98 م ن ) 3- جدول گذاری در سطح منطقه سه شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 07-03-98 م ن ) 4- جدول گذاری در سطح منطقه چهار شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 08-03-98 م ن ) 5- جدول گذاری در سطح منطقه پنج شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 09-03-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/02/28 مهلت تمام شد 1398/03/08
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/02/01
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری
شرکت های دارای رتبه 5 ابنیه
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
88
1- تامین خودروی وانت جهت انجام امورات مربوط به واحد امانی و پخش آسفالت مناطق ششگانه شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 000/000/ 300/ 7 ریال و مبلغ تضمین : 000/000/ 365 ریال (شماره مناقصه: 15-03-98 م ن ) 2- لایروبی کانال های هدایت آب های سطحی و حفر چاه های جذبی شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 8/990/658/154 ریال و مبلغ تضمین : 450/000/000 ریال (شماره مناقصه: 16-03-98 م ن ) 3- اصلاح و ترمیم و لایروبی مسیر قنوات سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 5/705/997/912 ریال و مبلغ تضمین : 286/000/000ریال (شماره مناقصه: 17- 03-98 م ن ) 4- خرید 15 دستگاه دوربین نظارت تصویری شهری شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر:10/471/3000/000 ریال و مبلغ تضمین : 524/000/000ریال (شماره مناقصه: 18-03-98 م ن ) 5- خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلو متغیر خبری VMSتمام رنگی در شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 2/573/000/000 ریال و مبلغ تضمین : 130/000/000ریال (شماره مناقصه: 18-03-98 م ن )
ضمانت نامه شهر اراک
امور قرارداد های شهرداری مرکز
1398/02/08 مهلت تمام شد 1398/03/16
دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
1398/03/09
دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 12– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
تعداد مناقصه ها: 88
مناقصه شماره 1
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- تکمیل ساختمان اداری منطقه 3 با برآوردی بالغ بر: 396/491/522/968 ریال و مبلغ تضمین: 19/825/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۷۱ ) 2- تکمیل ساختمان اداری منطقه 2 با برآوردی بالغ بر: 348/109/546/700ریال و مبلغ تضمین: 17/405/477/700 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰72 )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/08/14
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/09/06
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 2
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- مرمت و بازسازی منزل تاریخی ورثه محسنی (موزه اسناد تاریخی) با برآوردی بالغ بر: 11/243/159/006 ریال و مبلغ تضمین: 563/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000066)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/07/04
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/07/24
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 3
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پروژه احداث رودکنار و اصلاح پیاده رو منطقه گردشگری گردو فاز 2 با برآوردی بالغ بر: 175/561/902/948 ریال و مبلغ تضمین: 8/780/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000059)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/06/20
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/07/10
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 4
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پروژه تکمیل ساختمان سالن نمایش (بلک باکس) با برآوردی بالغ بر 22/190/540/989 ریال و مبلغ تضمین 1/110/00/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۶۴ ) 2- احداث پل عابر پیاده میدان مقاومت با برآوردی بالغ بر 23/470/422/078ریال و مبلغ تضمین 1/180/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۶5 )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/06/30
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/07/25
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/07/18
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 5
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری اراک با مبلغ تضمین: 2/000/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۶۳ )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/06/29
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/07/24
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/07/17
محل بازگشایی پاکات
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 6
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پروژه جدول گذاری در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063 ریال و مبلغ تضمین: 1/020/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000061) 2- خرید و نصب چراغ راهنمایی هوشمند در چهار تقاطع شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 14/373/497/250 ریال و مبلغ تضمین: 700/000/000/ 718ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000062)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/06/28
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/06/24
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/07/17
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 7
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- مرمت و بازسازی منزل تاریخی ورثه محسنی ( موزه اسناد تاریخی ) با برآوردی بالغ بر: 11/243/159/006 ریال و مبلغ تضمین: 563/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰56) 2- تکمیل بازارچه های میوه و تره بار کوی پردیس و جهانگیری با برآوردی بالغ بر: 42/893/320/095 ریال و مبلغ تضمین:2/145/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰57) 3- خرید تجهیزات روشنایی دره گردو با برآوردی بالغ بر 80/837/200/000 ریال و مبلغ تضمین : 4/050/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰58)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/06/16
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/07/09
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/07/02
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 8
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری امور نگهبانی اماکن زیرمجموعه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 145/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 7/250/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000001)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/01/16
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/02/11
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/02/04
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 9
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 1و بافت تاریخی شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063ریال و مبلغ تضمین: 1/120/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000004) 2- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 2 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 25/784/076/938 ریال و مبلغ تضمین:1/290/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000006) 3- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 29/883/705/471ریال و مبلغ تضمین:1/500/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000003) 4- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 4 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063ریال و مبلغ تضمین:1/012/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000005) 5- پروژه جدول گذاری در سطح منطقه 5 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/221/974/063 ریال و مبلغ تضمین: 1/012/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000002) 6- احداث بازارچه میوه و تره بار پارک شهر شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 33/294/727/705ریال و مبلغ تضمین: 1/670/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000007)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/02/18
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/03/14
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/03/07
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 10
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 1 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/033/000/00 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20010051110000011) 2- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 2 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 30/223/407/727ریال و مبلغ تضمین:1/512/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000010) 3- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/040/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000008) 4- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 4شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/033/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 200100511100009) 5- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 5 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین:1/033/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000013) 6- خريد یک دستگاه خودرو شاسی 18 تن با برآوردی بالغ بر: 29/000/000/000ریال و مبلغ تضمین:1/450/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000012)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/02/19
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/03/15
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/03/08
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 11
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید رنگ ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 48/050/000/00ریال و مبلغ تضمین: 2/403/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000014) 2- خرید اقلام ترافیکی با برآوردی بالغ بر : 14/662/400/000ریال و مبلغ تضمین : 740/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2001005111000015)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/02/31
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/03/29
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/03/22
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 12
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین پایش و بازنگری برنامه راهبردی عملیاتی سند چشم انداز شهرداری اراک (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000023)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/03/17
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/04/12
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/04/05
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 13
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با برآوردی بالغ بر: 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین: 900/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000016) 2- مرمت نقاط حادثه خیز بازار با برآوردی بالغ بر : 21/574/507/707 ریال و مبلغ تضمین : 1/709/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2001005111000017) 3- نگهداری، نصب و برچیدن علائم ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 18/020/000/000 ریال و مبلغ تضمین: 901/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000018) 4- انجام امورتایپ، تکثیر و مستندسازی شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر: 55/11/656/240 ریال و مبلغ تضمین: 2/760/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000019) 5- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 با برآوردی بالغ بر: 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین: 1/040/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000020) 6- احداث بازارچه میوه و تره بار پارک شهر با برآوردی بالغ بر: 34/613/606/703ریال و مبلغ تضمین: 1/731/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000021) 7- خرید یک دستگاه خودرو شاسی 18 تن با برآوردی بالغ بر: 29/000/000/000ریال و مبلغ تضمین: 1/450/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000022)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/03/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/04/04
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/03/29
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 14
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر: 28/345/401/586 ریال و مبلغ تضمین: 1/420/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000024) 2- پروژه پیاده رو سازی در سطح منطقه 5 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر : 20/642/748/119ریال و مبلغ تضمین : 1/033/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۲۵ ) 3- احداث سوله پسماند با برآوردی بالغ بر : 46/201/878/601ریال و مبلغ تضمین : 2/311/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۲6 )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/03/17
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/04/12
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/04/05
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 15
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین پروژه احداث رودکنار و اصلاح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو با برآوردی بالغ بر: 207/948/942/596ریال و مبلغ تضمین: 10/398/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000027)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/03/22
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/04/19
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/04/12
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 16
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- بازسازی سالن اصلی پایانه مسافربری شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 42/591/369/287 ریال و مبلغ تضمین: 2/130/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000031) خرید اقلام ترافیکی با برآوردی بالغ بر : 14/662/400/000 ریال و مبلغ تضمین : 740/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰30 )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/03/30
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/04/25
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/04/18
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 17
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پروژه تکمیل مجتمع تجاری آفتاب با برآوردی بالغ بر: 1/250/588/372/380 ریال و مبلغ تضمین: 60/280/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000029) 2- خرید دو دستگاه دیزل زنراتور با برآوردی بالغ بر : 18/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین : 900/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد : 2001005111000034) 3- مرمت نقاط حادثه خیز با برآوردی بالغ بر: 21/574/507/707 ریال و مبلغ تضمین: 1/079/000/000(شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000032) 4- نگهداری نصب و برچیدن علائم ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 1/020/000/000ریال و مبلغ تضمین: 901/000/00ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000033)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/03/31
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/04/27
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/04/20
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 18
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- تعمیر و مرمت ابنیه ها و تقاطع های غیر همسطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 30/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین: 1/500/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000035)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/04/11
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/05/09
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/05/02
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 19
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین انجام تمور تایپ تکثیر و مستند سازی شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 43/491/157/569 ریال و مبلغ تضمین: 2/175/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000036)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/04/15
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/05/08
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/05/02
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 20
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین انجام خدمات مشاوره ممیزی املاک، مستحدثات و سطوح شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 80/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین:4/000/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000037)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/04/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/05/16
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/05/09
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 21
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- احداث پل سواره دروازه کرهرود با برآوردی بالغ بر 35/211/882/700ریال و مبلغ تضمین 1/761/000/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000038) 2- تعمیرات و بازسازی جایگاه های CNGشهر اراک با برآوردی بالغ بر 12/803/157/540 ریال و مبلغ تضمین 641/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000039) 3- احداث سوله پسماند با برآوردی بالغ بر 47/107/853/402 ریال و مبلغ تضمین 2/356/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000040) 4- خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با برآوردی بالغ بر 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 900/000/000 ریال(شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000041)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/04/22
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/05/16
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/05/09
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 22
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین خرید یک دستگاه جنتکس(لجن کش- واتر جت) با برآوردی بالغ بر: 26/000/000/000ریال و مبلغ تضمین: 1/300/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000047)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/05/11
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/06/01
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/05/30
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 23
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین احداث مجتمع چند منظوره شهرک علی ابن ابیطالب با برآوردی بالغ بر: 73/741/144/579 ریال و مبلغ تضمین: 3/688/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۴۸)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/05/19
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/06/12
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/06/06
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 24
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید و نصب چراغ راهنمایی هوشمند در چهار تقاطع شهر اراک با برآوردی بالغ بر 25014/373/497/14 ریال و مبلغ تضمین 715/700/000ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000050) 2- اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق و سازمان های تابعه شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 67/860/000/000 ریال و مبلغ تضمین 3/393/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000051) 3- تکمیل زورخانه شهر اراک با برآوردی بالغ بر 28/686/748/714ریال و مبلغ تضمین 1/440/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000049)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/05/25
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/06/19
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/06/13
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 25
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید و نصب چراغ راهنمایی هوشمند در چهار تقاطع شهر اراک با برآوردی بالغ بر 14/373/497/250 ریال و مبلغ تضمین 718/700/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000050) 2- تکمیل باغ موز دفاع مقدس با برآوردی بالغ بر 30/056/046/249 ریال و مبلغ تضمین 1/503/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000043) 3- احداث اتاق کودک و مادر پارک های ملت و مادر با برآوردی بالغ بر 18/500/482/598 ریال و مبلغ تضمین 925/025/000ریال ( شماره مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۴۵ ) 4- واگذاری امور خدماتی کشتارگاه صنعتی شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 29/744/787/770ریال و مبلغ تضمین 1/490/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000044)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/05/01
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/05/25
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/05/18
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 26
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین احداث دیوار ساحلی رود خانه با برآوردی بالغ بر 17/044/692/452ریال و مبلغ تضمین 835/000/000 ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000053) خرید سوئیچ های پروژه فیبر نوری شهرداری اراک و با برآوردی بالغ بر 36/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 1/800/000/00ریال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000054)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی و اقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1401/06/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1401/06/27
محل تحویل سند دبیرخانه شهردری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1401/06/20
محل بازگشایی پاکات
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 27
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید لوازم یدکی اتوبوس های گازسوز با برآوردی بالغ بر 23/218/800/000ریال و مبلغ تضمین 1/161/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000036) 2- مکان یابی و خرید سامانه پایش صوت شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 8/320/000/000 ریال و مبلغ تضمین 416/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000037) 3- پروژه تکمیل اسکلت مجتمع چند عملکردی کوی علی ابن ابیطالب با برآوردی بالغ بر 20/001/989/011ریال و مبلغ تضمین 1/000/010/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000038) 4- احداث کانال بتنی با برآوردی بالغ بر 19/287/034/371ریال و مبلغ تضمین 970/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000039)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/04/06
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پاکات 1400/04/23
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 28
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- اجرای پیاده راه خیابان محسنی با برآوردی بالغ بر 24/309/516/075ریال و مبلغ تضمین 1/220/000/000 ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000034) 2- خرید 50 عدد رایانه مورد نیاز شهرداری با برآوردی بالغ بر 7/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین 350/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000032) 3- خرید 500 عدد مخزن گالوانیزه 770 لیتری با برآوردی بالغ بر 17/500/000/000ریال و مبلغ تضمین 875/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000035)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/03/29
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پاکات 1400/04/15
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 29
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین خرید تعداد 700 عدد نیوجرسی با برآوردی بالغ بر 11/900/000/000ریال و مبلغ تضمین 600/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000021) 2- اجرای پیاده راه خیابان محسنی با برآوردی بالغ بر 24/309/516/075ریال و مبلغ تضمین 1/220/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000023) 3- پله گذاری کوی امام علی(ع) و ولیعصر (عج) با برآوردی بالغ بر 5/014/232/669ریال و مبلغ تضمین 252/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000019)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/03/04
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1400/04/20
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پاکات 1400/03/20
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 30
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه 2 و 4 با برآوردی بالغ بر 24/701/866/869ریال و مبلغ تضمین 1/240/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000025) 2- پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه 1 و 5 وبافت تاریخی با برآوردی بالغ بر 25/070/288/194ریال و مبلغ 1/254/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000011) 3- پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه 3 با برآوردی بالغ بر 14/392/434/820ریال و مبلغ تضمین 720/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000012)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/03/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1400/04/19
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پاکات 1400/03/19
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 31
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید کف فرش بتنی و ترافیکی با برآوردی بالغ بر 7/050/000/000 ریال و مبلغ تضمین 353/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000026) 2- مکان یابی، خرید، نصب و راه اندازی سامانه پایش صوت شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 8/320/000/000 ریال و مبلغ تضمین 416/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 20000051110000018) 3- پروژه اصلاح مسیر رودخانه دره گردو شامل جدول و پله گذاری و مالون چینی با برآوردی بالغ بر 19/420/263/954ریال و مبلغ تضمین 972/000/000ريال (شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000005111000027)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/03/08
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پاکات 1400/03/25
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 32
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- احداث بازارچه محلی میوه و تره بار جهانگیری و پردیس با برآوردی بالغ بر 25/308/526/374ریال و مبلغ تضمین 760/000/000ریال (شماره مناقصه 45-09-99 م.ن) 2- احداث ساختمان منطقه 2 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 57/184/960/915ریال و مبلغ تضمین 860/000/000ریال (شماره مناقصه 2/35-07-99 م.ن) 3- اصلاح وتعمیر یک دستگاه پل عابر پیاده با برآوردی بالغ بر 5/699/160/075 ریال و مبلغ تضمین 190/000/000ریال (شماره مناقصه 2/41-08-99 م.ن) 4- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت دستی با برآوردی بالغ بر 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 540/000/000ریال (شماره مناقصه 2/43-08-99 م.ن) 5- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت مکانیزه با برآوردی بالغ بر 22/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 660/000/000ریال (شماره مناقصه 2/44-08-99 م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/09/08
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/09/20
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 33
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- واگذاری انجام امور خدماتی کشتارگاه صنعتی به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 13/293/082/060ریال و مبلغ تضمین 339/000/000ریال (شماره مناقصه 39-06-99 م.ن) 2- خرید تجهیزات مربوط به سیستم پایش تصویری با برآوردی بالغ بر 24/762/100/000ریال و مبلغ تضمین 826/000/000ریال (شماره مناقصه 40-08-99 م.ن) 3- اصلاح و تعمیر یک دستگاه پل عابر پیاده با برآوردی بالغ بر 5/669/160/075 ریال و مبلغ تضمین 190/000/000ریال (شماره مناقصه 41-08-99 م.ن) 4- احداث ساخت مرکز فروش پرندگان با برآوردی بالغ بر 9/890/667/401ریال و مبلغ تضمین 330/000/000ریال (شماره مناقصه 42-08-99 م.ن) 5- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت دستی با برآوردی بالغ بر 18/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 540/000/000ریال (شماره مناقصه 43-08-99 م.ن) 6- اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت موجود در سطح شهر اراک به صورت مکانیزه با برآوردی بالغ بر 22/000/000/000ریال و مبلغ تضمین 660/000/000ریال (شماره مناقصه 44-08-99 م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/08/15
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/08/28
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 34
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خریدجداول بتنی با برآوردی بالغ بر: 7/000/000/000 ريال و مبلغ تضمین 210/000/000 ريال (شماره مناقصه 37-06-99 م.ن) 2- خرید کف فرش بتنی با برآوردی بالغ بر: 25/000/000/000 ريال و مبلغ تضمین 750/000/000 ريال (شماره مناقصه 38-07-99 م.ن) 3- احداث کانال بتنی حدفاصل شهر صنعتی تا فاز 3 شهید بهشتی با برآوردی بالغ بر: 48/519/707/050 ريال و مبلغ تضمین 1/456/000/000 ريال (شماره مناقصه 25/2-04-99 م.ن) 4-احداث ساختمان منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر57/184/960/915ریال ومبلغ تضمین 860/000/000 ریال|(شماره مناقصه 28/2-07-99-م.ن) 5-احداث ساختمان منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر57/184/960/915ریال ومبلغ تضمین 860/000/000 ریال|(شماره مناقصه 35-07-99-م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/07/29
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/08/14
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 35
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید 40 دستگاه بیسیم و نرم افزار مربوطه با برآوردی بالغ بر: 7/350/000/000 ريال و مبلغ تضمین 221/000/000ريال (شماره مناقصه 2/29-06-99 م.ن) 2- واگذاری امور نگهبانی مناطق شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 34/247/684/507ريال و مبلغ تضمین 1/030/000/000 ريال (شماره مناقصه 36-07-99 م.ن) 3- واگذاری انجام امور خدماتی کشتارگاه صنعتی به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 11/839/427/130و مبلغ تضمین 356/000/000ریال (شماره مناقصه 32/2-06-99 م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/07/20
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/07/30
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 36
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین بیمه تکمیلی درمان با مبلغ تضمین 500/000/000 ریال اصلاح هندسي معابر و دور برگردان هاي سطح شهر اراك بابرآوردی بالغ بر 19/432/815/033 ومبلغ تضمین 583/000/000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/07/03
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/07/16
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 37
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین . احداث دیوار ساحلی و جمع آوری آبهای سطحی کوی شهدای صفری با براوردی بالغ بر: 3/899/430/841ریال و مبلغ تضمین : 195/000/000ریال 2. بهسازی و نوسازی معابر کوی سجادیه با برآوردی بالغ بر: 3/396/028/166 ریال و مبلغ تضمین:170/000/000ریال
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/06/24
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/07/14
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/07/09
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 38
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- احداث ساختمان منطقه 3 شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر 57/184/960/915ریال و مبلغ تضمین 860/000/000ریال 2- خرید 40 دستگاه بیسیم ونرم افزار مربوطه با برآوردی بالغ بر 7/350/000/000 ریال و مبلغ تضمین 221/000/000ریال 3- احداث ساختمان سالن بلک باکس تئاتر شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 9/300/459/070و مبلغ تضمین 280/000/000ریال 4- احداث بازارچه عرضه میوه و تره بار در کوی رضوی شهر اراک با برآوردی بالغ بر 5/452/894/130ریال و مبلغ تضمین 164/000/000ریال
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/06/18
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/07/03
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/07/02
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 39
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولی عصر شهر اراک با برآوردی بالغ بر 34/574/781/565ریال و مبلغ تضمین 1/040/000/000ریال 2- احداث کانال بتنی فاز 3 شهید بهشتی و شهر صنعتی با برآوردی بالغ بر 48/519/707/050ریال و مبلغ تضمین 1/456/000/000ریال 3-اصلاح هندسی معابر، میادین و دوربرگردان های سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 19/432/815/033و مبلغ تضمین 583/000/000ریال 4- هوشمند سازی ناوگان اتوبوس شهری و ایستگاه های منتخب در سطح شهر با برآوردی بالغ بر : 29/356/100/000و مبلغ تضمین 890/000/000ریال 5- احداث بازارچه عرضه میوه و تره بار در کوی رضوی شهر اراک با برآوردی بالغ بر :5/452/894/130ریال و مبلغ تضمین 164/000/000ریال
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/06/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/06/17
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/06/12
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 40
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری وسایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر 16/504/037/000 ریال و مبلغ تضمین 496/000/000ریال (شماره مناقصه 2/20-05-99 م.ن) 2- تجهیز9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر 5/997/671/000 ریال و مبلغ تضمین 180/000/000ریال (شماره مناقصه2/22-04-99 م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/05/12
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/05/29
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 41
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- هوشمند سازی سه تقاطع شهری با برآوردی بالغ بر: 6/322/430/444 ریال و مبلغ تضمین 190/000/000 ریال 2- تجهیز 9 جایگاه CNG به دوربین مداربسته سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر5/977/671/000 ریال و مبلغ تضمین 180/000/00ریال 3- احداث باغ ایرانی شهر اراک با برآوردی بالغ بر 49/991/973/277 ریال و مبلغ تضمین 1/500/000/000ریال 4- احداث پروژه رودکنار منطقه گردشگری دره گردو – با برآوردی بالغ بر 85/201/498/363 ریال و مبلغ تضمین 1/280/0000/000 ریال
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/04/22
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/05/10
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/05/01
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 42
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- پیاده روسازی و بهسازی معابر سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 338/472/081/12 ريال و مبلغ تضمین 000/000/363 ریال (شماره مناقصه: 2/12-03-99 م ن ) 2- اجرای اصلاح هندسی پیچ شهرک ولیعصر شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 565/781/574/34 ريال و مبلغ تضمین 000/000/040/1 ریال (شماره مناقصه: 19-04-99 م ن 3- خرید کف فرش مصنوعی با برآوردی بالغ بر: 000/500/907/5 ريال و مبلغ تضمین 000/000/180 ریال (شماره مناقصه: 2/08-03-99 م ن ) 4- خرید کف فرش بتنی با برآوردی بالغ بر: 000/000/980/16 ريال و مبلغ تضمین 000/000/510 ریال (شماره مناقصه: 2/07-03-99 م ن ) 5- خرید جدول گرانیتی با برآوردی بالغ بر: 000/000/462/4 ريال و مبلغ تضمین 000/000/134 ریال (شماره مناقصه: 21-04-99 م ن ) 6- خرید جدول بتنی و ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 000/000/000/7 ريال و مبلغ تضمین 000/000/210 ریال (شماره مناقصه: 2/14-03-99 م ن ) 7- ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 786/670/037/24 ريال و مبلغ تضمین 000/000/722ریال (شماره مناقصه: 2/15-03-99 م ن ) 8- اصلاح هندسی معابر، میادین و دوربرگردان های سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 033/815/432/19ریال و مبلغ تضمین 000/000/583 ریال (شماره مناقصه: 18-04-99 م ن ) خرید دوربین های سیستم پایش تصویری و اطلاع رسانی شهری و سایر تجهیزات مربوطه با برآوردی بالغ بر: 000/330/504/16 ريال و مبلغ تضمین 000/000/496 ریال (شماره مناقصه: 20-04-99 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/04/25
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/04/31
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/04/25
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 43
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1-تجهیز جایگاه های CNGشهرداری به دوربین مداربسته با برآوردی بالغ بر: 5/977671/000ریال و مبلغ تضمین : 299/000/000ریال 2-بهسازی دیوارساحلی رودخانه وپل سواره رو دوبرگردان خیابان شهدا بالغ بر : 17/550/552/833 ریال و مبلغ تضمین 878/000/000ریال 3-جدول گذاری سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 11/771/608/199ریال و مبلغ تضمین589/000/000 ریال 4-پیاده رو سازی و بهسازی معابر سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 12/081/472/338 ریال و مبلغ تضمین605/000/000 ریال 5-خرید جدول گرانیتی با برآوردی بالغ بر : 3/000/000/000ریال و مبلغ تضمین150/000/000 6-خرید جدول بتنی و ترافیکی با برآوردی بالغ بر : 0007ریال و مبلغ تضمین350/000/000 ریال 7- ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر : 24/037/670/786ریال و مبلغ تضمین1/202/000/000 ریال 8-احداث بازارچه عرضه میوه وتره بار در انتهای خیابان جهانگیری با برآورد 23/962/842/837 و مبلغ تضمین 1/200/000/000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/03/24
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/03/24
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/04/04
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 44
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین اصلاح وبهسازی درزهای انبساط آسیب دیده پل های سواره رو سطح شهر اراک برآورد 18/123/172/160ریال تضمین 907/000/000 هوشمند سازی سه تقاطع شهری برآورد 6/322/430/444ریال تضمین317/000/000ریال
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/03/11
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/03/28
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/21
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 45
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه شهر صنعتی سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 46
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در مجتمع تولید گل و نهال سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 47
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه 5 سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صىورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 48
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه 4 سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صىورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 49
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه سه) 3 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صىورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 50
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه دو سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 51
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین مناقصه واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه یک سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 52
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین مناقصه واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در منطقه شهید باهنر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 53
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در منطقه پارک وحش سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 54
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در محوطه های ترمینال مرکزی اراک مدرسه ترافیک معاونت امور زیربنایی شهرداری اراک
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سیما،منظر
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 55
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری حفظ و نگه داری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق مربوط به سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سیما و منظر و فضای شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/02/20
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 56
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین اسناد مناقصه واگذاری حفظ ونگهداری فضای سبزو تاسیسات وابسته در منطقه نوارهای جنگلی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به صورت حجمی
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سازمان سیما،منظر
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند امور قرارداد های سازمان سیما،منظر
زمان بازگشایی پاکات 1399/03/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 57
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری انجام امور نگهبانی به صورت حجمی تضمین 909000000 طراحی وچاپ ونصببنرهای مربوط به شهرداری اراک تضمین 172500000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/01/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/02/03
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 58
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین احداث پروژه فز دوم تقاطع غیر همسطح علم الهدی تضمین14751000000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1399/01/17
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/02/10
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1399/02/03
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 59
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین - واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 1 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 78.376.202.908ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3.919.000.000 ریال (شماره 01-12-98-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 2 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 45.885.388.360 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 2.295.000.000 ریال (شماره 02-12-98-س.م.ن ) 3- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 3 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 37.948.022.128 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1.898.000.000 ریال (شماره 03-12-98-س.م.ن ) 4- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 4 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 25.254.663.472ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1.263.000.000 ریال (شماره 04-12-98-س.م.ن ) 5- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 42.490.970.384 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 2.125.000.000 ریال (شماره 05-12-98-س.م.ن ) 6- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 6.873.104.868 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 344.000.000 ریال (شماره 06-12-97-س.م.ن ) 7- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 24.377.668.252 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1.219.000.000 ریال (شماره 07-12-98-س.م.ن ) 8- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 18.209.396.172 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 911.000.000 ریال (شماره08-12-98-س.م.ن ) 9- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر 13.137.467.352 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 657.000.000 ریال (شماره 09-12-98-س.م.ن ) 10- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 5.753.321.488 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 288.000.000 ریال (شماره 10-12-98-س.م.ن ) 11- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 12.130.568.928 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 607.000.000 ریال (شماره 11-12-98-س.م.ن) 12- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزمحوطه ترمینال ومدرسه ترافیک و معاونت امور زیربنایی شهرداری بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 1.763.658.228 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 89.000.000ریال (شماره 12-12-98-س.م.ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/12/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1399/01/17
محل تحویل سند ساعت 12 ظهر-دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان بازگشایی پاکات 1399/01/10
محل بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح - سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
توضیحات کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 23-33132020-086 تماس حاصل نمایند شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مناقصه شماره 60
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین هوشمند سازی سه تقاطع شهری مبلغ تضمین 252/000/000 خرید لوازم ترافیکی مورد نیاز پروژه های نگهداشت ترافیکی مبلغ تضمین 177/000/000 ساخت ونصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شه اراک مبلغ تضمین 923/000/000 ساخت ونصب دو دستگاه عابر پیاده در بلوار شهید انجفی وجهان پناه مبلغ تضمین 620/000/000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/12/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/12/21
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/12/21
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 61
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین انتخاب مشاور جهت طراحی ونظارت کارگاهی پروژه آفتاب شهر اراک مبلغ تضمین 650/000/000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/12/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/12/28
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/12/21
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 62
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت کارگاهی پروژه آفتاب شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 12/956/387/798 ریال و مبلغ تضمین: 650/000/000 ریال ( شماره مناقصه 61-12-98- م ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/12/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/12/28
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/12/21
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14:30– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های مشاور ذی صلاح دارای سابقه در زمینه طراحی و نظارت کارگاهی
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامی می باشد.
مناقصه شماره 63
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- هوشمند سازی سه تقاطع شهریبا برآوردی بالغ بر: 5/033/470/350 ریال و مبلغ تضمین : 252/000/000 ریال (شماره مناقصه:57-12-98 م ن ) 2- خرید لوازم ترافیکی مورد نیاز پروژه های نگهداشت ترافیکی با برآوردی بالغ بر: 000/000/ 3/535ریال و مبلغ تضمین : 177/000/000ریال (شماره مناقصه:58-12-98 م ن ) 3- ساخت و نصب هفت دستگاه پل عابر پیاده روی رودخانه در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 18/454/183/994ریال و مبلغ تضمین : 923/000/000ریال (شماره مناقصه:59-12-98 م ن ) 4- ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده در بلوار شهید آنجفی و جهان پناه با برآوردی بالغ بر: 12/366/022/325ریال و مبلغ تضمین : 620/000/000 ریال (شماره مناقصه:60-12-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/12/05
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/12/28
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/12/21
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های تولید کننده و فروشنده سامانه های هوشمندسازی تقاطع های شهریبرای مناقصه شماره 1 و کلیه تولید
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 64
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین اجاره خودرو به صورت ساعتی جهت مأموریت های درون شهری در شهرداری مرکز و مناطق و سازمان های تابعه شهرداری اراک بر آوردیبالغ بر: 11/220/000/000ریال و مبلغ تضمین : 561/000/000ریال(شماره مناقصه:1-11-98 من ع )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه واحد حقوقی و امور قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/11/24
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/12/12
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/12/05
محل بازگشایی پاکات دفتر مدیرعامل سازمانعمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک راس ساعت 10
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه شرکتهای حمل و نقل درون شهری و موسسات کرایه اتومبیل که دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع ذ
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامهیا فیش واریزیو خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.، ضمناً معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 65
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین احداث فاز دوم تقاطع غیر همسطح علم الهدی تضمین 11500000000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/11/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/11/29
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/11/23
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 66
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین احداث فاز دوم تقاطع غیرهمسطح علم الهدی با برآوردی بالغ بر: 228/810/888/852 ریال و مبلغ تضمین : 11/500/000/000 ریال (شماره مناقصه:60-11-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/11/08
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/11/30
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/11/23
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های دارای حداقل رتبه 3 در رشته راه و ترابری
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 67
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ،درآمد، نوسازی واصناف(کسبی) و ماده صد، برآورد 12/000/000/000 ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهراراک برآورد16/260/136/636 ، تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی برآورد17921/016/211 ساخت ونصب تابلوهای مسیر تقاطع غیر همسطح شهید کاوه نبیری وشهید صیدی برآورد 10/436/559/729
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/10/15
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/10/30
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/10/25
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 68
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ،درآمد،نوسازی و اصناف(کسبی)و ماده صد با برآوردی بالغ بر: 12/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 600/000/000ریال (شماره مناقصه: 2/53-08-98 م ن ) 2- ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 636/136/260/16ریال و مبلغ تضمین : 820/000/000ریال (شماره مناقصه: 2/54-08-98 م ن ) 3- ساخت و نصب تابلو های راهنمای مسیرتقاطع های غیر همسطح شهید کاوه نبیری و شهید صیدی با برآوردی بالغ بر: 729/559/ 436/10 ریال و مبلغ تضمین : 522/000/000 ریال (شماره مناقصه: 2/55-08-98 م ن ) 4- تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی با برآوردی بالغ بر: 211/016/921/17 ریال و مبلغ تضمین : 900/000/000 ریال (شماره مناقصه: 3/56-06-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/10/09
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/11/02
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/10/25
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های فعال در زمینه تهیه و تولید نرم افزار برای مناقصه شماره 1 و شرکت های فعال در زمینه ساخت و نص
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 69
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1-احداث ،بهره برداری و تحویل باشگاه بیلیارد واقع در پارک شهید باهنر با برآوردی بالغ بر 6/000/000/000 ریال با مبلغ تضمین : 300/000/000 ریال(شماره فراخوان سرمایه گذاری 13-9-98 ف.س.س) 2-احداث ،بهره برداری و تحویل پیاده راه عرضه اغذیه واقع در بلوار ورزش با برآوردی بالغ بر 23/190/000/000 ریال با مبلغ تضمین : 1/160/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 14-9-98 ف.س.س ) 3-1-احداث ،بهره برداری و تحویل سرویس های بهداشتی در سطح شهر با برآوردی بالغ بر 17/650/000/000 ریال با مبلغ تضمین : 882/500/000 ریال(شماره فراخوان سرمایه گذاری 2/15-9-98 ف.س.س)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/09/23
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/10/11
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و تا پایان وقت اداری(ساعت 14:30)
زمان بازگشایی پاکات 1398/10/04
محل بازگشایی پاکات راس ساعت 17 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
توضیحات شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
مناقصه شماره 70
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ،درآمد،نوسازی و اصناف(کسبی)و ماده صد با برآوردی بالغ بر: 12/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 600/000/000ریال (شماره مناقصه:50-08-98 م ن ) 2- ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 16/260/136/636ریال و مبلغ تضمین : 820/000/000ریال (شماره مناقصه:51-08-98 م ن ) 3- ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیرتقاطع های غیر همسطح شهید کاوه نبیری و شهید صیدی با برآوردی بالغ بر: 10/436/559/729 ریال و مبلغ تضمین : 522/000/000ریال (شماره مناقصه:52-08-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/09/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/10/04
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/09/27
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های فعال در زمینه تهیه و تولید نرم افزاربرای مناقصه شماره 1و شرکت های فعال در زمینه ساخت و نصب
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 71
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین تکمیل مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب با برآوردی بالغ بر: 463/928/081/471 ریال و مبلغ تضمین : 23/197/000/000ریال(شماره فراخوان سرمایه گذاری 2/12-9-98 ف.س.س)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک-میدان شهدا
محل توزیع اسناد مناقصه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/09/09
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/10/11
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و تا پایان وقت اداری(ساعت 14:30)
زمان بازگشایی پاکات 1398/10/04
محل بازگشایی پاکات رأس ساعت 17سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های دارای حداقل رتبه سه در رشته ابنیه و یادو انبوه سازی
توضیحات شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد فراخوان داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 72
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی تضمین90/000/000 خرید تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهرتضمین 500/000/000 تکمیل بهسازی پارک شهید باهنرتضمین 400/000/000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/08/29
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/09/17
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/09/13
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 73
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی با برآوردی بالغ بر: 211/016/921/17ریال و مبلغ تضمین : 900/000/000ریال (شماره مناقصه:2/43-06-98 م ن ) 2- خرید تابلو های راهنمای مسیر سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 800/490/906/9 ریال و مبلغ تضمین : 500/000/000ریال (شماره مناقصه:2/48-08-98 م ن ) 3- تکمیل و بهسازی پارک شهید باهنر شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 549/568/993/7 ریال و مبلغ تضمین : 400/000/000ریال (شماره مناقصه:49-08-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/08/28
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/09/10
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/09/13
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 14
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا آب برای مناقصه شماره1 وشرکت های فروشنده و تولید کننده ت
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد
مناقصه شماره 74
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین خرید انواع رنگ مورد نیاز با برآوردی بالغ بر 8.240.000.000 ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 412.000.000 ریال ( شماره مناقصه 2/9-05-98-س.م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/08/04
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/08/25
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان بازگشایی پاکات 1398/08/18
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10 آیین نامه مالی ) میباشد . سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقدشرایط قانونی ، فاقدسپرده و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مناقصه شماره 75
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- فراخوان اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماند خشک شهر اراک با استفاده از نرم افزار با مبلغ تضمین: 850/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 8-8-98 ف.س.س) 2- فراخوان ساخت و بهره ¬برداری از بازارچه میوه و تره بار شهر صنعتی با مبلغ تضمین: 1/070/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 9-8-98 ف.س.س) 3- فراخوان ساخت و بهره ¬برداری از بازارچه میوه و تره بار انتهای جهانگیری با مبلغ تضمین: 1/350/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 10-8-98 ف.س.س) 4- فراخوان ساخت و بهره ¬برداری از بازارچه میوه و تره بار پردیس 2 جنب تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی با مبلغ تضمین: 1/960/000/000 ریال (شماره فراخوان سرمایه گذاری 11-8-98 ف.س.س)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/08/14
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/09/13
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان بازگشایی پاکات 1398/09/06
محل بازگشایی پاکات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود
مناقصه شماره 76
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین خرید160 دست لباس عملیاتی آتش نشانی با برآوردی بالغ بر: 26،000،000،000ریال و مبلغ تضمین :1،300،000،000ریال(شماره مناقصه:01-08-98 آ م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/08/22
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/09/06
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/08/29
محل بازگشایی پاکات دفتر رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
مناقصه شماره 77
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین تکمیل پروژه آبرسانی کوی مستوفی تضمین 920000000 ،احداث پل در شهرک ابوالفضل تضمین 900000000 خرید نصب وراه انداری دو سیستم سیار پلاک خوان ثبت تخلفات، تضمین 150000000 خرید تابلوهای راهنمای مسیرسطح شهراراک 500000000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/07/23
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/08/08
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 78
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین خرید کف فرش بتنی تضمین400000000 خرید سنگ فرش مصنوعی تضمین 200000000 واگذاری امور خدماتی هتل گلزار مشهد به صورت حجمی تضمین 400000000 تکمیل پروزه آبرسانی کوی مستوفی تضمین 900000000 احداث پل در شهرک ابوالفضل تضمین 281000000 خرید نصب و راه اندازی دو سیستم سیار پلاک خوان ثبت تخلفات (LEZ,MLPR0تضمین3000000000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دفتر معاون مالی واقتصادی
محل توزیع اسناد مناقصه دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/07/06
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/07/17
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 79
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین بیمه تکمیلی درمان 500000000
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار دبیرخانه شهردار مرکز
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادها
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/07/02
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند دبیرخانه شهردار مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1398/07/16
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی واقتصادی
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 80
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین مناقصه عمومی اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 14/346/000/000 ریال و مبلغ تضمین 720/000/000 ریال (شماره مناقصه: 01- 11- 97م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1397/12/11
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1397/12/20
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1397/12/14
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های حمل نقل درون شهری و برون شهری و موسسات کرایه اتومبیل دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراج
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
مناقصه شماره 81
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه1 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 53،401،497،980 ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2،670،100،000 ریال (شماره 01-12-97-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 2 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 29،529،895،780 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،476،500،000 ریال (شماره 02-12-97-س.م.ن ) 3- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 3 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر23،280،038،312 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،164،100،000 ریال (شماره 03-12-97-س.م.ن ) 4- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 4 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 16،887،382،952 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 844،400،000 ریال (شماره 04-12-97-س.م.ن ) 5- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 27،036،388،008 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،352،000،000 ریال (شماره 05-12-97-س.م.ن ) 6- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 4،929،017،184ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 246،500،000ریال (شماره 06-12-97-س.م.ن ) 7- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 13،005،831،248 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 650،300،000 ریال (شماره 07-12-97-س.م.ن ) 8- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 12،515،142،848 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 625،800،000 ریال (شماره08-12-97-س.م.ن ) 9- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر 6،150،135،908 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 307،600،000 ریال (شماره 09-12-97-س.م.ن ) 10- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال ونهالستان بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 8،957،683،796 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 447،900،000ریال (شماره 10-12-97-س.م.ن ) 11- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر6،496،920،628ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 324،900،000ریال (شماره 11-12-97-س.م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1397/12/18
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1397/12/27
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان بازگشایی پاکات 1397/12/22
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکتها
توضیحات شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مناقصه شماره 82
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- واگذاری انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 481/984/376/12ریال و مبلغ تضمین 620/000/000ریال(شماره مناقصه: 01-12-97م ن ) 2- واگذاری انجام امور خدمات عمومی(تنظیفات و خدمات)ساختمانهای شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 32/100/491/074ریال و مبلغ تضمین 1/606/000/000ریال(شماره مناقصه: 02-12-97م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/12/22
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1397/12/27
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان بازگشایی پاکات 1397/12/22
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های خدماتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
مناقصه شماره 83
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه1 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 66،977،667،620 ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3،349،000،000 ریال (شماره 01/2-12-97-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 2 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 36،978،597،352ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،849،000،000 ریال (شماره 02/2-12-97-س.م.ن ) 3- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 3 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 29،071،572،104ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،454،000،000 ریال (شماره 03/2-12-97-س.م.ن ) 4- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 4 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 20،918،792،000 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،046،000،000 ریال (شماره 04/2-12-97-س.م.ن ) 5- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5 بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 34،870،621،716 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1،744،000،000 ریال (شماره 05/2-12-97-س.م.ن ) 6- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 5،878،788،000 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 294،000،000 ریال (شماره 06/2-12-97-س.م.ن ) 7- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 16،398،494،300 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 820،000،000 ریال (شماره 07/2-12-97-س.م.ن ) 8- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 15،861،197،256 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 794،000،000 ریال (شماره 08/2-12-97-س.م.ن ) 9- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر 7،959،332،384ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 398،000،000 ریال (شماره 09/2-12-97-س.م.ن ) 10- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال ونهالستان بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر 8،957،683،796 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 448،000،000 ریال (شماره 10/2-12-97-س.م.ن ) 11- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر 8،565،152،052 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 429،000،000ریال (شماره 11/2-12-97-س.م.ن)
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/01/10
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/01/25
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان بازگشایی پاکات 1398/01/01
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
توضیحات شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده 10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 23-33132020 تماس حاصل نمایند.
مناقصه شماره 84
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه 5بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر34،870،621،716 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 1/744/000/000 ریال (شماره 05/3-01-98-س.م.ن ) 2- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر16،398،494،300 ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ 820/000/000 ریال (شماره 07/3-01-98-س.م.ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/01/31
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/02/06
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
زمان بازگشایی پاکات 1398/01/31
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح
توضیحات شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مناقصه شماره 85
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری تأمین خودرو جهت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 5/153/040/000 ریال و مبلغ تضمین 258,000,000 ریال(شماره مناقصه: 01-02-98 م .م . ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/02/21
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/02/31
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/02/24
محل بازگشایی پاکات دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک راس ساعت 12
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های حمل نقل درون شهری و برون شهری و موسسات کرایه اتومبیل دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراج
توضیحات شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .
مناقصه شماره 86
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاری انجام امور خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر 8/348/159/080 ریال و مبلغ تضمین 418,000,000 ریال(شماره مناقصه: 0201-022-98 م .م . ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/02/31
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/03/09
محل تحویل سند دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/03/02
محل بازگشایی پاکات دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک راس ساعت 11
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان پیمانکاران ذیصلاح دارای تاییدیه از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
توضیحات شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .
مناقصه شماره 87
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- جدول گذاری در سطح منطقه یک شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 05-03-98 م ن ) 2- جدول گذاری در سطح منطقه دو شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 06-03-98 م ن ) 3- جدول گذاری در سطح منطقه سه شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 07-03-98 م ن ) 4- جدول گذاری در سطح منطقه چهار شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 08-03-98 م ن ) 5- جدول گذاری در سطح منطقه پنج شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر: 6/000/000/000ریال و مبلغ تضمین : 300/000/000ریال (شماره مناقصه: 09-03-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/02/28
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/03/08
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/02/01
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان شرکت های دارای رتبه 5 ابنیه
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
مناقصه شماره 88
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین 1- تامین خودروی وانت جهت انجام امورات مربوط به واحد امانی و پخش آسفالت مناطق ششگانه شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 000/000/ 300/ 7 ریال و مبلغ تضمین : 000/000/ 365 ریال (شماره مناقصه: 15-03-98 م ن ) 2- لایروبی کانال های هدایت آب های سطحی و حفر چاه های جذبی شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 8/990/658/154 ریال و مبلغ تضمین : 450/000/000 ریال (شماره مناقصه: 16-03-98 م ن ) 3- اصلاح و ترمیم و لایروبی مسیر قنوات سطح شهر اراک با برآوردی بالغ بر: 5/705/997/912 ریال و مبلغ تضمین : 286/000/000ریال (شماره مناقصه: 17- 03-98 م ن ) 4- خرید 15 دستگاه دوربین نظارت تصویری شهری شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر:10/471/3000/000 ریال و مبلغ تضمین : 524/000/000ریال (شماره مناقصه: 18-03-98 م ن ) 5- خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلو متغیر خبری VMSتمام رنگی در شهرداری اراک با برآوردی بالغ بر: 2/573/000/000 ریال و مبلغ تضمین : 130/000/000ریال (شماره مناقصه: 18-03-98 م ن )
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1398/02/08
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1398/03/16
محل تحویل سند دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان بازگشایی پاکات 1398/03/09
محل بازگشایی پاکات دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت 12– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1401/08/14